Predpis bol zrušený predpisom 75/2015 Z. z.

128/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010 do 14.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Podmienky krížového plnenia
(1)
Na poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 je žiadateľ, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť,3a) povinný plniť
a)
dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,3b)
b)
požiadavky hospodárenia,3c)
c)
požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa prílohy č. 1,
d)
požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín podľa prílohy č. 1.
(2)
Pri nedodržaní podmienok podľa odseku 1 sa poskytnutie podpory podľa § 1 upraví podľa osobitného predpisu.3d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3d znejú:
„3a)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1. 2009).
3b)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.
3c)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z.
3d)
Čl. 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadeniach Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 73/2009, ako aj na uplatňovanie krížového plnenia uvedeného v nariadení (ES) č. 479/2008 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44).“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 30 ods. 6 a § 67 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 16 ods. 2 a § 67 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z.“.
3.
V § 3 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
pri prvom podaní žiadosti o podporu výpis z listu vlastníctva lesného pozemku, na ktorý má byť poskytnutá podpora, nie starším ako tri mesiace, spolu s plochovou tabuľkou; pri ďalšom podaní žiadosti o podporu vyhlásenie žiadateľa o vlastníctve lesných pozemkov, na ktoré podal žiadosť o podporu,“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadateľ je povinný každú zmenu vlastníctva lesného pozemku, na ktorý má byť poskytnutá podpora, preukázať výpisom z listu vlastníctva lesného pozemku nie starším ako tri mesiace.“.
5.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Ak žiadateľ súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť,3a) je povinný plniť podmienky podľa § 1a ods. 1.“.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Nepredložením žiadosti o podporu v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ je povinný vrátiť platby poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.17)“.
7.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
8.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté platby za predchádzajúce roky trvania záväzku, ak nedodržal podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. b).“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Čl. 16, 18, 23 a 31 nariadenia (ES) č. 1975/2006 v platnom znení.“.
10.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno b).
11.
V § 7 ods. 2 a 3 písm. c) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
12.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Nepredložením žiadosti o podporu v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ je povinný vrátiť platby poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.17)“.
13.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
14.
V § 10 ods. 1 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
15.
V § 12 ods. 3 písm. c) sa slovo „obvodného“ nahrádza slovom „krajského“.
16.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vyhlásenie žiadateľa, že poľnohospodárska pôda, ktorú požaduje zaradiť do opatrenia na prvé zalesnenie, bola posledné dva roky poľnohospodársky využívaná.“.
17.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Ak žiadateľ súčasne obhospodaruje poľnohospodársku pôdu, musí v celom poľnohospodárskom podniku24) plniť podmienky podľa § 1a ods. 1.“.
18.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44)
§ 26 ods.1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z.“.
20.
V § 17 sa vypúšťa odsek 5.
21.
V § 18 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
potvrdenie obvodného lesného úradu, že lesné pozemky, s ktorými žiadateľ vstupuje do vzťahu podľa odseku 1 písm. a), obhospodaruje; potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.“.
22.
V § 18 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až d) a výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej príslušným obvodným lesným úradom nie starší ako tri mesiace; platbu je možné poskytnúť len na lesné pozemky obhospodarované v danom roku podľa lesného hospodárskeho plánu.“.
23.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Žiadateľ musí podať žiadosť o platbu aj v prípade, ak sa podľa lesného hospodárskeho plánu nemá v danom roku vykonávať žiadna hospodárska činnosť.
(9)
Prílohou k žiadosti o platbu je výkaz z evidencie,45a) ktorý žiadateľ predkladá každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku po podaní žiadosti o platbu.
(10)
Nepredložením žiadosti o lesnícko-environmentálnu platbu v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ je povinný vrátiť platby poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.17).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
§ 44 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 20 ods. 1 písm. b) sa slová „prvého roka,“ nahrádzajú slovami „druhého roka,“.
25.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Ak žiadateľ súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť3a) musí plniť podmienky podľa § 1a ods. 1.“.
26.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadateľovi, ktorý neabsolvuje školiaci kurz najneskôr do tretieho roka trvania vzťahu, sa neposkytne platba a súčasne sa žiadateľ vylúči z opatrenia; platby poskytnuté za predchádzajúce roky trvania vzťahu je žiadateľ povinný vrátiť.“.
27.
V § 23 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
28.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) až c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená a) až c).
29.
V § 27 odsek 5 znie:
„(5)
Zviera uvedené v zozname podľa odseku 4 písm. b) je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré je evidované podľa odseku 2 písm. b), najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa. Oznámenie o nahradení žiadateľ zasiela do piatich pracovných dní odo dňa náhrady; oznámenie o nahradení obsahuje číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa, číslo ušnej značky nahradzujúceho zvieraťa a dátum náhrady.“.
30.
V § 27 ods. 8 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
31.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Žiadateľovi, ktorý neabsolvuje školiaci kurz najneskôr do tretieho roka trvania vzťahu, sa neposkytne platba a súčasne sa žiadateľ vylúči z opatrenia životné podmienky zvierat; platby poskytnuté za predchádzajúce roky trvania vzťahu je žiadateľ povinný vrátiť.“.
