195/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

195
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov hadiara krátkoprstého, sovy dlhochvostej, výrika lesného, orla krikľavého, jariabka hôrneho, výra skalného, lelka lesného, bociana čierneho, chriašteľa poľného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, krutihlava hnedého, strakoša červenochrbtého, škovránka stromového, včelára lesného, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, muchára sivého, žltochvosta lesného, pŕhľaviara čiernohlavého a hrdličky poľnej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Humenné v katastrálnych územiach Brekov, Humenné, Hažín nad Cirochou, Chlmec, Jasenov, Kamienka, Ptičie, Porúbka, Valaškovce - Stred, Valaškovce - Juh a Valaškovce - Sever, v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Strážske, Staré, Poruba pod Vihorlatom, Oreské, Trnava pri Laborci, Vinné, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža a Zbudza, v okrese Snina v katastrálnych územiach Stakčín, Snina, Kolonica, Zemplínske Hámre, Ladomirov, Strihovce a Hrabová Roztoka a v okrese Sobrance v katastrálnych územiach Vyšná Rybnica, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá, Hlivištia, Podhoroď, Vyšné Remety, Inovce, Choňkovce, Beňatina, Jasenov, Baškovce, Koňuš, Priekopa, Vojnatina, Porúbka, Koromľa, Petrovce, Kolibabovce, Husák, Orechová, Krčava a Vyšné Nemecké.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 48 286,2639 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a)
vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda hadiara krátkoprstého, orla krikľavého, včelára lesného a bociana čierneho, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b)
odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho, krutihlava hnedého a žlny sivej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia, okrem vykonávania týchto činností v súvislosti s prípravou alebo výcvikom a s nimi súvisiacimi činnosťami ozbrojených zborov a ozbrojených síl vo vojenskom obvode,
c)
uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu1) ako účelového alebo výberkového, v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej prílohe č. 2,
d)
mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov2) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Humennom pracovisko Snina a na Obvodnom úrade životného prostredia Michalovciach, pracovisko Sobrance.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
Jozef Medveď v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 195/2010 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych k 1. januáru 2005 a podľa stavu lesníckych organizačných máp k 1. januáru 2000 v mierke 1:25 000, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1: 50 000 týchto nomenklatúr:
38 – 12 Humenné
38 – 14 Michalovce
38 – 21 Snina
38 – 22 Ubľa
38 – 23 Sobrance
38 – 24 Inovce
Vonkajšia hranica
Vonkajšia hranica CHVÚ začína na rozhraní katastrálneho územia Vyšné Nemecké a východnej hranice k.ú. Krčava na štátnej ceste E 50. Pokračuje severozápadným smerom pozdĺž pravého okraja štátnej cesty, pričom obchádza súkromné pozemky až ku križovatke ciest smerom na obec Husák. Tam odbočuje zo štátnej cesty E 50 smerom na severovýchod, pričom obchádza súkromné pozemky. Asi po 500 m odbočuje na sever, pričom obchádza ďalšie súkromné polia, vinice, areál bývalej tehelne a na severnom okraji bývalej tehelne sa opäť vracia na štátnu cestu E 50. Po okraji štátnej cesty pokračuje k južnému okraju zastavanej časti obce Orechová na okraj parcely 303, ktorú obchádza. Tam sa stáča východným smerom, pričom obchádza vinice až k okraju obce, ktorý obchádza po východnej strane a vyúsťuje na k.ú. Vojnatina. Pokračuje po štátnej ceste cca 300 m, potom kopíruje katastrálnu hranicu medzi obcami Vojnatina a Tibava a smeruje až k západnému okraju obce Vojnatina. Tam sa stáča východným smerom, obec obchádza a na severnej strane, vyúsťuje na Breznickom potoku, smeruje proti jeho prúdu na sever cez lokalitu Široká medza, ďalej proti prúdu potoka až po východný okraj intravilánu obce Koňuš. Tam sa prudko stáča západným smerom, pokračuje okrajom lesa a na západnej strane intravilánu obce Koňuš vychádza na asfaltovú cestu. Ďalej pokračuje západným smerom po ceste pred obec Choňkovce. Pred obcou na hranici intravilánu sa stáča severným smerom a smeruje až ku ceste. Pri štátnej ceste, ktorú prechádza, sa stáča západným smerom kopírujúc intravilán a vychádza na západnej strane intravilánu obce pri poľnohospodárskom družstve na účelovú cestu. Po nej pokračuje západným smerom až na východný okraj obce Baškovce. Obec obchádza smerom na sever a na severnej strane obce sa stáča západným smerom, pretína cestu smerujúcu do Hlivíšť, potok Žiarovnica a pri poľnohospodárskom družstve vychádza na účelovú cestu. Ďalej pokračuje po účelovej ceste smerom na západ až k východnému okraju obce Jasenov. Na východnom okraji obce Jasenov sa prudko stáča severným smerom a obec obchádza, na severnej strane obce odbočuje smerom na západ, pretína potok Okna a napája sa na štátnu cestu vedúcu až na križovatku ciest Jasenov - Remetské Hámre. Od križovatky ciest pokračuje po štátnej ceste cca 200 m severným smerom, kde sa opäť stáča západným smerom a pokračuje po východný okraj obce Poruba pod Vihorlatom. Tam vychádza zo štátnej cesty a pokračuje smerom na sever po panelovej ceste až na jej koniec. Potom odbočuje severozápadným smerom, obchádza intravilán obce a vychádza na západnej strane intravilánu opäť na štátnu cestu a pokračuje až k obci Jovsa. Na východnej strane obce odbočuje severným smerom, pričom obchádza miestne ihrisko, lesnú škôlku a pokračuje po okraji lesa obchádzajúc intravilán obce smerom na západ po bezmenný potok. Potom, pozdĺž potoka smerom na juh opäť vychádza na štátnu cestu. Ďalej pokračuje po štátnej ceste smerom na západ až k východnému okraju obce Kusín. Tam odbočuje na sever a smerom západným obchádza intravilán obce. Pokračuje po severnej hranici parcely č. 440/11 západným smerom. Na jej západnom konci pokračuje smerom na sever po katastrálnej hranici obce Klokočov až na neudržiavanú lesnú cestu. Lesnou cestou obchádza záhradkársku osadu a zároveň intravilán obce Klokočov. Ďalej pokračuje po severnej hranici parcely 563/1 a prechádza do katastrálneho územia Kaluža po severnom okraji parcely 956/1. Od západného okraja parcely 956/1 hranica územia ďalej vedie po hranici intravilánu Kaluža, pričom obchádza chatovú osadu. Ďalej pokračuje v k.