168/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. apríla 2010
o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na pneumatiky, zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, vonkajšie výčnelky, spätné zrkadlá, zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia, palivové nádrže, opatrenia proti neoprávneným úpravám, elektromagnetickú kompatibilitu, prípustnú hladinu zvuku a výfukové systémy, spojovacie zariadenia a prídavné zariadenia pre postranný vozík, kotvové úchytky bezpečnostných pásov a bezpečnostné pásy, zasklenie, stierače a ostrekovače predných okien a zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na nové typy pneumatík určené pre terénne použitie a označené symbolom NHS alebo pneumatiky určené pre športové vozidlá.
(3)
Na postup pri udelení typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na pneumatiky, spätné zrkadlá, palivové nádrže, výfukové systémy, bezpečnostné pásy a zasklenie, ako aj typového schválenia ES komponentu3) pre typ pneumatiky, zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, spätného zrkadla, palivovej nádrže, bezpečnostných pásov a zasklenia a typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky3) pre typ výfukového systému a na podmienky voľného pohybu vozidiel a na voľné umiestnenie na trhu komponentov sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.4)
(4)
Na postup pri udelení typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie výčnelky, zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia, opatrenia proti neoprávneným úpravám, elektromagnetickú kompatibilitu, prípustnú hladinu zvuku, spojovacie zariadenia pre prípojné vozidlá a prídavné zariadenia pre postranný vozík, kotvové úchytky bezpečnostných pásov, stierače a ostrekovače predných okien a zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.4)
§ 2
Rovnocennosť technických požiadaviek
(1)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády vzťahujúce sa na pneumatiky, zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, spätné zrkadlá, prípustnú hladinu zvuku a výfukové systémy a na bezpečnostné pásy sa považujú za rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.5) Schválenia, ako aj značky typového schválenia komponentu udelené podľa technických požiadaviek ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,5) sa uznávajú ako alternatíva k typovým schváleniam ES podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Na účely odseku 1 sa technické požiadavky na montáž pneumatík a bezpečnostných pásov podľa tohto nariadenia vlády vzťahujú aj na zariadenia schválené podľa technických požiadaviek ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.5)
DRUHÁ ČASŤ
PNEUMATIKY PRE VOZIDLÁ A ICH MONTÁŽ
§ 3
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom pneumatiky pneumatiky, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
výrobná značka alebo obchodné označenie,
2.
označenie rozmerov pneumatiky,
3.
kategória použitia,
4.
konštrukcia,
5.
kategória rýchlosti,
6.
index nosnosti,
7.
rozmery prierezu pneumatiky, ak je montovaná na ráfiku,
b)
konštrukciou pneumatiky technická charakteristika kostry plášťa pneumatiky; rozlišujú sa najmä tieto typy konštrukcií:
1.
diagonálna, bias-ply alebo cross-ply znamená konštrukciu pneumatiky, v ktorej kordové vrstvy siahajú až k pätke a sú usporiadané tak, že zvierajú striedavo uhly menšie ako 90° vzhľadom na os behúňa,
2.
bias-belted znamená konštrukciu typu cross-ply, v ktorej je kostra ohraničená pásom obsahujúcim dve alebo viac vrstiev nerozťažiteľného kordového materiálu usporiadaných v striedavých uhloch približne rovnakých, ako sú veľkosti uhlov kostry,
3.
radiálna znamená konštrukciu pneumatiky, v ktorej kordové vrstvy siahajú až na pätky a sú usporiadané tak, že tvoria s osou behúňa uhol rovnajúci sa 90°, pričom kostra je stabilizovaná obvodovým nerozťažiteľným pásom,
4.
zosilnená znamená konštrukciu pneumatiky, ktorej kostra je odolnejšia ako na zodpovedajúcej bežnej pneumatike,
c)
behúňom časť pneumatiky, ktorá prichádza do styku so zemou,
d)
označením rozmerov pneumatiky označenie, ktoré udáva
1.
menovitú šírku prierezu S1 vyjadrenú v milimetroch okrem niektorých typov pneumatík, pre ktoré je označenie rozmeru ustanovené v prvom stĺpci tabuliek v doplnku 4 prílohy II kapitoly 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“),
2.
menovité profilové číslo Ra okrem niektorých typov pneumatík, pre ktoré je označenie rozmeru ustanovené v prvom stĺpci tabuliek v doplnku 4 prílohy II kapitoly 1 smernice,
3.
dohodnuté číslo d, ktoré udáva menovitý priemer ráfika a zodpovedá priemeru ráfika vyjadrenému v kódoch pre čísla menšie než 100 alebo v milimetroch pre čísla väčšie než 100; hodnoty symbolu d vyjadrené v mm a v kódoch sú uvedené v časti A prílohy č. 1,
e)
ráfikom nosný prvok pre pneumatiku s dušou alebo pre bezdušovú pneumatiku, na ktorom sú usadené pätky pneumatiky,
f)
teoretickým ráfikom pomyselný ráfik, ktorého šírka sa rovná x-násobku menovitej šírky prierezu pneumatiky, pričom hodnota X je špecifikovaná výrobcom pneumatiky,
g)
meracím ráfikom ráfik, na ktorý sa montuje pneumatika pri meraní rozmerov,
h)
testovacím ráfikom ráfik, na ktorý sa montuje pneumatika pri testovaní,
i)
indexom nosnosti číslo udávajúce maximálne zaťaženie, ktoré pneumatika znesie pri rýchlosti zodpovedajúcej jej rýchlostnému symbolu podľa prevádzkových podmienok určených výrobcom; zoznam indexov a zodpovedajúcich zaťažení je ustanovený v doplnku 3 prílohy II kapitoly 1 smernice,
j)
kategóriou rýchlosti rýchlosť vyjadrená symbolom kategórie rýchlosti uvedenej v časti B prílohy č.1,
k)
pneumatikou pre jazdu na snehu pneumatika, ktorej vzorka behúňa a konštrukcia sú projektované tak, aby v blate a v čerstvom alebo kašovitom snehu zabezpečovali lepšie vlastnosti ako bežná pneumatika, pričom vzorka behúňa pneumatiky pre jazdu na snehu sa skladá z drážok rebier alebo masívnych blokov vzdialených od seba viac ako na bežnej pneumatike,
l)
triedou maximálneho zaťaženia najväčšia prípustná hmotnosť, ktorú má pneumatika uniesť,
m)
malým motocyklom malý motocykel s pedálmi s pomocným motorom s výkonom nepresahujúcim 1 kW a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km.h-1.
§ 4
Technické požiadavky na pneumatiky
Pneumatiky musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.3 až 1.6, 1.8 až 1.15, 1.17, 1.22 až 1.25, 1.27, 1.28.3, 1.30, 1.31.1 až 1.31.4, 1.32 až 1.34, 2 a 3 prílohy II a v doplnkoch 1 až 8 prílohy II kapitoly 1 smernice.
§ 5
Typové schválenie ES komponentu pre typ pneumatiky
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ pneumatiky musí obsahovať podrobnosti o
a)
označení rozmeru pneumatiky podľa § 3 písm. d),
b)
výrobnej značke alebo obchodnom označení,
c)
kategórii použitia, napríklad bežné, špeciálne, pre jazdu na snehu alebo pre malý motocykel,
d)
konštrukcii pneumatiky,
e)
symbole kategórie rýchlosti,
f)
indexe nosnosti,
g)
údaji, či je pneumatika určená na používanie bez duše,
h)
údaji, či je pneumatika bežná alebo zosilnená,
i)
počte vrstiev pneumatiky pre vozidlá, ktorých konštrukcia je odvodená z motocyklov,
j)
vonkajších rozmeroch, a to celkovej šírke pneumatiky a celkovom priemere,
k)
ráfikoch, na ktoré sa môže pneumatika montovať,
l)
meracom ráfiku a testovacom ráfiku,
m)
testovacom a meracom tlaku,
n)
koeficiente X uvedenom v § 3 písm. f),
o)
najväčšej rýchlosti povolenej výrobcom pneumatiky a nosnosti prípustnej pre najväčšiu rýchlosť, a to pri pneumatikách identifikovaných pomocou písmena V v rámci označenia rozmeru a vhodných pre rýchlosti nad 240 km.h-1 alebo pri pneumatikách identifikovaných pomocou písmena Z v rámci označenia rozmeru a vhodných pre rýchlosti nad 270 km.h-1.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
nákresy alebo fotografie v troch vyhotoveniach, ktoré znázorňujú vzorku behúňa a prierez nafúkanej pneumatiky namontovanej na meracom ráfiku a udávajú príslušné rozmery typu pneumatiky predloženej na typové schválenie ES,
b)
protokoly o testoch vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) alebo dve vzorky typu pneumatík,
c)
informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I kapitoly 1 smernice.
(3)
Vzorky typu pneumatiky predložené na typové schválenie ES komponentu musia byť zreteľne, viditeľne a neodstrániteľne označené výrobnou značkou alebo obchodným označením a musia mať dostatočný priestor na umiestnenie značky typového schválenia ES komponentu.
(4)
Typové schválenie ES komponentu pre typ pneumatiky sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ pneumatiky sa vydá6) podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I kapitoly 1 smernice; v osvedčení o typovom schválení ES sa uvedie aj najväčšia rýchlosť povolená výrobcom pneumatiky a nosnosť prípustná pre najväčšiu rýchlosť.
(6)
Na žiadosť výrobcu pneumatiky možno rozšíriť označenie typového schválenia ES komponentu aj na iné typy zmenených pneumatík.
(7)
Každá pneumatika zhodná s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označená značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.7)
(8)
Ak sa zmení vzorka behúňa, nevyžaduje sa opakovanie testov ustanovených v prílohe II kapitoly 1 smernice.
§ 6
Technické požiadavky na montáž pneumatík
(1)
Montáž pneumatík na vozidlo musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.1 až 1.4.2 prílohy III kapitoly 1 smernice.
(2)
Všetky pneumatiky namontované na vozidle vrátane náhradnej pneumatiky musia mať typové schválenie ES podľa tohto nariadenia vlády okrem prípadov uvedených v odsekoch 3 až 6.
(3)
Pneumatiky, ktorým bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu,8) sa môžu montovať aj na motocykle s postranným vozíkom, na trojkolesové motorové vozidlá a na štvorkolky.
(4)
Pneumatiky pre motocykle sa môžu montovať aj na malé motocykle.
