185/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. apríla 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 sa slová „Európskeho spoločenstva (ďalej len „spoločenstvo“)“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
2.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
„Záverečné ustanovenia
§ 17
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
3.
Vypúšťa sa nadpis pod § 18.
4.
Prílohy č.1 až 3 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN
(1)
Predplodina porastu musí byť zlučiteľná s výrobou osiva druhu a odrody množiteľského porastu a pestovateľská plocha musí byť dostatočne čistá od takých rastlín, ktoré sa na nej samovoľne vyskytli z predplodiny.
Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) sa množiteľský porast nesmie pestovať na pozemku, na ktorom boli v posledných piatich rokoch pestované rastliny kapustovité [Brassicaceae (Cruciferae)].
(2)
Množiteľský porast musí byť v súlade s týmito požiadavkami, ak ide o vzdialenosti od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie:
Množiteľský porast Najmenšia
vzdialenosť
kapusta Brassica spp. ( Brassica spp.) okrem repky olejky(Brassica napus), konopa siata(Cannabis sativa) okrem jednodomej konopy siatej(Cannabis sativa), požlt farbiarsky(Carthamus tinctorius), rasca lúčna(Carum carvi), bavlník(Gossypium spp.) okrem hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense), horčica biela(Sinapis alba):  
– na výrobu základného osiva 400 m
– na výrobu certifikovaného osiva 200 m
repka olejka(Brassica napus):  
– na výrobu základného osiva odrôd iných ako hybridy 200 m
– na výrobu základného osiva hybridov 500 m
– na výrobu certifikovaného osiva odrôd iných ako hybridy 100 m
– na výrobu certifikovaného osiva hybridov 300 m
konopa siata(Cannabis sativa), jednodomá konopa siata(Cannabis sativa):  
– na výrobu základného osiva 5 000 m
– na výrobu certifikovaného osiva 1 000 m
slnečnica ročná(Helianthus annuus)  
– na výrobu základného osiva hybridov 1 500 m
– na výrobu základného osiva odrôd iných ako hybridy 750 m
– na výrobu certifikovaného osiva 500 m
bavlník chlpatý(Gossypium hirsutum) a bavlník barbadorský(Gossypium barbadense):  
– na výrobu základného osiva rodičovských komponentov 100 m
– na výrobu základného osiva rodičovských komponentov bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) 200 m
– na výrobu certifikovaného osiva nehybridných odrôd a intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) vyrobených bez cytoplazmatickej samčej sterility 30 m
– na výrobu certifikovaného osiva intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) vyrobených s cytoplazmatickou samčou sterilitou 800 m
– na výrobu certifikovaného osiva nehybridných odrôd a intrašpecifických hybridov bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) vyrobených bez ­cyto­plazmatickej samčej sterility 150 m
– na výrobu certifikovaného osiva intrašpecifických hybridov bavlníka barbadorského(Gossypium barbadense)vyrobených s cytoplazmatickou samčou sterilitou 800 m
– na výrobu základného osiva stálych intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) abavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) 200 m
– na výrobu certifikovaného osiva stálych intrašpecifických hybridov bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) abavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) a hybridov vyrobených bez cytoplazmatickej samčej sterility 150 m
– na výrobu certifikovaného osiva hybridov Gossypium hirsutum bavlníka chlpatého(Gossypium hirsutum) abavlníka barbadorského(Gossypium barbadense) vyrobených s cytoplazmatickou samčou sterilitou 800 m
Tieto vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.
(3)
Množiteľský porast musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu alebo pri plodinách inbredných línií dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o ich charakteristiky.
Pri výrobe osiva hybridných odrôd sa ustanovenia tohto odseku vzťahujú aj na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.
Množiteľské porasty kapusty sitinovej (Brassica juncea), kapusty čiernej (Brassica nigra), konopy siatej (Cannabis sativa), požltu farbiarskeho (Carthamus tinctorius), rasce lúčnej (Carum carvi), bavlníka (Gossypium spp.) a hybridov slnečnice ročnej (Helianthus annuus) a repky olejky (Brassica napus) musia spĺňať tieto požiadavky:
A.
