194/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Veľká Fatra (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov: sokola sťahovavého, jariabka hôrneho, lelka lesného, ďatľa trojprstého, výra skalného, sovy dlhochvostej, bociana čierneho, včelára lesného, žlny sivej, žltochvosta lesného, muchára sivého, orla skalného, tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, muchárika bielokrkého a muchárika červenohrdlého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Martin v katastrálnych územiach Belá pri Necpaloch, Blatnica, Dulice, Folkušová, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom a Turčianske Jaseno, v okrese Turčianske Teplice v katastrálnych územiach Čremošné, Horná Štubňa, Horný Turček, Mošovce a Rakša, v okrese Banská Bystrica v katastrálnych územiach Dolný Harmanec, Donovaly, Harmanec, Kordíky, Motyčky, Staré Hory a Turecká a v okrese Ružomberok v katastrálnych územiach Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa a Ružomberok.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 47 445,0100 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, ďatľa bielochrbtého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého a žlny sivej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Martine, na Obvodnom úrade životného prostredia v Ružomberku a na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
Jozef Medveď v. r.
Príloha k vyhláške č. 194/2010 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Hranica chráneného vtáčieho územia je vymedzená v katastrálnych mapách so stavom katastra nehnuteľností k 1. aprílu 2003. Hranica bola z uvedených máp prenesená do základnej mapy Slovenskej republiky v M 1 : 50 000 do mapových listov (stav k 1. januáru 1990):
Ružomberok 26 – 34
Diviaky 36 – 11
Donovaly 36 – 12
Kremnica 36 – 13
Banská Bystrica 36 – 14
Vonkajšia hranica
Vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia sa začína v ústí Blatnickej doliny a Gaderskej doliny. Pokračuje na severovýchod ľavým brehom Gaderského potoka, z južnej, východnej a severovýchodnej strany postupne obchádza areál zrubovej základne, ktorý je mimo chráneného vtáčieho územia a pravým okrajom cesty v Gaderskej doline sa vracia smerom na juhozápad a juh k ústiu Gaderskej doliny. Po súvislej hranici lesa obchádza intravilán obce Blatnica. Po opustení hranice intravilánu pokračuje súvislou hranicou lesných porastov smerom na sever až severovýchod po lokalitu Kobylí diel, od nej západným až severozápadným smerom k štátnej ceste Folkušová - Blatnica. Odtiaľ pokračuje na sever okrajom lesa asi 200 metrov, ďalej východným smerom súvislým okrajom lesa, pričom obchádza opustený dobývací priestor starého štrkoviska. Pokračuje východným smerom po súvislom okraji lesa asi 800 metrov, kde sa viackrát lomí severovýchodným až južným smerom a po súvislom okraji lesa obchádza popri lokalite Orešné. Ďalej vedie severovýchodným smerom po súvislej hranici lesa do ústia Necpalskej doliny na hranicu s intravilánom obce. Severným smerom pretína Necpalský potok a cestu v doline, lomí sa na západ a obchádza intravilán obce Necpaly po jeho severnej strane súvislou hranicou lesa. Severne od obce Necpaly pokračuje súvislou hranicou lesa severným až severovýchodným smerom po hranicu katastrálneho územia Dulice. Odtiaľ vedie východným smerom po okraji lesného porastu do dolinky Holatín, od ktorej pokračuje ľavým brehom potoka až po sútok s Belianskym potokom. Ďalej pokračuje východným smerom pravou stranou proti smeru toku Belianskeho potoka, až po jeho pravostranný prítok. Tu sa stáča na severovýchod a dolinou