167/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

167
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. augusta 2009 bola v Blede podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o platenej zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov.
Dohoda nadobudla platnosť 25. marca 2010 v súlade s článkom 7.
K oznámeniu č. 167/2010 Z. z.
DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVINSKEJ REPUBLIKY O PLATENEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV ZAMESTNANCOV DIPLOMATICKÝCH MISIÍ A KONZULÁRNYCH ÚRADOV
Článok 1
Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky (ďalej len „strany“) súhlasia, že na základe reciprocity rodinní príslušníci zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov vysielajúceho štátu môžu získať platené zamestnanie v prijímajúcom štáte.
Článok 2
Na účely tejto dohody
1.
„zamestnanec“ znamená člena diplomatického personálu a člena administratívno-technického personálu diplomatickej misie, ako aj konzulárneho úradníka a konzulárneho pracovníka pôsobiaceho na konzulárnom úrade v prijímajúcom štáte.
2.
„závislá osoba“ znamená:
a)
manžela/ku a druha/družku zamestnanca.
b)
slobodné nezaopatrené dieťa zamestnanca do 19 rokov veku alebo až do 25 rokov veku, ak študuje dennou formou na vysokej škole, a
c)
slobodné nezaopatrené dieťa zamestnanca, ktoré je postihnuté telesne alebo duševne.
Článok 3
1.
Druh plateného zamestnania nepodlieha obmedzeniu. Ale, ak si výkon plateného zamestnania vyžaduje osobitnú kvalifikáciu, závislá je osoba povinná ju splniť.
2.
Možnosť získania plateného zamestnania môže byť obmedzená v prípade, ak z bezpečnostných dôvodov výkon plateného zamestnania je viazaný výlučne na štátnu príslušnosť prijímajúceho štátu.
3.
Platnosť potvrdenia vydávaného v zmysle článku 4 ods. 2 tejto dohody skončí uplynutím doby vyslania zamestnanca.
Článok 4
1.
Pred prijatím plateného zamestnania závislou osobou v prijímajúcom štáte zašle diplomatická misia vysielajúceho štátu oficiálnu žiadosť Diplomatickému protokolu ministerstva zahraničných vecí prijímajúceho štátu.
2.
Po overení, že dotknutá osoba spadá do kategórie uvedenej v článku 2 tejto dohody, a po posúdení platných vnútroštátnych postupov Diplomatický protokol bezodkladne oficiálnou cestou informuje diplomatickú misiu vysielajúceho štátu, že táto osoba môže získať platené zamestnanie po splnení podmienok v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu vrátane udelenia povolenia na zamestnanie, ak je to potrebné.
Článok 5
1.
Vysielajúci štát sa vo vzťahu k závislej osobe, ktorá získa platené zamestnanie podľa tejto dohody a ktorá je vyňatá z jurisdikcie prijímajúceho štátu podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch, neodvolateľne zrieka vyňatia z civilnej a správnej jurisdikcie prijímajúceho štátu tejto závislej osoby vo vzťahu ku všetkým záležitostiam vyplývajúcim z plateného zamestnania.
2.
V prípade, ak je závislá osoba požívajúca vyňatie z trestnej jurisdikcie podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru a konzulárnych stykoch obvinená zo spáchania trestného činu v súvislosti s plateným zamestnaním, vysielajúci štát dôkladne posúdi každú písomnú žiadosť prijímajúceho štátu o zbavenie imunity.
Článok 6
Závislé osoby, ktoré získajú platené zamestnanie podľa tejto dohody, podliehajú systému daňovému a sociálneho zabezpečenia prijímajúceho štátu vo všetkých záležitostiach spojených s ich plateným zamestnaním v prijímajúcom štáte.
Článok 7
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršieho oznámenia informujúceho o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných pre nadobudnutie jej platnosti.
Článok 8
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu kedykoľvek písomne vypovedať s 90-dňovou výpovednou lehotou.
Dané v Blede 30. augusta 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku anglickom.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Miroslav Lajčák v. r.

Za vládu
Slovinskej republiky:

Samuel Žbogar v. r.