(5)
Ak ide o vozidlo vybavené pneumatikami, ktoré nie sú pneumatikami pre motocykle, osobné vozidlá alebo nákladné vozidlá, vzhľadom na osobitné podmienky ich použitia, napríklad poľnohospodárske pneumatiky, pneumatiky priemyselných ťahačov, pneumatiky pre terénne vozidlá, požiadavky podľa § 3 až 5 sa nepoužijú, ak namontované pneumatiky sú vhodné pre prevádzkové podmienky vozidla.
(6)
Pneumatiky namontované na malé motocykle môžu byť odlišného typu od tých, na ktoré sa vzťahujú požiadavky podľa tejto časti nariadenia vlády, vzhľadom na osobitné podmienky ich použitia, ak namontované pneumatiky sú vhodné pre prevádzkové podmienky vozidla.
§ 7
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž pneumatík
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž pneumatík sú:
a)
informačný dokument,
b)
zoznam príslušných verzií a variantov typu vozidla,
c)
vzorky typu pneumatiky zodpovedajúce každej verzii a variantu typu vozidla.
(2)
V informačnom dokumente podľa odseku 1 písm. a) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 2.3 až 2.3.2, 4.6, 5.2 až 5.2.3 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise,9) a zároveň uvedie
a)
označenie rozmeru pneumatiky,
b)
kategóriu používania,
c)
symbol kategórie minimálnej rýchlosti kompatibilný s teoretickou najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vozidla,
d)
index minimálnej nosnosti kompatibilný s maximálnym zaťažením každej pneumatiky,
e)
kategórie používania kompatibilné s vozidlom.
(3)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž pneumatík sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž pneumatík sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy III kapitoly 1 smernice; v prípade rozšírenia typového schválenia ES sa uvedú v osvedčení o typovom schválení ES aj dôvody jeho rozšírenia.
TRETIA ČASŤ
ZARIADENIA NA OSVETLENIE A SVETELNÚ SIGNALIZÁCIU VOZIDIEL
§ 8
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu zariadenie, ktoré sa nelíši v týchto základných znakoch:
1.
výrobná značka alebo obchodné označenie,
2.
charakteristiky optických systémov,
3.
komponenty, ktorých pridanie alebo odobratie môže meniť optické účinky odrazom, lomom, absorpciou alebo deformáciou počas svojej prevádzky,
4.
určené používanie v pravostrannej premávke alebo ľavostrannej premávke alebo pre obidva druhy premávky,
5.
materiály rozptylového skla a prípadných krycích vrstiev,
b)
rozptylovým sklom najvzdialenejší komponent zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktorý prenáša svetlo cez svietiaci povrch,
c)
krycou vrstvou produkt alebo produkty použité v jednej alebo vo viacerých vrstvách na vonkajšom povrchu rozptylového skla,
d)
zariadeniami rôzneho typu zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré sa odlišujú v týchto základných znakoch:
1.
výrobná značka alebo obchodné označenie výrobcu,
2.
charakteristiky optického systému,
3.
komponenty, ktorých pridanie alebo odobratie môže meniť optické účinky odrazom, lomom alebo absorpciou, alebo deformáciou počas svojej prevádzky; ak ide o svetlomety, namontovanie alebo odstránenie filtrov určených na zmenu farby svetla a nie na rozloženie svetla, nepredstavuje zmenu typu,
4.
typ žiarovky,
5.
vhodnosť pre pravostrannú prevádzku alebo ľavostrannú prevádzku v premávke, alebo pre obojsmernú prevádzku v premávke,
6.
materiály rozptylového skla a krycích vrstiev,
e)
svetlometom rôzneho typu svetlomety, ktoré sa odlišujú okrem znakov uvedených v písmene d) v týchto základných znakoch:
1.
druh vytváraného svetla, napríklad stretávacie, diaľkové alebo oboje,
2.
objímka určená na uchytenie vláknovej žiarovky alebo žiaroviek jednej z príslušných kategórií.
§ 9
Všeobecné požiadavky na typové schválenie ES
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu musí obsahovať:
a)
určenú funkciu zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu,
b)
ak ide o svetlomet, údaj o tom, či je konštruovaný na obojsmernú prevádzku v premávke alebo pre ľavostrannú prevádzku alebo pravostrannú prevádzku v premávke,
c)
ak ide o smerové svietidlá, ich kategóriu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty:
a)
výkresy v troch vyhotoveniach, ktoré umožnia identifikáciu typu zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu a ktoré obsahujú geometrické podmienky, za akých je vykonaná montáž na vozidlo, spolu so smerom pozorovania, ktorý sa v priebehu testov zohľadní ako referenčná os, pričom horizontálny uhol H = 0 a vertikálny uhol V = 0, a bodom, ktorý sa považuje v priebehu týchto testov za referenčný stred; v prípade svetlometu výkresy znázorňujú vertikálny, teda axiálny rez, a čelný pohľad s podrobnosťami o drážkovaní rozptylového skla. Výkresy musia znázorňovať navrhovanú polohu značky typového schválenia ES komponentu a doplnkové symboly vzhľadom na obdĺžnik navrhnutý pre značku,
b)
stručný technický popis s podrobnosťami najmä o kategórii žiaroviek okrem svietidiel s nevymeniteľnými svetelnými zdrojmi.
(3)
Výrobca predloží technickej službe dve vzorky zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré má byť schválené.
(4)
Pre test plastického materiálu, z ktorého sú vyrobené rozptylové sklá svetlometov uvedených v § 13 písm. b) a c) alebo predných svietidiel do hmly, výrobca predloží
a)
trinásť rozptylových skiel, pričom
1.
šesť z týchto rozptylových skiel možno nahradiť šiestimi vzorkami materiálu minimálnej veľkosti 60 x 80 mm, ktoré majú plochý alebo vypuklý vonkajší povrch a dostatočne rovnú plochu, s polomerom zakrivenia minimálne 300 mm, v strede merania minimálne 15 x 15 mm,
2.
každé takéto rozptylové sklo alebo vzorka materiálu musí byť vyrobené metódou používanou pri sériovej výrobe,
b)
reflektor, do ktorého môžu byť krycie sklá namontované v súlade s pokynmi výrobcu.
(5)
Ak materiály, z ktorých sú vyrobené rozptylové sklá a krycie vrstvy, už boli testované, výrobca na účely testu podľa odseku 4 priloží protokol o teste charakteristík týchto materiálov a krycích vrstiev.
(6)
Pred udelením typového schválenia ES sa overuje existencia potrebných opatrení a postupov na zabezpečenie účinnej kontroly zhody výroby.
(7)
Ak aspoň dve zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu tvoria časť rovnakého zariadenia, udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu sa nesmie zamietnuť, ak každé z týchto zariadení spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(8)
Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu musia byť zreteľne, čitateľne a neodstrániteľne označené
a)
výrobnou značkou alebo obchodným označením,
b)
uvedením určenej kategórie alebo kategórií vláknových žiaroviek okrem svietidiel s nevymeniteľnými svetelnými zdrojmi,
c)
menovitým napätím a menovitým výkonom, ak ide o svietidlá s nevymeniteľnými svetelnými zdrojmi,
d)
značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu;7) v prípade svetlometov musia byť značky umiestnené na rozptylovom skle alebo hlavnom telese svietidla, pričom odrazová plocha sa považuje za hlavné teleso. Ak nie je možné rozptylové sklá oddeliť od hlavného telesa, značka sa umiestni na rozptylovom skle, pričom toto umiestnenie musí byť znázornené na výkresoch uvedených v odseku 2 písm. a).
(9)
Vzory usporiadania značiek typového schválenia ES komponentu sú ustanovené v doplnku 2 prílohy I kapitoly 2 smernice.
§ 10
Kontrola zhody výroby
(1)
Požiadavky na kontrolu zhody výroby sú ustanovené v bodoch 5.1.1 až 6 prílohy I a v doplnku 1 prílohy I kapitoly 2 smernice.
(2)
Výrobca analyzuje výsledky testov a určí po dohode s typovým schvaľovacím úradom kritériá prijateľnosti svojich výrobkov tak, aby boli splnené postupy zabezpečenia zhody výroby podľa osobitného predpisu.10)
§ 11
Technické požiadavky na niektoré typy svietidiel
(1)
Predné bočné obrysové svietidlá, zadné bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá, smerové svietidlá a svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, predné svetlomety do hmly, zadné svietidlá do hmly, spätné svietidlá, odrazové sklá musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2 až 6, 9.1.1 a 9.1.3 prílohy II a v doplnkoch 1 až 3 prílohy II kapitoly 2 smernice a technické požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.11)
(2)
Na predné svetlomety do hmly sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahuje osobitný predpis.12)
(3)
Na zadné svietidlá do hmly sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahuje osobitný predpis.13)
(4)
Na spätné svietidlá sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahuje osobitný predpis.14)
(5)
Na pedálové odrazové sklá a iné odrazové sklá sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahuje osobitný predpis.15)
§ 12
Typové schválenie ES komponentu pre typ svietidla
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ predného bočného obrysového svietidla, zadného bočného obrysového svietidla, brzdového svietidla, smerového svietidla a svietidla na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, predného svetlometu do hmly, zadného svietidla do hmly, spätného svietidla, odrazového skla okrem náležitostí uvedených v § 9 ods. 1 a 2 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 4 prílohy II kapitoly 2 smernice.
(2)
Typové schválenie ES komponentu pre typ predného bočného obrysového svietidla, zadného bočného obrysového svietidla, brzdového svietidla, smerového svietidla a svietidla na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, predného svetlometu do hmly, zadného svietidla do hmly, spätného svietidla, odrazového skla sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ predného bočného obrysového svietidla, zadného bočného obrysového svietidla, brzdového svietidla, smerového svietidla a svietidla na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, predného svetlometu do hmly, zadného svietidla do hmly, spätného svietidla, odrazového skla sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy II kapitoly 2 smernice.
