181/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

181
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z. vydalo
výnos z 23. apríla 2010 č. 07480/2010-SPT/z.17006/M o poskytovaní dotácií na podporu prechodu na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike.
Výnos umožňuje poskytnutie štátnej dotácie subjektom dotknutým procesom prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie s cieľom zabezpečiť úspešný prechod na digitálne vysielanie a čiastočne kompenzovať finančné náklady, ktoré nevyhnutne vzniknú pri prechode z analógového na digitálne vysielanie v Slovenskej republike. Výnos upravuje oprávnené subjekty, ktoré môžu o dotáciu požiadať, ako aj náklady, na ktoré môže byť dotácia poskytnutá.
Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/2010.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.