pokračuje až po lúčne priestory. Odtiaľ vedie západným smerom okrajom lesných porastov cca 400 metrov, kde sa lomí na sever a po cca 100 metroch hranicou lesa východne od kóty Babia hora (680 m n. m.) dosahuje hrebeň medzi Hornojasenskou a Belianskou dolinou. Ďalej pokračuje východojuhovýchodným smerom, obchádza z južnej strany kótu Medzijarky (769 m n. m.) a pokračuje až po vrchol kóty Lysec (1381 m. n. m.) a ďalej východojuhovýchodným smerom katastrálnou hranicou obce Turčianske Jaseno až po hranicu národnej prírodnej rezervácie Madačov. Východnou hranicou uvedenej národnej prírodnej rezervácie pokračuje severoseverovýchodným smerom po hranicu katastrálnych území Turčianske Jaseno a Sklabinský Podzámok, po ktorej pokračuje východným smerom až po hranicu katastrálneho územia Ružomberok. Ďalej pokračuje severným smerom po tejto hranici až po hranicu katastrálneho územia Podhradie nad Váhom južne od kóty Kľak (1394 m n. m.). Tu sa lomí na severovýchod a pokračuje po hranici katastrálneho územia Podhradie až po západný okraj lúky východne od kóty 1044 m n. m. Súvislým okrajom lesa pokračuje severovýchodným smerom a napája sa na vodný tok, ktorého pravým brehom schádza k sútoku s Podhradským potokom. V lokalite Tesné odbočuje na západ a severozápad do Hradskej doliny, ktorej dnom pokračuje po okraj lesa. Tu odbočuje na východ až severovýchod a okrajom ochranných lesov ide do Hlavnej doliny. Juhovýchodne od obce Podhradie pretína lesnú cestu a vodný tok, okrajom ochranných lesov pokračuje na juhovýchod a od hranice medzi katastrálnymi územiami Podhradie a Nolčovo pokračuje na sever do Veľkej doliny. Tu sa hranica chráneného vtáčieho územia stáča na juhovýchod a vedie asi 1700 metrov k záveru Veľkej doliny, odkiaľ pokračuje za ostrou zákrutou po okraji lesnej cesty asi 650 metrov smerom na sever až severovýchod a za ďalšou ostrou zákrutou po okraji lesnej cesty pokračuje na juhozápad. Asi po 250 metroch sa dostáva k bočnému hrebeňu kóty Príslop (1070 m n. m.), ktorým vystupuje severovýchodným smerom asi 1250 metrov na uvedenú kótu. Od kóty Príslop pokračuje hranica na sever po hrebeni ku kóte Nižná Lipová (1161 m n. m.). Severným svahom a bočným hrebeňom Nižnej Lipovej klesá asi 200 metrov smerom na severovýchod na lesnú cestu, po okraji ktorej prichádza asi po 800 metroch k lyžiarskemu areálu pri lese Krátke v Ľubochnianskej doline. Súvislym okrajom lesa obchádza z južnej strany lyžiarsky areál a pokračuje asi 1200 metrov na juh hore Ľubochnianskou dolinou, po ústie doliny Kračkov. Tu sa stáča na východoseverovýchod a južným okrajom lesnej cesty na dne doliny Kračkov dosahuje katastrálnu hranicu Ľubochňa - Hubová a liptovskú vetvu hlavného hrebeňa Veľkej Fatry. Odtiaľ pokračuje južným smerom ku kóte Červený grúň (1139 m n. m.) a katastrálnou hranicou Ľubochňa - Hubová klesá do doliny Bystrého potoka. Po okraji lesných porastov stúpa asi 600 metrov na západný svah kóty Vtáčnik (1236 m n. m.), tu sa stáča na sever a západným svahom hrebeňa obchádza kóty Trstná hora (1208 m n. m.) a Plieška (1067 m n. m.). Túto kótu ďalej hranica chráneného vtáčieho územia obchádza okrajom lesných porastov zo severnej a východnej strany a južným smerom okrajom lesa sa vracia do doliny Bystrého potoka, pričom z východnej strany obchádza opäť kótu Trstná hora a z východnej a južnej strany kótu Vtáčnik a pokračuje týmto smerom až po katastrálnu hranicu Ľubochňa - Ružomberok. Po nej pokračuje južným smerom asi 1500 metrov. Juhovýchodne od kóty Magura (1308 m n. m.) odbočuje na severovýchod a súvislým okrajom lesných porastov pokračuje asi 400 metrov, tu