133/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z. a zákona č. 8/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s univerzitnou vysokou školou,12c) ktorej sídlo alebo sídlo lekárskej fakulty sa nachádza v mieste sídla všeobecnej nemocnice, všeobecná nemocnica sa označuje ako univerzitná nemocnica. Univerzitná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár, praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v iných zdravotníckych povolaniach.
(13)
Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do koncovej siete poskytovateľov podľa § 5 ods. 4 uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s vysokou školou,12d) ktorej sídlo alebo sídlo fakulty sa nachádza v mieste sídla nemocnice, nemocnica sa označuje ako fakultná nemocnica. Fakultná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckych povolaniach okrem zdravotníckeho povolania lekár.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12b až 12d znejú:
„12b)
§ 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12c)
§ 2 ods. 13 písm. a) a ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
12d)
§ 2 ods. 13 písm. b) a ods. 16 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.“.
2.
§ 7a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sú oprávnení vykonávať bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti
a)
lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť podľa osobitných predpisov,12e) alebo
b)
lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia12f) a majú špecializáciu v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo sú zaradení do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:
„12e)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z.
12f)
§ 153 až 156 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 10 ods. 1 sa za slovom „psychológ“ vypúšťa čiarka a slová „špeciálny psychológ“.
4.
V § 21 odsek 3 znie:
„(3)
Účastníkom konania o vydanie povolenia je žiadateľ o povolenie. Účastníkom konania o dočasné pozastavenie povolenia je držiteľ povolenia, úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh, a komora, ak sa konanie začalo z dôvodu dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu. Účastníkom konania o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia, úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh, a komora, ak sa konanie začalo z dôvodu zrušenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu.“.
5.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie
a)
lekár,
b)
zubný lekár,
c)
farmaceut,
d)
sestra,
e)
pôrodná asistentka,
f)
fyzioterapeut,
g)
verejný zdravotník,
h)
zdravotnícky laborant,
i)
asistent výživy,
j)
dentálna hygienička,
k)
rádiologický technik,
l)
zdravotnícky záchranár,
m)
zubný technik,
n)
technik pre zdravotnícke pomôcky,
o)
optometrista,
p)
farmaceutický laborant,
q)
masér,
r)
očný optik,
s)
ortopedický technik,
t)
zdravotnícky asistent,
u)
sanitár.“.
6.
V § 27 ods. 2 sa za slovo „psychológ“ vkladá čiarka a slová „liečebný pedagóg, fyzik“.
7.
V § 31 ods. 1 písm. e) sa číslo „8“ nahrádza číslom „10“.
8.
V § 34 ods. 1 a 3, § 34a a v § 73 ods. 5 písm. a) sa slovo „preškolenie“ nahrádza slovami „obnovenie vedomostí a zručností“.
9.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
O obnovení vedomostí a zručností podľa odseku 1 vyhotoví poverený zdravotnícky pracovník záznam, na základe ktorého zamestnávateľ vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností v príslušnom zdravotníckom povolaní. Zamestnávateľ potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností zasiela aj komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 11).“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 32a sa citácia „§ 29 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
V § 40 ods. 5 úvodnej vete sa slová „Iná vzdelávacia ustanovizeň“ nahrádzajú slovami „Vzdelávacia ustanovizeň“ a v písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva“.
12.
V § 40 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „ustanovizne“ vkladajú slová „o akreditáciu“ a písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno alebo názov, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne,“.
13.
V § 40 ods. 10 sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „31. januára“.
14.
V § 40 ods. 12 sa znenie poslednej vety nahrádza týmto znením: „Ak tento zákon neustanovuje inak, osvedčenie o akreditácii má platnosť päť rokov. Osvedčenie o akreditácii nemožno previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.“.
15.