Kapusta sitinová (Brassica juncea), kapusta čierna (Brassica nigra), konopa siata (Cannabis sativa), požlt farbiarsky (Carthamus tinctorius), rasca lúčna (Carum carvi) a bavlník (Gossypium spp.) okrem hybridov:
odrodové prímesi, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k odrode, nesmú prekročiť množstvo
– jednej rastliny na 30 m2 pri výrobe základného osiva,
– jednej rastliny na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.
B.
Hybridy slnečnice ročnej (Helianthus annuus):
a)
Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k inbrednej línii alebo komponentu, nesmie neprekročiť:
aa) pri výrobe základného osiva:  
 i) inbredné línie 0,2 %
 ii) jednoduché hybridy:  
– otcovský komponent, rastliny, ktoré prášia peľ, zatiaľ čo 2 % alebo viac rastlín materského komponentu má blizny receptívne na peľ 0,2 %
– materský komponent 0,5 %
bb) pri výrobe certifikovaného osiva:  
– otcovský komponent, rastliny, ktoré prášia peľ, zatiaľ čo 5 % alebo viac rastlín materského komponentu má blizny receptívne na peľ 0,5 %
– materský komponent 1,0 %
b)
Na výrobu osiva hybridných odrôd sa vzťahujú tieto požiadavky:
aa)
rastliny otcovského komponentu musia prášiť dostatok peľu v čase kvitnutia rastlín materského komponentu,
bb)
ak majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálne množstvo rastlín materského komponentu, ktoré prášili alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,5 %,
cc)
pri výrobe základného osiva nesmie celkové percentuálne množstvo rastlín materského komponentu, o ktorých je zrejmé, že nepatria ku komponentu, a ktoré prášili alebo prášia peľ, prekročiť 0,5 %,
dd)
ak požiadavku uvedenú v oddiele I ods. 2 prílohy č. 2 nemožno splniť, musí byť splnená požiadavka, aby sa komponent so samčou sterilitou použil na výrobu certifikovaného osiva pri použití otcovského komponentu, ktorý obsahuje osobitnú obnovujúcu líniu alebo línie tak, že najmenej jedna tretina rastlín pestovaných z výsledného hybridu produkuje peľ, ktorý sa zo všetkých stránok javí ako normálny.
C.
Hybridy repky olejky (Brassica napus) vyrobené s použitím samčej sterility:
a)
Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k inbrednej línii alebo ku komponentu, nesmie prekročiť:
aa) pri výrobe základného osiva  
 i) inbredné línie 0,1 %
 ii) jednoduché hybridy  
– otcovský komponent 0,1 %
– materský komponent 0,2 %
bb) pri výrobe certifikovaného osiva  
– otcovský komponent 0,3 %
– materský komponent 1,0 %
b)
Pri výrobe základného osiva musí byť samčia sterilita najmenej 99 % a pri výrobe certifikovaného osiva najmenej 98 %. Úroveň samčej sterility sa posudzuje preskúmaním kvetov so zreteľom na neprítomnosť fertilných tyčiniek.
D.
Hybridy bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense):
a)
pri plodinách na výrobu základného osiva rodičovských línií bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense) je najnižšia odrodová čistota samičej aj samčej rodičovskej línie 99,8 %, keď 5 % alebo viac rastlín vyrábajúcich osivo má blizny receptívne na peľ. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie vyrábajúcej osivo sa posúdi preskúmaním kvetov so zreteľom na prítomnosť sterilných tyčiniek, pričom nesmie byť nižšia ako 99,9 %,
b)
pri plodinách na výrobu certifikovaného osiva hybridov odrôd bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense) je najnižšia odrodová čistota rodiča vyrábajúceho osivo aj línie rodiča opeľovača 99,5 % v čase, keď 5 % alebo viac rastlín vyrábajúcich osivo má blizny receptívne na peľ. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie vyrábajúcej osivo sa posudzuje preskúmaním kvetov so zreteľom na prítomnosť sterilných tyčiniek, pričom nesmie byť nižšia ako 99,7 %.
(4)
Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia udržiavať na najnižšej možnej úrovni. Pri sóji fazuľovej (Glycine max) je táto požiadavka uplatniteľná najmä na organizmy Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora a var. sojae, Phialophora gregata a Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.