sa lomí na juhovýchod a juh a po asi 1650 metroch sa súvislým okrajom lesa vracia na katastrálnu hranicu Ľubochňa - Ružomberok. Od katastrálnej hranice pokračuje na juhovýchod, cez Tvarožný grúň do doliny Čutkovského potoka a ďalej južným smerom cca 200 metrov. Tu sa stáča na východ a po cca 400 metroch dosahuje hrebeňový chodník. Od neho pokračuje južným a ďalej juhovýchodným, južným a západným smerom, pričom prechádza dolinou Nižný Matejkov a pokračuje až po hranicu národnej prírodnej rezervácie Jánošíkova kolkáreň, ktorej územie obchádza z východnej a južnej strany. Po asi 1600 metroch odbočuje na juhovýchod, križuje trvalé trávne porasty a od severovýchodneho rohu národnej prírodnej rezervácie Jánošíkova kolkáreň sleduje hranicu prírodnej pamiatky Matejkovský kamenný prúd, ktorej východným okrajom klesá asi 275 metrov smerom do doliny Vyšné Matejkovo. Tu sa napája sa na hranicu susediacej jednotky priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“), ktorú obchádza zo severnej, severovýchodnej, juhovýchodnej a južnej strany až po hranicu prírodnej pamiatky Matejkovský kamenný prúd. Túto obchádza z juhozápadnej strany a pokračuje proti vodnému toku smerom na západ. Asi 750 metrov od juhozápadného rohu prírodnej pamiatky Matejkovský kamenný prúd sa hranica lomí na východ a okrajmi JPRL obchádza kóty 1488 m n. m., 1511 m n. m. a kótu Smrekovica (1530 m n. m.) až po katastrálnu hranicu Liptovská Osada - Ružomberok. Ďalej pokračuje na juh a juhovýchod katastrálnou hranicou Liptovská Osada - Ružomberok a po asi 2550 metroch sa dostáva k elektrovodu, ktorý obchádza zo západnej strany v dĺžke asi 850 metrov. Pokračuje asi 450 metrov na juhozápad a prechádza cez cestu Liptovská Osada - Liptovské Revúce. Odtiaľ juhovýchodným smerom sa cez poľnohospodársky využívané pozemky dostáva k bývalej železničnej trati pri ceste z Liptovskej Osady do Korytnickej doliny, ktorej západným okrajom pokračuje až po katastrálnu hranicu Liptovská Osada - Liptovská Lúžna. Katastrálnou hranicou Liptovská Osada - Liptovská Lúžna smeruje na juh až po odbočku do lokality Korytnica - kúpele a ďalej južným smerom pravým okrajom cesty Liptovská Osada - Donovaly až po rozhranie lesných porastov a lúčnych priestoroch na Donovaloch. Od tohto lomovému bodu smeruje okrajom lesa ďalej na severovýchod, západ, severovýchod a východ po katastrálnu hranicu Donovaly - Liptovská Osada. Tu sa stáča na západoseverozápad a na úseku asi 2700 metrov sleduje katastrálnu hranicu Donovaly - Liptovská Osada. Prechádza cez kótu Nová hoľa (1370 m n. m.) smerom ku kóte Zvolen (1402 m n. m.) a v sedle medzi uvedenými kótami odbočuje po spádnici na juhozápad. Ďalej obchádza intravilán obce Donovaly a existujúce lyžiarske svahy strediska Donovaly. Po súvislom okraji lesa sa dostáva k ceste Donovaly - Staré Hory, ktorej severným okrajom pokračuje ďalej na západojuhozápad. Zo severnej strany obchádza intravilán obce Staré Hory a odbočuje severným okrajom cesty k obci Turecká. Obchádza lyžiarske stredisko a intravilán obce Turecká a po južnom okraji cesty sa vracia k obci Staré Hory. Obchádza intravilán obce Staré Hory z juhozápadnej strany a súvislým okrajom lesa pri ceste Staré Hory - Banská Bystrica pokračuje južným až juhozápadným smerom po odbočku na Harmanec. Súvislým okrajom lesa pokračuje severozápadným smerom, sleduje severný okraj cesty Banská Bystrica - Turčianske Teplice, pričom obchádza intravilány obcí Harmanec a Dolný Harmanec. V ústí Bystrickej doliny sa láme smerom na juhojuhozápad a po súvislom okraji lesa smeruje ďalej na východ a juhovýchod k ústiu