V § 40 odsek 13 znie:
„(13)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná
a)
uskutočňovať akreditovaný program podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a za podmienok, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo,
b)
viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu účastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslušnom školskom roku alebo akademickom roku, alebo v príslušnom vzdelávacom cykle; zoznam osobných údajov v zozname účastníkov akreditovaného programu a v zozname absolventov akreditovaného programu tvorí: titul, meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia na účely ich systematického spracúvania vzdelávacou ustanovizňou a na účely ich poskytovania tretím stranám uvedeným v písmenách f) a g),
c)
bezodkladne písomne predkladať všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na vyjadrenie ministerstvu zdravotníctva; súčasťou oznámenia je doklad viažuci sa k zmene a čestné vyhlásenie, že ostatné údaje v žiadosti a projekte študijného programu zostali nezmenené,
d)
bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zdravotníctva každú zmenu údajov podľa odseku 7 písm. a) a b); súčasťou oznámenia je doklad preukazujúci zmenu údajov,
e)
viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov alebo zoznam vydaných potvrdení (§ 41 ods. 1) podľa dátumu ich vydania,
f)
oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmen b) a e) komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) (§ 62 ods. 2 až 11) a na účely štátnych štatistických zisťovaní aj ministerstvu zdravotníctva; údaje zo zoznamu vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov aj Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave,33)
g)
oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmena b) na požiadanie inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore alebo akreditovaný certifikačný študijný program v príslušnej certifikačnej príprave, na účely splnenia podmienky podľa odseku 16,
h)
predkladať akreditačnej komisii na základe jej vyžiadania študijný plán, miesto uskutočňovania akreditovaného programu a zoznamy účastníkov akreditovaného programu.“.
16.
V § 40 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Zmena týkajúca sa akreditovaného programu podľa odseku 13 písm. c) vyžaduje vydanie nového osvedčenia o akreditácii, ktorým sa súčasne zruší pôvodné osvedčenie o akreditácii, ak ide o zmenu údajov uvedených v osvedčení o akreditácii. Ministerstvo zdravotníctva vydá nové osvedčenie o akreditácii najneskôr do 90 dní od predloženia kompletných dokladov viažucich sa k zmene. Doba platnosti každého nového osvedčenia o akreditácii podľa prvej vety sa skracuje o dobu, počas ktorej boli v platnosti pôvodné osvedčenia o akreditácii.“.
Doterajšie odseky 14 až 21 sa označujú ako odseky 15 až 22.
17.
V § 40 ods. 15 sa vypúšťajú slová „a b)“.
18.
V § 40 odsek 17 znie:
„(17)
Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň
a)
požiada o zrušenie osvedčenia o akreditácii,
b)
získala osvedčenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov alebo
c)
poruší niektorú z povinností ustanovených v odsekoch 13 a 16.“.
19.
V § 40 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
„(18)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zrušilo osvedčenie o akreditácii podľa odseku 17 písm. b) a c), môže podať novú žiadosť o akreditáciu najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, ktorým osvedčenie o akreditácii stratilo platnosť.“.
Doterajšie odseky 18 až 22 sa označujú ako odseky 19 až 23.
20.
V § 40 ods. 19 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza slovom „alebo“.
21.
V § 40 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:
„(20)
Vzdelávacia ustanovizeň môže požiadať ministerstvo zdravotníctva opätovne o akreditáciu príslušného akreditovaného programu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bolo osvedčenie o akreditácii vydané; ak vzdelávacia ustanovizeň nedodrží túto lehotu, ministerstvo zdravotníctva žiadosť zamietne. Na podanie žiadosti sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 9.“.
Doterajšie odseky 20 až 23 sa označujú ako odseky 21 až 24.
22.
V § 40 odseky 21 a 22 znejú:
„(21)
Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditovaný program, uverejňuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojej internetovej stránke; zoznam obsahuje obchodné meno alebo názov, právnu formu a sídlo vzdelávacej ustanovizne a názov akreditovaného programu.
(22)
Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje aj o akreditácii kurzov prvej pomoci a akreditácii kurzov inštruktorov prvej pomoci podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva s výnimkou výchovno-vzdelávacích programov a študijných programov podľa osobitných predpisov.33a) Na rozhodovanie o akreditácii kurzov prvej pomoci a na rozhodovanie o akreditácii kurzov inštruktorov prvej pomoci sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 20.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 40 sa za odsek 22 vkladá nový odsek 23, ktorý znie:
„(23)
Žiadosť o akreditáciu kurzu prvej pomoci a žiadosť o akreditáciu kurzu inštruktora prvej pomoci podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora prvej pomoci.“.
