146/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2010 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 23. marca 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle sa mení takto:
V § 2 ods. 1 a 2 sa slová „dodatkovou tabuľkou s nápisom „Bez úhrady, Without Payment, Ohne Vignettenpflicht““ nahrádzajú slovami „dopravnou značkou „Koniec úhrady diaľničnou nálepkou“ (II 22b)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.
Ľubomír Vážny v. r.