117/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
voľne žijúceho živočícha (ďalej len „živočích“) jedinec živočíšneho druhu, ktorého populácia sa udržuje samovoľne, a to aj v prípade jeho držby vrátane chovu v ľudskej opatere,“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. v), v nadpise § 5 a § 30 ods. 1 sa slová „stav biotopu“ nahrádzajú slovami „stav ochrany biotopu“.
3.
V § 2 ods. 2 písmeno x) znie:
„x)
druh európskeho významu
1.
druh voľne žijúceho vtáka prirodzene sa vyskytujúci na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva, ktorý je, zohľadňujúc trendy a kolísanie početnosti jeho populácie,
1a.
ohrozený vyhynutím,
1b.
zraniteľný špecifickými zmenami jeho biotopu,
1c.
vzácny vzhľadom na jeho málo početnú populáciu alebo obmedzené rozšírenie na tomto území, alebo
1d.
druhom vyžadujúcim si zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu
(ďalej len „druh vtáka európskeho významu“),
2.
iný druh živočícha alebo druh rastliny prirodzene sa vyskytujúci na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva, ktorý je
2a.
ohrozený, s výnimkou druhov, ktorých prirodzený areál je na tomto území okrajový, a ktoré nie sú ohrozené alebo zraniteľné v západnej palearktickej oblasti,
2b.
zraniteľný, ktorý bude pravdepodobne v blízkej budúcnosti ohrozený, ak naň budú naďalej pôsobiť ohrozujúce faktory,
2c.
vzácny, s málo početnou populáciou, vyskytujúci sa na geograficky ohraničených územiach, alebo riedko rozptýlený v rozsiahlejších areáloch, ktorý nie je zatiaľ ohrozený alebo zraniteľný, ale ktorý sa dostal do nebezpečenstva, alebo
2d.
endemický, vyžadujúci zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu alebo z dôvodu možného vplyvu jeho využívania na jeho biotop alebo stav ochrany.“.
4.
V § 2 ods. 2 písm. za) a v nadpise § 5 sa slová „stav druhu“ nahrádzajú slovami „stav ochrany druhu“.
5.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno zg).
6.
V § 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Stav ochrany druhu sa považuje za priaznivý, keď
a)
údaje o populačnej dynamike druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok svojho biotopu,
b)
prirodzený areál druhu sa nezmenšuje a pravdepodobne sa ani v dohľadnej budúcnosti nebude zmenšovať a
c)
existuje a pravdepodobne bude aj naďalej existovať dostatočne veľký biotop na dlhodobé udržanie jeho populácie.
(2)
Stav ochrany biotopu sa považuje za priaznivý, keď
a)
jeho prirodzený areál a územie, ktoré v tomto areáli pokrýva, sú stabilné alebo sa zväčšujú,
b)
špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, existujú a pravdepodobne budú existovať aj v dohľadnej budúcnosti,
c)
stav ochrany jeho typických druhov je priaznivý.“.
7.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Ochrana biotopov
(1)
Ochrana biotopu európskeho významu a biotopu národného významu zahŕňa
a)
obmedzovanie alebo regulovanie zásahov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na priaznivý stav biotopu,
b)
vytváranie podmienok pre zachovanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu biotopu,
c)
sledovanie výskytu biotopu a stavu biotopu.
(2)
Ak orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas obvodného úradu životného prostredia.
(3)
Zoznam biotopov európskeho významu vrátane prioritných biotopov a biotopov národného významu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).
(4)
Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom.18a)
(5)
Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak
a)
k poškodeniu alebo zničeniu biotopov dochádza v súvislosti s bežným obhospodarovaním poľnohospodárskych kultúr alebo lesných kultúr,
b)
k poškodeniu alebo zničeniu biotopov dochádza v súvislosti s výrubom drevín (§ 47),
c)
sa postupuje podľa § 28 ods. 5 až 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.“.
8.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Nepôvodné druhy s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva, druhov uvedených v schválenom programe starostlivosti o lesy [§ 54 ods. 4 písm. d)] a druhov pestovaných v poľnohospodárskych kultúrach a energetických porastoch možno za hranicami zastavaného územia obce rozširovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.19a) Orgán ochrany prírody takýto súhlas vydá, ak rozšírenie nepôvodného druhu nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy rastlín alebo živočíchov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 21 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 9 ods. 1 písm. m) sa slová „lesného hospodárskeho plánu,35)“ nahrádzajú slovami „programu starostlivosti o lesy,35)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35)
§ 40 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.
