163/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 15. apríla 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 a 7 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „podielu svaloviny“ nahrádzajú slovami „obsahu chudého mäsa“.
2.
V § 2 ods. 4 sa slová „podiel svaloviny“ nahrádzajú slovami „obsah chudého mäsa“.
3.
V § 2 ods. 4 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Rozhodnutie Komisie 2009/622/ES z 20. augusta 2009, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných na Slovensku (Ú. v. EÚ L 224, 27. 8. 2009).“
Doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako odkaz 2.“.
4.
V § 5 ods. 1 sa slová „Slovenskému centru poľnohospodárskeho výskumu“ nahrádzajú slovami „Centru výskumu živočíšnej výroby“.
5.
V prílohe č. 1 a prílohe č. 4 sa slová „podiel svaloviny“ nahrádzajú slovami „obsah chudého mäsa“.
6.
Príloha č. 2 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Vladimír Chovan v. r.