doliny potoka Cenovo, ktorej dnom pokračuje na juhozápad a západ k styku hraníc katastrálnych území Dolný Harmanec, Harmanec a Kordíky. Od tohto bodu sleduje asi 2300 metrov katastrálnu hranicu na západ a tu sa lomí južným smerom. Po asi 300 metroch dosiahne lesnú cestu, ktorej okrajom pokračuje na juh a juhozápad. Spádnicou sa po asi 330 metroch severozápadným smerom dostane na hrebeň. Tu odbočuje na sever cez kótu Tabla (1178,4 m n. m.) až k hranici prírodnej rezervácie Svrčinník, ktorej územie obchádza z juhozápadnej strany. Pokračuje po hranici prírodnej rezervácie Svrčinník asi 375 metrov na severovýchod a asi 150 metrov východným smerom, tu odbočuje na severozápad dolinou Čiernej vody až po sútok s Teplicou. Odtiaľ pokračuje hranica chráneného vtáčieho územia na severovýchod a ľavým brehom potoka Žarnovica ide až po cestu Banská Bystrica - Turčianske Teplice. Túto prechádza a pokračuje na sever k horárni Žarnovica, z ktorého odbočuje na severozápad asi 400 metrov po spádnici katastrálnou hranicou Čremošné - Mošovce až na okraj lesa. Ďalej pokračuje okrajom lesa na severovýchod, kde sa približne po 400 metroch lomí na západ a bočnou dolinkou po katastrálnej hranici na dno doliny vodného toku Dolinka. Pokračuje východným okrajom cesty západným a severozápadným smerom až po dobývací priestor lomu Rakša. Tento obchádza zo severovýchodnej až severozápadnej strany a po jeho obvode sa vracia juhozápadným smerom na miestnu komunikáciu lom Rakša - obec Rakša. Po severnej strane miestnej komunikácie vedie západným smerom až k hranici intravilánu obce Rakša, pričom obchádza územie národnej prírodnej rezervácie Rakšianske rašelinisko z južnej strany. Ďalej pokračuje na sever po východnom okraji miestnej komunikácie až ku križovaniu s potokom Rakša. Pokračuje na severovýchod po ľavom brehu (proti toku) potoka Hrádky až po sútok s potokom Rakša. Odtiaľ pokračuje východoseverovýchodným smerom asi 3 km po lesnej ceste až po lokalitu Podmalinie. Tu odbočuje severozápadným smerom po lesnej ceste v dĺžke asi 600 metrov až po hrebeň. Ďalej pokračuje na severovýchod hranicou lesného porastu v dĺžke asi 150 metrov k lesnej ceste, ďalej lesnou cestou severovýchodným smerom až po súvislý okraj lesa. Pokračuje na sever a severozápad súvislou hranicou lesa po východnej strane lesnej cesty v dĺžke asi 3 km po lokalitu Rybník v katastrálnom území Mošovce. Odtiaľ hranica chráneného vtáčieho územia pokračuje severným smerom po súvislej hranici lesných porastov až do východiskového bodu v ústí Blatnickej doliny a Gaderskej doliny.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí1) nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Okres Martin
Katastrálne územie Belá:
1637, 1645, 1646, 1648/0/1, 1648/0/2,1649, 1650, 1651/1, 1651/2, 1652/0/1, 1652/0/2, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659/0/1, 1659/0/2, 1660, 1661, 1662/1, 1662/2, 1663, 1664/1, 1664/2, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676/0/1, 1676/0/2, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1683, 1684 časť, 1685, 1686, 1688, 1689, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739 časť, 1740, 1741, 1742, 1743 časť, 1744 časť, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1756/1, 1756/2, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785/1, 1785/2, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790/1, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1822, 1826, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1858, 1861, 1862, 1864, 1876, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1890, 1906, 1907, 1908.
