188/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. apríla 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Záverečné ustanovenia
§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
2.
Vypúšťa sa nadpis § 19.
3.
Prílohy č. 1 až 3 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV OBILNÍN
(1)
Množiteľský porast obilnín sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu a odrody a pole musí byť dostatočne čisté od samovysiatych rastlín pestovanej predplodiny.
(2)
Množiteľský porast musí spĺňať tieto požiadavky na izolačné vzdialenosti od zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie, najmä ak ide o opelenie ciroku (Sorghum spp.) od zdroja peľu ciroku alepského (Sorghum halapense):
Množiteľský porast Najmenšia
vzdialenosť
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž siata (Secale cereale) okrem hybridov  
– na výrobu základného osiva 300 m
– na výrobu certifikovaného osiva 250 m
Cirok (Sorghum spp.) 300 m
Tritikale (xTriticosecale), samoopelivé odrody  
– na výrobu základného osiva 50 m
– na výrobu certifikovaného osiva 20 m
Kukurica siata (Zea mays) 200 m
Tieto vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred nežiaducim cudzoopelením.
(3)
Množiteľský porast musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu a pri plodinách inbredných línií dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o jej charakteristiky. Pri výrobe osiva hybridných odrôd sa uvedené ustanovenia vzťahujú aj na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.
Množiteľské porasty ryže siatej (Oryza sativa), lesknice kanárskej (Phalaris canariensis), raže siatej (Secale cereale) okrem hybridov, ciroku (Sorghum spp.) a kukurice siatej (Zea mays) musia spĺňať aj tieto požiadavky:
A.
Ryža siata (Oryza sativa)
Počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že sú divorastúce rastliny alebo červenozrnné rastliny, nesmie prekročiť množstvo
- nula rastlín pri výrobe základného osiva,
- jednej rastliny na 50 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.
B.
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž siata (Secale cereale) okrem hybridov
Počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, nesmie prekročiť množstvo
- jednej rastliny na 30 m2 pri výrobe základného osiva,
- jednej rastliny na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.
C.
Cirok (Sorghum spp.)
a)
Percentuálne množstvo rastlín druhu cirok (Sorghum spp.) okrem množiteľského porastu alebo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k inbrednej línii alebo ku komponentu, nesmie prekročiť pri výrobe
aa)
základného osiva v čase
1.
kvitnutia 0,1 %,
2.
zrelosti 0,1 %,
bb)
certifikovaného osiva
1.
pri rastlinách otcovského komponentu, ktoré prášia peľ vtedy, keď majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ 0,1 %,
2.
pri rastlinách materského komponentu
- v čase kvitnutia 0,3 %,
- v čase zrelosti 0,1 %.
b)
Pri výrobe certifikovaného osiva hybridných odrôd musia byť splnené tieto požiadavky:
aa)
rastliny otcovského komponentu musia dostatočne prášiť peľ v čase, keď majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ,
bb)
v čase, keď majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálne množstvo rastlín tej zložky rastlín, ktoré prášili peľ alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,1 %.
c)
Množiteľské porasty voľne opeľujúcich sa odrôd alebo syntetických odrôd druhu cirok (Sorghum spp.) musia spĺňať požiadavku, aby počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, neprekročil jednu rastlinu
- na 30 m2 pri výrobe základného osiva,
- na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.
D.
Kukurica siata (Zea mays)
a)
Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, inbrednej línii alebo komponentu, nesmie prekročiť
aa)
pri výrobe základného osiva
1.
inbredné línie 0,1 %,
2.
jednoduchý hybrid, každá zložka 0,1 %,
3.
voľne opeľujúce sa odrody 0,5 %,
bb)
pri výrobe certifikovaného osiva
1.
zložka hybridných odrôd
- inbredné línie 0,2 %,
- jednoduchý hybrid 0,2 %,
- voľne opeľujúca sa odroda 1,0 %,
2.
voľne opeľujúce sa odrody 1,0 %.
b)
Pri výrobe osiva hybridných odrôd musia byť splnené aj tieto požiadavky:
aa)
rastliny otcovského komponentu prášia dostatok peľu v čase kvitnutia rastlín materského komponentu,
bb)
ak je to vhodné, uskutoční sa kastrácia,
cc)
vtedy, ak má najmenej 5 % rastlín materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálny podiel rastlín materského komponentu, ktoré prášili peľ alebo prášia peľ, nesmie prekročiť
- 1 % pri úradnej poľnej prehliadke a
- 2 % celkovo pri úradných poľných prehliadkach.