§ 13
Kategórie svetlometov
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa svetlomety rozdeľujú do nasledujúcich kategórií:
a)
svetlomety pre malé motocykle
1.
s jednovláknovou žiarovkou kategórie S3 – 15 W,
2.
s dvojvláknovou žiarovkou kategórie S4 – 15/15 W,
3.
s jednovláknovou halogénovou žiarovkou kategórie HS2 – 5 W,
b)
svetlomety pre motocykle a trojkolesové motorové vozidlá s vláknovými žiarovkami
1.
s dvojvláknovou žiarovkou kategórie S1 – 25/25 W,
2.
s dvojvláknovou žiarovkou kategórie S2 – 35/35 W,
3.
s dvojvláknovou halogénovou žiarovkou kategórie HS1 – 35/35 W,
4.
s dvojvláknovou žiarovkou kategórie R2 – 40/45 W,
c)
svetlomety pre motocykle a trojkolesové motorové vozidlá s halogénovými žiarovkami inými než HS1
1.
s jednovláknovou žiarovkou kategórie H1 – 55 W,
2.
s jednovláknovou žiarovkou kategórie H2 – 55 W,
3.
s jednovláknovou žiarovkou kategórie H3 – 55 W,
4.
s jednovláknovou žiarovkou kategórie HB3 – 60 W,
5.
s jednovláknovou žiarovkou kategórie HB4 – 51 W,
6.
s jednovláknovou žiarovkou kategórie H7 – 55 W,
7.
s dvojvláknovou žiarovkou kategórie H4 – 55/60 W.
§ 14
Technické požiadavky na svetlomety
(1)
Svetlomety podľa § 13 písm. a) musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe III-A a v doplnkoch 1 a 2 prílohy III-A kapitoly 2 smernice.
(2)
Svetlomety vyžarujúce symetrické stretávacie svetlo a diaľkové svetlo podľa § 13 písm. b) bodov 1 a 2 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe III-B a v doplnkoch 1 až 3 prílohy III-B kapitoly 2 smernice.
(3)
Svetlomety vyžarujúce asymetrické stretávacie svetlo a diaľkové svetlo podľa § 13 písm. b) bodov 3 a 4 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe III-C a v doplnkoch 1 až 3 prílohy III-C kapitoly 2 smernice.
(4)
Svetlomety vyžarujúce asymetrické stretávacie svetlo a diaľkové svetlo podľa § 13 písm. c) musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe III-D a v doplnkoch 1 až 3 prílohy III-D kapitoly 2 smernice.
(5)
Na účely odsekov 1 až 4 sa použijú príslušné definície uvedené v osobitnom predpise.11)
§ 15
Typové schválenie ES komponentu pre typ svetlometu
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ svetlometu okrem náležitostí uvedených v § 9 ods. 1 a 2 je informačný dokument, ktorý spĺňa
a)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. a) požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy III-A kapitoly 2 smernice,
b)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. b) bodov 1 a 2 požiadavky ustanovené v doplnku 4 prílohy III-B kapitoly 2 smernice,
c)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. b) bodov 3 a 4 požiadavky ustanovené v doplnku 4 prílohy III-C kapitoly 2 smernice, pričom žiadateľ zároveň v informačnom dokumente vyplní body 8.1 až 8.4 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise,9)
d)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. c) požiadavky ustanovené v doplnku prílohy III-D kapitoly 2 smernice, pričom žiadateľ zároveň v informačnom dokumente vyplní body 8.1 až 8.4 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES komponentu pre typ svetlometu sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ svetlometu
a)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. a) sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy III-A kapitoly 2 smernice,
b)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. b) bodov 1 a 2 sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy III-B kapitoly 2 smernice,
c)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. b) bodov 3 a 4 sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy III-C kapitoly 2 smernice,
d)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. c) sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy III-D kapitoly 2 smernice.
§ 16
Technické požiadavky na vláknové žiarovky
(1)
Vláknové žiarovky musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v osobitnom predpise uvedenom v bode 4 prílohy IV kapitoly 2 smernice a technické požiadavky ustanovené v doplnkoch 1 až 22 prílohy IV kapitoly 2 smernice.
(2)
Svetelný stred a tvary vlákien žiaroviek musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v doplnku 24 prílohy IV kapitoly 2 smernice.
(3)
Na účely odseku 1 pätica vláknovej žiarovky musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v STN EN 60061.
(4)
Na účely odseku 1 poloha a rozmery tienidla a vlákien žiaroviek kategórie R2 a H4 sa overujú metódou upravenou v STN EN 60809.
§ 17
Typové schválenie ES komponentu pre typ vláknovej žiarovky
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ vláknovej žiarovky okrem náležitostí uvedených v § 9 ods. 1 a 2 je päť vzoriek každej farby uvedenej v žiadosti.
(2)
Ak ide o typ vláknovej žiarovky, ktorá sa odlišuje len výrobnou značkou alebo obchodným označením od typu, ktorý už bol typovo schválený ES, výrobca predloží
a)
vyhlásenie výrobcu vláknovej žiarovky, že predložený typ okrem výrobnej značky alebo obchodného označenia je zhodný so schváleným typom a vyrobený tým istým výrobcom ako už schválený typ označený schvaľovacím kódom,
b)
dve vzorky označené novou výrobnou značkou alebo obchodným označením.
(3)
Vláknové žiarovky predložené na typové schválenie ES musia byť na pätici alebo banke označené
a)
obchodným označením alebo názvom výrobcu,
b)
menovitým napätím,
c)
medzinárodným označením príslušnej kategórie,
d)
menovitým výkonom vo wattoch, v poradí hlavné vlákno, druhé vlákno pri dvojvláknových žiarovkách; ak je súčasťou medzinárodného označenia príslušnej kategórie žiarovky, nemusí byť vyznačené oddelene,
e)
dostatočným priestorom na umiestnenie značky typového schválenia ES, ktorý sa vyznačí na výkresoch pripojených k žiadosti.
(4)
Označenia podľa odseku 3, ako aj iné označenia môžu byť použité za predpokladu, že nepriaznivo neovplyvňujú svetelné charakteristiky vláknovej žiarovky.
(5)
Typové schválenie ES komponentu pre typ žiarovky sa udelí,3) ak všetky vzorky typu žiarovky predloženej podľa odseku 1 alebo odseku 2 písm. b) spĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Značka typového schválenia ES komponentu musí byť umiestnená v súlade s osobitným predpisom7) v priestore podľa odseku 3 písm. e) a podľa vzoru ustanoveného v doplnku 23 prílohy IV kapitoly 2 smernice.
(7)
Každá žiarovka typovo schválená ES podľa tohto nariadenia vlády musí byť vyrobená tak, aby bola v zhode s typom schváleným na základe splnenia technických požiadaviek podľa § 16 a požiadaviek na označenie podľa odsekov 3, 4 a 6.
(8)
Na overenie splnenia požiadaviek podľa odseku 7 sa vykonávajú kontroly výroby podľa osobitného predpisu uvedeného v bode 5.1 prílohy IV kapitoly 2 smernice.
(9)
Ak sa zistí, že nie sú splnené požiadavky odsekov 7 a 8, alebo ak žiarovka označená značkou typového schválenia ES komponentu nie je zhodná so schváleným typom, odoberie sa už udelené typové schválenie ES komponentu pre typ žiarovky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VONKAJŠIE VÝČNELKY VOZIDIEL
§ 18
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vzhľadom na vonkajšie výčnelky vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
tvar,
2.
rozmery,
3.
smer jazdy,
4.
tvrdosť vonkajších častí vozidla,
b)
vonkajším povrchom časť vozidla pred zadnou priečkou kabíny vrátane predného blatníka, predného nárazníka a predného kolesa, ak je nimi vozidlo vybavené, okrem samotnej zadnej priečky,
c)
kabínou časť karosérie, ktorá tvorí priestor vyhradený pre vodiča a cestujúceho vrátane jej dverí,
d)
zadnou priečkou kabíny najzadnejšia časť vonkajšieho povrchu priestoru vyhradeného pre vodiča a cestujúceho.
§ 19
Technické požiadavky
(1)
Vonkajšie výčnelky dvojkolesových motorových vozidiel musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.1 až 1.3, 1.5, 2 až 6 prílohy I a v doplnku 1 prílohy I kapitoly 3 smernice.
(2)
Vonkajšie výčnelky trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek určených na prepravu osôb musia spĺňať technické požiadavky uvedené v osobitnom predpise.16) Vzhľadom na rôzne formy konštrukcií týchto vozidiel typový schvaľovací úrad alebo technická služba môže podľa svojho uváženia a po prerokovaní s výrobcom vozidla uplatňovať technické požiadavky podľa prílohy II kapitoly 3 smernice alebo podľa prílohy I kapitoly 3 smernice na celé vozidlo alebo jeho časť na základe posúdenia najnepriaznivejších podmienok.
(3)
Vonkajšie výčnelky trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek určených na prepravu tovaru musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.5 až 2.8, 3 a 4 prílohy II a v doplnku prílohy II kapitoly 3 smernice.
(4)
Táto časť nariadenia vlády sa nevzťahuje na vonkajšie spätné zrkadlá vrátane ich úchytky alebo na doplnky, ako sú rádiové antény a nosiče batožiny.
§ 20
Typové schválenie ES
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie výčnelky je informačný dokument, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 1.1, 1.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise,9) a v prípade uvedenom v bode 3.5 prílohy I kapitoly 3 smernice uvedie opatrenia prijaté v záujme zaručenia bezpečnosti pedálov mopedov.
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na vonkajšie výčnelky sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na vonkajšie výčnelky sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy III kapitoly 3 smernice.
PIATA ČASŤ
SPÄTNÉ ZRKADLÁ PRE VOZIDLÁ A ICH MONTÁŽ
§ 21
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie
a)
spätným zrkadlom zariadenie, ktorého účelom je poskytovať jasný výhľad smerom dozadu, iné, než sú zložité optické systémy,
b)
vnútorným spätným zrkadlom zariadenie podľa písmena a), ktoré je namontované v priestore pre cestujúcich vo vozidle,
c)
vonkajším spätným zrkadlom zariadenie podľa písmena a), ktoré je namontované na vonkajšom povrchu vozidla,
d)
typom spätného zrkadla zariadenie, ktoré sa nelíši v týchto základných znakoch:
1.
rozmery a polomer zakrivenia odrazovej plochy spätného zrkadla,
2.
konštrukcia, tvar alebo materiály spätných zrkadiel vrátane ich pripevnenia na vozidlo,
e)
triedou spätných zrkadiel zariadenia, ktoré majú spoločné funkčné charakteristiky; vnútorné spätné zrkadlá sú zoskupené v triede I, hlavné vonkajšie zrkadlá sú zoskupené v triede L,
f)
typom vozidla vzhľadom na spätné zrkadlá vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
charakteristiky vozidla, ktoré môžu znížiť výhľad a ovplyvniť montáž spätných zrkadiel,
2.
poloha a typ povinného a nepovinného spätného zrkadla a miesto, kde sa nepovinné spätné zrkadlo montuje.
§ 22
Technické požiadavky na spätné zrkadlá
Spätné zrkadlá musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 6 až 10, 12 až 15 prílohy I, v doplnku prílohy I, v prílohe II a v doplnku 1 prílohy II kapitoly 4 smernice.
