152/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2008 Z. z.
výnos z 23. marca 2010 č. 11378/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL (oznámenie č. 99/2009 Z. z.), ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby.
Obsahom materiálu je nová tabuľka sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby.
Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.
Výnos je uverejnený v osobitnej čiastke Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. apríla 2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.