170/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 v časti I písm. D ôsmy bod znie:
„8.
v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole“.
2.
V prílohe č. 1 v časti I písm. D v štrnástom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch s aprobačným predmetom náboženstvo alebo náboženská výchova; okrem uvedeného požadovaného vzdelania sa na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti“.
3.
V prílohe č. 1 nadpis časti III znie: „Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku“.
4.
V prílohe č. 1 v časti III písm. A v dvanástom bode sa bodkočiarka nahrádza čiarkou, za ktorú sa vkladajú tieto slová: „pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti;“.
5.
V prílohe č. 1 nadpis časti IV znie: „Učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane učiteľa prvého stupňa, ktorý vyučuje v prípravnom ročníku základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením“.
6.
V prílohe č. 1 v časti IV písm. A v šiestom bode sa slová „(pozri časti II, IV)“ nahrádzajú slovami „(pozri časť III a V)“.
7.
V prílohe č. 1 v časti IV písm. A v ôsmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo študijný odbor vychovávateľstvo, špecializácia – pedagogika emocionálne a sociálne narušených“.
8.
V prílohe č. 1 v časti V písm. A v prvom bode sa za slovo „akademických“ vkladajú slová „alebo všeobecnovzdelávacích“.
9.
V prílohe č. 1 v časti V písm. A v tridsiatom prvom bode sa bodkočiarka nahrádza čiarkou, za ktorú sa vkladajú tieto slová: „pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti;“.
10.
V prílohe č. 1 v časti V sa písmeno A dopĺňa tridsiatym štvrtým bodom, ktorý znie:
„34.
len na vyučovanie predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium“.
11.
V prílohe č. 1 v časti VI. písm. A v deviatom bode sa slová „uvedené v častiach II a IV“ nahrádzajú slovami „uvedené v častiach III a V“.
12.
V prílohe č. 1 v časti VII písm. A v siedmom bode sa vypúšťajú slová „vykonaná do 31. augusta 2010“.
13.
V prílohe č. 1 v časti VII písm. A v sedemnástom bode písm. a) sa za slová „jazykov univerzít“ vkladá bodkočiarka a slová „vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky je splnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, ak ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. septembrom 2005“.
14.
V prílohe č. 1 v časti VII písm. A v sedemnástom bode písm. b) sa za slová „na to oprávnenie“ vkladá bodkočiarka a slová „vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky je splnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, ak ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. septembrom 2005“.
15.
V prílohe č. 1 v časti VII písm. A v dvadsiatom šiestom bode sa bodkočiarka nahrádza čiarkou, za ktorú sa vkladajú tieto slová: „pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti;“.
16.
V prílohe č. 1 v časti VII sa písmeno A dopĺňa tridsiatym tretím bodom, ktorý znie:
„33.
len na vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium“.
17.
V prílohe č. 1 v časti VIII písm. A v piatom bode sa vypúšťajú slová „vykonaná do 31. augusta 2010“.
18.
V prílohe č. 1 v časti VIII písm. A sa za bod 54 vkladá päťdesiaty piaty bod a päťdesiaty šiesty bod, ktoré znejú:
„55.
len na vyučovanie predmetu potraviny a výživa - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch zameraných na výživu ľudu
56.
len na vyučovanie predmetu suroviny – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch so zameraním na oblasť, v ktorej stredná odborná škola poskytuje vzdelávanie“.
Doterajší bod 55 sa označuje ako bod 57.
19.
V prílohe č. 1 v časti IX sa písmeno A dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6.
len na vyučovanie v praktickej škole aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na vyučovanie v školách a v triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím
7.
len na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti v strednej škole pre sluchovo postihnutých požadované formy vysokoškolského vzdelania uvedené v bodoch 1 a 2 a vykonanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky sluchovo postihnutých – surdopédie alebo z logopédie“.
20.
V prílohe č. 1 v časti XI písm. D druhý bod znie:
„2.
úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru, vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona“.
21.
V prílohe č. 1 v časti XI písm. D štvrtý bod znie:
„4.
úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium absolvované v metodicko-pedagogickom centre do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona“.
22.
V prílohe č. 1 v časti XII písm. D druhý bod znie:
„2.
úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky absolvované v metodicko-pedagogickom centre do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona“.
23.
V prílohe č. 1 v časti XIII sa písmeno A dopĺňa dvadsiatym bodom, ktorý znie:
„20.
len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe animátor voľného času“.
24.
V prílohe č. 1 v časti XIII písm. B v druhom bode sa za slová „profesijných predmetov“ vkladajú slová „učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené štátnou záverečnou skúškou z didaktiky odborného predmetu,“.
25.
V prílohe č. 1 v časti XIII sa písmeno B dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe animátor voľného času“.
26.
V prílohe č. 1 v časti XIII sa písmeno D dopĺňa pätnástym a šestnástym bodom, ktoré znejú:
„15.
len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore animátor voľného času
16.
len v školskom klube detí v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v školskom klube detí“.
27.
V prílohe č. 1 v časti XIV písm. A v treťom bode sa za slová „pedagogickej spôsobilosti“ vkladajú slová „v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona“.
28.
V prílohe č. 1 v časti XIV písm. B v druhom bode sa za slová „pedagogickej spôsobilosti“ vkladajú slová „v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona“.
29.
V prílohe č. 2 v prvom diele v časti I. písm. A druhý bod znie:
„2.
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou“.
30.
V prílohe č. 2 v prvom diele v časti IV sa písmeno A dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva“.
31.
V prílohe č. 2 v druhom diele v časti I písm. A tretí bod znie:
„3.
len pre odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti školského psychológa v škole alebo v školskom zariadení, ktoré nie je poradenským zariadením, aj učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou“.
32.
V prílohe č. 2 v druhom diele v časti V sa písmeno A dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Ján Mikolaj v. r.