Za rastliny, ktoré prášili alebo prášia peľ, sa považujú také rastliny, ktorých najmenej 50 mm dlhá vetvička metliny stebla práši alebo prášila peľ.
(4)
Hybridy raže siatej (Secale cereale)
a)
Množiteľský porast musí spĺňať tieto požiadavky na vzdialenosť od susedných zdrojov opelenia, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie:
Množiteľský porast Najmenšia vzdialenosť
– pri výrobe základného osiva  
– pri využití samčej sterility 1 000 m
– pri nevyužití samčej sterility 600 m
– pri výrobe certifikovaného osiva 500 m
b)
Množiteľský porast musí mať dostatočnú pravosť a čistotu vzhľadom na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility.
Množiteľský porast musí spĺňať aj tieto požiadavky:
1.
počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria ku komponentu, nesmie prekročiť množstvo
- jednej rastliny na 30 m2 pri výrobe základného osiva,
- jednej rastliny na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva; táto požiadavka sa uplatňuje pri úradných poľných prehliadkach iba na materský komponent,
2.
základné osivo pri využití samčej sterility musí mať úroveň sterility komponentu samčej sterility najmenej 98 %.
c)
Ak je to potrebné, certifikované osivo musí byť vyrábané v zmiešanom pestovaní materského komponentu samčej sterility s otcovským komponentom, ktorý obnovuje samčiu fertilitu.
(5)
Množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva hybridov ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta) a samoopelivého tritikale (xTriticosecale)
a)
Množiteľský porast musí spĺňať požiadavku na vzdialenosť od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie, aby najmenšia vzdialenosť materského komponentu od rastliny inej odrody toho istého druhu bola 25 m okrem množiteľského porastu otcovského komponentu; táto vzdialenosť sa nemusí dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred nežiaducim cudzoopelením.
b)
Množiteľský porast musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o charakteristiky komponentov.
Ak sa osivo vyrába pomocou chemickej hybridizačnej látky, množiteľský porast musí spĺňať aj tieto požiadavky:
1.
najnižšia odrodová čistota každého komponentu musí byť
- ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), ryža siata (Oryza sativa), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum) a pšenica špaldová (Triticum spelta) 99,7 %,
- samoopelivé tritikale (xTriticosecale) 99 %,
2.
najnižšia hybridnosť musí byť 95 %.
Percentuálny podiel hybridnosti podľa druhého bodu sa hodnotí podľa súčasných medzinárodných metód, ak také metódy existujú. Ak sa hybridnosť určuje počas skúšok osiva vykonávaných pred certifikáciou, nie je potrebné zopakovať ju počas úradnej poľnej prehliadky.
(6)
Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, najmä Ustilaginaceae, sa musia udržiavať na najnižšej možnej úrovni.
(7)
Dodržanie požiadaviek podľa tejto prílohy sa v prípade základného osiva preveruje pri úradných poľných prehliadkach a v prípade certifikovaného osiva pri úradných poľných prehliadkach alebo pri prehliadkach vykonávaných pod úradným dozorom.
Úradné poľné prehliadky sa vykonávajú podľa týchto požiadaviek:
A.
Podmienky a štádium vývinu množiteľského porastu musí umožňovať primerané preverenie.
B.
Počet úradných poľných prehliadok musí byť najmenej
a)
v prípade ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), lesknice kanárskej (Phalaris canariensis), tritikale (xTriticosecale), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta), raže siatej (Secale cereale) jedna,
b)
v prípade ciroku (Sorghum spp.) a kukurice siatej (Zea mays) počas obdobia kvitnutia
aa)
voľne opeľujúce sa odrody jedna,
bb)
inbredné línie alebo hybridy tri.