(5)
Splnenie požiadaviek podľa odsekov 1 až 4 sa pri základnom osive skúma pri úradných poľných prehliadkach a pri certifikovanom osive pri úradných poľných prehliadkach alebo pri prehliadkach uskutočňovaných pod úradným dohľadom. Tieto poľné prehliadky sa uskutočnia podľa týchto požiadaviek:
A.
Stav a štádium vývinu množiteľského porastu musia umožňovať dostatočné preverenie.
B.
Pri iných plodinách, ako sú hybridy slnečnice ročnej (Helianthus annuus), repky olejky (Brassica napus), bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense), sa musí vykonať najmenej jedna prehliadka.
Pri hybridoch slnečnice ročnej (Helianthus annuus) sa musia vykonať najmenej dve prehliadky.
Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) sa musia vykonať najmenej tri prehliadky; prvá sa musí uskutočniť pred kvitnutím, druhá na začiatku kvitnutia a tretia na konci kvitnutia.
Pri hybridoch bavlníka chlpatého (Gossypium hirsutum) a bavlníka barbadorského (Gossypium barbadense) sa musia uskutočniť najmenej tri prehliadky. Prvá sa musí uskutočniť na začiatku kvitnutia, druhá pred koncom kvitnutia a tretia na konci kvitnutia; ak je to potrebné, po odstránení rastlín rodiča opeľovača.
C.
Veľkosť, počet a rozdelenie častí pestovateľskej plochy, ktoré podliehajú previerke s cieľom preskúmať splnenie podmienok podľa tejto prílohy, sa určí v súlade s vhodnými metódami.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI, KVALITU A ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN
I.
ZÁKLADNÉ A CERTIFIKOVANÉ OSIVO
(1)
Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Osivo uvedených druhov musí spĺňať aj tieto požiadavky:
Druh a kategória Najnižšia odrodová čistota (%)
Podzemnica olejná(Arachis hypogaea):  
– základné osivo 99,7
– certifikované osivo 99,5
Repka olejka(Brassica napus)  iné ako hybridy, okrem odrôd určených výhradne na kŕmne účely, a repica olejnatá(Brassica rapa) okrem odrôd určených výhradne na kŕmne účely  
– základné osivo 99,9
– certifikované osivo 99,7
Repka olejka(Brassica napus) okrem hybridov, odrody určené výhradne na kŕmne účely, repica olejnatá (Brassica rapa), odrody určené výhradne na kŕmne účely, slnečnica ročná(Helianthus annuus) okrem hybridov, odrody vrátane ich zložiek a horčica biela(Sinapis alba):  
– základné osivo 99,7
– certifikované osivo 99
Sója fazuľová(Glycine max):  
– základné osivo 99,5
– certifikované osivo 99
Ľan siaty(Linum usitatissimum):  
– základné osivo 99,7
– certifikované osivo prvej generácie 98
– certifikované osivo druhej a tretej generácie 97,5
Mak siaty(Papaver somniferum):  
– základné osivo 99
– certifikované osivo 98
Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č.1.
(2)
Pri hybridoch repky olejky (Brassica napus) vyrobených s použitím samčej sterility musí osivo spĺňať požiadavky ustanovené v písmenách a) až d).
a)
Osivo musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o odrodové charakteristiky jeho zložiek vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.
b)
Najnižšia odrodová čistota osiva je:
– základné osivo, materský komponent 99 %,
– základné osivo, otcovský komponent 99,9 %,
– certifikované osivo 90 %.
c)
Osivo nesmie byť uznané ako certifikované osivo, ak nie sú zohľadnené výsledky následných úradných kontrol na políčkach zo vzoriek základného osiva úradne odobratých a vykonaných počas obdobia pestovania osiva predloženého na certifikáciu, aby sa potvrdilo, či základné osivo spĺňa požiadavky na základné osivo stanovené so zreteľom na pravosť odrody, ak ide o charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility, a požiadavky pre základné osivo stanovené so zreteľom na najnižšiu odrodovú čistotu uvedené v písmene b).