§ 23
Typové schválenie ES komponentu pre typ spätného zrkadla
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ spätného zrkadla sú:
a)
štyri vzorky spätného zrkadla; tri vzorky na testy a jednu vzorku si ponechá technická služba na ďalšie skúšky; technická služba môže požiadať o ďalšie vzorky,
b)
informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy II kapitoly 4 smernice.
(2)
Vzorky typu spätného zrkadla predloženého na typové schválenie ES komponentu musia byť zreteľne, čitateľne a neodstrániteľne označené obchodnou značkou výrobcu alebo značkou výrobcu a musia mať dostatočný priestor na umiestnenie značky typového schválenia ES komponentu; tento priestor sa vyznačí na výkresoch uvedených v bode 7 dodatku 3 prílohy II kapitoly 4 smernice.
(3)
Typové schválenie ES komponentu pre typ spätného zrkadla sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ spätného zrkadla sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy II kapitoly 4 smernice.
(5)
Každému schválenému typu spätného zrkadla sa pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;17) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom spätných zrkadiel.
(6)
Každé spätné zrkadlo zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu;7) hodnota „a“ určujúca rozmer obdĺžnika, ako aj čísla a písmená na značke typového schválenia ES komponentu nesmú byť menšie ako 6 mm. Značka typového schválenia ES komponentu musí obsahovať doplnkový symbol I alebo L, ktorý špecifikuje triedu spätného zrkadla a ktorý sa umiestni tesne pri obdĺžniku obklopujúcom písmeno „e“ v ktorejkoľvek polohe voči nemu. Značka typového schválenia ES komponentu a doplnkový symbol sa pripevňujú na základnú časť spätného zrkadla tak, aby boli neodstrániteľné a zreteľne viditeľné i po namontovaní spätného zrkadla na vozidlo.
§ 24
Technické požiadavky na montáž spätného zrkadla
(1)
Montáž spätného zrkadla na vozidlo musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1 až 2.3 a 2.5 až 4.3.2 prílohy III kapitoly 4 smernice.
(2)
Spätné zrkadlá triedy I a III, ktorým bolo udelené typové schválenie ES komponentu podľa osobitného predpisu,18) sa môžu použiť aj pre malé motocykle, motocykle a trojkolesové motorové vozidlá.
§ 25
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž spätného zrkadla
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž spätného zrkadla je informačný dokument, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6 časti A, body 1.1.1 až 1.1.5 časti B a body 2.6.1 až 2.6.5 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž spätného zrkadla sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž spätného zrkadla sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy III kapitoly 4 smernice.
ŠIESTA ČASŤ
ZARIADENIA PROTI ZNEČISŤOVANIU OVZDUŠIA SPÔSOBOVANÉMU VOZIDLAMI
§ 26
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vzhľadom na emisie plynných škodlivín z motora malé motocykle, motocykle a motorové trojkolesové motorové vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
ekvivalentná zotrvačná hmotnosť stanovená vo vzťahu k referenčnej hmotnosti podľa bodu 5.2 doplnku 1 prílohy I kapitoly 5 smernice,
2.
charakteristiky motora a malého motocykla, motocykla alebo trojkolesového motorového vozidla uvedené v prílohe V kapitoly 5 smernice,
b)
typom vozidla motorové vozidlá so vznetovým motorom, ktoré sa nelíšia v základných znakoch týkajúcich sa charakteristík vozidla a motora uvedených v prílohe V kapitoly 5 smernice,
c)
katalyzátorom pôvodného zariadenia katalyzátor alebo zostava katalyzátorov zahrnutých v typovom schválení ES vozidla,
d)
náhradným katalyzátorom katalyzátor alebo zostava katalyzátorov určených na nahradenie katalyzátora s pôvodným zariadením na vozidle, ktorému môže byť udelené typové schválenie ES ako samostatnej technickej jednotke,
e)
pôvodným náhradným katalyzátorom katalyzátor alebo zostava katalyzátorov, ktorých typy sú uvedené v časti 4a osvedčenia o typovom schválení ES vozidla a ktoré sú držiteľom typového schválenia ES vozidla na trhu ponúkané ako samostatné technické jednotky,
f)
typom katalyzátora katalyzátory, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
počet pokrytých substrátov, štruktúra a materiál,
2.
typ katalytickej činnosti, napríklad oxidačný katalyzátor, trojcestný katalyzátor,
3.
objem, pomer prednej oblasti a dĺžky substrátu,
4.
obsah materiálu katalyzátora,
5.
pomer materiálu katalyzátora,
6.
hustota článkov,
7.
rozmery a tvar,
8.
tepelná ochrana,
g)
hybridným elektrickým vozidlom motocykel, trojkolesové motorové vozidlo alebo štvorkolka, ktorá na účely mechanického pohonu čerpá energiu z oboch uvádzaných systémov zásobníkov energie vo vozidle:
1.
spotrebovateľné palivo,
2.
zásobník elektrickej energie.
§ 27
Technické požiadavky na zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia spôsobovanému vozidlami
(1)
Zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia spôsobovanému malými motocyklami a ľahkými štvorkolkami musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.2, 1.3, 2 až 2.2.1.2.2, 2.3, 3.1.1 až 5 prílohy I, v doplnkoch 1 až 3 prílohy I a v poddoplnkoch 1 až 4 doplnku 1 prílohy I kapitoly 5 smernice.
(2)
Zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia spôsobovanému motocyklami a trojkolesovými motorovými vozidlami musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.2 až 1.6, 2 až 2.2.1.1.6.2, 2.2.1.2 až 2.2.1.2.4, 2.3 až 2.3.3, 2.4, 3.1.1 až 5 prílohy II, v doplnkoch 1 až 3 prílohy II, v poddoplnkoch 1 až 4 doplnku 1 prílohy II, v doplnku 1a a poddoplnku 1a prílohy II a v poddoplnkoch 1 až 3 doplnku 3 prílohy II kapitoly 5 smernice.
(3)
Výrobca môže použiť v prípade motocyklov postup testovania ustanovený osobitným predpisom19) ako alternatívu k odseku 2, pričom v tomto prípade vozidlo musí spĺňať emisné limity uvedené v riadku C tabuľky v bode 2.2.1.1.5 prílohy II kapitoly 5 smernice a všetky ostatné ustanovenia prílohy II kapitoly 5 smernice okrem bodov 2.2.1.1.1. až 2.2.1.1.4.
(4)
Zariadenia proti viditeľnému znečisťovaniu ovzdušia spôsobovanému vozidlami so vznetovým motorom musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2, 3.2 až 3.3.2 prílohy III a v doplnkoch 1 až 5 prílohy III kapitoly 5 smernice.
§ 28
Referenčné palivo
(1)
Referenčné palivo – benzín je palivo uvedené v osobitnom predpise.20)
(2)
Referenčné palivo – motorová nafta je palivo uvedené v osobitnom predpise.20)
§ 29
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia je informačný dokument, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 2 až 2.3.2, 3 až 3.2.2, 3.2.4 až 3.2.4.4, 3.2.6 až 3.2.6.7, 3.2.7 až 3.2.13, 3.5 až 3.6.3.1.2, 4 až 4.6 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia sa vydá podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI kapitoly 5 smernice.
(4)
Výsledky testov sa zapíšu do príslušnej časti formulára uvedeného v osobitnom predpise.21)
(5)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa okrem tohto nariadenia vlády prijímajú podľa osobitného predpisu.10)
§ 30
Technické požiadavky na náhradné katalyzátory
Náhradný katalyzátor musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.6, 4.2 a 5 prílohy VII kapitoly 5 smernice.
§ 31
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného katalyzátora
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného katalyzátora predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
informačný dokument,
b)
pre každý typ katalyzátora tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
1.
popis typu vozidla, pre ktorý je náhradný katalyzátor určený, vzhľadom na charakteristiky uvedené v § 26 písm. a) v závislosti od typu vozidla,
2.
čísla a symboly špecifické pre daný typ motora a vozidla,
3.
popis náhradného katalyzátora znázorňujúci relatívnu polohu každého z jeho komponentov spolu s montážnymi pokynmi,
4.
výkresy každého komponentu a vyhlásenie o použitých materiáloch; výkresy musia znázorňovať plánované umiestnenie povinného čísla typového schválenia ES.
(3)
V informačnom dokumente podľa odseku 2 písm. a) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, 3.1, 3.1.1, 3.2.1.7, 3.2.12, 4 až 4.4.2, 4.5, 4.6, 5.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(4)
Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží technickej službe
a)
typ vozidla, ktorý je typovo schválený ES podľa tohto nariadenia vlády a je vybavený novým katalyzátorom s pôvodným zariadením, pričom vozidlo určí výrobca alebo zástupca výrobcu po dohode s technickou službou. Vozidlo vybavené novým katalyzátorom s pôvodným zariadením musí spĺňať požiadavky ustanovené v časti 3 doplnku 1 prílohy I, II alebo III kapitoly 5 smernice v závislosti od typu vozidla a skúšobné vozidlo nesmie mať žiadnu poruchu na systéme riadenia emisií. Žiadna nadmerne opotrebovaná alebo zle fungujúca pôvodná súčiastka týkajúca sa emisií nesmie byť opravená alebo vymenená, pričom pred skúškou emisií sa musí skúšobné vozidlo primerane vyladiť a nastaviť na špecifikáciu výrobcu,
b)
jednu vzorku typu náhradného katalyzátora, ktorá musí byť jasne a neodstrániteľne označená obchodnou značkou alebo značkou výrobcu a jej komerčným určením.
(5)
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného katalyzátora sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného katalyzátora sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy VII kapitoly 5 smernice.
(7)
Každému schválenému typu náhradného katalyzátora sa pridelí číslo typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky podľa osobitného predpisu;17) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom náhradného katalyzátora, pričom rovnaké číslo typového schválenia ES môže zahŕňať použitie typu náhradného katalyzátora na viac rôznych typoch vozidiel.
(8)
Každý náhradný katalyzátor zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády, nie však montážne súčiastky a rúrky, musí byť označený značkou typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky podľa osobitného predpisu7) a doplnený o ďalšie informácie uvedené v bode 4.2 prílohy VII kapitoly 5 smernice. Značka typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky musí byť pripevnená čitateľne, neodstrániteľne a viditeľne, ak je to možné, na mieste, kde sa má pripevniť, pričom rozmery „a“ musia byť 3 mm.
