11/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 2010 sa skončila platnosť:
1. Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole) z 26. júla 1995 (oznámenie č. 619/2004 Z. z.),
2. Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 41 ods. 3 Dohovoru o Europole, o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu z 19. júna 1997 (oznámenie č. 621/2004 Z. z.),
3. Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o interpretácii Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev formou predbežných rozhodnutí z 24. júla 1996 (oznámenie č. 620/2004 Z. z.),
4. Protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole), pozmeňujúceho článok 2 a prílohu k tomuto dohovoru z 30. novembra 2000 (oznámenie č. 262/2007 Z. z.),
5. Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu z 28. novembra 2002 (oznámenie č. 264/2007 Z. z.),
6. Protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole), ktorým sa mení a dopĺňa uvedený dohovor z 27. novembra 2003 (oznámenie č. 265/2007 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s vypovedaním dohovoru a jeho dodatkových protokolov vyslovila súhlas uznesením č. 1679 z 22. októbra 2009.
Listiny o vypovedaní dohovoru a jeho dodatkových protokolov prezident Slovenskej republiky podpísal 20. novembra 2009 a 8. decembra 2009 boli uložené u depozitára, generálneho tajomníka Rady Európskej Únie.