142/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem tretieho bodu v čl. I, siedmeho bodu v čl. I, ôsmeho bodu v čl. I, § 22 ods. 2 písm. zw) a zx) v tridsiatom siedmom bode v čl. I a § 24 ods. 2 písm. zg) a zh) v štyridsiatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011, a § 30a ods. 4 písm. c) a d) v päťdesiatom treťom bode v čl. I a § 12a ods. 2 písm. r) a s) v piatom bode v čl. II a § 12a ods. 4 písm. j) a k) v ôsmom bode v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013. Ustanovenia § 22 ods. 2 písm. j) a k) strácajú účinnosť 31. decembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.