19/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. marca 2007 bola v Ankare podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 19. augusta 2009 v súlade s článkom IV ods. 3.
K oznámeniu č. 19/2010 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o hospodárskej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Tureckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
inšpirované tradičnými priateľskými vzťahmi, ktoré existujú medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou,
želajúc si rozvíjať a zintenzívňovať vzájomnú hospodársku, priemyselnú, technickú a technologickú spoluprácu na základe reciprocity a vzájomnej výhodnosti,
vedomé si potreby existencie primeraného právneho rámca pre slovensko-turecké vzťahy v súlade s príslušnou legislatívou a predpismi platnými v oboch krajinách,
dohodli sa takto:
Článok I
Ciele
Zmluvné strany sa dohodli, že ciele tejto dohody v súlade so zákonmi a s predpismi platnými v každej krajine sú:
a)
podporovať aktivity jednotlivých odvetví v úsilí o zvýšenie dvojstrannej hospodárskej, technickej a technologickej spolupráce,
b)
podporovať a rozvíjať obchodné kontakty a nadväzujúce príležitosti,
c)
umožňovať rozširovanie vzájomných investícií a vyhľadávanie hospodárskych a investičných príležitostí vo svojich krajinách,
d)
stimulovať spoluprácu v oblastiach vzájomného záujmu týkajúceho sa hospodárskeho rozvoja,
e)
posilňovať spoluprácu v záujme celkového rozšírenia hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.
Článok II
Hospodárska spolupráca
Zmluvné strany v rámci zákonov a predpisov platných v ich krajine vyvinú maximálne úsilie na účely rozvoja a posilňovania hospodárskej spolupráce na najširšom možnom základe vo všetkých oblastiach, ktoré považujú za oblasti vzájomného záujmu a prospechu. Zmluvné strany uznávajú princípy trhovej ekonomiky, a preto sa dohodli podporovať a uľahčovať širšiu spoluprácu medzi svojimi štátnymi a súkromnými inštitúciami v súlade so zákonmi a s predpismi platnými v každej krajine zmluvných strán. S týmto cieľom sa dohodli:
a)
vymieňať si informácie o hospodárskom rozvoji a dvojstrannej obchodnej výmene medzi oboma krajinami,
b)
vyhľadávať a podporovať investičné príležitosti v súkromnom sektore a v podnikoch s majetkovou účasťou štátu,
c)
podporovať organizovanie hospodárskych a investičných misií, spracovanie analýz trhu, výmenu obchodných a marketingových informácií, podnikateľských a inštitucionálnych väzieb a iné iniciatívy umožňujúce podnikateľské kontakty potenciálnych partnerov,
d)
vzájomne sa informovať o existujúcich stimuloch týkajúcich sa veľtrhov, výstav, podnikateľských misií a iných propagačných aktivít,
e)
umožňovať výmenu expertov odborníkov a technikov verejného sektora,
f)
preskúmavať a podporovať spoločné podnikateľské možnosti v tretích krajinách vyplývajúce zo spolupráce medzi slovenskými a tureckými podnikmi,
g)
podporovať a rozširovať priemyselnú, technickú a technologickú spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom.
Článok III
Spoločná hospodárska komisia
1.
V záujme dosiahnutia cieľov tejto dohody zmluvné strany týmto zriaďujú Slovensko-tureckú zmiešanú hospodársku komisiu (ďalej len „komisia“).
2.
Zasadanie komisie bude zvolávané na základe vzájomného súhlasu na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany striedavo na Slovensku a v Turecku.
3.
Povinnosti komisie sú najmä tieto:
a)
určovať základné zameranie hospodárskej spolupráce;
b)
vyhľadávať nové možnosti ďalšieho rozvoja budúcej hospodárskej spolupráce;
c)
vypracovať návrhy na zlepšovanie podmienok hospodárskej spolupráce medzi podnikmi oboch krajín a
d)
predkladať odporúčania pre úspešné uplatňovanie a plnenie tejto dohody.
4.
Komisia bude zložená z odborníkov oboch strán a zo zástupcov príslušných organizácií verejného a súkromného sektora.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1.
Dohoda nebude na úkor alebo nebude postihovať práva a povinnosti ktorejkoľvek strany dohody vyplývajúce z medzinárodných dohôd, ktorých stranou dohody je ktorákoľvek z nich.
2.
Ustanovenia tejto dohody sa nesmú vykladať takým spôsobom, aby zrušili platnosť alebo inak ovplyvnili záväzky vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a záväzky uložené Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva alebo Asociačnou dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom.
3.
Táto dohoda nadobudne platnosť 30 dní po dátume neskoršej notifikácie, ktorou sa strany vzájomne informujú, že boli ukončené zákonné a iné procedúry nevyhnutné pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.
4.
Táto dohoda platí po dobu piatich rokov a potom bude predlžovaná vždy o jeden rok, pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán nepredloží druhej strane písomnú výpoveď tri mesiace pred jej ukončením.
5.
Každý spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo plnenia tejto dohody bude vyriešený bez neprimeraného odkladu, na základe priateľskej konzultácie a rokovaní.
6.
Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná písomným dodatkom na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
7.
Dodatok, úprava alebo ukončenie tejto dohody neovplyvní platnosť zmlúv a kontraktov, ktoré už boli uzavreté na základe tejto dohody.
Dané v Ankare 16. marca 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, tureckom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Ivan Rybárik v. r.

Za vládu Tureckej republiky:

Tuncer Kayalar v. r.