182/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre kontrolu narkotík Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a ich prekurzormi.
Dohoda nadobudla platnosť 7. apríla 2010 v súlade s článkom 14 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.