10.
V § 14 ods. 2 písm. a), § 15 ods. 2 písm. a) a § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 6 ods. 1,“.
11.
V § 16 ods. 1 písm. h) sa odkaz 40 nad slovom „predpisom“ nahrádza odkazom 18a a poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.
12.
V § 17 ods. 2 sa za slovami „európskeho významu“ vkladajú slová „vrátane prioritných druhov“.
13.
V § 21 ods. 1 sa za slovo „stav“ vkladá slovo „ochrany“.
14.
V § 21 ods. 3 sa za slovo „platí“ vkladajú slová „druhý (§ 13),“.
15.
V § 24 ods. 13 a 14, § 67 písm. f), § 90 ods. 1 písm. j) a § 92 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 56 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 2“.
16.
V § 26 odsek 1 znie:
„(1)
Biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia.“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 64 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 27 odsek 6 znie:
„(6)
Národný zoznam sa priebežne aktualizuje podľa stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia alebo na základe návrhu Európskej komisie; ustanovenia odsekov 2 až 5 sa použijú rovnako. Ak Európska komisia navrhne zaradiť do národného zoznamu lokalitu s výskytom prioritných biotopov alebo prioritných druhov, ktorú na základe relevantných vedeckých informácií považuje za dôležitú pre ich zachovanie alebo prežitie, takáto lokalita sa zaradí do národného zoznamu aj v prípade, keď je návrh na jej zaradenie sporný, a to až do vyriešenia sporu alebo do rozhodnutia Rady Európskej únie o tomto návrhu.“.
19.
V § 27 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Ak sa navrhované územie európskeho významu nachádza na chránenom území [§ 17 ods. 1 písm. a) až f)] alebo v jeho ochrannom pásme s druhým až piatym stupňom ochrany, pričom stupeň ochrany na navrhovanom území európskeho významu a na vyhlásenom chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme je rôzny, platia na spoločnom území podmienky ochrany určené neskorším právnym predpisom.
(9)
Navrhované územia európskeho významu schválené Európskou komisiou vyhlási orgán ochrany prírody za chránené územie alebo zónu chráneného územia podľa tohto zákona najneskôr do dvoch rokov od schválenia národného zoznamu Európskou komisiou.“.
20.
V § 27 sa vypúšťa odsek 10.
21.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Európska sústava chránených území
(1)
Chránené vtáčie územia, chránené územia európskeho významu a zóny chránených území podľa § 27 ods. 9 sú súčasťou európskej sústavy chránených území, ktorej cieľom je zabezpečiť priaznivý stav ochrany biotopov európskeho významu a priaznivý stav ochrany druhov európskeho významu v ich prirodzenom areáli.
(2)
Akýkoľvek plán64a) alebo projekt,64b) ktorý priamo nesúvisí so starostlivosťou o územie patriace do európskej sústavy chránených území, navrhované chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu (ďalej len „územie sústavy chránených území“) alebo nie je pre starostlivosť oň potrebný, ale ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, podlieha hodnoteniu jeho vplyvov na takéto územie z hľadiska cieľov jeho ochrany.
(3)
Každý, kto zamýšľa uskutočniť plán alebo projekt podľa odseku 2 (ďalej len „navrhovateľ“), je povinný predložiť návrh plánu alebo projektu na posúdenie orgánu ochrany prírody. Táto povinnosť sa nevzťahuje na plány alebo projekty, ktoré sú predmetom posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu.64)
(4)
Orgán ochrany prírody vydá k návrhu plánu alebo projektu podľa odseku 3 odborné stanovisko na základe vyhodnotenia kritérií podľa príloh č. 3 a 10 osobitného predpisu.64) Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody plán alebo projekt nesúvisí so starostlivosťou o územie sústavy chránených území ani nie je pre starostlivosť o takéto územie potrebný a pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na toto územie, je predmetom posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu.64)
(5)
Ak na základe výsledku posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu64c) treba vykonať opatrenia nevyhnutné na kompenzovanie nepriaznivých účinkov plánu alebo projektu na integritu územia sústavy chránených území (ďalej len „kompenzačné opatrenie“),64d) navrhovateľ je povinný vyžiadať si súhlas ministerstva k spôsobu a podmienkam ich vykonania.