Doterajšie odseky 23 a 24 sa označujú ako odseky 24 a 25.
24.
V § 40 odseky 24 a 25 znejú:
„(24)
Minimálne požiadavky na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(25)
Uskutočňovanie študijného programu, kurzu inštruktora prvej pomoci a kurzu prvej pomoci bez akreditácie podľa tohto zákona sa považuje za neoprávnený výkon vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 42 ods. 4).“.
25.
V § 41 odsek 5 znie:
„(5)
Vzdelávacia ustanovizeň vydáva k dokladom uvedeným v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 3 dodatky, ktoré obsahujú informácie o obsahu a rozsahu štúdia.“.
26.
V § 42 odsek 3 znie:
„(3)
Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 11), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.“.
27.
V § 42 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.
28.
V § 42 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťa čiarka a slová „a ak ide o sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu, zamestnávateľ“.
29.
V § 42 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a 4“.
30.
V § 42 odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 11) hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre dohľad60b) písomne najneskôr do troch mesiacov od vykonania hodnotenia. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie
a)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu7), aj jeho zamestnávateľovi,
b)
na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe osobitného predpisu8), aj orgánu príslušnému na vydanie povolenia,
c)
na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu9), aj živnostenskému úradu, ktorý živnostenské oprávnenie vydal.
(8)
Ak je výsledné hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka „nesplnil“, príslušná komora v hodnotení uloží zdravotníckemu pracovníkovi, aby najneskôr do šiestich mesiacov odstránil zistené nedostatky.
(9)
Ak zdravotnícky pracovník v lehote podľa odseku 8 neodstráni zistené nedostatky, komora príslušná na vedenie registra zruší registráciu zdravotníckeho pracovníka.“.
31.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania je najviac vo výške 10 eur a je príjmom komory príslušnej na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 11).“.
32.
§ 47b vrátane nadpisu znie:
㤠47b
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
(1)
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov združuje verejných zdravotníkov, zdravotníckych laborantov, asistentov výživy, dentálne hygieničky, rádiologických technikov, zdravotníckych záchranárov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, optometristov, farmaceutických laborantov, masérov, očných optikov, zdravotníckych asistentov a sanitárov.
(2)
Členom Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, asistenta výživy, dentálnej hygieničky, rádiologického technika, zdravotníckeho záchranára, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, zdravotníckeho asistenta a sanitára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.
33.
§ 47f vrátane nadpisu znie:
㤠47f
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
(1)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov združuje logopédov, liečebných pedagógov, fyzikov a laboratórnych diagnostikov.
(2)
Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania logopéda, liečebného pedagóga, fyzika alebo laboratórneho diagnostika, ktorá spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3 a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.
34.
V § 47g ods. 2 sa za slovo „psychológa“ vkladá čiarka a slová „spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3“.
35.
V § 52 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
riadne a včas platiť členský príspevok.“.
36.
V § 62 odsek 6 znie:
„(6)
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, asistenta výživy, dentálnej hygieničky, rádiologického technika, zdravotníckeho záchranára, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, zdravotníckeho asistenta a sanitára.“.
37.
V § 62 odsek 10 znie:
„(10)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie logopéda, liečebného pedagóga, fyzika a laboratórneho diagnostika.“.
38.
V § 62 ods. 11 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 3.“
39.
V § 63 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný do konca januára kalendárneho roka nasledujúcom po roku, v ktorom sa priebežná aktualizácia vykonala.“.
40.
V § 63b ods. 1 písm. b) sa na konci pripája toto slovo: „alebo“.
41.
V § 63b sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
neodstránil nedostatky uvedené v hodnotení sústavného vzdelávania v lehote podľa § 42 ods. 8.“.
42.
