150/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. januára 2010 bol Tirane podpísaný Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Albánskej republiky o vykonávaní Dohody zo 14. apríla 2005 medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda).
Protokol nadobudol platnosť 22. februára 2010 v súlade s ustanovením článku 7 písm. b) rokovacieho poriadku Spoločného readmisného výboru.
Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.