18/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Osobitnej únie na ochranu označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (Lisabonskej únie) boli 1. októbra 2009 v Ženeve prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu (oznámenie č. 13/2003 Z. z.).
Zmeny nadobudli platnosť 1. januára 2010 a v ten istý deň, t. j. 1. januára 2010, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 18/2010 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU
k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
(platné od 1. januára 2010)
Vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V pravidle 1 sa v bode xiii) bodka na konci nahrádza čiarkou.
2.
V pravidle 1 sa za bod xiii) vkladá bod xiv), ktorý znie:
„xiv)
„administratívne pokyny“ znamenajú administratívne pokyny uvedené v pravidle 23bis.“.
3.
V pravidle 4 ods. 1 písm. b) bod i) znie:
„i)
oznámiť vyhlásenie o odmietnutí, oznámiť vzatie späť vyhlásenia o odmietnutí podľa pravidla 11, oznámiť vyhlásenie o poskytnutí ochrany podľa pravidla 11bis1), oznámiť neplatnosť podľa pravidla 16 ods. 1, žiadať o opravu medzinárodného registra podľa pravidla 17 ods. 1 a vyhlásiť v súlade s pravidlom 17 ods. 3, že nemôže zabezpečiť ochranu opraveného medzinárodného zápisu, a“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
V súvislosti s prijatím pravidla 11bis zhromaždením Lisabonskej únie sa od zmluvných krajín Dohody nevyžaduje nové oznámenie o tom, že príslušný orgán poverený oznámiť vyhlásenie o poskytnutí ochrany je zhodný s tým, ktorý bol oznámený podľa pravidla 4 ods. 1 písm. b) pred nadobudnutím platnosti pravidla 11bis.“.
5.
V pravidle 8 ods. 3 písmeno a) znie:
„3.
(Dátum účinnosti medzinárodného zápisu)
a)
Označenie pôvodu, ktoré je predmetom medzinárodného zápisu, je chránené od dátumu medzinárodného zápisu v každej zmluvnej krajine, ktorá neurobila vyhlásenie v súlade s článkom 5 ods. 3 Dohody o tom, že nemôže zabezpečiť ochranu označenia pôvodu, alebo ktorá oznámila Medzinárodnému úradu vyhlásenie o poskytnutí ochrany podľa pravidla 11bis, alebo ak zmluvná krajina urobila vyhlásenie podľa písmena b) tohto pravidla, od dátumu uvedeného v tomto vyhlásení.“.
6.
Názov 4. kapitoly znie:
„VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ OCHRANY, FAKULTATÍVNE VYHLÁSENIE O POSKYTNUTÍ OCHRANY“.
7.
V 4. kapitole sa za pravidlo 11 vkladá pravidlo 11bis, ktoré vrátane nadpisu znie:
„Pravidlo 11bis
Fakultatívne vyhlásenie o poskytnutí ochrany
1.
(Vyhlásenie o poskytnutí ochrany, ak nebolo vydané vyhlásenie o odmietnutí)
a)
Príslušný orgán zmluvnej krajiny, ktorý neoznámil Medzinárodnému úradu vyhlásenie o odmietnutí, môže v lehote jedného roka podľa článku 5 ods. 3 Dohody poslať Medzinárodnému úradu vyhlásenie, podľa ktorého je označeniu pôvodu, ktoré je predmetom medzinárodného zápisu, priznaná ochrana na území tejto zmluvnej krajiny.
b)
Vyhlásenie obsahuje
i)
príslušný orgán zmluvnej krajiny, ktorý vyhlásenie vydal,
ii)
číslo predmetného medzinárodného zápisu, pokiaľ možno spolu s ďalším údajom umožňujúcim identifikáciu medzinárodného zápisu, ako napríklad názov označenia pôvodu, a
iii)
dátum vyhlásenia.
2.