V § 68 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a)
na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, masér, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ,
b)
na výkon zdravotníckeho povolania [§ 3 ods. 1 písm. a)] zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,
c)
na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,“.
43.
V § 68 odsek 6 znie:
„(6)
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant a masér.“.
44.
V § 68 odsek 9 znie:
„(10)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.“.
45.
V § 73 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
46.
V § 73 ods. 3 písm. b) sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“.
47.
V § 73 ods. 4 písm. b) sa písmeno „e)“ nahrádza písmenom „d)“.
48.
V § 73 ods. 5 písm. a) sa písmeno „c)“ nahrádza písmenom „b)“.
49.
V § 73 ods. 6 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „a c)“.
50.
V § 79 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa písmeno „s),“.
51.
V § 79a ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slovo „užitia“ vkladajú slová „alkoholu alebo inej“.
52.
V § 80 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
riadne a včas platiť poplatok za priebežnú aktualizáciu registra (§ 63 ods. 5),“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
53.
V § 81 ods. 1 písm. d) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „§ 47 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „§ 47b ods. 1, § 47c ods. 1, § 47d ods. 1, § 47e ods. 1, § 47f ods. 1 a § 47g ods. 1“.
54.
V § 82 ods. 1 úvodnej vete sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.
55.
V § 82 ods. 2 úvodnej vete sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.
56.
V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „t) a u)“ nahrádzajú slovami „s) až u)“.
57.
V § 82 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a d)“.
58.
V § 82 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu
a)
do 4 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje študijný program bez akreditácie a kurz inštruktora prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25),
b)
do 2 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje kurz prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25).“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
59.
V § 82 odsek 7 znie:
„(7)
Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 až 6 sa prihliadne najmä na závažnosť, čas trvania, následky a povahu zistených nedostatkov.“.
60.
Za § 102g sa vkladá § 102h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)
Asistent hygieny a epidemiológie, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za verejného zdravotníka podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.
(2)
Technik laboratórnej medicíny a medicínsko-technický laborant, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považujú za zdravotníckych laborantov podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.
(3)
Laborant pre zdravotnícke pomôcky, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za technika pre zdravotnícke pomôcky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.
(4)
Rádiologický asistent, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za rádiologického technika podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.
(5)
Zdravotnícki pracovníci podľa odsekov 1 až 4 registrovaní podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010 sa považujú za registrovaných podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.
(6)
Licencie vydané zdravotníckym pracovníkom podľa odsekov 1 až 4 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010 sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.
(7)
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorý používa označenie fakultná nemocnica, ale neuzatvoril zmluvu podľa § 7 ods. 13, môže naďalej používať označenie fakultná nemocnica, ak uzatvorí takúto zmluvu najneskôr však do 31. augusta 2011.
(8)
Konanie o dočasné pozastavenia povolenia a konanie o zrušenie povolenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. mája 2010, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010.
(9)
Hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov začaté do 31. mája 2010 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.
(10)
Konanie o akreditáciu, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. mája 2010, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010.
(11)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bol držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pred 1. júnom 2010, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti do 31. decembra 2010.
(12)
Ustanovenie § 93b sa od 1. júna 2010 nepoužije.“.
61.
V prílohe č. 2 vysvetlivka k odkazu *) znie:
„*) Uveďte príslušné zdravotnícke povolanie (lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik).“.
62.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 2 názov udeľujúceho orgánu znie: „Университет“.
63.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 8 názov dokladu znie:
„1.
Certificat d'études spécialisées de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
2.
Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine
3.
Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine“.
64.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 8 názov udeľujúceho orgánu znie:
„1.
Universités
2.
Conseil de l'Ordre des médecins
3.
Universités“.
65.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov dokladu znie: „Título de especialista“.
66.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ordem dos Médicos“.
67.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 26 názov udeľujúceho orgánu znie: „Postgraduate Medical Education and Training Board“.
68.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 26 názov dokladu znie: „Certificate of completion of training“.
69.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 1.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie“.
70.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 1.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Anesthésie-réanimation“.
71.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 2.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Kirurgi“.
72.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 3.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Neurokirurgi“.
