156/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. mája 2006 bola v Pretórii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 14. augusta 2007 v súlade s článkom 15 ods. 1.
K oznámeniu č. 156/2010 Z. z.
DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU JUHOAFRICKEJ REPUBLIKY O VEDECKO-TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI PREAMBULA
Vláda Slovenskej republiky a vláda Juhoafrickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
oceňujúc dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, techniky, pre rozvoj národných ekonomík a prosperitu oboch krajín,
vedené želaním prehĺbiť a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky na základe rovnosti a vzájomného prospechu,
dohodli sa takto:
Článok 1
Ciele
1.
Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy, techniky a vzdelávania v súlade s ustanoveniami tejto dohody ako aj v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Juhoafrickej republiky.
2.
Zmluvné strany budú prehlbovať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky cestou priamych kontaktov medzi vedeckými inštitúciami zahrňujúcimi vysoké školstvo, vedecko-výskumné pracoviská a vedecké spoločnosti vo verejnom a súkromnom sektore oboch krajín v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týchto krajín.
Článok 2
Formy spolupráce
1.
Spolupráca v oblasti vedy a techniky podľa tejto dohody bude zahŕňať
a)
spoločné vedecko-technické, výskumné a vývojové projekty vo vzájomne dohodnutých oblastiach,
b)
výmenu vedcov, špecialistov a výskumných pracovníkov a expertov,
c)
vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie a materiálov ako aj laboratórnych vzoriek a prístrojov potrebných pre výskum v kontexte činnosti spolupráce,
d)
spoločné vedecké konferencie, sympóziá, workshopy, iné stretnutia a výstavy,
e)
iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej sa môžu zmluvné strany vzájomne dohodnúť.
2.
Zmluvné strany budú prehlbovať kontakty a spoluprácu v oblasti vedy a techniky medzi vysokými školami oboch krajín, podporovať výmeny vysokoškolských učiteľov a študentov pre rozvoj vedy a techniky, pričom táto spolupráca sa bude realizovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán.
3.
Zmluvné strany budú prehlbovať spoluprácu vo výskume a technickom vývoji medzi príslušnými slovenskými a juhoafrickými inštitúciami.
Článok 3
Zodpovedné výkonné orgány
Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody budú
a)
za Slovenskú republiku Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
b)
a za Juhoafrickú republiku Ministerstvo vedy a techniky Juhoafrickej republiky.
Článok 4
Spoločný výbor pre spoluprácu v oblasti vedy, techniky a vzdelávania
1.
Na vykonávanie tejto dohody bude výkonnými orgánmi zriadený Spoločný výbor pre spoluprácu v oblasti vedy, techniky (ďalej len „spoločný výbor“), ktorý sa skladá z primeraného počtu predstaviteľov výkonných orgánov zodpovedných za vykonávanie dohody.
2.
Spoločný výbor sa bude stretávať najmenej raz za dva roky, striedavo v Slovenskej republike a v Juhoafrickej republike, vo vzájomne vyhovujúcich termínoch, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.
Spoločný výbor na svojom prvom zasadnutí vypracuje pravidlá svojej práce pre vykonávanie tejto dohody.
4.
Spoločný výbor bude
a)
prerokúvať a odsúhlasovať oblasti spolupráce,
b)
vytvárať priaznivé podmienky na vykonávanie tejto dohody,
c)
uľahčovať a podporovať vykonávanie spoločných projektov a programov pre dosiahnutie cieľov dohody,
d)
vymieňať si skúsenosti z bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce a zo spolupráce v oblasti vzdelávania a vyhodnocovať návrhy pre ďalší rozvoj spolupráce medzi zmluvnými stranami,
e)
prerokúvať a schvaľovať programy spolupráce medzi ministerstvami,
f)
vypracúvať protokoly o výsledkoch spolupráce v oblasti vedy, techniky a vzdelávania na základe tejto dohody.
Článok 5
Vykonávacie dohody a protokoly
1.
Zmluvné strany budú v rámci tejto dohody podporovať vedecko-technickú spoluprácu medzi zodpovedajúcimi vládnymi agentúrami, podnikmi, výskumnými ústavmi, univerzitami a inými výskumnými a vývojovými organizáciami (ďalej len „spolupracujúce inštitúcie“) vrátane podpisovania vykonávacích dohôd alebo protokolov.
2.
Dohody a protokoly podľa odseku 1 sa budú podpisovať a implementovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v príslušných krajinách, ako aj v súlade s ich medzinárodnými záväzkami.
3.
Vykonávacie dohody a protokoly podľa odseku 1 budú obsahovať programy spolupráce na dvojročné alebo inak spoločne dohodnuté obdobia a určovať podrobnosti spolupracujúcich aktivít.
Článok 6
Finančné záležitosti
