190/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. januára 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 16 ods. 16.2.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.