177/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

177
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) vydalo
výnos z 15. apríla 2010 č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí.
Výnosom sa v jazykoch všetkých členských štátov Európskej únie ustanovujú podrobnosti o prehľadnej klasifikácii organických látok a zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísel (Z) (príloha č. 1), výstražných symbolov a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a nebezpečné prípravky (príloha č. 2), zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti látky a zmesi (príloha č. 3), zoznam označení na bezpečné používanie látky a zmesi (príloha č. 4), podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, balenie a označovanie nebezpečných látok a zmesí (príloha č. 5), o klasifikácii, balení a označovaní zmesí (príloha č. 6) a o technickej špecifikácii označovania a balenia nebezpečných látok a nebezpečných zmesí (príloha č. 7).
Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú smernice:
1. Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1) v znení smernice Rady 69/81/EHS z 13. marca 1969 (Ú. v. EÚ L 068, 19. 3. 1969), smernice Rady 70/189/EHS zo 6. marca 1970 (Ú. v. EÚ L 059, 14. 3. 1970), smernice Rady 71/144/EHS z 22. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1), smernice Rady 73/146/EHS z 31. mája 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 2), smernice Rady 75/409/EHS z 24. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3), smernice Komisie 76/907/EHS zo 14. júla 1976 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3), smernice Komisie 79/370/EHS z 30. januára 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5), smernice Rady 79/831/EHS z 18. septembra 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5), smernice Rady 80/1189/EHS zo 4. decembra 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6), smernice Komisie 81/957/EHS z 23. októbra 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6), smernice Komisie 82/232/EHS z 25. marca 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6), smernice Komisie 83/467/EHS z 29. júla 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6), smernice Komisie 84/449/EHS z 25. apríla 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7), smernice Komisie 86/431/EHS z 24. júna 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8), smernice Rady 87/432/EHS z 3. augusta 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8), smernice Komisie 88/302/EHS z 18. novembra 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9), smernice Komisie 88/490/EHS z 22. júla 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9), smernice Rady 90/517/EHS z 9. októbra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10), smernice Komisie 91/325/EHS z 1. marca 1991 (Ú. v. EÚ L 180, 8. 7. 1991), smernice Komisie 91/326/EHS z 5. marca 1991 (Ú. v. EÚ L 180, 8. 7. 1991), smernice Komisie 91/410/EHS z 22. júla 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10), smernice Komisie 91/632/EHS z 28. októbra 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11), smernice Rady 92/32/EHS z 30. apríla 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11), smernice Komisie 92/37/EHS z 30. apríla 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11), smernice Komisie 93/21/EHS z 27. apríla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12), smernice Komisie 93/72/EHS z 1. septembra 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12), smernice Komisie 93/105/ES z 25. novembra 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11), smernice Komisie 93/101/ES z 11. novembra 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13), smernice Komisie 94/69/ES z 19. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 14), smernice Komisie 96/54/ES z 30. júla 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 17), smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/56/ES z 3. septembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 17), smernice Komisie 97/69/ES z 5. decembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 19), smernice Komisie 98/73/ES z 18. septembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 21), smernice Komisie 98/98/ES z 15. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 22), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/33/ES z 10. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24), smernice Komisie 2000/32/ES z 19. mája 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25), smernice Komisie 2000/33/ES z 25. apríla 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25), smernice Komisie 2001/59/ES zo 6. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 28), nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Komisie 2004/73/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34), smernice Rady 2006/102/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/121/ES z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006), smernice Komisie 2008/58/ES z 21. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 246, 15. 9. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008), smernice Komisie 2009/2/ES z 15. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 11, 16. 1. 2009) a smernice Komisie 2009/6/ES zo 4. februára 2009 (Ú. v. EÚ L 36, 5. 2. 2009).
2. Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24) v znení smernice Komisie 2001/60/ES zo 7. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 26), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Komisie 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004), smernice Komisie 2006/8/ES z 23. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 19, 24. 1. 2006), smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008).
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2010 a stráca účinnosť 31. mája 2017.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2010 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.