114/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010 do 31.08.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
ZÁKON
z 10. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z. a zákona č. 318/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení,“.
Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).
2.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až r), ktoré znejú:
„n)
je povinný krájané potraviny označovať údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny,
p)
nesmie ich predávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu,9abf)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9abf znie:
„9abf)
§ 6 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 524/2005 Z. z.“.
3.
V § 19 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
pozastavia činnosť prevádzkarne alebo jej časti, uzatvoria potravinársky podnik alebo jeho časť na čas potrebný na odstránenie nedostatkov, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušovanie osobitných predpisov,1e) tohto zákona alebo potravinového kódexu, ktoré môže mať za následok riziko pre bezpečnosť potravín; pri určovaní rizika pre bezpečnosť potravín sa prihliada na charakter potravín, spôsob, akým sa s nimi manipuluje, balenie a na postup, ktorému je potravina vystavená, skôr ako sa dostane k spotrebiteľovi, a na podmienky, ktorým je potravina vystavená pri predaji alebo skladovaní,“.
4.
V § 20 ods. 9 sa slová „písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.
5.
V § 28 ods. 1 sa slová „do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 50 000 eur“.
6.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až s), ktoré znejú:
„n)
neoznačuje krájané potraviny údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny,
o)
umiestňuje potraviny, ktoré obsahujú rastlinné tuky alebo iné náhrady pri výrobkoch z mlieka alebo výrobkoch z mäsa,
p)
predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný,9abf)
r)
umiestňuje potraviny, ktoré obsahujú menej ako 50 % mäsa pri ostatných mäsových výrobkoch,
s)
predáva nebalené pekárske výrobky bez použitia technických prostriedkov a technických zariadení.“.
7.
V § 28 ods. 2 sa slová „do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 200 000 eur“.
8.
V § 28 ods. 3 sa slová „do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 500 000 eur“.
9.
V § 28 ods. 5 sa slová „od 10 000 000 Sk do 50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 500 000 eur do 2 000 000 eur“.
10.
§ 29 znie:
㤠29
(1)
Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a)
sťažuje alebo marí výkon potravinového dozoru tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly potravín bráni vykonávať činnosti uvedené v § 20 ods. 1 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia,
b)
nespĺňa podmienky zdravotnej spôsobilosti, porušuje zásady osobnej hygieny,
c)
umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé alebo nevhodné na ľudskú spotrebu,
d)
porušuje povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a ich umiestňovania na trh,
e)
predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu.9abf)
(2)
Za priestupky podľa odseku 1 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do 1 000 eur. Ak sa fyzická osoba dopustí priestupku opakovane, možno jej uložiť pokutu do 2 000 eur.
(3)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 500 eur.
(4)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.26)“.
11.
§ 30a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojich kompetencií podľa tohto zákona informujú verejnosť o nebezpečných potravinách, zdraviu škodlivých potravinách, potravinách nevhodných na ľudskú spotrebu a falšovaných potravinách a o ich riziku pre zdravie ľudí. Informácia o týchto potravinách obsahuje údaj o názve potraviny, výrobcovi potraviny, dovozcovi potraviny alebo inej osobe, ktorá umiestňuje potravinu na trh a údaj o dávke potraviny.“.
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z. a zákona č. 104/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 28 ods. 4 sa za slovo „nachádza“ vkladajú nové slová „a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu13c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:
13c)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem ustanovení čl. I 2. bodu § 12 ods. 1 písm. o) a r), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.