110/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 384/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 1 sa za slovo „podnetu“ vkladajú slová „alebo v konaní o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z podnetu dotknutej obce alebo dotknutého samosprávneho kraja“.
2.
V § 23 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f) ktoré znie:
„f)
stanoviská orgánov dotknutých obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa pri návrhu na určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov vyjadrujú k projektu geologickej úlohy z hľadiska cieľov a priorít programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a samosprávnych krajov alebo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.“.
3.
V § 23 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Účastníkom konania o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov je aj dotknutá obec a dotknutý samosprávny kraj.“.
4.
V § 23 ods. 11 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
dotknutá obec alebo dotknutý samosprávny kraj nesúhlasí s určením prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z dôvodu jeho nesúladu so stanovenými cieľmi a prioritami programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo záväznej časti schválenej územnoplánovacej dokumentácie,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
5.
V § 24 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Ministerstvo určuje oblasti, v ktorých možno vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn. Určené oblasti zverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke.“.
Doterajšie odseky 1 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 10.
6.
V § 24 ods. 4 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.
7.
V § 24 ods. 6 sa slová „Podľa odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „Podľa odsekov 2 až 5“.
8.
V § 24 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Okrem dôvodov podľa § 23 ods. 11 ministerstvo zamietne návrh na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn, ak
a)
navrhované prieskumné územie sa úplne alebo čiastočne prekrýva s územím, na ktoré ministerstvo zverejní predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní geologických prác na ropu a horľavý zemný plyn podľa osobitného predpisu,27a)
b)
návrh na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn podal držiteľ prieskumného územia, ktorý je osobou z tretej krajiny alebo ovládaný osobou27b) z tretej krajiny, ak určenie prieskumného územia odporuje záujmom bezpečnosti štátu; treťou krajinou je štát iný ako členský štát.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 27b znejú:
„27a)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27b)
§ 66a ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
9.
V § 24 ods. 11 sa slová „podľa odseku 7 a prieskumný podiel podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 9 a prieskumný podiel podľa odseku 10“.
10.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2011
Konanie o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov začaté pred 1. januárom 2011 dokončí ministerstvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.