Katastrálne územie Blatnica:
1034/1, 1034/2, 1035/1, 1035/5, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049/1, 1049/2, 1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053, 1054, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070/1, 1070/2, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080 časť, 1081, 1082, 1083, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1085, 1087, 1088, 1089/1, 1089/2, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 časť, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134/1, 1134/2, 1135, 1136, 1137, 1138/1, 1138/2, 1139, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1234/3, 1234/4, 1234/5/1, 1234/5/2, 1234/6, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1234/11, 1234/12, 1234/13, 1234/14, 1234/15, 1234/16, 1234/17, 1234/18, 1234/19, 1234/20, 1234/21, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242/1, 1242/2, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1254, 1255/1, 1255/2, 1255/3, 1255/4, 1255/5, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303/1, 1303/2, 1303/3, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1360, 1361, 1362, 1363.
Katastrálne územie Dulice:
634, 657, 677, 690, 841, 842, 843, 846, 847, 848/0/1, 848/0/2, 849/0/1, 849/0/2, 850, 851, 852/0/1, 852/0/2, 853, 859, 862/2, 882, 883, 884, 886, 887.
Katastrálne územie Folkušová:
196, 197, 203, 205, 215, 216, 217, 218, 226, 227, 281, 285, 286.
Katastrálne územie Necpaly:
186, 187, 194/3, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1422, 1423, 1427, 1428, 1429, 1430, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1452, 1453, 1454/1, 1454/4, 1455/1, 1455/2, 1455/3, 1456/1, 1456/2, 1457/1, 1457/2, 1457/3, 1458, 1460, 1461/1, 1461/2, 1462, 1463, 1464, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473/1, 1473/2/1, 1473/2/2, 1473/3, 1473/4, 1473/5, 1473/6, 1473/8, 1473/9, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1489, 1490, 1492, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495, 1496, 1497, 1498, 1503, 1505, 1508/1, 1508/2, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515/1, 1515/2, 1515/3, 1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/2, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554/1, 1554/2, 1555, 1556, 1557/1, 1557/2, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568/1, 1568/2, 1568/3, 1570, 1571, 1573, 1578, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1586, 1587, 1591, 1592, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618, 1622, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658/2, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1670/1, 1670/2, 1673, 1674, 1676/1, 1677, 1678/1, 1681, 1682, 1683, 1684, 1686, 1687, 1688, 1689, 1691, 1693, 1694, 1695, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707/1, 1707/2, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727/2, 1727/7, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1809/1, 1809/2, 1809/3, 1809/4.
Katastrálne územie Nolčovo:
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544/0/1, 544/0/2, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 556, 557, 558.
Katastrálne územie Podhradie nad Váhom:
1365/3, 1519 časť, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537 časť, 1538, 1539/1, 1539/2 časť, 1541/1 časť, 1542, 1543 časť,1545, 1546/1 časť, 1551 časť.
Katastrálne územie Turčianske Jaseno:
1098 časť, 1099 časť, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 časť.