ú. Vinné smerom na juh po hranici lesa, pričom na juhozápadnej strane míňa chatovú osadu. Potom vyúsťuje na asfaltovú cestu, pokračuje okrajom cesty severne až k Vinianskému jazeru, kde sa zatáča východným smerom a jazero obchádza až po križovatku ciest Jazero - Porúbka. Ďalej sa stáča juhozápadným smerom a kopíruje hranicu lesa k chatovej osade, ktorú obchádza smerom na západ, ďalej stále okrajom lesa na sever. Západným smerom míňa obec Vinné. Pokračuje okrajom lesa, pričom prichádza k ďalšej chatovej osade, ktorú obchádza po severnej strane a pokračuje smerom južným, neskôr západným až ku kat. územiu Trnava pri Laborci. Na hranici intravilánu Trnava pri Laborci smeruje na sever, pričom intravilán obce obchádza severnou hranicou smerom na západ. Tam sa napája na južnú hranicu parciel 639, 627, 626. Na hranici parcely 626 pokračuje po prúde ľavostranného prítoku Turského potoka. Pri ústi prítoku do Turského potoka smeruje na sever proti prúdu potoka až po rybník v obci Oreské. Rybník obchádza po západnej strane. Na severnej strane rybníka odbočuje na východ a na východnej strane rybníka odbočuje severným smerom a pokračuje proti prúdu prítoku až na hranicu lesa. Pokračuje smerom na západ, pričom obchádza poľnohospodárske pozemky. Hranica ďalej pokračuje okrajom lesa až po kameňolom Oreské, ktorý obchádza po severnej strane. Ďalej pokračuje severozápadným smerom po okraji lesa, pričom obchádza pozemky s malými chatkami a pokračuje až pred miestnu časť mesta Strážske - Krivošťany. Tam obchádza intravilán, pričom stále kopíruje okraj lesa. Na konci miestnej časti Krivoštianka sa hranica stáča severným smerom a pokračuje až k ohybu rieky Laborec, kde sa stáča východným smerom. Pokračuje po okraji lesa až k južnej strane intravilánu Jasenov, ktorý obchádza. Tam pokračuje východným smerom okrajom lesa až k intravilánu Kamenica nad Cirochou. Tam kopíruje okraj lesa pričom sa stáča južným smerom. Na hranici zastavanej časti obce pri miestnej píle vychádza neďaleko na poľnú cestu smerujúcu do obce Kamienka. Hranica ide ďalej cca 200m západne od asfaltovej cesty po nevýraznom hrebeni a zároveň starej poľnej ceste až k miestnemu cintorínu. Ďalej obchádza intravilán Kamienky a pokračuje severovýchodným smerom okrajom lesa ku kóte 265. Od kóty 265 hranica vedie po lesnej ceste, ktorá sa stáča smerom severovýchodným a pokračuje cca 1000 m ku kóte 284, ďalej po lesnej ceste ku kóte 305, kde sa hranica mierne zatáča smerom juhovýchodným ku kóte 354. Tam sa stáča severovýchodným smerom po kótu 427. Od kóty 427 sa hranica prudko stáča severným smerom a po cca 750 metroch odbočuje severozápadným smerom po lesnej ceste k vodárni. Od vodárne smerom severovýchodným pokračuje po južnej vonkajšej hranici vojenského obvodu Valaškovce. Pri kóte 723 pokračuje po hranici vojenského výcvikového priestoru smerom na sever a vyúsťuje na lesnej ceste pod kótu 780 (Sčobik). Ďalej pokračuje severným smerom ku kóte 710, kde sa stáča po lesnej ceste východným smerom po kótu 594. Tam sa stáča severným smerom a pri kóte 524 odbočuje východným smerom po lesnej ceste ku kóte 462. Od kóty 462 smerom východným cca po 500 metroch vyúsťuje na obecnú komunikáciu v obci Zemplínske Hámre. Po obecnej komunikácií smerom na juhovýchod po 500 metroch v priestore kameňolomu sa prudko stáča smerom severným a pokračuje po lesnej ceste až po kótu 450. Pri kóte 450 sa stáča východným smerom a pokračuje po lesnej ceste cez kóty 508, 567, 597. Od kóty 597 pokračuje lesnou cestou východným smerom, pričom pretína ľavostranný prítok potoka Darabov a pokračuje do priestoru Šponárna ku kóte 489,508 a 519. Pokračuje južným smerom po lesnej ceste, pričom kolmo pretína Strihovský potok, Rovný potok a Hrabový potok. V úrovní kóty 597,8 (Hôrka) odbočuje z lesnej cesty smerom na východ po potoku Luhy, po ktorom pokračuje až k mostíku. Potom smerom na východ po lesnej ceste až k západnej hranici intravilánu Ruský Hrabovec. Ďalej okrajom lesa a súčasne po lesnej ceste až k štátnej hranici. Tam sa stáča na juh a po štátnej hranici s Ukrajinou smeruje až k okraju sadu v k.ú Vyšné Nemecké, ktorý obchádza, stáča sa smerom na sever až po potok Hlboký, tam sa stáča smerom na východ a obchádza miestnu časť nazývanú Močidla a ďalej na západ až k východiskovému bodu vo Vyšnom Nemeckom.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí1) a ich bezprostredného okolia, nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia. Zastavané územia obcí nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Beňatina - Hranica začína na vstupe cesty do obce Beňatina. Na juhozápadnej strane intravilánu, pokračuje juhovýchodným smerom po hranici intravilánu, obchádza areál poľnohospodárskeho družstva a parcely č. 299, 303, 304, 311, 314, 312, 294 (parcely nepatria do CHVÚ). Potom pokračuje severovýchodným smerom kopírujúc hranicu intravilánu. Potom sa stáča severozápadným smerom, vyúsťuje na ceste do obce Inovce, ktorú kolmo pretína severozápadným smerom. Ďalej pokračuje juhozápadným smerom, pričom obchádza aj parcely č. 79, 389/1, 90, 91, 92, 390. Ďalej pokračuje juhozápadným smerom po hranici intravilánu až do východiskového bodu t.j. cesta pri vstupe do obce Beňatina.
Husák - Hranica začína na južnom okraji obce Husák. Pokračuje po ceste cca 200 m, stáča sa východným smerom po hranici intravilánu, obchádza súkromné políčka smerom na sever, a obchádza parcelu č. 830 až ku katastrálnej hranici Koromľa. Tam sa stáča južným smerom k hranici intravilánu. Na západnej strane obchádza súkromné políčka, na konci políčok sa stáča na juhovýchod a ďalej pokračuje po hranici intravilánu až k východiskovému bodu na ceste. Z CHVÚ je vyčlenený areál skládky komunálneho odpadu.
Chlmec - Z CHVÚ je vyňatý areál poľnohospodárskeho družstva, zastavané územie obce, lyžiarsky areál a areál bývalého detského rekreačného zariadenia.
Hlivištia - Hranica začína pri vstupe cesty do obce od Baškoviec na južnom okraji intravilánu. Z východu smerom na sever obchádza intravilán cca do 1/3 pokračujúc smerom na sever, pričom obchádza parcelu 481/2. V severnej časti intravilánu sa stáča smerom na juh, pričom obchádza parcely 93, 473, 472, pokračuje okrajom intravilánu, zároveň po asfaltovej ceste až k budove lesnej správy. Tam sa stáča smerom na západ, obchádza areál poľ. družstva Hlivištia. Na južnom okraji parcely č. 343 sa stáča smerom južným, pokračuje k severnej hranici kat. územia Baškovce až na cestu k východiskovému bodu. Severovýchodne od intravilánu sú vyňaté parcely č. 106 a 105.
Inovce - Hranica začína na západnej strane intravilánu pri vstupe cesty do obce Inovce. Tam smeruje na juh, obchádza pozemky na parcelách 237 - 246, 252, pričom ich obchádza po južnej strane pokračujúc smerom na východ. Ďalej sa stáča smerom na juh, obchádza parcely 498, 499. Pokračuje východným smerom až k intravilánu obce. Na východnej strane intravilánu obchádza parcely 470, 471, 452. Potom opäť pokračuje západným, neskôr severným smerom k hranici intravilánu. Na západnej strane obchádza parcely 416, 415/1 a vracia sa na východiskový bod, t. j. na cestu smerujúcu do obce.
