147/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2010 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 23. marca 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z. a vyhlášky č. 61/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 a 2 sa slová „dodatkovou tabuľou s nápisom „Bez mýta, Without Toll, Ohne Maut““ nahrádzajú slovami „dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b)“.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
3.
V § 3 ods. 1 sa slová „informujúcou o povinnosti platby mýta na území Slovenskej republiky (IP 34a)“ nahrádzajú slovami „„Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a)“.
4.
V § 3 ods. 2 sa slová „informujúca o povinnosti platby mýta na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „„Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a)“.
5.
V § 4 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovom „prílohe“.
6.
Príloha č. 1 sa vypúšťa. Doterajšia príloha č. 2 sa označuje ako príloha.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.
Ľubomír Vážny v. r.