Pri základnom osive hybridov možno odrodovú čistotu posúdiť vhodnými biochemickými metódami.
d)
Splnenie požiadaviek na najnižšiu odrodovú čistotu uvedenú v písmene b), ak ide o certifikované osivo hybridov, musí byť monitorované následnými úradnými kontrolami v primeranom množstve z úradne odobraných vzoriek. Môžu sa použiť vhodné biochemické metódy.
(3)
Ak požiadavku uvedenú v oddiele 3 bode B písm. b) bode dd) prílohy č. 1 nemožno splniť, musí byť splnená požiadavka, aby sa v prípadoch, keď sa na výrobu certifikovaného osiva hybridov slnečnice ročnej (Helianthus annuus) použil materský komponent so samčou sterilitou a samčí komponent, ktorý neobnovuje samčiu fertilitu, zmiešalo osivo vyprodukované rodičom so samčou sterilitou s osivom, ktoré sa vyrobilo z osiva úplne fertilného rodiča. Pomer osiva rodiča so samčou sterilitou k osivu rodiča so samčou fertilitou nesmie prekročiť pomer dva ku jednej.
(4)
Ak ide o klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných druhov vrátane záraza (Orobanche spp.), osivo musí spĺňať tieto požiadavky:
A.
Tabuľka:
Druh a kategória Najnižšia klíčivosť
(% )
Analytická čistota Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov vo vzorke hmotnosti uvedenej
v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (spolu na stĺpec)
Požiadavky týkajúce sa obsahu semien zárazy (Orobanche)
Najnižšia
analytická čistota (% hmotnosti)
Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov
(% hmotnosti)
Iné rastlinné druhy
(a)
Ovos hluchý, (Avena fatua)
ovos jalový(Avena sterilis)
Kukučina
(Cuscuta spp.)
Reďkev ohnicová (Raphanus raphanistrum) Štiav (Rumex spp.) okrem štiavu lúčneho(Rumex acetosella) Psiarka roľná (Alopecurus myosuroides) Mätonoh oddialený(Lolium remotum)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Podzemnica olejná
(Arachis hypogaea)
70 99 - 5 0 0 (c)          
Kapusta
(Brassica spp.)
                     
– základné osivo 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 2      
– certifikované osivo 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 5      
Konopa siata
(Cannabis sativa)
75 98 - 30 (b) 0 0 (c)         (e)
Požlt farbiarsky
(Carthamus tinctorius)
75 98 - 5 0 0 (c)         (e)
Rasca lúčna
(Carum carvi)
70 97 - 25 (b) 0 0 (c) (d) 10   3    
Sója fazuľová
(Glycine max)
80 98 - 5 0 0 (c)          
Bavlník
(Gossypium spp.)
80 98 - 15 0 0 (c)          
Slnečnica ročná
(Helianthus annuus)
85 98 - 5 0 0 (c)          
Ľan siaty (Linum usitatissimum)                      
– ľan priadny 92 99 - 15 0 0 (c) (d)     4 2  
– ľan siaty 85 99 - 15 0 0 (c) (d)     4 2  
Mak siaty
(Papaver somniferum)
80 98 - 25 (b) 0 0 (c) (d)          
Horčica biela
(Sinapis alba)
                     
– základné osivo 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 2      
– certifikované osivo 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 5      
B.
Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v oddiele I ods. 4 bode A:
a)
najvyšší obsah semien určený v stĺpci 5 zahŕňa aj semená druhov uvedených v stĺpcoch 6 až 11,
b)
stanovenie celkového obsahu semien iných rastlinných druhov podľa počtu nie je potrebné vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 5,
c)
stanovenie počtu semien kukučiny (Cuscuta spp.) nie je potrebné vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 7,
d)
prítomnosť jedného semena kukučiny (Cuscuta spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka tej istej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno kukučiny (Cuscuta spp.),
e)
osivo musí byť bez semien zárazy (Orobanche spp.); prítomnosť jedného semena zárazy (Orobanche spp.) vo vzorke s hmotnosťou 100 gramov sa však nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka s hmotnosťou 200 g neobsahuje žiadne semeno zárazy (Orobanche spp.).