(Vyhlásenie o poskytnutí ochrany po vydaní vyhlásenia o odmietnutí)
a)
Príslušný orgán zmluvnej krajiny, ktorý Medzinárodnému úradu oznámil vyhlásenie o odmietnutí, môže namiesto vzatia späť vyhlásenia o odmietnutí podľa pravidla 11 ods. 1 zaslať Medzinárodnému úradu vyhlásenie, podľa ktorého je označeniu pôvodu, ktoré je predmetom medzinárodného zápisu, priznaná ochrana na území tejto zmluvnej krajiny.
b)
Vyhlásenie obsahuje
i)
príslušný orgán zmluvnej krajiny, ktorý vyhlásenie vydal,
ii)
číslo predmetného medzinárodného zápisu, pokiaľ možno spolu s ďalším údajom umožňujúcim identifikáciu medzinárodného zápisu, ako napríklad názov označenia pôvodu, a
iii)
dátum vyhlásenia.
3.
(Zápis do medzinárodného registra a oznámenie príslušnému orgánu krajiny pôvodu)
Medzinárodný úrad zapíše každé vyhlásenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 do medzinárodného registra a oznámi príslušnému orgánu krajiny pôvodu.“.
8.
V pravidle 17 odsek 3 znie:
„3.
(Uplatnenie pravidiel 9 až 11bis)
Ak sa oprava chyby týka znenia označenia pôvodu alebo výrobku, pre ktorý je označenie pôvodu platné, príslušný orgán zmluvnej krajiny má právo vyhlásiť, že nemôže zabezpečiť ochranu takto opraveného medzinárodného zápisu. Príslušný orgán musí vyhlásenie poslať Medzinárodnému úradu v lehote jedného roka od dátumu oznámenia Medzinárodného úradu o oprave. Pravidlá 9 až 11bis sa použijú mutatis mutandis.“.
9.
V pravidle 22 odsek 1 znie:
„1.
(Oznámenie o medzinárodnom zápise)
Oznámenie o medzinárodnom zápise podľa pravidla 7 ods. 1 posiela Medzinárodný úrad príslušnému orgánu každej zmluvnej krajiny ako doporučenú zásielku s potvrdením o prijatí alebo akýmkoľvek iným spôsobom umožňujúcim Medzinárodnému úradu určiť dátum prijatia oznámenia tak, ako je uvedené v administratívnych pokynoch.“.
10.
V 6. kapitole sa za pravidlo 23 vkladá pravidlo 23bis, ktoré vrátane nadpisu znie:
„Pravidlo 23bis
Administratívne pokyny
1.
(Ustanovenie administratívnych pokynov a ich predmet úpravy)
a)
Administratívne pokyny ustanovuje generálny riaditeľ. Meniť ich môže len generálny riaditeľ. Pred ustanovením alebo zmenou administratívnych pokynov ich generálny riaditeľ konzultuje s príslušnými orgánmi zmluvných krajín, ktorých sa tieto administratívne pokyny alebo navrhované zmeny priamo týkajú.
b)
Administratívne pokyny upravujú postupy, na ktoré tento vykonávací predpis výslovne odkazuje, a konkrétne podrobnosti, ktoré sa vzťahujú na použitie tohto vykonávacieho predpisu.
2.
(Kontrola vykonávaná zhromaždením)
Zhromaždenie môže vyzvať generálneho riaditeľa na zmenu ktoréhokoľvek ustanovenia administratívnych pokynov a generálny riaditeľ bude podľa toho postupovať.
3.
(Zverejnenie a účinnosť)
a)
Administratívne pokyny a akékoľvek vykonané zmeny sa zverejňujú vo Vestníku.
b)
V každom zverejnení sa uvedie dátum účinnosti zverejnených ustanovení. Rôzne ustanovenia môžu mať rôzne dátumy účinnosti s podmienkou, že žiadne opatrenie nemôže byť účinné pred jeho zverejnením vo Vestníku.
4.
(Rozpor medzi administratívnymi pokynmi a dohodou alebo týmto vykonávacím predpisom)
V prípade rozporu medzi ustanoveniami administratívnych pokynov na jednej strane a ustanoveniami Dohody alebo tohto vykonávacieho predpisu na druhej strane majú posledné menované ustanovenia prednosť.“.