(9)
Vzory značky typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky sú ustanovené v doplnku 3 prílohy VII kapitoly 5 smernice.
(10)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)
(11)
Na účely overenia zhody výroby sa odoberie vzorka náhradného katalyzátora z výrobnej linky náhradného katalyzátora typovo schváleného ES podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Výroba sa považuje za zhodnú, ak sú splnené technické požiadavky uvedené v častiach 5.2 a 5.3 prílohy VII kapitoly 5 smernice.
(13)
Ku každému novému náhradnému katalyzátoru musia byť doložené informácie o
a)
názve výrobcu katalyzátora alebo obchodnej značke,
b)
vozidlách vrátane roku výroby, pre ktoré je schválený náhradný katalyzátor,
c)
montážnych pokynoch, ak je to potrebné.
(14)
Informácie podľa odseku 13 musia byť uvedené na letáku sprevádzajúcom pôvodný náhradný katalyzátor alebo na obale, v ktorom sa pôvodný náhradný katalyzátor predáva, alebo na akomkoľvek inom použiteľnom prostriedku.
SIEDMA ČASŤ
PALIVOVÉ NÁDRŽE VOZIDIEL A ICH MONTÁŽ
§ 32
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumejú typom palivovej nádrže palivové nádrže vyrábané tým istým výrobcom, ktorých konštrukcia, výroba a materiály sa nelíšia v základných znakoch.
§ 33
Technické požiadavky na palivové nádrže
Palivová nádrž musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.1 až 2 prílohy I a v doplnku 1 prílohy I kapitoly 6 smernice.
§ 34
Typové schválenie ES komponentu pre typ palivovej nádrže
(1)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ palivovej nádrže nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ priloží informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.5 až 0.6, 3.2.2 až 3.2.3.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES komponentu pre typ palivovej nádrže sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ palivovej nádrže sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy I kapitoly 6 smernice.
§ 35
Technické požiadavky na montáž palivových nádrží a systémov dodávky paliva
Montáž palivových nádrží a systémov dodávky paliva musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II kapitoly 6 smernice.
§ 36
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž palivovej nádrže
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž palivovej nádrže je informačný dokument podľa doplnku 1 prílohy II kapitoly 6 smernice, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 3.2.3.3 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise,9) a zároveň uvedie číslo typového schválenia ES namontovaného komponentu.
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž palivovej nádrže sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž palivovej nádrže sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II kapitoly 6 smernice.
ÔSMA ČASŤ
OPATRENIA PROTI NEOPRÁVNENÝM ÚPRAVÁM MALÝCH MOTOCYKLOV A MOTOCYKLOV
§ 37
Technické požiadavky
(1)
Opatrenia proti neoprávneným úpravám malých motocyklov a motocyklov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1 až 3 prílohy kapitoly 7 smernice.
(2)
Na účely odseku 1 sa rozumie hmotnosťou vozidla v pohotovostnom stave hmotnosť nezaťaženého vozidla, ku ktorej sa pripočítajú hmotnosti nasledujúcich komponentov:
1.
palivo v nádrži naplnenej aspoň na 90 % objemu uvádzaného výrobcom,
2.
doplnkové vybavenie bežne dodávané výrobcom navyše k vybaveniu potrebnému na bežnú prevádzku, napríklad nástroje, batožinový nosič, predné okno, ochranné vybavenie.
§ 38
Typové schválenie ES
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na opatrenia proti neoprávneným úpravám malých motocyklov a motocyklov je informačný dokument podľa doplnku 1 prílohy kapitoly 7 smernice, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 3.2.1.1 až 3.2.1.3, 3.2.1.5, 3.2.4.1 až 3.2.4.1.3 alebo 3.2.4.2 až 3.2.4.2.3.2 alebo 3.2.4.3 až 3.2.4.3.2.2, 3.2.9 až 3.2.9.1, 4 až 4.5 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na opatrenia proti neoprávneným úpravám malých motocyklov a motocyklov sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na opatrenia proti neoprávneným úpravám malých motocyklov a motocyklov sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy kapitoly 7 smernice.
DEVIATA ČASŤ
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VOZIDIEL A ELEKTRICKÉ ALEBO ELEKTRONICKÉ SAMOSTATNÉ TECHNICKÉ JEDNOTKY
§ 39
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie
a)
elektromagnetickou kompatibilitou schopnosť vozidla alebo jedného z jeho elektrických alebo elektromagnetických systémov uspokojivo fungovať vo svojom elektromagnetickom prostredí bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre iné zariadenia v tomto prostredí,
b)
širokopásmovými emisiami emisie, ktoré majú šírku pásma väčšiu, než je šírka pásma špecifického prijímača alebo meracieho prístroja,
c)
úzkopásmovými emisiami emisie, ktoré majú šírku pásma menšiu, než je šírka pásma špecifického prijímača alebo meracieho prístroja,
d)
elektrickou alebo elektronickou samostatnou technickou jednotkou elektrický alebo elektronický komponent alebo súbor komponentov určených na montáž vo vozidle spolu s elektrickými spojmi a pridruženým vedením, ktoré majú vykonávať niekoľko špecifických funkcií,
e)
typom vozidla vzhľadom na elektromagnetickú kompatibilitu vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
celkové usporiadanie elektrických alebo elektronických komponentov,
2.
celkový rozmer, usporiadanie a tvar priestoru motora a usporiadanie vysokonapäťového elektrického vedenia, ak sa tu nachádza,
3.
suroviny, z ktorých je konštruovaný podvozok a karoséria vozidla, napríklad podvozok alebo karoséria vyrobené zo sklenených vlákien, z hliníka alebo ocele,
f)
typom samostatnej technickej jednotky vo vzťahu k elektromagnetickej kompatibilite samostatná technická jednotka, ktorá sa od iných jednotiek nelíši v týchto základných znakoch:
1.
funkcia vykonávaná samostatnou technickou jednotkou,
2.
celkové usporiadanie elektrických alebo elektronických komponentov,
g)
priamym ovládaním vozidla ovládanie vozidla vodičom pôsobiacim na riadenie, brzdy a ovládač akcelerátora.
§ 40
Technické požiadavky
(1)
Elektromagnetická kompatibilita vozidla a elektrické alebo elektronické samostatné technické jednotky musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.2 až 1.6, 1.10, 5, 6.2 až 7 prílohy I a v doplnkoch 1 až 6 prílohy I, v prílohe II a v doplnku 1 prílohy II, v prílohe III, v prílohe IV a v doplnkoch 1 až 3 prílohy IV, v prílohe V a v doplnku 1 prílohy V, v prílohe VI, v prílohe VII a v doplnkoch 1 až 4 prílohy VII kapitoly 8 smernice.
(2)
Zložené komponenty a subjednotky, napríklad elektrické motory, termostaty, elektronické obvodové panely, ktoré sa predávajú priamo konečnému užívateľovi a nie sú určené výhradne pre vozidlá, musia spĺňať technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo osobitného predpisu.22)
§ 41
Typové schválenie ES
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na elektromagnetickú kompatibilitu sú:
a)
zoznam popisujúci všetky špecifické kombinácie elektrických alebo elektronických systémov alebo samostatných technických jednotiek, typy karosérie pre typ vozidla, ktoré sú typovo schválené ES ako komponenty a ponúkané verzie rázvoru; elektrické alebo elektronické systémy a samostatné technické jednotky sú popísané ako špecifické, ak môžu emitovať širokopásmové žiarenie alebo úzkopásmové žiarenie alebo majú priamy vplyv na riadenie vozidla,
b)
samostatná technická jednotka, ktorá reprezentuje z hľadiska testu kompatibility, vybraná z rôznych kombinácií elektrických alebo elektronických systémov projektovaných na účely sériovej výroby,
c)
informačný dokument.
(2)
V informačnom dokumente podľa odseku 1 písm. c) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 1.1 až 1.4, 3.0 až 3.6, 3.1.2, 4.1 a 4.2 časti A, body 1.1 až 1.1.5 časti B, body 2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.3 až 2.7.2, 2.8 až 2.8.2.4 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise,9) a zároveň uvedie stručný popis elektrických alebo elektronických komponentov použitých v systémoch prevodu, zavesenia, brzdenia, osvetlenia, svetelnej signalizácie a riadenia.
(3)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa udelí2)
a)
v prípade úplnej montáže na vozidlo priamo na základe úspešného absolvovania testov vykonaných v súlade s limitmi a postupmi uvedenými v bode 5 prílohy I kapitoly 8 smernice; v tomto prípade sa nevyžaduje samostatné testovanie samostatných technických jednotiek,
b)
na základe testov jednotlivých samostatných technických jednotiek, ak výrobca preukáže, že všetky príslušné samostatné technické jednotky boli jednotlivo typovo schválené ES podľa tohto nariadenia vlády a boli namontované v súlade s pripojenými podmienkami.
(4)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ktoré sa vzťahuje na všetky špecifické kombinácie uvedené v zozname podľa odseku 1 písm. a), sa udelí,2) ak vozidlo predvedené na testy spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Technická služba zodpovedná za testy typového schválenia ES nemusí vykonať testy odolnosti uvedené v bode 5.4 prílohy I kapitoly 8 smernice v prípade vozidla vybaveného elektrickými alebo elektronickými zariadeniami, ak pri poruche takýchto zariadení nie sú zhoršené bezpečnostné funkcie zabezpečované brzdením, svetelnou signalizáciou, zvukovým výstražným zariadením a riadiacim mechanizmom; technická služba výslovne uvedie v protokole o teste takéto výnimky s primeraným odôvodnením.
(6)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy VIII kapitoly 8 smernice.
(7)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky 3) vzťahujúceho sa na elektromagnetickú kompatibilitu sú:
a)
informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,23)
b)
dokumenty popisujúce technické charakteristiky samostatnej technickej jednotky,
c)
samostatná technická jednotka predstavujúca typ, ktorý má byť schválený; typový schvaľovací úrad môže požiadať o ďalšiu vzorku.
(8)
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa udelí,3) ak sa úspešne absolvovali testy vykonané v súlade s limitmi a postupmi uvedenými v bode 5 prílohy I kapitoly 8 smernice a sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(9)
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu možno udeliť pre montáž na ktoromkoľvek type vozidla alebo špecifickom type vozidla podľa požiadavky výrobcu.
(10)
Osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúcom sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy IX kapitoly 8 smernice.