(6)
Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu a zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
(7)
Navrhovateľ je povinný vykonať kompenzačné opatrenia na vlastné náklady. Ak navrhovateľ nevykoná kompenzačné opatrenia, ministerstvo ich môže vykonať na jeho náklady.
(8)
O prijatých kompenzačných opatreniach informuje ministerstvo Európsku komisiu.
(9)
Podrobnosti o kritériách hodnotenia návrhu plánu a projektu podľa odseku 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64a až 64d znejú:
„64a)
§ 3 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z.
64b)
§ 3 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z.
64c)
§ 14 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z.
64d)
§ 15 ods. 4 a § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.
22.
§ 28a sa vypúšťa.
23.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných pásiem
Zákaz činnosti v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany a chránených vtáčích územiach neplatí, ak
a)
sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej činnosti,
b)
ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b),
c)
orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky, vopred písomne určí, že činnosť je preukázateľne nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo,
d)
ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo majetku a o vykonávanie úloh Horskou záchrannou službou podľa osobitného predpisu,64e)
e)
ide o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky cudzou mocou, alebo
f)
sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice alebo jej správou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64e znie:
„64e)
§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.“.
24.
V § 30 ods. 4 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.
25.
V § 30 ods. 5 sa slová „(§ 13 až 16)“ nahrádzajú slovami „(§ 6, 13 až 16)“.
26.
§ 34 a 35 vrátane nadpisov znejú:
㤠34
Chránená rastlina
(1)
Chránenú rastlinu je zakázané
a)
úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode,
b)
držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na chránenú rastlinu, ktorá nepochádza z voľnej prírody, a chránenú rastlinu, pre ktorú bola vydaná výnimka podľa osobitného predpisu.66)
(3)
Na nález chránenej rastliny v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú osobitné predpisy.67)
(4)
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 35
Chránený živočích
(1)
Chráneného živočícha je zakázané
a)
úmyselne odchytávať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli vo voľnej prírode,
b)
úmyselne rušiť, najmä v období rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo sťahovania,
c)
úmyselne poškodzovať, ničiť alebo zbierať jeho vajcia vo voľnej prírode,
d)
poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku,
e)
medzidruhovo krížiť,
f)
držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.
(2)
Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na chráneného živočícha podľa § 33 ods. 3 zákona, ktorého je zakázané
a)
úmyselne odchytávať alebo usmrcovať,
b)
úmyselne rušiť, najmä v období hniezdenia alebo výchovy mláďat, ak by rušenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť stav ochrany druhu,
c)
úmyselne poškodzovať, ničiť alebo zbierať jeho vajcia vo voľnej prírode a držať ich vrátane prázdnych vajec,
d)
úmyselne poškodzovať, ničiť alebo odstraňovať jeho hniezda,
e)
medzidruhovo krížiť,
f)
držať, predávať, vymieňať, prepravovať s cieľom predaja alebo výmeny alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.
(3)
Zákazy podľa odseku 1 písm. f) a odseku 2 písm. f) sa nevzťahujú na chráneného živočícha, ktorý nepochádza z voľnej prírody a na chráneného živočícha, pre ktorého bola vydaná výnimka podľa osobitného predpisu. 66)
(4)
Zákaz podľa odseku 2 písm. a) a zákaz držby podľa odseku 2 písm. f) sa nevzťahuje na druhy vtákov uvedené v osobitnom predpise, 68) ktoré možno loviť mimo obdobia ich hniezdenia alebo rozmnožovania a v prípade sťahovavých druhov mimo obdobia ich rozmnožovania alebo návratu na hniezdiská.
(5)
Zákaz podľa odseku 2 písm. f) sa nevzťahuje na druhy vtákov, ktorých zoznam vydá ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, ak boli nadobudnuté v súlade s týmto zákonom.
(6)
Kto nájde chorého, poraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v prírodnom prostredí alebo ten, kto chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody náhodne odchytí alebo usmrtí, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k nálezu, odchytu alebo usmrteniu chráneného živočícha došlo, orgánu ochrany prírody, ktorý určí ďalšie nakladanie s takým chráneným živočíchom. Orgán ochrany prírody vedie o oznámeniach písomnú evidenciu. Ak je nálezom poľovná zver, oznámi sa nález aj užívateľovi poľovného revíru; v takom prípade orgán ochrany prírody neurčí ďalšie nakladanie s nájdeným chráneným živočíchom.
(7)
Úhyn chráneného živočícha vybraného druhu držaného v ľudskej opatere a príčinu jeho úhynu je jeho držiteľ povinný preukázať potvrdením veterinárneho lekára.
