183/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2009 bola v Podgorici podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2010 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.