122/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z. a vyhlášky č. 588/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slovo „Spoločenstvo“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.
2.
V prílohe č. 2 časti A vysvetľujúce poznámky k odseku 2 tlačiva Odosielateľ/vývozca znejú:
„Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo odosielateľa alebo vývozcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo. Identifikačné číslo odosielateľa sa neuvádza pri colnom režime tranzit. Ak je potrebné uviesť viacero odosielateľov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam odosielateľov.“.
3.
V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 8 tlačiva Príjemca druhá veta znie:
„Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI;1) ak príjemca nemá pridelené číslo EORI,1) uvádza sa identifikačné číslo príjemcu, ktoré mu pridelili na daňové, colné alebo štatistické účely úrady v štáte, kde má príjemca sídlo alebo adresu trvalého pobytu.“.
4.
V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 14 tlačiva Deklarant/zástupca druhá veta znie: „Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo.“ a tretia veta sa vypúšťa.
5.
V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky tretia veta znie:
„Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku nie je uvedená doplnková merná jednotka.“.
6.
V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa za ôsmu vetu vkladá nová deviata veta, ktorá znie:
„Ak sa tlačivo použije pri zjednodušenom postupe miestne colné konanie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZC a číslo povolenia na použitie zjednodušeného postupu.“.
7.
V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa na konci pripája táto veta:
„Ak má vývozca alebo deklarant pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.“.
8.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 8 tlačiva Príjemca štvrtá veta znie: „Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo.“ a piata veta sa vypúšťa.
9.
V prílohe č. 2 časti B vysvetľujúce poznámky k odseku 14 tlačiva Deklarant/zástupca znejú:
„Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zástupcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru nie je zhodný s osobou deklaranta alebo príjemcu, uvádza sa pod identifikačné číslo deklaranta identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty.“.
10.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky tretia veta znie:
„Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku nie je uvedená doplnková merná jednotka.“.
11.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa za desiatu vetu vkladá nová jedenásta a dvanásta veta, ktoré znejú:
„Ak má príjemca alebo deklarant pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty zastupuje daňový zástupca,8) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty daňového zástupcu sa uvádza v tomto odseku za príslušným kódom podľa systému TARIC.“.
12.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 47 tlačiva Výpočet platieb pododseku Druh sa tabuľka na konci dopĺňa riadkom, ktorý znie:
„1Q0 Spotrebná daň z uhlia“.
13.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene a) vypúšťajú kódy U090, U091, U088, U089, U180, U190, U280 a U290, v písmene d) sa vypúšťa kód T401 a v písmene e) sa vypúšťajú kódy R020 a R220.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324/23, 10. 12. 2009).“.
15.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene b) tabuľka znie:
„Kód Tovar Nariadenie Rady
(ES) č. 1186/2009
Zákon č. 222/2004 Z. z.
v znení neskorších
predpisov
361 Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine do Európskej únie čl. 3 § 48 ods. 2 písm. c)
362 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – výbava a zariadenie domácnosti čl. 12 ods. 1 § 48 ods. 2 písm. d)
363 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – dary obvykle darované pri príležitosti uzatvorenia manželstva čl. 12 ods. 2 § 48 ods. 2 písm. d)
364 Osobný majetok nadobudnutý dedením čl. 17 § 48 ods. 2 písm. e)
365 Výbava, študijné potreby a vybavenie domácnosti žiakov a študentov čl. 21 § 48 ods. 2 písm. f)
366 Zásielky nepatrnej hodnoty čl. 23 § 48 ods. 2 písm. b)
367 Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe čl. 25 § 48 ods. 2 písm. a)
368 Investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri premiestnení podnikateľských činností z tretej krajiny do Európskej únie čl. 28 § 48 ods. 2 písm. g)
369 Investičný majetok a iné vybavenie patriace osobám vykonávajúcim slobodné povolania a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosť čl. 34 § 48 ods. 2 písm. g)
370 Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum čl. 53 § 48 ods. 2 písm. j)
371 Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva čl. 54 § 48 ods. 2 písm. k)
372 Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv čl. 59 § 48 ods. 2 písm. t)
373 Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach čl. 60 § 48 ods. 2 písm. l)
374 Tovar pre právnické osoby vykonávajúce charitatívnu alebo obdobnú činnosť čl. 61 § 48 ods. 2 písm. m)
375 Tovar dovážaný na podporu obetí živelnej pohromy čl. 74 § 48 ods. 2 písm. n)
376 Čestné vyznamenania a ocenenia čl. 81 § 48 ods. 2 písm. o)
377 Dary získané v rámci medzinárodných vzťahov čl. 82 § 48 ods. 2 písm. o)
378 Tovar určený pre najvyšších predstaviteľov štátov čl. 85 § 48 ods. 2 písm. o)
379 Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané na podporu rozvoja obchodu čl. 86 § 48 ods. 2 písm. p)
380 Tlačoviny a reklamné materiály dovážané na podporu rozvoja obchodu čl. 87 § 48 ods. 2 písm. r)
381 Tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy čl. 95 § 48 ods. 2 písm. t)
382 Zásielky zasielané právnickým osobám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva čl. 102 § 48 ods. 2 písm. u)
383 Turistická informačná literatúra čl. 103 § 48 ods. 2 písm. v)
384 Rôzne dokumenty a predmety podľa čl. 104 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 čl. 104 § 48 ods. 2 písm. w)
385 Pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravy čl. 105 § 48 ods. 2 písm. x)
386 Podstielka, krmivo a nápoje pre zvieratá počas ich prepravy čl. 106 § 48 ods. 2 písm. y)
387 Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch čl. 107 § 48 ods. 2 písm. z)
388 Materiály na stavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí čl. 112 § 48 ods. 2 písm. za)
389 Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety čl. 113 § 48 ods. 2 písm. zb)“.
16.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 39 tlačiva Kontingent sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo stropu“.
17.
V prílohe č. 6 stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa skratka „KN“ nahrádza skratkou „SCS*“.
18.
V prílohe č. 6 sa na konci pripája táto veta:
„* SCS – Spoločný colný sadzobník“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ján Počiatek v. r.