(11)
Samostatné technické jednotky okrem káblov iných, než sú spojovacie káble zapaľovania, musia byť zreteľne čitateľne a neodstrániteľne označené značkou výrobcu alebo obchodným názvom výrobcu samostatnej technickej jednotky alebo jej komponentov a obchodným označením.
(12)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)
DESIATA ČASŤ
PRÍPUSTNÁ HLADINA ZVUKU A VÝFUKOVÝ SYSTÉM VOZIDIEL
§ 42
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom malého motocykla alebo motocykla vzhľadom na jeho hladinu zvuku a výfukový systém malé motocykle alebo motocykle, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
typ motora; za objem motorov s rotujúcim piestom sa považuje dvojnásobok objemu jeho spaľovacej komory,
2.
prevodový systém, najmä počet prevodových stupňov a prevodové pomery,
3.
počet, typ a usporiadanie výfukových systémov,
b)
typom malého trojkolesového motorového vozidla alebo trojkolesového motorového vozidla vzhľadom na jeho hladinu zvuku a výfukový systém malé trojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá, ktoré sa okrem znakov uvedených v písmene a) nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
tvar karosérie alebo materiály,
2.
dĺžka a šírka vozidla,
c)
výfukovým systémom alebo tlmičom úplný súbor komponentov nevyhnutných na obmedzenie hluku spôsobeného motorom malého motocykla, motocykla, malým trojkolesovým motorovým vozidlom alebo trojkolesovým motorovým vozidlom a jeho výfukom,
d)
pôvodným výfukovým systémom alebo tlmičom systém typu, ktorý bol namontovaný vo vozidle v čase typového schválenia ES alebo rozšírenia typového schválenia ES; môže to byť prvý namontovaný systém alebo náhradný,
e)
nepôvodným výfukovým systémom alebo tlmičom systém typu iného, než bol typ namontovaný vo vozidle v čase typového schválenia ES alebo rozšírenia typového schválenia ES; môže byť použitý len ako náhradný výfukový systém alebo tlmič,
f)
výfukovým systémom rôznych typov systémy, ktoré sa líšia v jednom z nasledujúcich znakov:
1.
systémy, ktorých komponenty sa líšia rôznymi továrenskými značkami alebo obchodnými značkami,
2.
systémy, ktorých komponenty sú vyrobené z materiálov s odlišnými charakteristikami alebo ktorých komponenty majú odlišný tvar či rozmery,
3.
systémy, pri ktorých sa líšia funkčné princípy najmenej jedného komponentu,
4.
systémy, ktorých komponenty sú rôzne kombinované,
g)
komponentom výfukového systému jeden z jednotlivých komponentov, ktoré spolu tvoria výfukový systém alebo sací systém; ak je motor vybavený sacím systémom, aby sa dodržali najväčšie prípustné hladiny zvuku, vzduchový filter alebo tlmič sa posudzuje ako komponent, ktorý má rovnaký význam ako výfukový systém,
h)
nepôvodným náhradným výfukovým systémom alebo jeho komponentom akýkoľvek komponent výfukového systému podľa písmen c) až e) určený na montáž na malý motocykel, motocykel, malé trojkolesové motorové vozidlo alebo trojkolesové motorové vozidlo ako náhrada za typ namontovaný na malom motocykli, motocykli, malom trojkolesovom motorovom vozidle alebo trojkolesovom motorovom vozidle v čase, keď bolo vydané osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzhľadom na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém,
i)
hybridným elektrickým vozidlom vozidlo, ktoré na účely mechanického pohonu čerpá energiu z oboch týchto zdrojov uskladnenej energie vo vozidle:
1.
spotrebovateľné palivo,
2.
zásobník elektrickej energie, napríklad batéria, kondenzátor, zotrvačník alebo generátor.
§ 43
Limity hladiny zvuku
Na účely typového schválenia ES vozidla sú limity hladiny zvuku ustanovené v prílohe I kapitoly 9 smernice.
§ 44
Technické požiadavky na hladinu zvuku a výfukové systémy malého motocykla
(1)
Hladina zvuku malého motocykla a jeho výfukové systémy alebo komponenty musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.1 až 2.3.1.3.1, 2.3.1.3.3 až 2.3.3 a 3.5 až 3.5.5 prílohy II kapitoly 9 smernice.
(2)
Na účely odseku 1 z vláknitého absorpčného materiálu po ohrievaní v peci počas 1 hodiny pri teplote 650 °C ± 5 °C musí najmenej 98 % materiálu zostať zachytených v site s menovitým rozmerom otvoru 250 μm podľa STN ISO 3310-1, ak sa testuje podľa ISO 2599.
§ 45
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém je informačný dokument, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, 3.1, 3.1.1, 3.2.1.7, 3.2.8.3.3, 3.2.8.3.3.1, 3.2.8.3.3.2, 3.2.9, 3.2.9.1, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 5.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1B prílohy II kapitoly 9 smernice.
§ 46
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku pre náhradný výfukový systém alebo jeho komponenty
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sú:
a)
informačný dokument,
b)
tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
1.
popis typu malého motocykla, pre ktorý je systém alebo jeho komponent určený, a to z hľadiska charakteristík uvedených v § 42 písm. a), a čísla alebo symboly špecifické pre typ motora a malého motocykla,
2.
popis náhradného výfukového systému určujúci vzájomnú polohu každého z jeho komponentov spolu s pokynmi na montáž,
3.
výkresy každého komponentu a údaje o použitých materiáloch; výkresy musia označovať zamýšľané umiestnenie povinného čísla typového schválenia ES komponentu.
(3)
V informačnom dokumente podľa odseku 2 písm. a) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, 3.1, 3.1.1, 3.2.1.7, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 5.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(4)
Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží na požiadanie technickej služby
a)
dve vzorky systému, ktorý má byť schválený,
b)
výfukový systém zhodný so systémom pôvodne montovaným na malý motocykel v čase vydania osvedčenia o typovom schválení ES vozidla podľa § 45 ods. 3,
c)
malý motocykel predstavujúci typ, na ktorý má byť náhradný výfukový systém montovaný, a to v takom stave, aby v prípade namontovania tlmiča toho istého typu, ako bol pôvodný, spĺňal jednu z nasledujúcich požiadaviek:
1.
ak ide o typ malého motocykla, ktorý bol typovo schválený ES podľa tohto nariadenia vlády,
1a.
počas testu za pohybu nesmie prekročiť limitnú hodnotu podľa § 43 viac než o 1 dB(A),
1b.
počas testu stojaceho malého motocykla nesmie prekročiť viac než o 3 dB(A) hodnotu zaznamenanú pri typovom schválení ES malého motocykla a uvedenú na štítku spolu s údajmi výrobcu,
2.
ak malý motocykel nie je typom malého motocykla, ktorý bol typovo schválený ES podľa tohto nariadenia vlády, nesmie prekročiť viac než o 1 dB(A) limitnú hodnotu stanovenú pre typ malého motocykla v čase, keď bol prvýkrát uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách,
d)
samostatný motor zhodný s motorom montovaným na malý motocykel, ak je to potrebné.
(5)
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2B prílohy II kapitoly 9 smernice. Pred číslom typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky sa musí nachádzať obdĺžnik obklopujúci písmeno „e“, za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo Slovenskej republiky, ktorá udelila alebo zamietla typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu.
(7)
Výfukový systém, ktorému bolo udelené typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky, sa považuje za systém, ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(8)
Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent musí byť označený v súlade s požiadavkami podľa § 54.
Hladina zvuku motocykla
§ 47
Technické požiadavky na hladinu zvuku a výfukové systémy motocykla
(1)
Hladina zvuku motocykla a jeho výfukové systémy alebo komponenty musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2 a 3.5 až 3.5.5 prílohy III kapitoly 9 smernice.
(2)
Na účely odseku 1 z vláknitého absorpčného materiálu po ohrievaní v peci počas 1 hodiny pri teplote 650 °C ± 5 °C musí najmenej 98 % materiálu zostať zachytených v site s menovitým rozmerom otvoru 250 μm podľa STN ISO 3310-1, ak sa testuje podľa ISO 2599.
§ 48
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém je informačný dokument, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, 3.1, 3.1.1, 3.2.1.7, 3.2.8.3.3, 3.2.8.3.3.1, 3.2.8.3.3.2, 3.2.9, 3.2.9.1, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 5.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1B prílohy III kapitoly 9 smernice.
§ 49
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku pre náhradný výfukový systém alebo jeho komponenty
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sú:
a)
informačný dokument,
b)
tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
1.
popis typu motocykla, pre ktorý je systém alebo jeho komponent určený, a to z hľadiska charakteristík uvedených v § 42 písm. a), a čísla alebo symboly špecifické pre typ motora a motocykla,
2.
popis náhradného výfukového systému určujúci vzájomnú polohu každého z jeho komponentov spolu s pokynmi na montáž,
3.
výkresy každého komponentu a údaje o použitých materiáloch; výkresy musia označovať zamýšľané umiestnenie povinného čísla typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky.
(3)
V informačnom dokumente podľa odseku 2 písm. a) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, 3.1, 3.1.1, 3.2.1.7, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 5.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(4)
Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží na požiadanie technickej služby
a)
dve vzorky systému, ktorý má byť schválený,
b)
výfukový systém zhodný so systémom pôvodne montovaným na motocykel v čase vydania osvedčenia o typovom schválení ES podľa § 48 ods. 3,
c)
motocykel predstavujúci typ, na ktorý má byť náhradný výfukový systém montovaný, a to v takom stave, aby v prípade namontovania tlmiča toho istého typu, ako bol pôvodný, spĺňal jednu z nasledujúcich požiadaviek:
1.
ak ide o typ motocykla, ktorý bol typovo schválený ES podľa tejto časti nariadenia vlády,
1a.
počas testu za pohybu nesmie prekročiť viac než o 1 dB(A) limitnú hodnotu ustanovenú v § 43,
1b.
počas testu stojaceho motocykla nesmie prekročiť viac než o 3 dB(A) hodnotu zaznamenanú pri typovom schválení ES motocykla a uvedenú na štítku spolu s údajmi výrobcu,
2.
ak motocykel nie je typom motocykla, ktorý bol typovo schválený ES podľa tejto časti nariadenia vlády, nesmie prekročiť viac než o 1 dB(A) limitnú hodnotu ustanovenú pre typ motocykla v čase, keď bol prvýkrát uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách,
d)
samostatný motor zhodný s motorom montovaným na motocykel, ak je to potrebné.
(5)
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2B prílohy III kapitoly 9 smernice. Pred číslom typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky sa musí nachádzať obdĺžnik obklopujúci písmeno „e“, za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo Slovenskej republiky, ktorá udelila alebo zamietla typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu.