Krčava - V rámci katastrálneho územia Krčava je vyňatá z CHVÚ parcela č. 780
Koromľa - Hranica začína na pri vstupe cesty smerom od obce Porúbka do obce Koromľa na západnom okraji obce. Po hranici intravilánu smeruje južným smerom až k hranici katastrálneho územia Husák, pričom obchádza aj parcela č. 524, 522/1, 522/2, 519. Po hranici kat. územia Husák smeruje severovýchodným smerom až k východnej hranici intravilánu. Po hranici intravilánu sa stáča severným smerom a severnou stranou obchádza parcely 591, 590, 585/3, 585/1, 585/9, súkromné políčka a parcelu č. 557. Po jej západnej hranici sa vracia opäť do východiskového bodu na ceste.
Kolibabovce - Hranica začína na západnom okraji intravilánu Kolibabovce. Smerom južným obchádza hospodársky dvor, stáča sa juhovýchodným smerom k hranici intravilánu obce. Pokračuje po južnom okraji intravilánu až k parcele č. 299/1, ktorú obchádza až k hranici kat. územia Koromľa. Po hranici kat. územia severným smerom obchádza súkromné parcely až ku ceste Koromľa - Porúbka, stáča sa severozápadným smerom po hranici kat. územia Porúbka a západným smerom po hranici kat. územia Porúbka obchádza parcely 286/1, 283. Ďalej smerom na západ, pričom obchádza súkromné políčka a vracia sa k východiskovému bodu.
Petrovce pri Sobranciach - Hranica začína na severozápadnej strane pri vstupe cesty do obce Petrovce. Južným smerom kopíruje hranicu intravilánu až po južný okraj hospodárskeho dvora, ktorý obchádza východným smerom, ďalej sa stáča na sever pričom cca v druhej tretine hospodárskeho dvora sa stáča východným smerom, obchádza parcely 688, 674/2. Zhruba v polovici intravilánu kopíruje intravilán obce severným smerom po okraj obce, kde sa stáča južným smerom, pokračuje po okraji intravilánu až k východiskovému bodu na ceste.
Priekopa - Hranica sa začína na južnej strane pri vstupe cesty do obce smerom od Vojnatiny. Južným smerom obchádza intravilán obce pokračuje hranicou parcely 734/1 k hranici kat. územia Porúbka pri Sobranciach. Stáča sa severovýchodným smerom, pričom obchádza parcely 734/2, 680, 674/1 a vracia sa k hranici intravilánu a po hranici intravilánu severovýchodným smerom až k južnej hranici parcely 458/2, ktorú obchádza. Ďalej pokračuje severovýchodným smerom, potom sa stáča juhozápadným smerom, obchádza súkromné políčka až k parcele 1462, kde sa stáča južným smerom a po hranici intravilánu sa stáča k východiskovému bodu.
Porúbka (HE) - Hranica začína v severnej časti parcely 168, pokračuje južným smerom, pričom obchádza parcely 136/1, 134/1 a napája sa na západný okraj intravilánu, pokračuje smerom na juh, obchádza areál poľnohospodárskeho družstva na parcele 541/2 a po západnej hranici parcely 540, 491, pričom na južnej strane vychádza na cestu smerujúcu do obce Vinné. Tam sa stáča severným smerom a po východnej hranici parciel 641/2, 445/1, 414/2, 420/1 k okraju intravilánu obce. Obchádza súkromné políčka až k parcele č. 648/1, kde sa stáča východným smerom a po severovýchodnej hranici parcely 280/1, 280/26 sa vracia k východiskovému bodu.
Podhoroď - Hranica začína na križovatke ciest Podhoroď - Beňatina. Pokračuje cestou juhovýchodným smerom až k okraju intravilánu obce. Tam sa stáča severovýchodným smerom, kopírujúc intravilán obce, pričom obchádza aj parcelu č. 54, pokračuje ďalej na sever až k severnej hranici intravilánu, kde sa stáča na severozápad kopírujúc hranicu intravilánu. Ďalej hranica smeruje juhozápadným smerom okrajom intravilánu, obchádza parcelu č. 284, ďalej južným smerom obchádzajúc parcely č. 258, 259, 398/3, ďalej južným smerom kopírujúc hranicu intravilánu k juhozápadnému okraju intravilánu, kde sa stáča južným smerom a vracia sa k východiskovému bodu.
Poruba pod Vihorlatom - V rámci katastrálneho územia Poruba pod Vihorlatom sú vyňaté parcely č. 658 a 659/1 (Vojenská strelnica)
Ptičie - Hranica začína na západnej strane intravilánu pri vstupe cesty do obce. Pokračuje východným smerom okrajom intravilánu. Cca v 1/3 intravilánu obchádza areál poľnohospodárskeho družstva (nepatrí do CHVÚ), na jeho južnej strane sa stáča smerom na sever až k hranici intravilánu obce. Pokračuje východným smerom obchádzajúc súkromné pozemky a stáča sa severným smerom až k ceste. Ďalej sa po severnej hranici intravilánu vracia k východiskovému bodu.
V severozápadnej časti kat. územia Ptičie ja vyňatý z CHVÚ rekreačný areál na parcelách 659/2, 659/3, 658/1, 660/1, 665/1, 671/1, v severnej časti záhradkárska osada.
Valaškovce sever - V rámci katastrálneho územia sú vyňaté parcely 107, 125 (ochranné pásmo vojenského priestoru).
