191/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. októbra 2009 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci vo vojenskej oblasti.
Dohoda nadobudla platnosť 24. apríla 2010 v súlade s článkom 20 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve obrany Slovenskej republiky.