(8)
Na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú osobitné predpisy.67)
(9)
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených alebo usmrtených chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje podľa odseku 7, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66 a 68 znejú:
„66)
Čl. 8 Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení.
§ 8 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
68)
§ 71 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.“.
27.
V § 37 sa za slovo „stavu“ vkladá slovo „ochrany“.
28.
V § 40 odsek 1 znie:
„(1)
Zákaz činnosti vo vzťahu k chráneným druhom, vybraným druhom rastlín a vybraným druhom živočíchov (§ 34 až 38) neplatí, ak orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky, vopred písomne určí, že činnosť je potrebná na zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy, vybrané druhy rastlín, vybrané druhy živočíchov alebo ich biotopy; ustanovenia odsekov 2 a 4 sa použijú rovnako.“.
29.
V § 40 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „ak ide o druhy vtákov a vybrané druhy živočíchov uvedené v osobitnom predpise,68a) výnimku na ich lov povoľuje ministerstvo pôdohospodárstva”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a)
§ 57 zákona č. 274/2009 Z. z.“.
30.
V § 40 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Výnimku podľa odseku 2 možno povoliť
a)
v záujme ochrany dotknutých druhov alebo ochrany prírodných biotopov,
b)
pri predchádzaní závažných škôd na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, vodnom hospodárstve a ak sa výnimka nevzťahuje na druhy voľne žijúcich vtákov, aj pri predchádzaní závažných škôd na inom type majetku,
c)
v záujme verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti ľudí a ak sa výnimka nevzťahuje na druhy voľne žijúcich vtákov, aj v záujme iných nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu vrátane tých, ktoré majú sociálny alebo hospodársky charakter a tých ktoré majú priaznivé dôsledky zásadného významu na životné prostredie,
d)
na účely výskumu a vzdelávania, obnovy populácie dotknutých druhov a ich navrátenia do biotopov alebo na ich pestovanie alebo chov v ľudskej opatere nevyhnutný na tieto účely,
e)
na odber, odchyt alebo držbu jedincov v malom počte za prísne kontrolovaných podmienok, na selektívnom základe a v obmedzenom rozsahu.
(4)
Rozhodnutie o povolení výnimky podľa odseku 2 obsahuje
a)
určenie dotknutých druhov, pre ktoré platí výnimka,
b)
prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na odber, odchyt alebo usmrcovanie dotknutých druhov,
c)
podmienky možného rizika a časové a miestne okolnosti, za ktorých možno vykonávať činnosť povolenú výnimkou,
d)
spôsob kontroly plnenia podmienok výnimky,
e)
ďalšie podmienky výkonu činnosti povolenej výnimkou určené podľa § 82 ods. 12.“.
31.
V § 41 ods. 1, § 42 ods. 14, § 44 ods. 6 písm. b), § 45 ods. 4 písm. b) a § 94 ods. 4 písm. a) a b) sa odkaz 66 nahrádza odkazom 68b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:
„68b)
Zákon č. 15/2005 Z. z.“.
32.
V § 43 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
33.
V § 44 ods. 16 sa slová „§ 35 ods. 1 písm. f ) až i) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. f) a zákaz držby podľa § 35 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c)“.
34.
V § 45 ods. 13 sa slová „neplatia zákazy podľa § 34 ods. 1 písm. b) a c) a § 35 ods. 1 písm. f), g) a i)“ nahrádzajú slovami „neplatia zákazy držby a prepravy podľa § 34 ods. 1 písm. b) a § 35 ods. 1 písm. f) a zákaz držby podľa § 35 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) a f)“.
35.
V § 50 ods. 7 sa slová „§ 27 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 9“.
36.
V § 53 ods. 2, § 54 ods. 17 a § 65 ods. 1 písm. c) druhom bode sa vypúšťa slovo „súvislej“.
37.
V § 54 ods. 1 sa slová „Na účely ochrany prírody a krajiny orgány ochrany prírody obstarávajú dokumentáciu, ktorá najmä“ nahrádzajú slovami „Dokumentácia ochrany prírody a krajiny najmä“.
38.
V § 54 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dokumenty starostlivosti o lesy.83a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:
„83a)
§ 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.“.
39.
V § 54 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
programy starostlivosti o lesy.35)“.
40.
V § 54 ods. 5 piatej vete sa za slová „programu starostlivosti“ vkladajú slová „podľa odseku 4 písm. a) a b)“.
