143/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z. a zákona č. 408/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 3 ods. 2 písm. c) treťom bode sa slová „ročné a päťročné“ nahrádzajú slovami „ročné, strednodobé a dlhodobé“.
3.
V § 7 ods. 1 písm. g), § 8 ods. 1 písm. d) a § 9 ods. 1 písm. d) sa odkaz 18 nahrádza odkazom 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
12.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadateľ o poskytnutie finančných prostriedkov z jadrového fondu je oprávnený, ak realizácia činností a projektov súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky presahuje obdobie jedného roka, požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov z jadrového fondu prostredníctvom jednej žiadosti na celé obdobie predpokladanej realizácie týchto činností alebo projektu. Túto skutočnosť je žiadateľ povinný zohľadniť v žiadosti podľa § 11.“.
13.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o žiadosť o uskutočnenie projektu alebo činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je žiadateľ povinný špecifikovať účel, druh a požadovanú výšku finančných prostriedkov na jednotlivé roky,“.
14.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „ak ide o žiadosť o uskutočnenie projektu alebo činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je žiadateľ povinný špecifikovať predpokladané činnosti podľa jednotlivých rokov,“.
15.
V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Ak ide o žiadosť o uskutočnenie projektu alebo činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je žiadateľ povinný oznámiť jadrovému fondu akékoľvek zmeny týkajúce sa špecifikácie účelu, druhu a požadovanej výšky finančných prostriedkov na jednotlivé roky alebo týkajúce sa špecifikácie predpokladaných činností podľa jednotlivých rokov, a to do 31. marca bežného roka.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem prvého bodu, štvrtého až jedenásteho bodu a šestnásteho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.