(7)
Výfukový systém, ktorému bolo udelené typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky, sa považuje za systém, ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(8)
Náhradný výfukový systém alebo jeho komponenty musia byť označené v súlade s požiadavkami podľa § 54.
§ 50
Technické požiadavky na hladinu zvuku a výfukové systémy malého trojkolesového motorového vozidla a trojkolesového motorového vozidla
(1)
Hladina zvuku malého trojkolesového motorového vozidla alebo trojkolesového motorového vozidla a ich výfukové systémy alebo komponenty musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2 a 3.5 až 3.5.5 prílohy IV kapitoly 9 smernice.
(2)
Na účely odseku 1 z vláknitého absorpčného materiálu po ohrievaní v peci počas 1 hodiny pri teplote 650 °C ± 5 °C musí najmenej 98 % materiálu zostať zachytených v site s menovitým rozmerom otvoru 250 μm podľa STN ISO 3310-1, ak sa testuje podľa ISO 2599.
§ 51
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém je informačný dokument, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, 3.1, 3.1.1, 3.2.1.7, 3.2.8.3.3, 3.2.8.3.3.1, 3.2.8.3.3.2, 3.2.9, 3.2.9.1, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 5.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový systém sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1B prílohy IV kapitoly 9 smernice.
§ 52
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku pre náhradný výfukový systém alebo jeho komponenty
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sú:
a)
informačný dokument,
b)
tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
1.
popis typu vozidla, pre ktorý je systém alebo jeho komponent určený, a to z hľadiska charakteristík uvedených v § 42 písm. a) a b), a čísla alebo symboly špecifické pre typ motora a malého trojkolesového motorového vozidla alebo trojkolesového motorového vozidla,
2.
popis náhradného výfukového systému určujúci vzájomnú polohu každého z jeho komponentov spolu s pokynmi na montáž,
3.
výkresy každého komponentu a údaje o použitých materiáloch; výkresy musia označovať zamýšľané umiestnenie povinného čísla typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky.
(3)
V informačnom dokumente podľa odseku 2 písm. a) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, 3.1, 3.1.1, 3.2.1.7, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 5.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(4)
Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží na požiadanie technickej služby
a)
dve vzorky systému, ktorý má byť schválený,
b)
výfukový systém zhodný so systémom pôvodne montovaným na vozidle v čase vydania osvedčenia o typovom schválení ES vozidla podľa § 51 ods. 3,
c)
vozidlo predstavujúce typ, na ktorý má byť náhradný výfukový systém montovaný, a to v takom stave, aby v prípade namontovania tlmiča toho istého typu, ako bol pôvodný, spĺňalo jednu z nasledujúcich požiadaviek:
1.
ak ide o typ vozidla, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa tejto časti nariadenia vlády,
1a.
počas testu za pohybu nesmie prekročiť viac než o 1 dB(A) limitnú hodnotu podľa § 44,
1b.
počas testu stojaceho malého trojkolesového motorového vozidla a trojkolesového motorového vozidla nesmie prekročiť viac než o 3 dB(A) hodnotu zaznamenanú pri typovom schválení ES malého trojkolesového motorového vozidla a trojkolesového motorového vozidla a uvedenú na štítku spolu s údajmi výrobcu,
2.
ak vozidlo nie je typom vozidla, ktorý bol typovo schválený ES podľa tejto časti nariadenia vlády, nesmie prekročiť viac než o 1 dB(A) limitnú hodnotu ustanovenú pre typ vozidla v čase, keď bol prvýkrát uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách,
d)
samostatný motor zhodný s motorom montovaným na malé trojkolesové motorové vozidlo alebo trojkolesové motorové vozidlo, ak je to potrebné.
(5)
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2B prílohy IV kapitoly 9 smernice. Pred číslom typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky sa musí nachádzať obdĺžnik obklopujúci písmeno „e“, za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo Slovenskej republiky, ktorá udelila alebo zamietla typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu.
(7)
Výfukový systém, ktorému bolo udelené typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky, sa považuje za systém, ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(8)
Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent musí byť označený v súlade s požiadavkami podľa § 54.
§ 53
Zhoda výroby
Požiadavky na zhodu výroby sú ustanovené v prílohe V kapitoly 9 smernice.
§ 54
Požiadavky na označenie
(1)
Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent musí byť okrem upevňovacích dielov a potrubí označený
a)
obchodným názvom alebo obchodnou značkou výrobcu výfukového systému a jeho komponentov,
b)
továrenskou značkou výrobcu,
c)
značkou typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky zostavenej a pripevnenej podľa osobitného predpisu7) a doplnenou o ďalšie informácie uvedené v odsekoch 7 až 9; rozmery „a“ musia byť 3 mm.
(2)
Značky uvedené v odseku 1 musia byť vyznačené zreteľne čitateľným a neodstrániteľným spôsobom, a to aj v prípade, ak je výfukový systém namontovaný na vozidle.
(3)
Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent môže mať niekoľko čísel typového schválenia ES, ak bol typovo schválený ES ako komponent viacerých systémov.
(4)
Náhradný výfukový systém sa musí dodať s obalom alebo popisom, na ktorom je uvedený
a)
obchodný názov alebo obchodná značka výrobcu náhradného tlmiča a jeho komponentov,
b)
adresa výrobcu alebo zástupcu výrobcu,
c)
zoznam modelov motocyklov, na ktoré má byť náhradný tlmič montovaný.
(5)
Výrobca musí dodať
a)
pokyny podrobne popisujúce správne metódy montáže na vozidlo,
b)
pokyny týkajúce sa údržby, ktoré sa majú dodržiavať,
c)
zoznam dielov komponentov, ktoré zodpovedajú číslam dielov, okrem montážnych dielov.
(6)
Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent okrem montážnych súčiastok a rúr musí mať v značke typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky uvedené číslo príslušnej kapitoly smernice, podľa ktorej bolo typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky udelené, okrem prípadu uvedeného v odseku 9.
(7)
Ak ide o náhradný výfukový systém, ktorý pozostáva z jedinej časti spájajúcej tlmič a katalyzátor, za značkou typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky uvedenej v odseku 1 písm. c) sa uvedú číslice 5 a 9 v krúžkoch.
(8)
Ak ide o náhradný výfukový systém oddelený od katalyzátora, za značkou typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky uvedenej v odseku 1 písm. c) pripevnenou k tlmiču sa uvedie číslica 9 v krúžku.
(9)
Ak ide o náhradný výfukový systém, ktorý pozostáva z jedinej časti, napríklad tlmič pre vozidlá, ktoré nemajú typové schválené ES podľa tejto časti nariadenia vlády, za značkou typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky uvedenej v odseku 1 písm. c) pripevnenou k tlmiču sa nesmú uviesť žiadne ďalšie informácie.
(10)
Vzory značiek typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky sú ustanovené v dodatku prílohy VI kapitoly 9 smernice.
§ 55
Testovacia dráha
(1)
Testovacia dráha musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe VII kapitoly 9 smernice.
(2)
Na účely odseku 1 sa koeficient absorpcie zvuku meria metódou impedančného zvukovodu postupom podľa STN EN ISO 10534.
JEDENÁSTA ČASŤ
SPOJOVACIE ZARIADENIA VOZIDIEL
§ 56
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie
a)
spojovacím zariadením vozidla všetky časti a zariadenia na rámoch, nosných častiach karosérie a podvozku vozidla, pomocou ktorých sú ťažné a ťahané vozidlá navzájom spojené; zahŕňa taktiež pevné alebo oddeliteľné časti potrebné na pripevnenie, nastavenie alebo činnosť spojovacích zariadení,
b)
spojovacou guľou a konzolou mechanické spojovacie zariadenia využívajúce guľovité zariadenie a konzoly na vozidle na spojenie s prípojným vozidlom pomocou spojovacej hlavice,
c)
spojovacou hlavicou mechanické spojovacie zariadenia na oji prívesov slúžiace na pripojenie k spojovacej guli na vozidle.
§ 57
Technické požiadavky
(1)
Táto časť nariadenia vlády ustanovuje technické požiadavky, ktoré musia spojovacie zariadenia vozidla spĺňať, aby zabezpečili
a)
kompatibilitu pri spájaní vozidiel s rôznymi typmi prípojných vozidiel,
b)
bezpečné spojenie vozidiel za všetkých podmienok používania,
c)
bezpečný postup pri spájaní a rozpájaní.
(2)
Spojovacie zariadenia vozidla a ich pripevnenie k týmto vozidlám musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 3 až 6.3.2 a 6.4 až 7.3 prílohy I a v doplnkoch 1 až 3 prílohy I kapitoly 10 smernice.
(3)
Test konzol, ktoré sa môžu použiť s rôznymi guľami, sa vykoná podľa osobitného predpisu.24)
(4)
Ak sa použije iné spojovacie zariadenie ako guľové, ak je to potrebné, spojovacia hlavica sa testuje podľa osobitného predpisu.24)
(5)
Spojovacie zariadenia vozidla a ich pripevnenie k týmto vozidlám musia spĺňať technické požiadavky na označovanie podľa osobitného predpisu.24)
(6)
Na účely odseku 1 sa číslo drsnosti N9 pri spojovacích guliach vzťahuje na hodnotu Ra 6,3 μm podľa STN ISO 468 a STN EN ISO 1302.
§ 58
Typové schválenie ES
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na spojovacie zariadenia vozidla a ich pripevnenie k týmto vozidlám je informačný dokument, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 9.1 až 9.1.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na spojovacie zariadenia vozidla a ich pripevnenie k týmto vozidlám sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na spojovacie zariadenia vozidla a ich pripevnenie k týmto vozidlám sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy kapitoly 10 smernice.
DVANÁSTA ČASŤ
KOTVOVÉ ÚCHYTKY BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV A BEZPEČNOSTNÉ PÁSY TROJKOLESOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL A ŠTVORKOLIEK
§ 59
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vzhľadom na kotvové úchytky bezpečnostných pásov kategória vozidiel, ktoré sa navzájom nelíšia v základných znakoch, ktorými sú rozmery, tvary a materiály konštrukčných prvkov vozidla alebo sedadla, ku ktorým sú kotvové úchytky upevnené,
b)
kotvovými úchytkami bezpečnostných pásov časti konštrukcie vozidla, sedadla alebo iné časti vozidla, ku ktorým majú byť upevnené bezpečnostné pásy,
c)
sedadlom konštrukcia, ktorá môže alebo nemusí byť integrálnou časťou konštrukcie vozidla, patrí do jeho príslušenstva a má miesto na sedenie pre jednu dospelú osobu; zahŕňa jednotlivé sedadlo, ako aj časť lavicového sedadla určené na sedenie jednej osoby; sedlo sa nepovažuje za sedadlo na účely kotvových úchytiek podľa § 60 ods. 1,
d)
sedlom miesto na sedenie, na ktorom vodič alebo cestujúci sedí obkročmo.