41.
V § 54 ods. 6 sa slová „ich stavu“ nahrádzajú slovami „stavu ich ochrany“.
42.
V § 54 ods. 17 sa bodkočiarka nahrádza bodkou, slovo „ostatnú“ sa nahrádza slovom „Ostatnú“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová „to neplatí pre programy starostlivosti o lesy, ktoré sa vyhotovujú postupom podľa osobitného predpisu.83b)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83b znie:
„83b)
§ 41 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
43.
V § 56 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Na účely zabezpečenia priaznivého stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny sa podporuje86a) ich výskum a vedecká činnosť zamerané najmä na zisťovanie výskytu a stavu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, významných geologických a geomorfologických lokalít a chránených druhov a ich biotopov a možných vplyvov na ne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:
„86a)
Napríklad zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.
44.
V § 56 ods. 7 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
45.
V § 56 ods. 8 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
46.
V poznámke pod čiarou k odkazu 92 sa citácia „§ 29 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb.,“ nahrádza citáciou „§ 56 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z.,“.
47.
V § 61 ods. 3 a ods. 7 písm. a) sa slová „lesného hospodárskeho plánu“ nahrádzajú slovami „programu starostlivosti o lesy“.
48.
V § 65 ods. 1 sa písmeno k) dopĺňa dvadsiatym druhým bodom, ktorý znie:
„22.
monitoring stavu ochrany chránených druhov, vrátane monitoringu ich náhodného odchytu alebo usmrcovania, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu a navrhovanie a zabezpečovanie ochranných opatrení na udržanie alebo obnovenie priaznivého stavu ich ochrany.“.
49.
V § 65 ods. 1 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r)
na zabezpečenie povinností podľa § 6 informuje vlastníkov dotknutých nehnuteľností o výsledkoch monitoringu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu podľa písmena k) dvadsiateho druhého bodu,“.
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).
50.
V § 67 písm. e) sa za slovo „stavu“ vkladá slovo „ochrany“.
51.
V § 67 písm. f) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 6 ods. 4,“.
52.
V § 67 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vydáva odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4“.
53.
V § 67 písm. h) sa slová „§ 28a, § 56 ods. 2, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 3, 6 a 7“.
54.
V § 67 písm. k), § 90 ods. 1 písm. j) a § 92 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 56 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 4“.
55.
V § 68 písm. e) sa slová „§ 6 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2“ a v § 68 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 6 ods. 2“.
56.
V § 68 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
určuje územné a časové obmedzenie výkonu činností uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 26 ods. 6.“.
Doterajšie písmená j) až u) sa označujú ako písmená k) až v).
57.
V § 68 písm. k) a l), § 81 ods. 2 písm. e), § 90 ods. 1 písm. q) a § 92 ods. 1 písm. s) sa slová „§ 35 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 6“.
58.
V § 74 ods. 4 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.
59.
§ 75 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu,110a) ustanovenia odseku 1 písm. i) a o) sa nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110a znie:
„110a)
§ 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.
§ 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
§ 16 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
60.
V § 81 ods. 2 písmená c) a d) znejú:
„c)
vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4,
d)
určenie činnosti podľa § 29 písm. c) a § 40 ods. 1,“.
61.
V § 90 ods. 1 písm. a) a § 92 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 6 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 a 4“.
62.
V § 90 ods. 1 písm. l) a § 92 ods. 1 písm. n) sa slová „§ 35 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 7“.
63.
V § 90 ods. 2 písm. d) a § 92 ods. 1 písm. x) sa slová „§ 56 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 7“.
64.
V § 90 ods. 2 písm. h) a ods. 3 písm. f) a § 92 ods. 1 písm. zb) a zi) sa slová „28 ods. 7“ nahrádzajú slovami „28 ods. 5“.
65.
V § 90 ods. 3 písm. a) a § 92 ods. 1 písm. zd) sa slová „§ 34 ods. 1 a 2 alebo § 35 ods. 1,“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 1 alebo § 35 ods. 1 a 2,“.
66.
V § 90 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až t) sa označujú ako písmená c) až s).
67.
V § 90 ods. 3 písm. d) a § 92 ods. 1 písm. zh) sa slová „§ 28 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 7“.
68.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Za viac iných správnych deliktov tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.“.
69.
V § 92 ods. 1 sa vypúšťa písmeno zf).
Doterajšie písmená zg) až zw) sa označujú ako písmená zf) až zv).
