143/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z. a zákona č. 408/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
(2)
Jadrový fond sústreďuje a spravuje finančné prostriedky podľa § 7 ods. 1 určené na záverečnú časť jadrovej energetiky, na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy1a) a na záverečnú časť nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi1b), ktoré v dostatočnom množstve a transparentným a nediskriminačným spôsobom poskytuje osobám uvedeným v § 10 ods. 1 na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na účely podľa § 9 ods. 1 za podmienok uvedených v § 10 a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody2).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a)
§ 45 ods. 2 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 4 k zákonu č. 355/2007 Z. z.
1b)
§ 2 písm. d) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z.“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. c) treťom bode sa slová „ročné a päťročné“ nahrádzajú slovami „ročné, strednodobé a dlhodobé“.
3.
V § 7 ods. 1 písm. g), § 8 ods. 1 písm. d) a § 9 ods. 1 písm. d) sa odkaz 18 nahrádza odkazom 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
4.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
poplatky od žiadateľov o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu s rádioaktívnym vysokoaktívnym žiaričom podľa osobitného predpisu19a) predstavujúce finančnú zábezpeku vo výške ustanovenej osobitným predpisom19b),
l)
poplatky od žiadateľov o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu s uzavretým rádioaktívnym žiaričom podľa osobitného predpisu19c) s časom polpremeny vyšším ako 60 dní a aktivitou vyššou ako úroveň aktivity príslušného rádionuklidu ustanovenej osobitným predpisom19d) vo výške ustanovenej podľa odseku 8 predstavujúce finančnú zábezpeku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a až 19d znejú:
„19a)
§ 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov.
19b)
§ 3 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z.
19c)
§ 45 ods. 3 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.
19d)
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.“.
5.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Žiadateľ, ktorý platí poplatky podľa odseku 1 písm. k), je povinný na podúčet jadrového fondu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. i) zložiť sumu vo výške úplných nákladov spojených so zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na uloženie a uložením nepoužívaného rádioaktívneho vysokoaktívneho žiariča ako rádioaktívneho odpadu určenej oprávnenou organizáciou podľa osobitného predpisu19e), ktorá zároveň spĺňa podmienky podľa § 10 ods. 1 (ďalej len „oprávnená organizácia“). Oprávnená organizácia o výške určenej sumy informuje jadrový fond.
(9)
Žiadateľ, ktorý platí poplatky podľa odseku 1 písm. l), je povinný na podúčet jadrového fondu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. i) zložiť sumu vo výške nadobúdacej ceny uzavretého rádioaktívneho žiariča, ak oprávnená organizácia nerozhodne inak.
(10)
Zložená suma sa žiadateľovi, ktorý platí poplatky podľa odseku 1 písm. k) a l) vráti, ak odovzdá rádioaktívny žiarič inému držiteľovi povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi žiaričmi, vráti ho dodávateľovi rádioaktívneho žiariča alebo výrobcovi rádioaktívneho žiariča, čo preukáže jadrovému fondu písomným potvrdením preberajúcej organizácie; to neplatí, ak rádioaktívny žiarič vymení za rovnaký nový rádioaktívny žiarič. Rovnako na tento podúčet zloží sumu určenú oprávnenou organizáciou žiadateľ o vydanie povolenia podľa prvej vety, ktorý požiada oprávnenú organizáciu o prevzatie inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu iného ako toho, za ktorý už bola na podúčet jadrového fondu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. i) zložená finančná zábezpeka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19e znie:
„19e)
§ 2 písm. i) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z.“.
6.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
podúčet na úhradu výdavkov určených na záverečnú časť nakladania s inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom.“.
7.
V § 8 ods. 3 sa slová „odseku 1 písm. a) až g)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až g) a i)“.
8.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová „odseku 1 písm. d) a g)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. d), g) a i)“.
9.
V § 9 ods. 1 sa za slovom „energetiky,“ vkladajú slová „so záverečnou časťou nakladania s inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom a na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy1a) “.
10.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
záverečnú časť nakladania s inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom a na činnosti s tým súvisiace od podpísania dokladu o prevzatí inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu oprávnenou organizáciou, do výšky zloženého príspevku na finančnú zábezpeku podľa § 7 ods. 1 písm. k) a l). Oprávnená organizácia predloží jadrovému fondu doklad o prevzatí inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu.“.
11.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
na záverečnú časť nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, na ktoré nebola pred odovzdaním oprávnenej organizácii žiadateľom, ktorý platí poplatky podľa § 7 ods. 8 a 9 zložená finančná zábezpeka na podúčet jadrového fondu uvedený v § 8 ods. 1 písm. i).“.
12.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadateľ o poskytnutie finančných prostriedkov z jadrového fondu je oprávnený, ak realizácia činností a projektov súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky presahuje obdobie jedného roka, požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov z jadrového fondu prostredníctvom jednej žiadosti na celé obdobie predpokladanej realizácie týchto činností alebo projektu. Túto skutočnosť je žiadateľ povinný zohľadniť v žiadosti podľa § 11.“.
13.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o žiadosť o uskutočnenie projektu alebo činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je žiadateľ povinný špecifikovať účel, druh a požadovanú výšku finančných prostriedkov na jednotlivé roky,“.
14.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „ak ide o žiadosť o uskutočnenie projektu alebo činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je žiadateľ povinný špecifikovať predpokladané činnosti podľa jednotlivých rokov,“.
15.
V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Ak ide o žiadosť o uskutočnenie projektu alebo činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je žiadateľ povinný oznámiť jadrovému fondu akékoľvek zmeny týkajúce sa špecifikácie účelu, druhu a požadovanej výšky finančných prostriedkov na jednotlivé roky alebo týkajúce sa špecifikácie predpokladaných činností podľa jednotlivých rokov, a to do 31. marca bežného roka.“.
16.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:
„(13)
Finančné prostriedky zložené na osobitnom účte ministerstva zdravotníctva podľa osobitného predpisu19b) prechádzajú 1. januárom 2012 na podúčet jadrového fondu podľa § 8 ods. 1 písm. i); účel zloženej finančnej zábezpeky zostáva zachovaný.
(14)
Žiadateľ, ktorý platí poplatky podľa § 7 ods. 1 písm. k), ktorému bolo vydané povolenie na činnosti vedúce k ožiareniu s rádioaktívnym vysokoaktívnym žiaričom podľa osobitného predpisu19b) a ktorý nezložil finančnú zábezpeku podľa osobitného predpisu,19b) je povinný od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 zaplatiť na podúčet jadrového fondu uvedený v § 8 ods. 1 písm. i) sumu podľa § 7 ods. 8 určenú oprávnenou organizáciou pred odovzdaním nepoužívaného rádioaktívneho žiariča oprávnenej organizácii.
(15)
Žiadateľ, ktorý platí poplatky podľa § 7 ods. 1 písm. l), ktorému bolo vydané povolenie na činnosti vedúce k ožiareniu s uzavretým vysokoaktívnym žiaričom podľa osobitného predpisu,19c) je povinný od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 zaplatiť na podúčet jadrového fondu uvedený v § 8 ods. 1 písm. i) sumu podľa § 7 ods. 9 určenú oprávnenou organizáciou pred odovzdaním nepoužívaného rádioaktívneho žiariča oprávnenej organizácii.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem prvého bodu, štvrtého až jedenásteho bodu a šestnásteho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.