Okres Ružomberok
Katastrálne územie Liptovská Osada:
2162, 2163, 2174, 2179, 2183 časť, 2184, 2192, 2193, 2194, 2198, 2199, 2200, 2201, 2203, 2204, 2205, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2223, 2224, 2225/1, 2225/2, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280/1, 2280/2, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304/0/1, 2304/0/2, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356/1, 2356/2, 2357, 2358, 2359, 2360/1, 2360/2, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2388/2 časť, 2453, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461/1, 2461/2, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471/1, 2471/2, 2471/3, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2479, 2480, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488/1, 2488/2, 2489, 490, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529.
Katastrálne územie Liptovské Revúce:
276, 469/1, 470/0/1, 470/0/2, 471, 472, 473, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 986, 987, 988, 989, 1241, 2055/1, 2094/1, 2095/2, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103/2, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111/0/1, 2111/0/2, 2112, 2113/0/1, 2113/0/2, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119/1, 2119/2, 2119/3, 2119/4, 2119/5, 2120/1, 2120/2, 2121, 2122, 2123, 2124/1, 2124/2, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2142, 2143, 2144/0/1, 2144/0/2, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150/0/1, 2150/0/2, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164/1, 2164/2, 2164/3, 2164/4, 2164/5, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177/1, 2177/2, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186/1, 2186/2, 2187, 2188, 2189/1, 2189/2, 2190, 2191, 2192/1, 2192/2, 2192/3, 2193, 2194/1, 2194/2, 2194/3, 2194/4, 2194/5, 2194/6, 2194/7, 2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199/1, 2199/2, 2200, 2201, 2202, 2203/1/1, 2203/1/2, 2203/3, 2203/4, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2221/1, 2221/2, 2222, 2223, 2224/0/1, 2224/0/2, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229/1, 2229/2, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2263/2, 2264, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 časť, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334/1/1, 2334/1/2, 2334/2, 2335, 2336/1, 2336/2, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386/0/1, 2386/0/2, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402/0/1, 2402/0/2, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417/1, 2418/1, 2418/4, 2418/5, 2419, 2420, 2421/0/1, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442/1, 2442/2, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2481, 2482, 2483, 2500, 2501/1, 2502, 2503, 2504, 2506/1, 2506/2, 2507, 2508/1/1, 2508/1/2, 2508/2, 2509, 2510, 2511/1, 2512, 2513, 2514, 2515, 2517/1, 2517/2, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2525, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532/1, 2532/2, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558/1, 2558/2, 2559/1, 2559/2, 2559/3, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571/1, 2571/2, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576/1, 2576/2, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585 časť, 2587.
Katastrálne územie Ľubochňa:
1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7, 1005, 1006, 1007, 1008/1, 1008/3, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043/0/1 časť, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 časť, 1051 časť, 1052, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071 časť, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137/1, 1137/2, 1137/3, 1137/4, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149/1, 1149/2, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161/1, 1161/2, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209/1, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269 časť, 1270, 1352 časť, 1452 časť, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460/1, 1460/2, 1460/3, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476/1, 1476/2, 1477/0/1 časť, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488/0/1, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496/1, 1496/2, 1497, 1498/1, 1498/3, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533 časť, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 časť, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544/1, 1544/2, 1544/3, 1544/4, 1544/5, 1545, 1546 časť, 1547, 1548, 1549, 1550.
Katastrálne územie Ružomberok:
14339 časť, 14348, 14354, 14355, 14356, 14357, 14359 časť, 14360, 14361, 14362, 14363, 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369, 14370, 14371, 14372, 14373, 14374, 14375, 14378 časť, 14379 časť, 14382, 14383, 14408, 14522, 14954 časť, 14956, 14957, 14959, 14960, 14961, 14962, 14963, 14979, 14985/1, 14985/2, 14985/3, 14986, 14987, 14988, 14989, 14990, 14991, 14992, 14993, 14994, 14995, 14996 časť, 14997, 14998 časť, 15000, 15001, 15036, 15420, 15421, 15423, 15426, 15427 časť, 15428, 15429, 15432, 15433, 15434, 15435 časť, 15466 časť.