70.
V § 95 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
71.
V § 98 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ods. 2 písm. a)“.
72.
V § 103 ods. 6 sa za slovo „zákazu“ vkladá čiarka a slová „odborné stanovisko“.
73.
V § 103 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Súčasťou vyjadrenia orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 písm. m) je odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
74.
V § 103 ods. 9 sa za slová „zákona“ vkladá čiarka a slová „odborným stanoviskom“.
75.
V § 103 ods. 10 sa za slovo „ochrany“ vkladajú slová „a v chránených vtáčích územiach“.
76.
V § 103 sa vypúšťa odsek 11.
77.
V § 104 ods. 21 sa slová „lesnom hospodárskom pláne“ nahrádzajú slovami „programe starostlivosti o lesy“.
78.
V § 104 ods. 22 sa slová „lesných hospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „programov starostlivosti o lesy“, slovo „plánoch“ sa nahrádza slovom „programoch“ a slová „lesného hospodárskeho plánu“ sa nahrádzajú slovami „programu starostlivosti o lesy“.
79.
V § 104 ods. 27 sa slová „lesných hospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „programov starostlivosti o lesy“.
80.
Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2010
(1)
Navrhované územia európskeho významu schválené Európskou komisiou pred 1. májom 2010 vyhlási orgán ochrany prírody za chránené územie alebo zónu chráneného územia najneskôr do dvoch rokov od 1. mája 2010.
(2)
Ustanovenia § 28 sa nepoužijú na lesné hospodárske plány, ku ktorým bol pred 1. májom 2010 vyhotovený protokol podľa osobitného predpisu.124)
(3)
Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2010, sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov s výnimkou konaní podľa § 6 ods. 2, ktoré sa dokončia podľa tohto zákona.
(4)
Programy starostlivosti o lesy vyhotovené podľa predpisov účinných do 1. mája 2010 a programy starostlivosti o lesy podľa odseku 2, ktoré sa dotýkajú území patriacich do európskej sústavy chránených území, sa považujú za programy starostlivosti o lesy podľa tohto zákona, ak prešli primeraným posúdením podľa § 28.
(5)
Na ukladanie sankcií za porušenie ustanovení tohto zákona v znení platnom pred 1. májom 2010, ku ktorému došlo pred účinnosťou tohto zákona, sa použijú ustanovenia tohto zákona, ak sú pre toho, kto porušil zákon, priaznivejšie.
(6)
Ten, komu bol vydaný súhlas na zásah do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu podľa doterajších právnych predpisov, a ku dňu účinnosti tohto zákona neuplynula lehota vykonateľnosti náhradných revitalizačných opatrení alebo úhrady finančnej náhrady, môže v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať príslušný orgán ochrany prírody o zmenu súhlasu.
(7)
Orgán ochrany prírody rozhodne o prehodnotení rozsahu náhradných revitalizačných opatrení podľa tohto zákona do troch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 124 znie:
„124)
§ 41 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z. z.“.
81.
Za § 105 sa vkladá § 105a, ktorý znie:
㤠105a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
82.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 543/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.1; Ú. v. ES L 103, 25. 4. 1979) v znení smernice Rady 81/854/EHS z 19. októbra 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.1; Ú. v. ES L 319, 7. 11. 1981) v znení smernice Komisie 85/411/EHS z 25. júla 1985 (Ú. v. ES L 233, 30. 8. 1985) v znení smernice Rady 86/122/EHS z 8. apríla 1986 (Ú. v. ES L 100, 16. 4. 1986) v znení smernice Komisie 91/244/EHS zo 6. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 115, 8. 5. 1991) v znení smernice Rady 94/24/ES z 8. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994) v znení smernice Komisie 97/49/ES z 29. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003) v znení nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Grécka (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/102/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 323, 3. 12. 2008).
2. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 206, 22. 7. 1992) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 305, 8. 11. 1997) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3. Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 94, 9. 4. 1999).“.
Čl. II
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z. a zákona č. 287/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Predmetom posudzovania sú aj strategické dokumenty, ktoré podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) pravdepodobne môžu mať samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území,8b) navrhované chránené vtáčie územie8c) alebo územie európskeho významu8d) (ďalej len „územie sústavy chránených území“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8d znejú:
„8a)
§ 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
8b)
§ 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
8c)
§ 26 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8d)
§ 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 8 ods. 1 sa slová „navrhované chránené vtáčie územia,10) územia európskeho významu11) alebo súvislú európsku sústavu chránených území12) (ďalej len „sústava chránených území“)“ nahrádzajú slovami „územie sústavy chránených území“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 12 sa vypúšťajú.