Vyšná Rybnica, Vyšné Remety, Remetské Hámre
Hranice intravilánov sú opísané spoločne, nakoľko navzájom nadväzujú.Vnútorná hranica začína na križovatke ciest Vyšná Rybnica, Vyšné Remety. Z križovatky ciest smeruje smerom na západ po ceste na južný okraj obce Vyšné Remety. Potom sa stáča smerom severným okrajom intravilánu a smeruje ďalej po hranici súkromných pozemkov v kat. území Remetské Hámre. Na severnej strane súkromných poličiek sa stáča severovýchodným smerom k intravilánu obce Remetské Hámre. Ďalej smeruje severným smerom po hranici intravilánu, obchádza lyžiarsky vlek západne od obce a pokračuje okrajom intravilánu severným smerom až po časť obce Stará píla. Tam sa stáča východným smerom až k potoku Okna. Po potoku Okna smeruje južným smerom po hranici intravilánu až po časť obce nazvaný Figliarka. Ďalej pokračuje po západnej hranici vodnej nádrže v k. ú. Vyšná Rybnica k štátnej ceste a pokračuje po hrádzi vodnej nádrže k východnému okraju intravilánu. Na východnej strane vodnej nádrže obchádza poľnohospodársky pasienok a vracia sa ku hranici intravilánu. Hranica pokračuje južným smerom po hranici intravilánu Vyšná Rybnica. Na južnej strane intravilánu sa stáča západným smerom až k potoku Okna, kde sa stáča severným smerom a po cca 300 m sa stáča smerom západným k štátnej ceste. Pokračuje po asfaltovej ceste severným smerom až k východiskovému bodu na križovatku ciest.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
okres Humenné
katastrálne územie Brekov:
701,
katastrálne územie Hažín nad Cirochou:
185/1, 186/1, 239, 240, 1098/1, 1351, 1352/2,
katastrálne územie Humenné:
5233, 5234/1, 5234/2, 5234/3, 5234/4, 5235, 5297, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497/1, 5498,
katastrálne územie Chlmec:
288, 289, 290, 291, 292/2, 293, 294/1, 294/2, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 300, 301, 302, 303/15, 303/33, 304/2, 305/1, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 351, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353, 354, 360/2, 360/4, 360/34, 360/35, 360/36, 360/37, 360/38, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1, 374, 375, 378, 379, 380/1, 380/2, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 440, 441, 442/2, 444/2, 445, 446, 447/2, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 463/3, 465, 466, 467, 468/2, 470/2, 471, 473,
katastrálne územie Jasenov:
751, 753, 754/2, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 774, 841/1, 841/2, 842, 843/1, 904, 905/2, 922, 928, 932, 933, 937, 938,
katastrálne územie Kamienka:
252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/7, 252/8, 252/9, 252/13, 252/15, 831/1, 831/2, 832/1, 832/25, 832/47, 833, 834/5, 836/2, 836/3, 836/4, 836/5, 836/6, 836/7, 836/9, 836/101, 836/102, 839/9, 841/62, 843/1, 843/2, 843/3, 843/7, 843/8, 843/10, 843/11, 843/12, 843/15, 843/16, 843/17, 843/18, 843/20, 843/21, 843/22, 843/24, 843/28, 843/231, 843/232, 847/2, 847/3, 847/5, 847/7, 847/12, 847/13, 847/14, 847/15, 847/17, 847/19, 853/1, 853/2, 871/1, 873/1 časť, 873/2, 874,
katastrálne územie Porúbka pri Chlmci:
141, 142, 143, 153, 163/1, 163/2, 165, 166, 167/2, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 174, 175, 215/1, 215/2, 224/1, 224/2, 256, 257/1, 257/2, 258/1, 258/2, 260, 267/1, 267/2, 268/2, 274, 280/19, 280/29, 280/30, 339, 343/1, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 350, 368, 384, 395/2, 400, 401, 402/1, 402/3, 402/4, 410, 413/7, 436, 498/4, 509, 520, 524, 531, 537, 538/1, 538/2, 541/1, 550, 551, 553/1, 553/2, 554/2, 556, 564, 565, 599/1, 606/1, 606/2, 606/3, 607/1, 608, 609/1, 609/2, 614/1, 614/2, 614/3 časť, 614/4, 614/5, 614/6, 615/3, 615/5, 621 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/7, 640, 641/1, 644/1, 644/3, 644/4, 645/1 časť, 647/4, 647/5, 647/6,
katastrálne územie Ptičie:
226/1, 226/2, 226/3, 226/14, 226/15, 235/3, 260/1, 321/3, 321/4, 321/5, 326, 362/1, 362/2, 362/3, 363, 364, 365, 436/1, 436/2, 446/1, 446/2, 458/1, 458/2, 459/1, 459/2, 459/3, 460/1, 460/2, 460/3, 461, 467, 502/1, 502/2, 502/3, 513, 539/1, 539/2, 592/1, 592/3, 592/4, 592/5, 641, 642/1, 643, 645, 647, 648/2, 649/1, 649/2, 649/3, 649/4, 649/5, 650/1, 650/2, 651, 652/1, 652/40, 655, 657/2, 678/1, 679/1, 679/2, 679/3, 679/4, 679/7, 679/10, 679/12, 679/13, 679/15, 679/16, 679/17, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 691/42, 691/64, 691/65, 691/66, 691/67, 692/11, 692/12, 692/13, 692/15, 693/7, 693/8, 695/1, 695/13, 695/14, 696/1, 696/45, 698/1, 698/2, 709/2, 758, 774/1, 774/2, 774/3, 803/1, 803/2, 810, 839/1, 839/2, 849/1, 849/2, 871/2 časť, 905/1, 905/2, 905/3, 905/5, 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 981, 1002/1, 1002/2, 1008, 1079/1, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1165, 1186/1, 1186/2, 1186/3, 1186/4, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1210/4, 1210/5, 1295/1, 1295/3, 1295/4, 1320/1, 1320/2, 1320/3, 1320/4, 1320/5, 1320/6, 1320/7, 1320/8, 1320/9, 1320/10, 1320/11, 1356, 1390, 1400, 1401, 1402, 1422/1, 1422/2, 1422/3, 1422/4, 1460, 1461, 1466/1, 1466/2, 1467/1, 1467/2, 1468, 1470/2, 1473/2, 1476/1, 1477/2, 1480 časť, 1482/1, 1482/2, 1483, 1484, 1485,
katastrálne územie Valaškovce - Juh:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1 ,8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110,
katastrálne územie Valaškovce - Sever:
102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131/1, 131/2, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 216, 219, 93, 94,
katastrálne územie Valaškovce - Stred:
1, 2, 3, 4 až 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 112, 113, 114, 115, 116/1, 116/2, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194/1, 194/2, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259.
okres Michalovce
katastrálne územie Jovsa:
1081, 1082, 1083, 1084, 1085/1, 1085/2 časť, 1090, 1091, 1155, 1156/1, 1158/2, 1159/1, 1159/3, 1160, 1161, 1162, 1163/1, 1164, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1166, 1167, 1169, 1170, 1171, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180/1, 1181, 1183/1, 1184, 1185, 1191,
katastrálne územie Kaluža:
957/1, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969/1, 969/2, 969/3, 970/1, 970/2, 970/3, 971, 974/1, 975, 976, 981/1, 981/2,
katastrálne územie Klokočov:
554/2, 554/27, 555, 556, 557, 558, 560, 562, 563/2, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571
katastrálne územie Kusín:
440/1, 440/18, 442, 443, 444, 445, 446/1, 447/1, 447/2, 448, 453, 454/1, 454/2, 454/3, 465, 466, 467, 468/6, 468/7, 469/3, 469/4, 469/5, 470, 471, 490/1, 490/2, 490/3, 491, 492, 493, 494,
katastrálne územie Oreské:
586/1, 586/2, 588/1, 588/2, 588/3, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 603/1, 603/2, 603/3, 604, 662/7, 663, 664, 665/1, 669, 670, 671, 672, 676, 677/1, 677/2, 767/1, 767/13, 787/1, 787/3, 789/1, 789/2, 791, 845, 846, 857/1, 859, 861/1, 861/2, 882, 889,
katastrálne územie Poruba pod Vihorlatom:
539/1, 539/2, 539/3, 539/4, 539/5, 539/6, 540/1, 540/2, 541/1, 541/2, 541/4, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 542/5, 543/1, 543/2, 543/3, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 546, 547, 548/1, 573, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622/1, 622/2, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 646, 647, 648, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 659/2, 660, 661/1, 661/2, 661/3, 661/4, 662, 664/1, 664/2, 665, 672, 678, 693/1, 693/2, 694, 695, 696, 697/1, 697/2, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 705/1, 705/2, 705/3, 706/1, 706/2, 707/1, 707/2, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 711, 712,
katastrálne územie Staré:
867, 868/1, 868/2, 869, 870/1, 891/1, 891/2, 891/3, 892/1, 892/2, 892/3, 893/1, 893/2, 893/3, 1005, 1013/2,
katastrálne územie Strážske:
2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2477,
katastrálne územie Trnava pri Laborci:
630/1, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 630/8, 630/10, 634, 637/1, 637/2, 637/4, 637/5, 637/6, 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1083/4,
katastrálne územie Vinné:
1059/1, 1059/15, 1059/16, 1059/19, 1060, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1062/4, 1063, 1065, 1066/1, 1066/59, 1067/1, 1067/2, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1068/4, 1068/5, 1068/6, 1068/7, 1069, 1070, 1071, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576,
katastrálne územie Zbudza:
626, 627, 639, 640.