32.
V § 33 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
33.
V § 33 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „na príslušné podopatrenia“.
34.
V § 33 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
§ 27 ods. 2 písm. c),“.
35.
V § 35 písmeno c) znie:
„c)
ekologické poľnohospodárstvo
1.
na ornej pôde,
2.
pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín,
3.
v ovocných sadoch,
4.
vo vinohradoch,
5.
na trvalých trávnych porastoch,“.
36.
V § 37 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
prehľad o zaťažení dobytčej jednotky podľa druhu chovaných zvierat.“.
37.
V § 37 ods. 11 druhej vete sa za slová „odseku 4 písm. a) až e)“ vkladajú slová „a g)“.
38.
V § 37 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dátum náhrady“.
39.
V poznámke pod čiarou k odkazu 72 sa citácia „§ 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 202/2008 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 202/2008 Z. z.“.
40.
V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a), d), f) a h).
Doterajšie písmená b), c), e), g) a i) sa označujú ako písmená a) až e).
41.
V § 39 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
42.
V § 40 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prípadu, ak rozsah nedodržania výmery počas trvania vzťahu neprevýši každoročne 3 % výmery, ale nie viac ako 2 hektáre.“.
43.
V § 40 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri znížení priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku pod minimálne percento podľa § 36 ods. 3 až 5 sa vrátenie agroenvironmentálnej platby za príslušné diely pôdneho bloku nevyžaduje.“.
44.
V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak dôjde k nesplneniu podmienok záväzku v dôsledku ukončenia poľnohospodárskej činnosti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby bez likvidácie, ktorá je žiadateľom o poskytnutie agroenvironmentálnej platby, vrátenie platby sa nevyžaduje, ak sa právny nástupca písomne zaviaže pokračovať v plnení podmienok záväzku v plnom rozsahu na celej ploche zaradenej do záväzku.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
45.
V § 40 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
46.
V § 40 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Prevod sa uzná, ak je vykonaný najneskôr do termínu na predloženie žiadosti o platbu.“.
47.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak sa nadobúdateľ podniku písomne zaviazal plniť podmienky záväzku podľa odseku 4 a počas trvania vzťahu nedodrží výmeru, počet zvierat alebo nesplní podmienky vzťahu, platba sa zníži alebo sa vráti aj za obdobie, počas ktorého bol do opatrenia zaradený prevodca.“.
48.
V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Percentuálne obmedzenie rozšírenia sa nevzťahuje na podopatrenia podľa § 35 písm. f) až h).“.
49.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Rozšírenie povinností zo vzťahu je možné aj v prípade, ak žiadateľ rozširuje plochy do nového podopatrenia, ktoré nie je zaradené v pôvodnom záväzku.“.
50.
V § 43 ods. 1 písm. b) sa slová „aplikovať len“ nahrádzajú slovami „aplikovať na celej výmere vinohradov v podniku, len pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve,“.
51.
V § 43 ods. 1 písm. e) prvom bode sa slovo „alebo“ nahrádza slovami „a šesť aplikácií prípravkov na ochranu rastlín.“.
52.
V § 43 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slovo „sivej“ vkladajú slová „po 1. auguste“.
53.
V § 43 ods. 1 písm. f) sa slová „v písmenách c) a d)“ nahrádzajú slovami „v písmenách c) až e)“.
54.
V § 43 ods. 1 písm. h) sa slová „2 000ks/ha“ nahrádzajú slovami „60 % výsadby“.
55.
V § 43 ods. 2 písm. a) sa nad slovo „sadov“ umiestňuje odkaz 73a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:
„73a)
§ 4 písm. m) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.“.
56.
V § 43 ods. 2 písm. b) sa za slová „aplikovať len“ vkladajú slová „pre integrovanú produkciu v ovocinárstve“.
57.
V § 43 ods. 2 písm. j) sa slová „v písmenách b) až i)“ nahrádzajú slovami „v písmenách c) až i)“.
58.
V § 43 ods. 3 písm. a) sa za slová „aplikovať len“ vkladajú slová „pre integrovanú produkciu zeleniny“.
59.
V § 43 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo certifikované sadivo zemiakov,“.
60.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
„74)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády č. 278/2007 Z. z.“.
61.
V § 43 ods. 3 písm. f) sa slová „v písmenách a) až e)“ nahrádzajú slovami „v písmenách b) až e)“.
62.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu je povinný viesť evidenciu spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu.74a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74a znie:
„74a)
§ 33 písm. e) zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
63.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:
„78)
Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20. 7. 2007) v znení nariadenia Rady (ES) č. 967/2008 z 29. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 264, 3. 10. 2008).
Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18. 9. 2008) v platnom znení.“.
64.
V § 52 ods. 1 sa slová „§ 35 písm. a) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 35 písm. a) bodu prvého alebo druhého, písm. b) bodu prvého, druhého alebo tretieho, písm. c) bodu prvého, druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho a písm. e) až g)“.