(5)
Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia udržiavať na najnižšej možnej úrovni. Osivo musí spĺňať tieto požiadavky:
A.
Tabuľka:
Druh Škodlivé organizmy
Najvyššie percentuálne množstvo semien
kontaminovaných škodlivými organizmami
(spolu na stĺpec)
Sclerotinia
sclerotiorum

(najvyšší počet
sklerócií alebo jej fragmentov vo
vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky)
Botrytis spp. Alternaria linicola,
Phoma exigua var.
linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp.
Platyedra
gossipiella
1 2 3 4 5
Repka olejka
(Brassica napus)
      10 (b)
Repica olejnatá
(Brassica rapa)
      5 (b)
Konopa siata
(Cannabis sativa)
5      
Bavlník
(Gossypium spp.)
    1  
Slnečnica ročná
(Helianthus annuus)
5     10 (b)
Ľan siaty
(Linum usitatissimum)
5 5 (a)    
Horčica biela
(Sinapis alba)
      5 (b)
Poznámka: Písmená uvedené v zátvorkách sú odkazmi na požiadavky v bode B.
B.
Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v bode A:
a)
pri ľane priadnom (Linum usitatissimum) najvyššie percentuálne množstvo semien kontaminovaných Phoma exigua var. linicola nesmie byť viac ako jedno,
b)
stanovenie celkového počtu sklerócií alebo fragmentov sklerócií Sclerotinia sclerotiorum nie je potrebné vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 5 tejto tabuľky.
C.
Osobitné požiadavky, ktoré sa uplatňujú na sóju fazuľovú (Glycine max):
a)
ak ide o Pseudomonas syringae pv. Glycinea, najvyšší počet podvzoriek kontaminovaných týmto organizmom v rámci vzorky pozostávajúcej najmenej z 5 000 semien na dávku rozdelenú na päť podvzoriek nesmie prekročiť 4 %;
ak sa podozrivé kolónie identifikujú vo všetkých piatich podvzorkách, pri každej podvzorke možno vykonať vhodné biochemické testy podozrivých kolónií izolovaných na referenčnom médiu na potvrdenie uvedených požiadaviek alebo podmienok;
b)
ak ide o Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum, najvyšší počet kontaminovaných semien nesmie prekročiť 15 %;
c)
percentuálny podiel hmotnosti inertného materiálu, ako sa definuje v súlade s medzinárodnými metódami testovania, nesmie prekročiť 0,3 %.
II.
OBCHODNÉ OSIVO
Požiadavky podľa oddielu I ods. 3 až 5 sa uplatňujú i na obchodné osivo.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN
Druh Najvyššia hmotnosť
dielu dávky
(v tonách)
Najnižšia hmotnosť
vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky
(v gramoch)
Hmotnosť vzorky na
stanovenie množstva uvedeného v prílohe č. 2
oddiele I bode A stĺpcoch 5 až 11 tabuľky 
a v prílohe č. 2 oddiele I bode A stĺpci 5 tabuľky (v gramoch)
1 2 3 4
Podzemnica olejná
(Arachis hypogaea)
30 1 000 1 000
Kapusta sitinová
(Brassica juncea)
10 100 40
Repka olejka
(Brassica napus)
10 200 100
Kapusta čierna
(Brassica nigra)
10 100 40
Repica olejnatá
(Brassica rapa)
10 200 70
Konopa siata
(Cannabis sativa)
10 600 600
Požlt farbiarsky
(Carthamus tinctorius)
25 900 900
Rasca lúčna
(Carum carvi)
10 200 80
Sója fazuľová
(Glycine max)
30 1 000 1 000
Bavlník
(Gossypium spp.)
25 1 000 1 000
Slnečnica ročná
(Helianthus annuus)
25 1 000 1 000
Ľan siaty
(Linum usitatissimum)
10 300 150
Mak siaty
(Papaver somniferum)
10 50 10
Horčica biela
(Sinapis alba)
10 400 200
Najvyššia hmotnosť posledného dielu dávky sa nesmie prekročiť o viac ako 5 %.“.
5.
V názve prílohy č. 4 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
6.
Doterajší text prílohy č. 4 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. júna 2010.
Robert Fico v. r.