Ak ide o množiteľský porast, ktorý je pestovaný po poraste, v ktorom sa pestovali plodiny druhov cirok (Sorghum spp.) a kukurica siata (Zea mays) v predošlom roku alebo v tom istom roku, uskutoční sa najmenej jedna osobitná úradná poľná prehliadka s cieľom skontrolovať splnenie požiadavky podľa odseku 1.
C.
Veľkosť, počet a rozdelenie častí pestovateľskej plochy, ktoré podliehajú úradným poľným prehliadkam s cieľom preskúmať splnenie ustanovení tejto prílohy, sa vykonáva podľa príslušných metód.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE OSIVA OBILNÍN
(1)
Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu a ak ide o osivo inbrednej línie, dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o jeho charakteristiky. Ak ide o osivo hybridných odrôd, uvedené ustanovenia sa vzťahujú aj na charakteristiky komponentov.
Osivo druhov uvedených v tomto odseku musí spĺňať aj tieto požiadavky:
A.
Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), ryža siata (Oryza sativa), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum) a pšenica špaldová (Triticum spelta) okrem hybridov
Kategória Najnižšia odrodová čistota
(%)
Základné osivo 99,9
Certifikované osivo prvej generácie 99,7
Certifikované osivo druhej generácie 99
Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.
B.
Samoopelivé odrody tritikale (xTriticosecale) okrem hybridov
Kategória Najnižšia odrodová čistota
(%)
Základné osivo 99,7
Certifikované osivo prvej generácie 99
Certifikované osivo druhej generácie 98
Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.
C.
Hybridy ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta) a tritikale samoopelivého (xTriticosecale)
Najnižšia odrodová čistota osiva kategórie certifikované osivo je 90 %. Určuje sa pri následných úradných kontrolách uskutočňovaných na vhodnom podiele vzoriek.
D.
Cirok (Sorghum spp.) a kukurica siata (Zea mays)
Ak sa na výrobu certifikovaného osiva hybridných odrôd použil materský komponent samčej sterility a otcovský komponent, ktorý nenahrádza samčiu fertilitu, osivo sa musí vyrábať
- zmiešaním dávok osiva v pomere vhodnom vzhľadom na odrodu, pričom sa použije materský komponent samčej sterility a materský komponent samčej fertility, alebo
- pestovaním materského komponentu samčej sterility a materského komponentu samčej fertility v pomere vhodnom vzhľadom na odrodu; pomer týchto zložiek sa preveruje pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.
E.
Hybridy raže siatej (Secale cereale)
Osivo nemožno uznať ako certifikované osivo, ak sa náležite nezohľadnili výsledky následnej úradnej kontroly, ktorá bola vykonaná počas vegetačného obdobia osiva prihláseného na uznávanie, aby sa na základe úradne odobratých vzoriek základného osiva zistilo, či základné osivo spĺňa požiadavky na základné osivo ustanovené v tomto nariadení vlády vzhľadom na pravosť a čistotu, ak ide o charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility.
(2)
Osivo musí spĺňať tieto požiadavky na klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných rastlinných druhov:
A.