okres Snina
katastrálne územie Hrabová Roztoka:
1370/0/1, 1371, 1372, 1373/1, 1374, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1413,
katastrálne územie Kolonica:
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1213, 1214, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1308, 1309, 1324,
katastrálne územie Ladomirov:
1035, 1043/0/1, 1044,
katastrálne územie Snina:
5696/1, 5696/2, 5696/4, 5697/2, 5697/3,
katastrálne územie Stakčín:
1917 časť,
katastrálne územie Strihovce:
317/2, 317/3, 317/4, 318/1, 318/2, 318/3, 510,
katastrálne územie Zemplínske Hámre:
1054.
okres Sobrance
katastrálne územie Baškovce:
267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 268/3, 268/5, 268/6, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 272, 273, 274, 275/1, 275/4, 278, 279/1, 279/2, 281/1, 281/2, 282, 283/1 časť, 284/1, 284/2, 285, 286/1, 287, 288, 291, 292/1, 292/2, 293, 318, 319, 322/1, 322/2, 326, 327, 328, 329, 336, 340 časť, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/6, 341/7, 342/1 časť, 344/1,
katastrálne územie Beňatina:
400/1, 400/2, 401/1, 401/2, 401/3, 402/1, 402/2, 402/3, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 405, 406/1, 406/2, 407, 408, 409, 410, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423/1, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 442, 443/1, 443/2, 443/3, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 466/3, 467/1, 467/2, 468/1, 468/2, 468/3, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 497/1, 497/2, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 529, 530, 531, 532, 533/1, 533/2, 533/3, 534/1, 534/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556/1, 556/2, 557, 558, 559/1, 559/2, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571/1, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594/1, 594/2, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601/1, 601/2, 602, 603, 604, 605, 606/1, 606/2, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618/1, 618/2, 619, 620, 621, 622/1, 622/2, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680/0/1, 680/0/2, 681, 682,
katastrálne územie Hlivištia:
360/3, 376, 377/0/1, 377/0/2, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386/0/1, 386/0/2, 387, 388/1, 388/2, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398/1, 398/2, 399, 400, 401/1, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 406, 407, 408, 409, 410, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 412/5, 412/6, 412/7, 412/8, 412/9, 412/10, 412/13, 412/14, 412/15, 412/16, 412/17, 412/18, 412/19, 412/20, 412/21, 412/22, 412/23, 412/24, 412/25, 412/26, 412/27, 412/28, 412/29, 412/30, 412/31, 412/32, 412/33, 412/34, 412/35, 412/36, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 417/7, 417/8, 417/9, 417/10, 417/11, 417/12, 417/13, 417/14, 417/15, 417/16, 417/17, 417/18, 417/19, 417/20, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419/1, 419/2, 419/3, 420/1, 420/2, 420/3, 420/4, 420/5, 420/6, 420/7, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 424/1, 424/2, 424/3, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 425/5, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7, 426/9, 426/10, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 429, 430, 431, 432, 433, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 436/5, 437, 440/1, 440/2, 442/1, 442/2, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 445/6, 445/7, 445/8, 445/9, 445/10, 445/11, 446/1, 446/2, 446/3, 447/1, 447/2, 447/3, 447/4, 447/5, 447/6, 447/7, 447/8, 447/9, 447/10, 447/11, 447/12, 447/13, 447/14, 447/15, 447/16, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 453, 454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 456/1, 456/2, 456/3, 457/1, 457/2, 457/3, 457/4, 458/1, 458/2, 458/3, 458/4, 459, 460, 461/1, 461/2, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 475, 477, 478, 480, 481/1, 481/2, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493/1, 493/2, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502,
katastrálne územie Husák:
375, 376, 378, 380, 381, 382, 384, 385, 387/1, 387/2, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395/1, 396, 397, 399, 401, 403, 404, 446, 544, 556, 557, 559/1, 559/2, 559/3, 559/4, 592, 593/1, 593/2, 594/1, 594/2, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 612, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 647, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758/1, 758/2, 758/3, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 831, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 852, 854/1, 854/2, 854/3, 858, 865, 866, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 886, 888, 889, 890/1, 890/2, 890/3, 891, 892, 893, 894, 895, 898, 904, 905,
katastrálne územie Choňkovce:
826/1, 826/2, 827, 828/1, 828/2, 830, 831, 832, 833, 834, 835/1, 835/2, 836, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 842, 843, 844/1, 844/2, 844/3, 844/4, 845/1, 845/2, 846/1, 846/2, 846/3, 846/4, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8, 846/9, 847/1, 847/2, 848, 849/1, 849/2, 850/1, 850/2, 851/1, 851/2, 851/3, 851/4, 852, 853, 854/1, 854/2, 855, 856, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 858, 859, 860, 861/1, 861/2, 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867/1, 867/2, 868, 869, 870, 871, 872/1, 872/2, 872/3, 872/4, 872/5, 872/6, 872/7, 873, 874, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 877, 878, 879/1, 879/2, 879/3, 881, 882/1, 882/2, 883/1, 883/2, 883/3, 883/4, 883/5, 883/6, 883/7, 883/8, 883/9, 883/10, 883/11, 883/12, 883/13, 883/14, 883/15, 883/16, 883/17, 883/18, 883/19, 883/20, 883/21, 883/22, 883/23, 883/24, 883/26, 883/27, 884, 885/1, 886/1, 886/2, 886/3, 887, 888, 889, 890, 891/1, 891/2, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915/1/1, 915/1/2, 921/1, 921/2, 921/3, 929, 930,
katastrálne územie Inovce:
392, 393, 394, 395/1, 395/2, 396, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 398/11, 398/12, 398/13, 398/14, 398/15, 399, 400, 401, 402, 403, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 405/12, 405/13, 405/14, 405/15, 405/16, 405/17, 405/18, 405/19, 405/20, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/25, 405/26, 405/27, 405/28, 405/29, 405/30, 405/31, 405/32, 405/33, 405/34, 405/35, 405/36, 405/37, 405/38, 405/39, 405/40, 405/41, 405/42, 405/43, 405/44, 405/45, 405/46, 405/47, 405/48, 405/49, 405/50, 405/51, 405/52, 405/53, 405/54, 405/55, 405/56, 405/57, 405/58, 405/59, 405/60, 405/61, 405/62, 405/63, 405/64, 405/65, 405/66, 405/67, 405/68, 405/69, 405/70, 405/71, 405/72, 405/73, 405/74, 406, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 407/6, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 407/11, 407/12, 407/13, 407/14, 407/15, 407/16, 407/17, 407/18, 407/19, 407/20, 407/21, 407/22, 407/23, 407/24, 407/25, 407/26, 407/27, 407/28, 407/29, 407/30, 407/31, 407/32, 407/33, 407/34, 407/35, 407/36, 407/37, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 421, 422, 423, 428, 433, 436, 438, 439, 442, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4 - časť, 444/5, 444/6, 444/7, 444/8, 444/9, 444/10, 444/11, 444/12, 444/13, 444/14, 444/15, 444/16, 445, 446, 447/1, 447/2, 447/3, 447/4, 447/5, 447/6, 447/7, 447/8, 447/9, 447/10, 447/11, 447/12, 448, 449, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 460/1, 460/2, 460/10, 460/11, 460/12, 460/14, 460/15, 460/16, 460/17, 460/18, 460/19, 460/20, 460/21, 460/22, 460/23, 460/24, 460/25, 460/26, 460/27, 460/28, 460/29, 460/30, 460/31, 460/32, 460/33, 460/34, 460/35, 460/36, 460/37, 460/38, 460/39, 460/40, 460/41, 460/42, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 462/1, 462/2, 463, 464/1, 464/2, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 475/4, 475/5, 475/6, 476/1, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/8, 477/1, 477/4, 477/5, 478/1, 478/3, 478/4, 479, 480/1, 480/2, 481, 482, 483/1, 483/3, 484, 485, 486/1, 486/2, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/4, 495/5, 496, 497, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512/1, 513,
