120/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 408/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
V jadrových zariadeniach, v ktorých sa nachádzajú jadrové materiály zaradené do I. alebo II. kategórie podľa osobitného predpisu,37a) je držiteľ povolenia povinný zabezpečiť, že na povolenie a kontrolu vstupov osôb do stráženého a vnútorného priestoru sa použije identifikácia osôb na základe biometrických údajov.37b) Osoby vstupujúce do jadrového zariadenia alebo osoby vystupujúce z jadrového zariadenia sú povinné strpieť identifikáciu prostredníctvom biometrických údajov. Ak tieto osoby odmietnu strpieť takúto identifikáciu, držiteľ povolenia je povinný zamedziť ich vstupu do alebo výstupu z jadrového zariadenia. Držiteľ povolenia vedie, spracúva, uchováva a likviduje biometrické údaje podľa osobitného predpisu.37c)
(7)
Držiteľ povolenia spracúva, eviduje a uchováva údaje poskytnuté na povolenie vstupov a výstupov osôb a vjazdov a výjazdov vozidiel vrátane údajov o vstupoch a výstupoch a vjazdoch a výjazdoch do a z jadrového zariadenia podľa odseku 6. Držiteľ povolenia vedie databázu údajov o vstupoch a výstupoch osôb a vjazdoch a výjazdoch vozidiel a tieto údaje uchováva sedem rokov od ich zaznamenania; údaje z databázy držiteľ povolenia sprístupní štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu na základe jeho žiadosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37a až 37c znejú:
„37a)
Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany, Príloha II Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 329/2001 Z. z. o prijatí Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov).
37b)
§ 4 ods. 1 písm. n) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
37c)
Zákon č. 482/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 11.
2.
V § 26 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
3.
V § 34 ods. 1 sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 000 000 eur“.
4.
V § 34 ods. 2 sa slová „30 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 000 eur“.
5.
V § 34 ods. 3 sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „332 000 eur“.
6.
V § 34 ods. 4 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 200 eur“.
7.
V § 34 ods. 5 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 597 eur“.
8.
V § 34 ods. 6 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
9.
§ 34a vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Príspevky od držiteľa povolenia na výkon štátneho dozoru
(1)
Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 je povinný platiť na príslušný rok ročný príspevok na výkon štátneho dozoru (ďalej len „ročný príspevok“).
(2)
Ročný príspevok sa platí v príslušnom roku podľa údajov za predchádzajúci rok, pričom k zmenám základu na výpočet ročného príspevku, ku ktorým dôjde počas predchádzajúceho roka, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Ak je právnická osoba alebo fyzická osoba držiteľom viacerých druhov povolení podľa § 5 ods. 3, je takýto držiteľ povolenia povinný platiť ročný príspevok za každú činnosť, na ktorú mu bolo vydané povolenie.
(4)
Ročný príspevok za uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzku jadrového zariadenia [§ 5 ods. 3 písm. b) a c)] podľa druhu jadrového zariadenia je
a)
383,38 eura za každý MWt nominálneho inštalovaného tepelného výkonu ustanoveného k 1. januáru predchádzajúceho roka, pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) prvého bodu; ak došlo k trvalému zníženiu nominálneho inštalovaného tepelného výkonu na nulovú úroveň a tento stav trvá k 1. januáru predchádzajúceho roka, nominálnym inštalovaným tepelným výkonom sa rozumie najvyšší projektovaný výkon pred jeho trvalým znížením na nulovú úroveň,
b)
36,51 eura za každý palivový článok skladovaný ku koncu predchádzajúceho roka pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) druhého bodu,
c)
41,99 eura za každý GBq aktivity rádioaktívnych odpadov upravených na uloženie v priebehu predchádzajúceho roka v jadrovom zariadení podľa § 2 písm. f) tretieho bodu,
d)
91,28 eura za každý vláknobetónový kontajner uložený v priebehu predchádzajúceho roka v jadrovom zariadení podľa § 2 písm. f) štvrtého bodu,
e)
6,22 eura za každý TBq maximálnej projektovej aktivity skladovaných rádioaktívnych odpadov ustanovenej k 1. januáru predchádzajúceho roka, pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) tretieho bodu.
(5)
Ročný príspevok za stavbu jadrového zariadenia [§ 5 ods. 3 písm. a)] podľa druhu jadrového zariadenia je vo výške podľa odseku 4 písm. a), b), c), d) alebo e), pričom
a)
pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) prvého bodu sa nominálnym inštalovaným tepelným výkonom rozumie projektovaný nominálny inštalovaný tepelný výkon,
b)
pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) druhého až štvrtého bodu, okrem jadrového zariadenia podľa odseku 4 písm. e), sa stavom ku koncu predchádzajúceho roka rozumie predpokladaný stav k 31. decembru roka, v ktorom uplynie dvanásť mesiacov prevádzky jadrového zariadenia.
