113/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
ZÁKON
zo 4. marca 2010,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 535/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 31b sa za slovo „môže“ vkladá slovo „bezodplatne“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.