Okres Turčianske Teplice
Katastrálne územie Čremošné:
347/2, 349/2, 353, 354/1, 354/2, 354/3, 355, 356/1, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 357/5, 357/6, 389, 390/1, 390/2, 391, 392, 417, 418, 428, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529/1, 529/2, 530, 531/1, 531/2, 532/1, 532/2, 533, 534, 535, 536, 537/1, 537/2, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558/1, 558/2, 559/0/1, 559/0/2, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579/1, 579/2, 580, 582, 583, 585, 586, 587/1, 587/2, 588, 589, 590, 591/1, 591/2, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 605/1, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 605/8, 605/9, 605/10, 605/11, 605/12, 606, 607, 609.
Katastrálne územie Horná Štubňa:
1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991, 1994, 2078.
Katastrálne územie Horný Turček:
902, 903, 905, 906 časť, 1303/2 časť, 1318/1 časť.
Katastrálne územie Mošovce:
1126/1, 1126/2, 1296, 1297, 1298, 1343, 1359/1, 1359/2, 1360, 1363, 1364, 1365, 1366/1, 1366/2, 1366/3, 1367, 1368, 1370/1, 1370/4, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383/0/1, 1383/0/2, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392 časť, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399/1, 1399/2, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414/1, 1414/2, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426/1, 1426/2, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435/1, 1435/2, 1436, 1438/1, 1438/2, 1439, 1443, 1444, 1445/1, 1445/2, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2, 1450/1, 1450/2, 1450/3, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462/1, 1462/2, 1462/3, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1474, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 1475/4, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1479, 1482, 1483, 1484/1, 1484/2, 1489, 1491, 1492/1, 1492/2, 1493/1, 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1496/1, 1496/2, 1496/3, 1496/4, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1505, 1507, 1508/1, 1508/2, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514/1, 1514/2, 1515, 1516, 1517, 1518/1, 1518/2, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525/1, 1525/2, 1526, 1528, 1529/2, 1532, 1534, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1547, 1548, 1549/2, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568.
Katastrálne územie Rakša:
267, 268, 269, 274/1, 274/2/1, 274/2/2, 276, 277, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 344/7, 345, 346, 355/1, 355/2, 356, 357, 359/1, 359/2, 361/1, 361/2, 369, 371/1, 371/2, 372, 373/1, 373/2, 374, 375, 376, 377, 378/1, 378/2, 378/3, 379, 380, 381/1, 381/2.
Okres Banská Bystrica
Katastrálne územie Dolný Harmanec:
523/2, 587, 588, 602, 606, 612, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687/1, 687/2, 687/3, 688, 689, 690, 696, 697, 698, 707, 708, 709, 714/2, 731/1/1, 731/1/2, 731/1/3, 731/2, 731/6, 731/8, 731/9, 731/10 731/11, 731/12, 731/13, 731/14, 731/17, 731/18, 731/19, 732, 733/0/1, 733/0/2, 733/0/3, 734, 735/0/1, 735/0/2, 736, 737, 738, 739, 740/1, 740/2, 740/3, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804/0/1, 804/0/2, 805/0/1, 805/0/2, 806, 807/0/1, 808/0/1, 808/0/2, 808/0/3, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 843, 854, 855, 856, 858/2, 859/1, 859/2, 860, 865/2, 867, 868/2, 869, 870/0/1, 870/0/2, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880/1, 881, 882, 883, 884/1, 884/2, 885/1, 885/2, 886/1, 886/2, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 889/1, 889/2, 890, 891/1/1, 891/1/2, 891/2, 892, 893/0/1, 893/0/2, 894, 895, 896/2/1, 896/2/2, 896/3/1, 896/3/2, 897, 898/1, 898/2/1, 898/2/2, 899/1/1, 899/1/2, 899/2, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908/1/1, 908/1/2, 908/2, 908/3, 909, 910, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2, 913, 914/1, 914/2, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930/1, 930/2, 930/3, 931, 932/1, 932/2, 933/1, 933/2, 934, 935/1, 936/1, 936/2, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 953, 955/1, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, 956/0/1, 956/0/2, 957, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973/1, 974/1, 974/2, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982/1, 982/2, 982/3, 984, 985, 986, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996/1, 996/2, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017/1.
