149/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
výnos z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách (oznámenie č. 67/2008 Z. z.).
Týmto výnosom sa menia požiadavky na špecifické kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá.
Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 6/2010 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke č. 4-6/2010 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.