§ 60
Technické požiadavky na kotvové úchytky bezpečnostných pásov
(1)
Kotvové úchytky bezpečnostných pásov vozidiel s karosériou musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.3 až 1.5, 1.7 až 2.1.2, 3.2 až 5.2, 5.4 až 6.4.5.2 a 7 prílohy I, v prílohe II, v prílohe III a v doplnku prílohy III, v prílohe IV kapitoly 11 smernice.
(2)
Na testy vykonávané na vozidle s hmotnosťou v nezaťaženom stave väčšou ako 400 kg alebo 550 kg, ak je vozidlo používané na prepravu tovaru, sa vzťahujú technické požiadavky týkajúce sa špecifických testovacích metód kotvových úchytiek bezpečnostných pásov vozidla kategórie M1 ustanovené v osobitnom predpise.25)
(3)
Na účely odseku 1 sa pre predné sedadlá musia zabezpečiť dve dolné kotvové úchytky a jedna horná kotvová úchytka, pričom pre predné stredné sedadlá sa považujú za dostačujúce dve dolné kotvové úchytky, ak je predné okno situované mimo referenčnej zóny uvedenej v osobitnom predpise.26) Predné okno sa považuje za časť referenčnej zóny pre kotvové úchytky, ak môže nastať statický styk s testovacím zariadením podľa metódy uvedenej v osobitnom predpise.26)
(4)
Závitové otvory kotvových úchytiek musia byť typu 7/16-20 UNF 2B podľa ISO TR 1417.
§ 61
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov je informačný dokument, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6 časti A a body 2.7 až 2.7.5.2, 2.10 až 2.10.5 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy V kapitoly 11 smernice.
§ 62
Technické požiadavky na bezpečnostné pásy
(1)
Bezpečnostné pásy vozidla s karosériou musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 2 prílohy VI kapitoly 11 smernice.
(2)
Bezpečnostné pásy vozidla s karosériou musia spĺňať technické požiadavky vzťahujúce sa na vozidlá kategórie M1 ustanovené v osobitnom predpise.27)
§ 63
Typové schválenie ES komponentu pre typ bezpečnostných pásov
(1)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostných pásov nepredkladá spolu so žiadosťou o udelenie typového schválenia ES vozidla, žiadateľ priloží informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6 časti A a bod 2.9.1 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES komponentu pre typ bezpečnostných pásov sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ bezpečnostných pásov sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy VI kapitoly 11 smernice.
§ 64
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž bezpečnostných pásov
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž bezpečnostných pásov je informačný dokument, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6 časti A a body 2.9.1, 2.10 až 2.10.5 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž bezpečnostných pásov sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž bezpečnostných pásov sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy VI kapitoly 11 smernice.
TRINÁSTA ČASŤ
ZASKLENIE, STIERAČE A OSTREKOVAČE PREDNÝCH OKIEN, ZARIADENIA NA ODMRAZOVANIE A ODHMLIEVANIE VOZIDIEL S KAROSÉRIOU
§ 65
Úvodné ustanovenie
Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vzhľadom na stierače predného okna, ostrekovače, odmrazovače a odhmlievače vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
vonkajšie tvary, vnútorné tvary a usporiadanie vo vnútri oblasti, ktorej špecifikácia je ustanovená v doplnku 1 prílohy II kapitoly 12 smernice, ktoré môžu ovplyvniť viditeľnosť,
2.
tvar, rozmery a charakteristiky predného okna a jeho príslušenstva,
3.
charakteristiky stieračov predného okna, ostrekovačov a vykurovacieho systému kabíny,
b)
stieračom predného okna zostava skladajúca sa zo zariadenia na stieranie vonkajšej plochy predného okna spolu s príslušenstvom a ovládačmi potrebnými na spustenie a zastavenie tohto zariadenia,
c)
ostrekovačom predného okna zariadenie na uloženie a striekanie kvapaliny na vonkajšiu plochu predného okna spolu s ovládačmi potrebnými na spustenie a zastavenie tohto zariadenia,
d)
zariadením na odmrazovanie zariadenie určené na roztopenie námrazy na povrchu predného okna, a teda na obnovenie viditeľnosti,
e)
zariadením na odhmlievanie zariadenie určené na odstránenie zahmlenej povrchovej vrstvy z vnútorného povrchu predného okna, aby sa obnovila viditeľnosť,
f)
vozidlom s karosériou vozidlo, v ktorom je priestor pre cestujúcich ohraničený alebo môže byť ohraničený aspoň štyrmi z nasledujúcich prvkov:
1.
čelné sklo,
2.
podlaha,
3.
strecha,
4.
postranné a zadné steny,
5.
dvere.
§ 66
Technické požiadavky na zasklenie
(1)
Zasklenie vozidla s karosériou s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a jeho montáž musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.28)
(2)
Zasklenie vozidla s karosériou s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 musí spĺňať technické požiadavky podľa odseku 1 alebo technické požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.29)
(3)
Montáž zasklenia vozidla uvedeného v odseku 2 musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.29)
§ 67
Typové schválenie ES komponentu pre typ zasklenia
(1)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zasklenia nepredkladá spolu so žiadosťou o udelenie typového schválenia ES vozidla, žiadateľ priloží informačný dokument, v ktorom zároveň vyplní body 2.2 až 2.2.2.1 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES komponentu pre typ zasklenia sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zasklenia určenom pre vozidlá s karosériou sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I kapitoly 12 smernice.
§ 68
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž zasklenia
(1)
Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž zasklenia je informačný dokument, v ktorom žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 1.1, 4.6 časti A a body 2.2 až 2.2.1.1 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž zasklenia sa udelí,2) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž zasklenia sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy I kapitoly 12 smernice.
§ 69
Technické požiadavky na stierače a ostrekovače predných okien a zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie
Stierače a ostrekovače predného okna a zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie vozidla s karosériou musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.2 až 1.5, 1.7, 1.9 až 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 2.1 až 3 prílohy II a v doplnkoch 1 a 2 prílohy II kapitoly 12 smernice.
§ 70
Typové schválenie ES komponentu pre typ stierača predného okna
(1)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ stierača predného okna nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ priloží informačný dokument, v ktorom zároveň vyplní body 2.3 až 2.3.1 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES komponentu pre typ stierača predného okna sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ stierača predného okna sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy I kapitoly 12 smernice.
§ 71
Typové schválenie ES komponentu pre typ ostrekovača predného okna
(1)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ ostrekovača predného okna nepredkladá spolu so žiadosťou o udelenie typového schválenia ES vozidla, žiadateľ priloží informačný dokument, v ktorom zároveň vyplní body 2.4 až 2.4.1 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES komponentu pre typ ostrekovača predného okna sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ ostrekovača predného okna vozidla s karosériou sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 6 prílohy II kapitoly 12 smernice.
§ 72
Typové schválenie ES komponentu pre typ zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie
(1)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie nepredkladá spolu so žiadosťou o udelenie typového schválenia ES vozidla, žiadateľ priloží informačný dokument, v ktorom zároveň vyplní body 2.5 až 2.5.1 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.9)
(2)
Typové schválenie ES komponentu pre typ zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 8 prílohy II kapitoly 12 smernice.
ŠTRNÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 73
Nemožno odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na pneumatiky, zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, vonkajšie výčnelky, spätné zrkadlá, zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia, palivové nádrže, opatrenia proti neoprávneným úpravám, elektromagnetickú kompatibilitu, prípustnú hladinu zvuku a výfukové systémy, spojovacie zariadenia a prídavné zariadenia pre postranný vozík, kotvové úchytky bezpečnostných pásov a bezpečnostné pásy, zasklenie, stierače a ostrekovače predných okien a zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie typu pneumatík, zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, spätných zrkadiel, náhradných katalyzátorov, palivových nádrží, výfukových systémov, bezpečnostných pásov a zasklenia na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 74
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre nový typ vozidla, dvojkolesového motorového vozidla alebo trojkolesového motorového vozidla sa zamietne, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
Záverečné ustanovenia
§ 75
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 76
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2007 Z. z.
§ 77
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 168/2010 Z. z.
URČITÉ CHARAKTERISTIKY PNEUMATÍK
A) Hodnoty symbolu „d“ vyjadrené v mm a v kódoch
Kód „d“ vyjadrený jedným alebo dvoma číslami
symbolizujúcimi menovitý priemer ráfika
Ekvivalent
v milimetroch
4 102
5 127
6 152
7 178
8 203
9 229
10 254
11 279
12 305
13 330
14 356
15 381
16 406
17 432
18 457
19 483
20 508
21 533
22 559
23 584
B) Rýchlostné kategórie
Symbol kategórie
rýchlosti
Zodpovedajúca rýchlosť
(km/h)
B 50
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 168/2010 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/51/ES z 19. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7), smernice Komisie 2003/77/ES z 11. augusta 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7), smernice Komisie 2005/30/ES z 22. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 106, 27. 4. 2005), smernice Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 66, 8. 3. 2006), smernice Komisie 2006/72/ES z 18. augusta 2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19. 8. 2006), smernice Komisie 2006/120/ES z 27. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 330, 28. 11. 2006) a smernice Komisie 2009/108/ES zo 17. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 213, 18. 8. 2009).
2. Smernica Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2007 Z. z.
5)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 3, 16, 19, 20, 30, 37, 38, 50, 54, 56, 57, 64, 72, 75, 81, 82).
6)
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž.
11)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách.
12)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 176/2007 Z. z.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 138/2007 Z. z.
14)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2007 Z. z.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2007 Z. z.
16)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení neskorších predpisov.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami v znení neskorších predpisov.
19)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 415/2003 Z. z. o prijatí Dohody týkajúcej sa tvorby globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať alebo používať na kolesových vozidlách (GTP EHK č. 2).
20)
Príloha IX časť A nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28. 7. 2008) v platnom znení.
22)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z.
24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.205/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2007 Z. z.
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel.
26)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel.
27)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 153/2007 Z. z.
28)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie materiály na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.
29)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z.