183/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2009 bola v Podgorici podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2010 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.