13/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 22 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 177/2007 Z. z., vyhlášky č. 161/2008 Z. z. a vyhlášky č. 169/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý znie:
㤠13d
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2009 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu v rozhodujúcom období, v ktorom ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. n) zákona,
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona dosiahnutých v rozhodujúcom období.“.
2.
Prílohy č. 1 až 21 znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") zamestnanca za rok 2009
Príloha č. 2 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2009
Príloha č. 3 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2009
Príloha č. 4 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2009
Príloha č. 5 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List SA - zamestnanec a zamestnávateľ
Príloha č. 6 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List SB - samostatne zárobkovo činná osoba
Príloha č. 7 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List SC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona
Príloha č. 8 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List SD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona
Príloha č. 9 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2009
Príloha č. 10 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List XA - zamestnanec a zamestnávateľ
Príloha č. 11 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List XB - samostatne zárobkovo činná osoba
Príloha č. 12 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List XC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona
Príloha č. 13 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List XD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona
Príloha č. 14 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2009
Príloha č. 15 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Žiadosť 2009
Príloha č. 16 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2009
Príloha č. 17 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa za rok 2009
Príloha č. 18 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2009
Príloha č. 19 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009
Príloha č. 20 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Odpis z ročného zúčtovania poistného
Príloha č. 21 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2009
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2010.
Richard Raši v. r.