3.
V § 13 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pri určení spracovateľa odborného posudku príslušný orgán prihliada na osobitnú odbornú spôsobilosť získanú v odbore alebo oblasti činností podľa osobitného predpisu.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.“.
4.
V § 15 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Strategický dokument, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže schvaľujúci orgán schváliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(4)
Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv strategického dokumentu na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak takéto nie sú s menším nepriaznivým vplyvom, strategický dokument sa môže schváliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.18a) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, strategický dokument možno schváliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 28 ods. 5 až 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.
5.
V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
6.
V § 15 ods. 6 až 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
7.
V § 15 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
8.
V § 18 odsek 12 znie:
„(12)
Predmetom posudzovania vplyvov sú aj navrhované činnosti, ktoré podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) pravdepodobne môžu mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo dokumentom významný vplyv na územie sústavy chránených území. Odborné stanovisko štátny orgán ochrany prírody a krajiny vydá na základe vyhodnotenia kritérií podľa prílohy č. 10.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21 sa vypúšťajú.
9.
V § 30 ods. 1 sa slová „sústavu chránených území“ nahrádzajú slovami „územie sústavy chránených území“.
10.
V § 36 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Pri určení spracovateľa odborného posudku príslušný orgán prihliada na osobitnú odbornú spôsobilosť získanú v odbore alebo oblasti činností podľa osobitného predpisu.17a)”.
11.
V § 38 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
12.
V § 38 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Navrhovanú činnosť, ktorá pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo dokumentom významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže povoľujúci orgán povoliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(4)
Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak takéto nie sú s menším nepriaznivým vplyvom, tak sa navrhovaná činnosť môže povoliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.18a) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, navrhovanú činnosť možno povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu.“.
13.
V prílohách sa vypúšťa vo všetkých tvaroch slovo „súvislá“.
Čl. III
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z. a zákona č. 499/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „lesný hospodársky plán“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „program starostlivosti o lesy“ v príslušnom gramatickom tvare.
2.
V § 20 ods. 3 sa slová „bol lesný porast“ nahrádzajú slovami „lesný porast zanikol vplyvom pôsobenia škodlivých činiteľov alebo bol“.
3.
V § 40 ods. 1 a v celom texte zákona, okrem § 68 ods. 4, sa legislatívna skratka „plán“ nahrádza legislatívnou skratkou „program starostlivosti“ v príslušnom gramatickom tvare.
4.
V § 68 ods. 4 sa slovo „plánov“ nahrádza slovami „lesných hospodárskych plánov“.
5.
Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. mája 2010
(1)
Osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú za osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti podľa tohto zákona.
(2)
Lesné hospodárske plány vyhotovené podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú za programy starostlivosti o lesy podľa tohto zákona.“.
Čl. IV
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 77/2005 Z. z., zákona č. 100/2008 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) v platnom znení (oznámenie č. 40/2007 Z. z.). Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v platnom znení (oznámenie č. 60/2007 Z. z.).“.
3.
V § 12 ods. 3 sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovami „uzavretých priestorov“.
4.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Žiadateľ o súhlas
Žiadateľom o súhlas je osoba, ktorá má podľa tohto zákona povinnosť podať žiadosť o súhlas s použitím v uzavretých priestoroch podľa § 13, o súhlas na zavedenie do životného prostredia podľa § 17 alebo o súhlas na uvedenie výrobku na trh podľa § 21.“.
5.
V § 21 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
6.
V § 26 ods. 5 písm. g) sa slová „zavedenia do životného prostredia“ nahrádzajú slovom „použitia“.
7.
V § 33 ods. 4 písm. a) a v § 35 ods. 5 písm. a) a c) sa slovo „ohlasovateľ“ v každom tvare nahrádza slovami „žiadateľ o súhlas“ v príslušnom tvare.
8.
V § 34 ods. 5 sa slová „podľa odseku 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 4“.
9.
V § 37 ods. 6 sa slová „§ 21 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 4“.
10.
V § 39 písm. k) sa slová „kritériách stanovovania bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „kritériách bezpečnosti“.
11.
Do prílohy sa vkladá nový bod 2, ktorý znie: „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ, L 125, 21. 5. 2009).“.
Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.