katastrálne územie Jasenov:
401, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 408, 409, 412/1, 412/2, 412/3, 416, 417, 418, 419, 420/0/1, 420/0/2, 421, 423, 459, 461/1, 461/2, 466, 478/1, 478/2 časť, 480, 481,
katastrálne územie Kolibabovce:
256/3, 259/1, 261, 262 časť, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/1, 270, 271, 272, 273/1, 273/2, 274, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317, 318 , 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 422/1, 422/2, 423, 424, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430, 431, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 447, 448, 449/1, 449/2, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 458/3, 459, 460,
katastrálne územie Koňuš:
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665/1, 665/2, 666/1, 666/2, 667, 668, 669, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689/1, 689/2, 689/3, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696/1, 696/2, 697, 698, 699 časť, 700, 702, 703/1, 703/2, 703/3, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712/1, 712/2, 713, 714, 715, 716/1, 716/2, 717, 718, 719/1, 719/2, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 721/3, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 737, 738, 739, 740, 767/2, 770, 771, 774, 863, 864, 865, 866, 867,
katastrálne územie Koromľa:
520/1, 520/2, 525/1, 525/2, 526, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2, 532, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5, 547, 548, 549, 550/1, 551, 552, 553, 555, 556, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 582, 583/1, 583/2, 584, 592, 593, 594/1, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 599, 600, 601/1, 601/2, 602/1, 602/2, 602/3, 603/1, 603/2, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8, 603/9, 603/10, 603/11, 603/12, 604, 605, 606, 607, 608, 613, 614, 616, 617, 618,
katastrálne územie Krčava:
747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777/1, 777/2, 778, 784, 785/1, 785/2, 785/3, 786/1, 786/2, 786/3, 826, 827, 828/1, 828/2, 829, 830/1/1, 830/1/2, 830/2, 830/3, 830/4, 831, 832, 833/1/1, 833/1/2, 833/2, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/7, 834/1, 834/2, 835, 836, 837/1, 837/2, 840, 847/1, 847/2, 848, 849/1, 849/2, 850, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 877, 878/1, 879/1, 879/3, 880, 881, 888/1, 888/2, 889,
katastrálne územie Orechová:
305, 306, 307, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 319, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 329, 372/1, 372/2, 443/1, 443/2, 444,
katastrálne územie Petrovce:
313, 314/2, 608/1, 610, 611, 612, 613, 614, 615/1, 615/2, 616, 617, 618, 620, 621, 622/1, 622/2, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 632/1, 632/2, 632/3, 633, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5, 636, 637, 638/1, 638/2, 638/3, 639, 640, 641/1, 641/2, 642, 643, 652/1, 652/2, 652/3, 653, 655/1, 655/2, 656, 657, 658/1, 658/2, 658/3, 658/4, 659, 661/1, 661/2, 661/3, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, 662/7, 663/1, 663/2, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674/1, 675/1, 675/2, 677, 678/1, 678/2, 679, 680, 681/1, 681/2, 681/3, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 694, 695, 696, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 699, 700, 701/1, 701/2, 702, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 722/1, 722/2, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729/1, 729/2, 731/1, 732, 733/1, 734, 735, 738/1, 738/2, 738/3, 739, 740, 750, 751, 752, 753/1, 753/2,
katastrálne územie Podhoroď:
406, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411/1, 411/2, 412, 413, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 420, 421/1, 421/2, 421/3, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, , 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429/1, 429/2, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 439/5, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448/0/1, 448/0/2, 449, 450, 451/1, 451/2, 451/3, 452, 453, 454/1, 454/2, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 461/10, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 465/6, 465/7, 465/8, 465/9, 465/10, 465/11, 466, 467/1, 467/2, 468/1, 468/2, 468/3, 469/1, 469/2, 469/3, 469/4, 469/5, 469/6, 469/7, 469/8, 469/9, 469/10, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 471/1, 471/2, 471/3, 472/1, 472/2, 472/3, 473, 474/1, 474/2, 474/3, 474/4, 474/5, 475, 476, 477, 478 časť, 479, 480, 481, 482, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 484/3, 484/4, 484/5, 485, 486, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 487/7, 487/8, 487/9, 488, 489, 490, 491, 492, 493/1, 494, 495/1, 496/1, 496/2, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504/1, 504/2, 505, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 515, 516/1, 516/2, 516/3, 518, 519, 520/1, 520/2, 521, 522, 523, 524/1, 524/2, 525, 526, 527, 528, 529/1, 529/2, 530, 531/1, 531/2, 533/1, 533/2, 534, 535, 536, 537, 539, 540/1, 540/2, 541, 542, 543, 544, 545, 546/2, 547/1, 547/2, 548, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 553/4, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581,
katastrálne územie Porúbka:
604/1, 604/12, 604/14, 605/1, 605/2, 627, 628, 645, 646/1, 646/2, 646/3, 782, 801, 894, 895/1, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 895/6, 902/1, 902/2, 919, 930/1, 930/3, 930/4, 930/6, 930/7, 930/8, 930/9, 930/10, 930/11, 930/12, 930/13, 930/14, 930/15, 930/16, 930/17, 930/18, 930/19, 930/20, 930/21, 930/22, 930/23, 930/24, 930/25, 951/0/1, 951/0/2, 954, 1000/3, 1306/1, 1306/2, 1307/2, 1316/2, 1316/3, 1316/4, 1316/5, 1318/1, 1318/2, 1318/3, 1318/4, 1320/1, 1320/2, 1321, 1376/1, 1376/2, 1376/3, 1376/4, 1377, 1378, 1396/2, 1403/2, 1412/2, 1421/1, 1421/2, 1421/3, 1430/1, 1430/2, 1452/2, 1453, 1515, 1516/2, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1566, 1586, 1593/2, 1594, 1597, 1598, 1604/1, 1604/2, 1606/1, 1606/2, 1609/3, 1616, 1617/1, 1617/2, 1617/3, 1617/4, 1618/1, 1618/2, 1618/3, 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1625/5, 1626/2, 1650/1, 1650/2, 1650/3, 1652/1, 1654/2, 1655/1, 1670/1, 1670/2, 1676/2, 1691/1, 1691/2, 1697/1, 1697/2, 1778, 1791, 1799, 1840, 1848, 1858/1, 1858/2, 1868, 1869, 1872, 1962/2, 1962/3, 1962/4, 1962/5, 1996/1, 1996/2, 2068, 2116, 2117, 2137, 2166/1, 2166/2, 2166/3, 2166/4, 2186, 2198, 2217, 2250, 2279/4, 2279/5, 2279/6, 2279/7, 2297, 2366, 2370, 2388/1, 2388/2, 2395, 2398, 2419, 2480, 2495, 2553, 2556, 2579, 2585, 2591, 2592, 2614, 2655, 2669, 2676, 2680/1, 2680/2, 2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/6, 2680/7, 2681/1, 2681/2, 2681/3, 2681/4, 2681/5, 2682/1, 2682/2, 2682/3, 2682/4, 2684, 2686, 2688/2, 2690/2, 2692, 2694/2, 2696, 2697, 2698/1 časť, 2704/1, 2705, 2706, 2709, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2721, 2722, 2723, 2726, 2727/1, 2727/2, 2727/3, 2727/4, 2727/5, 2727/6, 2727/7, 2728, 2729, 2730, 2731/1, 2732/1, 2732/2, 2732/3, 2732/4, 2733, 2734, 2735, 2736, 2742/1, 2742/13, 2744, 2745/1, 2746/1, 2747, 2748, 2749/2, 2751, 2752, 2754, 2756, 2757, 2758,
