115/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. marca 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky na roky 2010 – 2014.
Dohoda nadobudla platnosť 9. marca 2010 v súlade s článkom 29.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.