Tabuľka
Druh a kategória Najnižšia
klíčivosť
(% čistého osiva)
Najnižšia
analytická
čistota
(% hmotnosti)
Najvyšší obsah množstva semien iných rastlinných druhov vrátane červených semien ryže siatej (Oryza sativa) vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (celkove na stĺpec)
Iné rastlinné druhy (a) Červené semená ryže siatej
(Oryza sativa)
Ostatné druhy obilnín Rastlinné druhy iné ako obilniny Ovos hluchý (Avena fatua), ovos jalový (Avena sterilis),
mätonoh mámivý (Lolium temulentum)
Reďkev ohnicová
(Raphanus raphani­strum), kúkoľ poľný (Agrostemma githago)
Proso (Panicum spp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta)                  
– základné osivo 85 99 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
– certifikované osivo prvej
 a druhej generácie
85 (d) 98 10   7 7 0 (c) 3  
Ovos nahý
 (Avena nuda)
                 
– základné osivo 75 99 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
– certifikované osivo prvej
 a druhej generácie
75 (d) 98 10   7 7 0 (c) 3  
Ryža siata
(Oryza sativa)
                 
– základné osivo 80 98 4 1         1
– certifikované osivo prvej
 generácie
80 98 10 3         3
– certifikované osivo druhej
 generácie
80 98 15 5         3
Raž siata
(Secale cereale)
                 
– základné osivo 85 98 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
– certifikované osivo 85 98 10   7 7 0 (c) 3  
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis)                  
– základné osivo 75 98 4   1 (b)   0 (c)    
– certifikované osivo 75 98 10   5   0 (c)    
Cirok (Sorghum spp.) 80 98 0            
Tritikale (xTriticosecale)                  
– základné osivo 80 98 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
– certifikované osivo prvej
 a druhej generácie
80 98 10   7 7 0 (c) 3  
Kukurica siata (Zea mays) 90 98 0            
Poznámka: Písmená v zátvorkách sú odkazmi na požiadavky v písmene B.
B.
Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v bode A
a)
Najvyšší obsah množstva semien uvedený v stĺpci 4 zahŕňa aj semená druhov uvedených v stĺpcoch 5 až 10.
b)
Druhé semeno sa nepovažuje za nežiaducu prímes, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou neobsahuje žiadne semená iných druhov obilnín.
c)
Prítomnosť jedného semena ovsa hluchého (Avena fatua), ovsa jalového (Avena sterilis) alebo mätonoha mámivého (Lolium temulentum) vo vzorke s predpísanou hmotnosťou sa nepovažuje za nežiaducu prímes, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou neobsahuje žiadne semená týchto druhov.
d)
Ak ide o odrodu jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), je požadovaná najnižšia klíčivosť znížená na 75 % čistého osiva. Úradná náveska musí obsahovať slová „Najnižšia klíčivosť 75 %“.
(3)
Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia udržiavať len na najnižšej možnej úrovni.
Osivo musí predovšetkým spĺňať tieto požiadavky vzhľadom na prítomnosť Claviceps purpurea (najvyšší počet sklerócií alebo fragmentov sklerócií vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 3 tabuľky):
Kategória Claviceps purpurea
Obilniny okrem hybridov raže siatej (Secale cereale)  
– základné osivo 1
– certifikované osivo 3
Hybridy raže siatej (Secale cereale)  
– základné osivo 1
– certifikované osivo 4*
* Prítomnosť piatich sklerócií alebo fragmentov sklerócií vo vzorke s predpísanou hmotnosťou sa považuje za splnenie požiadaviek, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou neobsahuje viac ako štyri sklerócie alebo fragmenty sklerócií.“.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OBILNÍN
Druh Najvyššia hmotnosť
dielu dávky

[v tonách]
Najnižšia hmotnosť
vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky

[v gramoch]
Hmotnosť vzorky na
určenie množstva
uvedeného v stĺpcoch 4
až 10 tabuľky v prílohe č. 2 bode 2 písm. A
a bode 3

[v gramoch]
1 2 3 4
Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta), raž siata (Secale cereale), tritikale (xTriticosecale) 30 1 000 500
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis) 10 400 200
Ryža siata (Oryza sativa) 30 500 500
Cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor), cirok dvojfarebný cirok sudánsky (Sorghum bicolor Sorghum sudanense) 30 1 000 900
Cirok sudánsky (Sorghum sudanense) 10 1 000 900
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo inbredných línií 40 250 250
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo okrem inbredných línií,
certifikované osivo
40 1 000 1 000
Najvyššiu hmotnosť posledného dielu dávky nemožno prekročiť o viac ako 5 %.“.
4.
V názve prílohy č. 4 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
5.
Príloha č. 4 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. júna 2010.
Robert Fico v. r.