16/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júna 1971 bol v Ženeve prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú č. 135 z roku 1971.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas uznesením č. 1537 z 24. júna 2009 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 24. augusta 2009. Ratifikačná listina bola uložená 17. septembra 2009 u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce, depozitára dohovoru.
Dohovor nadobudol platnosť 30. júna 1973 v súlade s článkom 8 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 17. septembra 2010 v súlade s článkom 8 ods. 3.
K oznámeniu č. 16/2010 Z. z.
DOHOVOR 135
Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú č. 135 z roku 1971
Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú do Ženevy zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce a ktorá sa zišla na svojom päťdesiatom šiestom zasadnutí 2. júna 1971,
berúc na vedomie podmienky Dohovoru o práve organizovať sa a o kolektívnom vyjednávaní z roku 1949, ktorý ustanovuje ochranu pracovníkov1) pred skutkami proti odborovej diskriminácie, pokiaľ ide o ich zamestnanie,
berúc do úvahy, že treba doplniť tieto podmienky aj na zástupcov pracovníkov,
rozhodnúc o prijatí niektorých návrhov s ohľadom na ochranu zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú, čo je piaty bod programu zasadnutia,
určujúc, že tieto návrhy majú mať formu medzinárodného dohovoru,
prijíma dvadsiateho tretieho júna tisícdeväťstosedemdesiatjeden tento dohovor, ktorý sa môže uvádzať aj ako Dohovor o zástupcoch pracovníkov z roku 1971:2)
Článok 1
Zástupcovia pracovníkov v podniku požívajú účinnú ochranu pred akýmkoľvek skutkom, ktorý ich poškodzuje, vrátane prepustenia z dôvodu ich postavenia alebo činností ako zástupcov pracovníkov, alebo ich členstva v odboroch, alebo účasti na odborárskej činnosti, ak konajú podľa platných zákonov, kolektívnych zmlúv alebo iných spoločne dohodnutých úprav.
Článok 2
1.
Zástupcom pracovníkov v podniku sa poskytnú také podmienky uľahčujúce ich činnosť, ktoré môžu byť pre nich primerané a ktoré im umožnia rýchlo a účinne vykonávať ich funkcie.
2.
V tejto súvislosti treba prihliadať na charakteristiku systému pracovných vzťahov krajiny a na potreby, veľkosť a kapacitu dotknutého podniku.
3.
Poskytovanie takýchto podmienok na uľahčenie činností nenaruší výkonnú prevádzku dotknutého podniku.
Článok 3
Na účely tohto dohovoru výraz „zástupcovia pracovníkov“ znamená osoby, ktoré sú uznané za také podľa vnútroštátneho práva alebo praxe, ak sú
a)
zástupcami odborov, a to zástupcami určenými alebo volenými odbormi alebo členmi takých odborov, alebo
b)
volenými zástupcami, osobitne zástupcami, ktorých slobodne zvolili pracovníci podniku v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych zákonov alebo predpisov, alebo kolektívnych zmlúv a v ich funkciách nie je činnosť, ktorá je uznaná v príslušnej krajine za výhradné právo s prednosťou pre odbory.
Článok 4
Typ alebo typy pracovníkov, ktorí majú mať právo na ochranu a na primerané podmienky na činnosť, ustanovené týmto dohovorom, sa môžu vymedziť prostredníctvom vnútroštátnych zákonov alebo predpisov, kolektívnych zmlúv, rozhodcovských rozhodnutí alebo súdnych rozhodnutí.
Článok 5
Ak sú v tom istom podniku zástupcovia odborov, ako aj volení zástupcovia, treba, kde je to potrebné, urobiť príslušné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že prítomnosť volených zástupcov sa nezneužije na oslabenie postavenia príslušných odborov alebo ich zástupcov, a aby sa podporila spolupráca vo všetkých podstatných otázkach medzi volenými zástupcami a príslušnými odbormi a ich zástupcami.
Článok 6
Vykonávanie tohto dohovoru je možné prostredníctvom vnútroštátnych zákonov alebo predpisov, alebo kolektívnych zmlúv, alebo akýmkoľvek iným spôsobom zodpovedajúcim vnútroštátnej praxi.
Článok 7
Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce na registráciu.
Článok 8
1.
Tento dohovor zaväzuje len tých členov3) Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie zaregistroval generálny riaditeľ.
2.
Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ratifikácie dohovoru dvoma členmi.
3.
Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď sa jeho ratifikácia zaregistrovala.
Článok 9
1.
Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď dohovor prvýkrát nadobudol platnosť, písomným aktom oznámeným generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý túto skutočnosť zaregistruje. Takéto vypovedanie nadobudne platnosť rok po dni jeho zaregistrovania.
2.
Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a nevyužije právo vypovedať ho v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov uvedeného v predchádzajúcom odseku, bude viazaný dohovorom na ďalších desať rokov a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.
Článok 10
1.
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie práce registráciu všetkých ratifikácií a vypovedaní, ktoré mu oznámili členovia organizácie.
2.
Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní členov organizácie na dátum, od ktorého dohovor nadobudne platnosť.
Článok 11
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na registráciu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov úplné podrobnosti o všetkých ratifikáciách a aktoch vypovedania, ktoré zaregistroval podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.
Článok 12
Vždy, keď to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o pôsobení tohto dohovoru a preskúma vhodnosť zaradenia otázky jeho čiastočného alebo úplného revidovania do programu konferencie.
Článok 13
1.
Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový dohovor neustanoví inak,
a)
ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure4) za následok bezprostredné vypovedanie tohto dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 9, ak a keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť,
b)
odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť sprístupnený na ratifikáciu zo strany členov.
2.
Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a obsahu pre tých členov, ktorí ho ratifikovali, ale neratifikovali revidovaný dohovor.
Článok 14
Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.
Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu päťdesiateho šiesteho zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa konalo v Ženeve, a bolo vyhlásené za skončené dvadsiateho tretieho júna 1971.

Na dôkaz toho sme pripojili svoje podpisy tridsiateho júna 1971:

prezident konferencie

PIERRE WALINE

generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce

WILFRED JENKS

Text dohovoru, ako je tu uvedený, je presnou kópiou pôvodného textu, ktorý podpísal prezident Medzinárodnej konferencie práce5) a generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce.

Overená, presná a kompletná kópia.

Za generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce:

FRANCIS MAUPAIN v. r.

právny poradca Medzinárodného úradu práce
1)
Anglický text tohto dohovoru používa výraz „worker“ – „pracovník“, „workers“ – „pracovníci“. Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov používa výraz „zamestnanec“, „zamestnanci“ a nepoužíva výraz „pracovník“, „pracovníci“. Na základe prijatých záverov výboru pre pracovný pomer na 91. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v júni 2003 v Ženeve sa uvádza okrem iného v 1. odseku – výraz „zamestnanec“ je právny výraz označujúci osobu, ktorá je zmluvnou stranou určitého druhu právneho vzťahu, ktorý sa bežne označuje ako pracovný pomer. Výraz „pracovník“ je širší výraz, ktorý sa môže aplikovať na akéhokoľvek pracovníka, bez ohľadu na to, či je, alebo nie je zamestnancom.
2)
V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa vo väčšine prípadov popri úplnom názve dohovoru používa aj jeho skrátený názov.
3)
Členské štáty Medzinárodnej organizácie práce.
4)
Z moci dohovoru – ako vyplýva zo samotného dohovoru.
5)
V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa popri názve „Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce“ používa aj skrátený názov „Medzinárodná konferencia práce“.