Katastrálne územie Donovaly:
2612, 2613, 2614, 2632, 3231 časť, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239/1/1 3239/1/2 3239/2, 3239/3, 3240, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247/0/1, 3247/0/2, 3248/1, 3248/2, 3249, 3250, 3251, 3276, 3298, 3300, 3302, 3303, 3304, 3312, 3313, 3314, 3315, 3319, 3321 časť, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3331, 3332/1, 3332/2, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3347, 3348, 3349, 3350, 3352, 3541/1/1, 3541/1/2, 3541/2, 3824, 3827 časť, 3829 časť, 3831 časť, 3832 časť, 3833 časť.
Katastrálne územie Harmanec:
296, 297, 298, 299/1, 299/2, 302/1, 302/3, 303, 304, 305, 306, 307, 308/1, 308/2, 309, 310, 311, 313/1, 314, 318, 319, 320, 321, 324, 329, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343, 344.
Katastrálne územie Kordíky:
984/0/1, 985, 986, 987, 1117/0/1, 1117/0/2, 1118.
Katastrálne územie Motyčky:
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921/1, 921/2, 922/1, 922/2, 956, 957, 958/1, 958/2, 964, 973, 974, 975, 1279, 1281, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1305, 1306, 1307/0/1, 1307/0/2, 1308, 1311, 1313, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318/0/1, 1318/0/2, 1322, 1325, 1401, 1402, 1403, 1423 časť.
Katastrálne územie Staré Hory:
84, 85, 86, 431 časť, 432, 938, 939, 1799, 1800, 1811, 1852, 1863, 1878, 1944, 1954/0/1, 1955, 1985, 2005, 2076, 2087, 2136, 2145, 2164, 2185, 2215, 2216, 2254, 2292, 2483, 2484, 2485, 2486, 2785, 2851, 3127 časť, 3130/0/1, 3130/0/2, 3148, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165/1, 3166/1, 3166/2, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3179, 3184, 3185, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226/1, 3227, 3228, 3229/1, 3229/2, 3229/3, 3230, 3231/1, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3348, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380/1, 3380/2, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386/1, 3386/2, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401/0/1, 3401/0/2, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416/1, 3416/2, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434/1, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504/1, 3504/2, 3504/3, 3504/4, 3504/5, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632/0/1, 3632/0/2, 3633/0/1, 3633/0/2, 3634, 3635, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659/1, 3659/2, 3660, 3661, 3662, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673/1, 3673/2, 3674, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812/1, 3812/2, 3815, 3816, 3817/1, 3817/2, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837/1, 3837/2, 3837/3, 3839, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3883, 3885, 3886, 3890, 3891, 3892.
Katastrálne územie Turecká:
192, 193/0/1, 193/0/2, 232/2, 348, 349, 350, 354/0/1, 354/0/2, 600/0/1, 600/0/2, 601/1/1, 601/1/2, 601/2, 602, 674/1, 674/7, 674/8, 674/9, 674/11, 674/12, 674/13, 674/14, 674/15, 679/0/1, 679/0/2, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 713, 714, 743, 745/1/1, 745/1/2, 745/1/3, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755/1, 755/2, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803/1, 803/2, 804, 805/1, 805/6, 806, 807, 808/0/1, 808/0/2, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837/1 časť, 838, 839, 840, 844, 849, 850, 851, 852, 853, 854/2, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861/1, 861/2, 862, 863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 874, 875, 876.
1)
§ 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.