178/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. apríla 2010 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 – 2011 z 29. marca 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.
2. Dodatok č. 8 z 15. marca 2010 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 3 z 22. marca 2010 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2011 z 3. marca 2008 uzatvorenej medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 – 2011 z 30. marca 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu SR.
5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 z 25. marca 2010 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.