166/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadaní znalcov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktoré sa konalo 16. mája 2008 v Berne, boli prijaté zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia č. 178/2003 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z., oznámenia č. 382/2006 Z. z., oznámenia č. 40/2007 Z. z. a oznámenia č. 165/ 2010 Z. z.).
Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudli platnosť 1. januára 2009 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov k poriadku možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.