73.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Gynécologie-obstétrique/Gynaecologie- verloskunde“.
74.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.02 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Акушерство и гинекология“.
75.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Gynaekologi og obstetric“.
76.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.10 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Obstetrie en Gynaecologie“.
77.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 5.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin (do 1. januára 2004)“.
78.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 6.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Oftalmologi“.
79.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 7.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Oto-rhino-laryngologi“.
80.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 7.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale“.
81.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 8.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Pædiatri“.
82.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 9.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: lungesygdomme“.
83.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 10.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Urologi“.
84.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 10.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Chirurgie urologique“.
85.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 11.15 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Ortopédia és traumatológia“.
86.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 12.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Patalogisk anatomi og cytology“.
87.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 13.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Neurologi“.
88.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 14.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie“.
89.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 14.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Psychiatrie (und Psychotherapeutische Medizin)“.
90.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 15.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Diagnostisk radiology“.
91.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 16.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Klinisk Onkologi“.
92.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 16.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Oncologie option oncologie radiothérapique“.
93.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 19.10 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Klinische Chemie (do 4. apríla 2000)“.
94.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 20.02 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Клинична имунология“.
95.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 20.10 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Allergologie (do 12. augusta 1996)“.
96.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 21.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva“.
97.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 21.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie“.
98.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 22.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Thoraxkirurgi“.
99.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 22.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Thoraxchirurgie“.
100.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 23.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Kinder- und Jugendchirurgie“.
101.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 24.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Karkirurgi“.
102.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 24.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Angologia/Cirurgia vascular“.
103.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 25.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: kardiologi“.
104.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 25.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Cardiologie et maladies vasculaires“.
105.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Gastro-entérologie/Gastro-enterologie“.
106.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.02 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Висцерална хирургия“.
107.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: gastroenterology og hepatologi“.
108.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.10 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Maag-darm-leverziekten“.
109.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 27.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: reumatologi“.
110.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 28.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: hæmatologi“.
111.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 28.15 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Hematológia“.
112.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 29.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: endokrinologi“.
113.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 29.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Endocrinologie - diabète - maladies métaboliques“.
114.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 29.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Endocrinologia/Nutrição“.
115.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 30.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Physiotherapy“.
116.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 30.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Medicina física e de reabilitação“.
117.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 30.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation“.
118.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 32.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie“.
119.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 32.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Dermato-venerologi“.
120.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 33.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin“.
121.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie“.
122.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Pédopsychiatrie (do 1. januára 1991)“.
123.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.15 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Gyermek- és ifjúsági pszichiátria“.
124.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Psiquiatria da infância e da adolescência“.
125.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Kinder- und Jugendpsychiatrie“.
126.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 35.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Gériatrie/Geriatrie“.
127.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 35.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: geriatric“.
128.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 35.26 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Geriatric medicine“.
129.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 36.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: nefrologi“.
130.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 37.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: infektionsmedicin“.
131.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 37.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Doenças infecciosas“.
132.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 40.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Arbeitsmedizin“.
133.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 41.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme (do 1. januára 2004)“.
134.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 42.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme (do 1. januára 2004)“.
135.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 44.15 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Oxyológia és sürgősségi orvostan“.
136.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 44.26 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Emergency medicine“.
137.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 45.02 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“.
138.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 45.15 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Szájsebészet (do 30. septembra 2007)“.
139.
V prílohe č. 3 časti A písm. b) sa bod 9 dopĺňa bodmi 9.6 a 9.7, ktoré znejú:
„9.6. doklad vydaný v Rakúsku v odbore neuropsychiatria pred 31. marcom 2004,
9.7. doklad vydaný v Rakúsku v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 31. marcom 2004.“.
140.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 1 názov dokladu znie: „Bijzondere beroepstitel van huisarts/ Titre professionnel particulier de médecin généraliste“.
141.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 8 názov dokladu znie: „Diplômes d'études spécialisées de médicine générale accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine“.
142.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 19 názov dokladu znie: „Título de especialista em medicina geral e familiar“.