65.
V § 52 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
§ 39 ods. 1 písm. a),“.
66.
V § 52 sa vypúšťa odsek 3.
67.
V § 53 písmeno a) znie:
„a)
§ 39 ods. 1 písm. b) až e),“.
68.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadateľovi, ktorý neabsolvuje školiaci kurz najneskôr do tretieho roka trvania vzťahu, sa neposkytne agroenvironmentálna platba a súčasne sa žiadateľ vylúči z agroenvironmentálneho opatrenia; platby poskytnuté za predchádzajúce roky trvania vzťahu je žiadateľ povinný vrátiť.“.
69.
V § 57 ods. 1 úvodnej vete sa odkaz 19 nad slovom žiadateľ nahrádza odkazom 84a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84a znie:
„84a)
§ 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka.
§ 11 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“.
70.
V § 57 ods. 1 písm. a) sa za slová „poľnohospodársku činnosť11)“ vkladajú slová „vo vlastnom mene“.
71.
V § 57 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno b).
72.
V § 57 ods. 4 písm. c) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
73.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Nepredložením žiadosti o vyrovnávací príspevok v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ je povinný vrátiť platby poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.17).“.
74.
V § 58 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
75.
V § 59 ods. 1 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
76.
V § 59 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktorý znejú:
„(3)
O prevzatí povinností podľa odseku 2 písm. b) a c) je nadobúdateľ, na ktorého povinnosti prešli, povinný predložiť originál zmluvy o prevzatí povinností do 15 pracovných dní od jej podpisu a prevod uskutočniť najneskôr do termínu na predkladanie žiadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku.
(4)
Ak dôjde k nepredloženiu zmluvy o prevode alebo k prevzatiu povinností po termíne podľa odseku 3, musí žiadateľ vyrovnávací príspevok poskytnutý za predchádzajúce roky vrátiť. Povinnosť vrátiť vyrovnávací príspevok sa nevzťahuje na prípady, keď došlo k uplynutiu lehoty piatich rokov podľa § 57 ods. 1 písm. b).“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
77.
V § 59 ods. 5 sa slová „§ 57 ods. 1 písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 1a ods. 1“.
78.
§ 61 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa platnosť lesného hospodárskeho plánu skončí počas piatich rokov trvania záväzku, požiada žiadateľ v žiadostiach o zaradenie do opatrenia podľa § 18 ods. 3 o aktualizáciu záväzku podľa platného lesného hospodárskeho plánu v termíne určenom na predkladanie žiadostí o platbu.“.
79.
Prílohy č. 1 a 1a znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.
Požiadavky podľa § 1a ods. 1 písm. c) a d)
Oblasť Požiadavky
Životné prostredie
Minimálne požiadavky na používanie hnojív
  a) Dodržiavať podmienku vedenia a uchovávania evidencie o príjme a o použití hnojív.92)
  b) Dodržiavať podmienky používania hnojív.
Zdravie ľudí, zvierat a rastlín
Minimálne požiadavky na používanie prostriedkov na ochranu rastlín
  a) Dodržiavať povinnosť vedenia evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín.93)
  b) Používať prípravky na ochranu rastlín registrované v Slovenskej republike.94)
  c) Pri používaní jedovatých a veľmi jedovatých prípravkov na ochranu rastlín (označenie T a T+) mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s jedovatými a veľmi jedovatými prípravkami na ochranu rastlín.
  d) Používať kontrolované mechanizačné prostriedky.95)
92)
§ 10 ods. 5 a 6 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
93)
§ 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
94)
§ 10 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
95)
§ 16 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.
Vzor na vedenie záznamu v zošite žiadateľa o agroenvironmentálnu platbu
Dátum
od – do
Použité zariadenie na sledovanie
výskytu škodlivých organizmov/meno,
kto údaj zaznamenal
Druh odberu vzoriek na
analýzu/meno, kto vykonal odber
Použité zariadenia
na zistenie
meteorologických
údajov/meno, kto údaj zaznamenal
Označenie
pôdneho bloku alebo dielu
pôdneho bloku
Plodina/druh“.
           “.
80.
V prílohe č. 18 sa nadpis „ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV“ nahrádza nadpisom „ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
81.
V prílohe č. 18 sa vypúšťa prvý a tretí bod.
Doterajšie body 2 až 9 sa označujú ako body 1 až 7.
82.
Príloha č. 18 sa dopĺňa ôsmym až jedenástym bodom, ktoré znejú:
„8.
Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20. 7. 2007) v znení
- nariadenia Rady (ES) č. 967/2008 z 29. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 264, 3. 10. 2008).
9.
Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18. 9. 2008) v znení
- nariadenia Komisie (ES) č. 1254/2008 z 15. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 337, 16. 12. 2008),
- nariadenia Komisie (ES) č 710/2009 z 5. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 204, 6. 8. 2009).
10.
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
11.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Robert Fico v. r.