(6)
Ročný príspevok za etapu vyraďovania jadrového zariadenia [§ 5 ods. 3 písm. d)] podľa druhu jadrového zariadenia je
a)
50 % ročného príspevku podľa odseku 4 písm. a), pričom nominálnym inštalovaným tepelným výkonom sa rozumie najvyšší projektovaný výkon počas prevádzky jadrového zariadenia predchádzajúcej prvej etape vyraďovania tohto jadrového zariadenia,
b)
5 % ročného príspevku podľa odseku 4 písm. b), pričom sa stavom ku koncu roka rozumie stav k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na etapu vyraďovania,
c)
5 % ročného príspevku podľa odseku 4 písm. c), pričom sa berie do úvahy príspevok v roku, v ktorom bola dosiahnutá maximálna aktivita,
d)
5 % ročného príspevku podľa odseku 4 písm. e).
(7)
Ročný príspevok za inštitucionálnu kontrolu jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) štvrtého bodu [§ 5 ods. 3 písm. e)] je 5 000 eur.
(8)
Ročný príspevok za činnosti podľa § 5 ods. 3 písm. f) až n) je 182,56 eura.
(9)
Povinnosť držiteľa povolenia platiť ročný príspevok vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť toto povolenie. Povinnosť držiteľa povolenia, ktorý bol držiteľom povolenia aj v predchádzajúcom roku a je aj naďalej držiteľom povolenia v príslušnom roku, platiť ročný príspevok vzniká 1. januára príslušného kalendárneho roka.
(10)
Držiteľ povolenia je povinný zaplatiť ročný príspevok v štyroch rovnakých splátkach, a to do 15. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka; táto povinnosť sa nevzťahuje na odsek 11.
(11)
Ak ročný príspevok neprevyšuje sumu 331,93 eura, platí sa jednou splátkou do 15. januára príslušného kalendárneho roka.
(12)
Držiteľ povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť v priebehu kalendárneho roka, zaplatí za tento kalendárny rok pomernú časť ročného príspevku, a to do 15. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla. Ak pomerná časť ročného príspevku neprevyšuje 331,93 eura, platí sa jednou splátkou, inak sa postupuje podľa odseku 10.
(13)
Držiteľ povolenia, ktorému v priebehu kalendárneho roka bolo povolenie zrušené, povolenie mu zaniklo alebo bolo nahradené iným druhom povolenia, platí za tento kalendárny rok pomernú časť ročného príspevku. Zaplatenú čiastku, ktorá prevyšuje pomernú časť ročného príspevku, úrad vráti do 15 pracovných dní od zániku povolenia alebo odo dňa právoplatnosti jeho zrušenia.
(14)
Pomerná časť ročného príspevku podľa odsekov 12 a 13 sa vypočíta ako 1/12 ročného príspevku vynásobená počtom kalendárnych mesiacov, v ktorých bolo alebo bude povolenie právoplatné.
(15)
Povinnosť platiť ročný príspevok zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zrušení povolenia alebo v ktorom povolenie zaniklo.“.
10.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Spoločné ustanovenia k ročnému príspevku
(1)
Ročný príspevok alebo jeho splátka alebo pomerná časť ročného príspevku alebo jej splátka sa považujú za zaplatené dňom, keď boli pripísané na úradom určený príjmový účet v Štátnej pokladnici.
(2)
Ak ročný príspevok alebo jeho splátka alebo pomerná časť ročného príspevku alebo jej splátka neboli zaplatené riadne a včas, je držiteľ povolenia podľa § 34a ods. 1 povinný zaplatiť úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania vo výške základnej úrokovej miery Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania. Úrad nie je povinný vymáhať úrok z omeškania, ak neprevyšuje 50 eur.
(3)
Ročný príspevok, splátky ročného príspevku, pomerná časť ročného príspevku, splátka pomernej časti ročného príspevku a úroky z omeškania sú príjmom štátneho rozpočtu. Ročný príspevok, splátky ročného príspevku, pomernú časť ročného príspevku, splátky pomernej časti ročného príspevku a úroky z omeškania vyberá úrad.
(4)
Ročný príspevok, splátky ročného príspevku, pomernú časť ročného príspevku, splátky pomernej časti ročného príspevku a úroky z omeškania sa platia prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov na úradom určený príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici. Variabilným symbolom je číslo pridelené úradom jednotlivým držiteľom povolenia podľa § 34a.“.
11.
V § 36 sa slová „v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
12.
Za § 37b sa vkladá § 37ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37ba
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2010
(1)
Splátky ročných príspevkov a splátky pomernej časti ročných príspevkov, ktoré boli vypočítané v sadzbách a zaplatené v lehotách podľa doterajších predpisov do 30. apríla 2010, sa považujú za splátky ročných príspevkov podľa sadzieb platných od 1. mája 2010.
(2)
Splátky ročných príspevkov a splátky pomernej časti ročných príspevkov, ktorých splatnosť je podľa doterajších predpisov, ako aj podľa tohto zákona ustanovená od 1. mája 2010, je držiteľ povolenia povinný zaplatiť podľa sadzieb a v lehotách platných od 1. mája 2010.“.
13.
V prílohe č. 1 bode C písm. k) sa slová „ods. 8“ nahrádza slovami „ods. 10“.
14.
V prílohe č. 1 bode D písm. f) sa slová „ods. 8“ nahrádza slovami „ods. 10“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.