160/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 8. apríla 2010 č. 1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2010 a v elektronickej podobe na internetovej stránke www.economy.gov.sk.