Výdavky spojené so vzájomnou výmenou osôb realizovanou v zmysle tejto dohody podľa článku 2 ods. 1 písm. b) vyplývajúce z vykonávania programov a projektov zahrnutých v článku 2 budú uhradené takto, ak sa strany nedohodnú inak:
a)
Vysielajúca zmluvná strana uhradí náklady na medzinárodnú dopravu medzi hlavnými mestami alebo ak je to výhodnejšie, medzi sídlami vysielajúcej a prijímajúcej strany.
b)
Prijímajúca krajina v súlade s programom spoločnej práce spolupráce uhradí pobytové náklady, ako aj cestovné v rámci hostiteľskej krajiny.
Článok 7
Pomoc a prostriedky
Osoby vysielané do krajiny jednej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou, ako aj osoby zahrnuté v článku 12, budú sa riadiť platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúcej zmluvnej strany.
Článok 8
Vybavenie a prístroje
1.
O podmienkach a dodávke prístrojového vybavenia potrebného pre plnenie spoločného výskumu podľa tejto dohody sa zmluvné strany alebo spolupracujúce subjekty musia písomne dohodnúť v závislosti od toho, čo je výhodnejšie v každom jednotlivom prípade.
2.
Dodávka vybavenia a zariadenia z jednej krajiny do druhej počas vykonávania tejto dohody sa uskutoční v súlade s podmienkami, ktoré dohodnú zmluvné strany.
Článok 9
Výmena informácií
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi vedeckými knižnicami, centrami vedeckých a technických informácií, univerzitami a vedeckými inštitúciami na účely výmeny kníh, periodických publikácií a bibliografií vrátane výmeny informácií a komplexných textov dokumentov prostredníctvom elektronických informačných a komunikačných sietí.
Článok 10
Právo na duševné vlastníctvo
1.
Duševné vlastníctvo, ktoré vzniklo na základe spolupracujúcich aktivít podľa tejto dohody bude upravené vykonávacími dohodami medzi spolupracujúcimi organizáciami. Ochrana duševného vlastníctva bude v súlade s medzinárodnými zmluvami o duševnom vlastníctve, ktorých zmluvnou stranou je Slovenská republika a Juhoafrická republika, ako aj v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán.
2.
Vedecké, technické a vzdelávacie informácie, vzniknuté na základe spolupráce podľa tejto dohody, budú vlastníctvom spolupracujúcich organizácií. Tieto informácie nemôžu byť poskytnuté tretej strane, ak sa spolupracujúce organizácie písomne nedohodnú inak.
Článok 11
Lekárska starostlivosť
Vysielajúca zmluvná strana alebo spolupracujúce inštitúcie zabezpečia, že osoby, ktoré navštívia krajinu druhej zmluvnej strany v rámci tejto dohody, budú zdravotne poistené na úhradu nákladov spojených s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
Článok 12
Tretie krajiny
Vedci, experti a organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môžu byť pozvaní na základe súhlasu spolupracujúcich organizácií ako účastníci projektov a programov vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady tejto participácie budú hradiť príslušné organizácie tretej strany, ak sa výkonné orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody písomne nedohodnú inak.
Článok 13
Zmeny dohody
1.
Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou, prostredníctvom výmeny diplomatických nót.
Článok 14
Iné medzinárodné dohody
Táto dohoda nebude mať vplyv na práva a záväzky, ktoré vyplývajú pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán z iných ňou uzatvorených medzinárodných dohôd.
Článok 15
Nadobudnutie platnosti a vypovedanie dohody
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po doručení neskoršej notifikácie o splnení vnútroštátnych právnych predpisov potrebných na nadobudnutie platnosti.
2.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov. Po uplynutí tejto doby bude dohoda vyhodnotená a po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán o odporúčaní pokračovať v spolupráci bude platnosť dohody automaticky predĺžená na ďalších päť rokov.
3.
Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto dohodu. Svoj zámer vypovedať túto dohodu musí oznámiť druhej strane šesť mesiacov vopred, a to písomne diplomatickou cestou.
4.
Skončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na dokončenie projektov alebo programov vykonávaných podľa tejto dohody, ktoré neboli dokončené k dátumu skončenia platnosti tejto dohody.
Článok 16
Riešenie sporov
Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť konzultáciou alebo rokovaním medzi zmluvnými stranami.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení na tento účel svojimi vládami, podpísali a pečaťou opatrili túto dohodu v dvoch origináloch v slovenskom a anglickom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Dané v Pretórii 15. mája 2006.

Za vládu
Slovenskej republiky:

László Szigeti v. r.

Za vládu
Juhoafrickej republiky:

Mosibudi Mangena v. r.