143.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 19 profesijný titul znie: „Especialista em medicina geral e familiar“.
144.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 23 profesijný titul znie: „Médico de familia“.
145.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 26 názov dokladu znie: „Certificate of completion of training in general practice“.
146.
V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov dokladu znie: „Título de Especialista em Ortodontia“.
147.
V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)“.
148.
V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 21 názov dokladu znie: „Certificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială“.
149.
V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 21 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ministerul Sănătăţii Publice“.
150.
V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 24 názov dokladu znie: „Bevis om specialistkompetens i ortodonti“.
151.
V prílohe č. 3 časti B písm. aa) sa bod 1 dopĺňa bodmi 1.8 a 1.9, ktoré znejú:
„1.8 4. júnom 2008 v Portugalsku,
1.9 17. decembrom 2008 v Rumunsku;“.
152.
V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 19 názov dokladu znie: „Título de Especialista em Cirurgia Oral“.
153.
V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 19 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)“.
154.
V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 21 názov dokladu znie: „Título de Especialista em Cirurgia Oral“.
155.
V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 21 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ministerul Sănătăţii Publice“.
156.
V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 24 názov dokladu znie: „Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi“.
157.
V prílohe č. 3 časti B písm. ba) sa bod 1 dopĺňa bodmi 1.7 a 1.8, ktoré znejú:
„1.7 4. júnom 2008 v Portugalsku,
1.8 17. decembrom 2008 v Rumunsku;“.
Čl. II
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 270/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z. a zákona č. 402/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 3 sa písmeno „f)“ nahrádza písmenom „e)“.
2.
V § 27 ods. 16 písm. a) sa za slová „daného pacienta“ vkladajú slová „okrem sériovo vyrábaných, ktoré je potrebné upraviť tak, aby zodpovedali osobitným požiadavkám predpisujúceho lekára“.
3.
§ 27 sa dopĺňa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:
„(28)
Posudzovanie zhody zdravotníckej pomôcky je oprávnená vykonávať notifikovaná osoba, ktorá je autorizovaná na vykonávanie posudzovania zhody na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu.
(29)
Notifikovaná osoba12a) je povinná informovať štátny ústav o všetkých vydaných, zmenených, doplnených, pozastavených, zrušených alebo zamietnutých certifikátoch vzťahujúcich sa na zdravotnícke pomôcky a ak o to požiadajú iné notifikované osoby, informuje ich o vydaných, pozastavených, zrušených alebo zamietnutých certifikátoch.“.
4.
V § 28 ods. 1 sa v prvej vete za slová „výkonu zdravotníckej pomôcky“ vkladajú slová „alebo každej nepresnosti v označení alebo v návode na použitie“.
5.
V § 35a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „zdravotníckych pomôcok III. skupiny“.
6.
V § 35a odsek 3 znie:
„(3)
Zásielkovým výdajom je zaslanie lieku, ktorý nie je viazaný na lekársky predpis, alebo zdravotníckej pomôcky podľa odseku 2 na základe elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok. Za zásielkový výdaj sa nepovažuje výdaj zdravotníckej pomôcky zaslaním zdravotníckej pomôcky na základe predloženého lekárskeho poukazu.“.
7.
V § 35a ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „zdravotníckych pomôcok III. skupiny“.
Čl. III
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z. a zákona č. 496/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 14 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.3aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
3aa)
§ 7 ods. 12 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 133/2010 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z. a zákona č. 132/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Ošetrovateľská starostlivosť sa môže poskytovať aj v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu.2aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
„2aa)
§ 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 317/2009 Z. z.“.
2.
V § 7 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Lekársku službu prvej pomoci pre dospelých môže vykonávať aj lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore vnútorné lekárstvo, lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast môže vykonávať aj lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore pediatria.“.
3.
V § 25 ods. 1 písm. f) sa za slová „zdravotnú dokumentáciu“ vkladajú slová „príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu“.
4.
V § 25 ods. 1 písm. g) sa za slovo „výberového“ vkladajú slová „alebo prieskumného“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 38b sa citácia „§ 15 a 16 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 15, 16 a 84 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.