116/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. marca 2010 bol v Bratislave podpísaný Program výmen medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce na rok 2010.
Program nadobudol platnosť 9. marca 2010 v súlade s bodom 5.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.