katastrálne územie Priekopa:
503, 506, 507, 521, 526, 528, 537, 539, 543, 545, 564, 570/1, 570/2, 570/3, 570/4, 571, 574, 578, 580, 587, 620/1, 620/2, 621, 624, 631/2, 648, 649/1, 649/2, 649/5, 649/6, 649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/14, 649/15, 649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649/20, 649/21, 649/22, 649/23, 649/24, 649/25, 649/26, 649/27, 649/28, 649/29, 649/30, 649/31, 649/32, 649/34, 649/35, 649/36, 649/37, 649/40, 649/41, 649/42, 649/43, 649/44, 649/45, 649/46, 649/47, 649/48, 649/49, 649/50, 650, 653/3, 665/1, 748/1, 748/2, 749/1, 749/2, 766, 795/2, 806/1, 806/3, 890, 891, 892, 893, 894, 896/1, 929, 945, 1088, 1151, 1159, 1178, 1251, 1266, 1273, 1298, 1299, 1304, 1305/1, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1310, 1313, 1328/1, 1328/2, 1347/1, 1347/2, 1368/1, 1369, 1376/3, 1377, 1381/2, 1383, 1386, 1388, 1390, 1391/1, 1392/1, 1392/2, 1393/1, 1393/2, 1395, 1396, 1410, 1417, 1680, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1685, 1763, 1764, 1780, 1785/1, 1785/19, 1785/20, 1785/21, 1785/22, 1785/23, 1785/24, 1785/25, 1785/26, 1785/27, 1785/28, 1785/29, 1785/30, 1785/31, 1785/32, 1785/33, 1785/34, 1786, 1793/2, 1794, 1796, 1801/1, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1826, 1827, 1828, 1829/1, 1829/2, 1830/1, 1830/2, 1840/1, 1840/4, 1841 časť, 1842, 1843/1, 1843/2, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848,
katastrálne územie Remetské Hámre:
87, 193/0/1, 193/0/2, 194, 195, 660/1, 660/2, 660/3, 660/4, 664, 666/2, 666/4, 667, 676/1, 677, 678/1, 678/2, 678/3, 679/1, 679/2, 679/3, 679/4, 679/5, 679/6, 679/7, 680/1, 680/2, 680/3, 682, 683/1, 683/2, 683/3, 684, 687/1, 687/2, 687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 688, 689, 690/1, 690/2, 690/3, 691/1, 691/2, 691/3, 692, 693, 694, 695/1, 695/2, 695/3, 695/4, 696/1, 696/2, 696/3, 697/1, 697/2, 697/3, 698/1, 698/2, 698/3, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 702/3, 702/4, 703/1, 703/2, 704/1, 704/2, 705, 706/1, 706/2, 706/3, 708/1, 708/2, 708/3, 708/4, 709/1, 709/2, 709/3, 709/4, 710/1, 710/2, 710/3, 711/1, 711/2, 711/3, 712, 713/1, 713/2, 714, 715, 716/1, 716/2, 717, 718, 719/1, 719/2, 720, 721/1, 723/1, 723/2, 723/3, 724/1, 724/2, 724/3, 725, 726/1, 726/2, 727/1, 727/2, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743/1, 743/2, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828/1, 828/2, 829/1, 829/2, 829/3, 829/4, 829/5, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 836/3, 836/4, 837, 839, 840, 841, 842/1, 842/2, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 876, 877/1, 877/2, 878, 879, 880, 881, 882/1, 886/1, 886/2, 887, 888, 889/1, 889/2 časť, 890/1, 890/2, 890/3, 892, 893, 894, 895, 897/1, 897/2, 897/3, 897/4, 897/5, 897/6, 897/7, 897/8, 897/9, 897/10, 898, 899, 901/1, 901/2, 901/3
katastrálne územie Ruská Bystrá:
525, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 543, 544, 545, 546, 547/1, 547/2, 548, 549, 550, 565, 585 časť, 586, 591 časť, 592
katastrálne územie Ruský Hrabovec:
536, 537, 538/1, 538/2, 539, 541, 543, 544 časť, 608, 613, 615, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637/1, 637/2, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 663/1, 663/2, 664, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 666, 667, 668, 669, 670, 671/1, 671/2, 672, 673/1, 673/2, 674, 675/1, 675/2, 675/3 časť, 676, 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 704/2, 706, 707, 708, 709/1, 710, 711/1, 711/2, 712, 713, 716, 717/1, 717/2, 718, 719, 720 časť
katastrálne územie Vojnatina:
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1, 425, 426/1, 426/2, 426/3, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436/1, 437, 438, 441, 442, 443/1, 444, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473/1, 473/2, 474, 475, 476, 477, 481, 486, 488, 491, 492, 493, 494, 498, 499/1, 499/2, 499/10, 507, 508, 509/1, 509/2, 509/3, 510, 511, 512, 513/1, 513/2, 513/3, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 529, 530, 531, 532, 533, 536, 538, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 547/1, 547/2, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, 563/5, 563/6, 564, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583/1, 583/2, 584, 585/1, 585/2, 585/3, 586/1, 586/2, 587, 588
katastrálne územie Vyšná Rybnica:
415/1, 415/2, 454, 455, 457, 458, 459/1, 500, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 505/1, 505/2, 505/3, 505/4, 505/5, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 510/5, 510/6, 510/7, 510/8, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 513/1, 513/2, 525/1, 525/2, 525/3, 525/4, 525/5, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, 528, 529, 530 časť, 531, 533/1, 533/2, 534, 548, 549, 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 551, 552/1, 552/2, 555/1, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563/1, 563/2, 564, 565, 566/1, 566/2, 567, 568/1, 568/2, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577/1, 577/2, 578, 579/1, 580, 581/1, 582, 583/1, 584/1, 585, 586/1, 587/1, 588, 589/1, 589/2, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597/1, 597/2, 598/1, 598/2, 599, 600, 601/1, 601/2, 602/1, 602/2, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636/1, 637/1, 638/1, 639, 640/1, 640/2, 641, 642, 643, 644, 645, 646/1, 646/2, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 663/1, 663/2, 663/3, 663/4, 663/5, 663/6, 663/7, 664, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 665/6, 665/7, 665/8, 665/9, 665/10, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673/1, 674/1, 675/1, 675/2, 675/3, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694/1, 694/2, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706/1, 707, 708/1, 709/1, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719/1, 719/2, 722, 723, 724, 725, 726/1, 727/1, 728, 729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737/1, 738, 739, 740, 741, 742/1, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753/1, 754/1, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1, 761, 762, 763, 764/1, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773/1, 773/2, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821/1, 821/2, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833/1, 833/2, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 877/1, 877/2, 884, 886, 889 časť, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 890/6, 890/7, 891, 892/1, 892/2, 893/1
katastrálne územie Vyšné Nemecké:
226/22, 226/28, 360/1, 360/2, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 559, 565, 566, 567, 571, 572
katastrálne územie Vyšné Remety:
426/1, 426/2, 426/4, 427, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 440/1, 440/2, 441, 442, 443, 444/1, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464/1/1, 464/1/2, 464/2, 467, 475, 481, 482, 483 časť, 484.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 195/2010 Z. z.
Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 písm. c)
okres Sobrance
katastrálne územie Beňatina:
570 časť, 559/1 časť, 612 časť, 616 časť, 623 časť, 642 časť, 645 časť, 647/1 časť, 659 časť,
katastrálne územie Hlivištia:
412/1 časť, 412/2 časť, 412/34 časť, 416/1 časť, 447/5 časť, 455/1 časť, 457/1 časť, 456/1 časť,
katastrálne územie Husák:
854/1 časť,
katastrálne územie Choňkovce:
846/1 časť, 846/4 časť, 854/1 časť, 883/1 časť,
katastrálne územie Inovce:
460/1 časť, 460/2 časť, 485 časť,
katastrálne územie Koňuš:
696/1 časť, 703/1 časť, 711 časť, 712/1 časť, 721/1 časť,
katastrálne územie Koromľa:
603/1 časť, 603/3 časť,
katastrálne územie Petrovce:
634/1 časť, 634/2 časť, 639 časť,
katastrálne územie Podhoroď:
474/2 časť, 475 časť, 487/1 časť, 487/3 časť, 487/6 časť,
katastrálne územie Porúbka:
1872 časť, 1996/1 časť, 2068 časť, 2217 časť, 2250 časť, 2279/4 časť,
katastrálne územie Priekopa:
1785/1 časť, 1785/23 časť,
katastrálne územie Ruská Bystrá:
529 časť, 549 časť,
katastrálne územie Remetské Hámre:
694 časť, 698/1 časť 699, 703/1, 704/1, 706/1, 712 časť, 713/1 časť, 714, 730, 741 časť, 743/1 časť, 745 časť, 746, 749 časť, 750 časť, 758 časť, 761 časť, 778, 780 časť, 781 časť, 782 časť, 783 časť, 789 časť, 792 časť, 795 časť, 797 časť, 798 časť, 803 časť, 804 časť, 805 časť, 806 časť, 807 časť, 810, 811, 813, 814 časť, 815, 817, 821 časť, 822 časť, 823 časť, 835 časť, 836/1 časť, 837 časť, 840, 854 časť, 856,
katastrálne územie Vyšná Rybnica:
592/1, 592/2, 593/1, 593/2 časť, 600 časť, 603/2, 683 časť, 685 časť, 687, 696, 697/2 časť, 698 časť, 700 časť, 704 časť, 705, 706/1, 707, 718 časť, 725 časť, 727/1, 728/1 časť, 728/2 časť, 739 časť, 761/2 časť, 762 časť, 763 časť, 769, 778 časť, 781 časť, 783 časť, 793 časť, 794 časť, 797, 799 časť, 800 časť, 801 časť, 805 časť, 808 časť, 809 časť, 815 časť, 816 časť, 817 časť, 818, 819 časť, 820 časť, 823 časť, 846 časť, 847 časť, 848 časť, 851 časť, 852, 853 časť, 857, 859 časť, 861 časť, 862 časť, 863, 866 časť, 867, 868 časť, 869 časť, 872 časť.
okres Michalovce
katastrálne územie Oreské:
591/1 časť, 593/1časť, 593/3, 593/5 časť, 593/7 časť, 593/8 časť, 593/9, 599/2 časť, 601/3 časť, 602/3 časť, 608/1 časť, 759/1 časť, 760 časť, 790/2 časť, 790/5 časť,
katastrálne územie Staré:
866 časť, 867 časť, 868/1 časť, 868/2 časť, 869 časť, 870/1 časť, 871 časť, 873/1 časť, 891/1 časť, 892/1 časť, 892/2 časť, 892/3 časť, 893/1 časť, 893/2 časť, 893/3 časť, 895/1 časť, 895/2 časť, 895/3 časť, 898 časť, 1003/2 časť, 1005 časť,1015 časť,
katastrálne územie Strážske:
2160 časť, 2176 časť, 2177 časť, 2178 časť, 2179 časť, 2180 časť,
katastrálne územie Trnava pri Laborci:
630/1 časť.
okres Humenné
katastrálne územie Brekov:
701 časť,
katastrálne územie Hažín nad Cirochou:
185/1 časť, 186/1 časť, 1098/1 časť,
katastrálne územie Humenné:
5233, 5235 časť, 5297 časť, 5493 časť, 5494 časť, 5495 časť, 5496 časť, 5497/1 časť, 5498 časť,
katastrálne územie Chlmec:
379 časť, 380/1 časť, 392 časť,
katastrálne územie Jasenov:
753 časť, 754/2 časť, 755 časť, 758 časť, 759 časť, 760 časť, 761 časť, 762 časť, 767 časť, 774 časť, 841/1 časť, 843/1 časť, 905 časť, 928 časť, 932 časť, 933 časť,
katastrálne územie Kamienka:
832/1 časť,
katastrálne územie Porúbka:
143 časť, 153 časť, 163/2 časť, 166 časť, 170 časť, 551 časť, 608 časť,
katastrálne územie Ptičie:
641 časť, 642/1 časť, 643 časť, 647 časť, 649/1 časť, 649/4 časť, 650/1časť, 657/2 časť, 680 časť, 681 časť, 682 časť.
okres Snina
katastrálne územie Hrabová Roztoka:
1373/1 časť, 1388 časť, 1393,
katastrálne územie Kolonica:
1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 časť, 1136 časť, 1137, 1138 časť, 1139, 1140, 1141, 1142 časť, 1143 časť, 1144 časť, 1145 časť, 1147 časť, 1150 časť,
katastrálne územie Ladomirov:
1043 časť, 1044,
katastrálne územie Snina:
5696/1 časť,
katastrálne územie Stakčín:
1917 časť,
katastrálne územie Strihovce:
317/1 časť,
katastrálne územie Zemplínske Hámre:
1054 časť.
Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 1, sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“) podľa platných lesných hospodárskych plánov, vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.
Lesný hospodársky celok Sobrance
LUC Správa lesov Sobrance - štátne
Stav JPRL k 1. 1. 2000
4, 7, 12, 27A,B, 28, 29, 30, 41, 50 A,B, 69A,B, 72, 76, 79, 85, 112, 115, 126, 128, 134, 150 A,B, 151, 156 A,B, 160, 176, 177, 184, 197, 198, 200 A,B, 201, 202, 203, 222, 223, 225, 237, 238, 239, 244, 245, 250, 255, 256, 259, 263, 285, 287, 310, 312, 315, 319, 321, 336, 342, 406, 410, 413, 416, 418 A,B, 421, 429, 430, 431, 434, 448, 452, 454, 461, 500, 508, 509, 522, 550, 559, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 583,
LUC Správa lesov Sobrance - neštátne neodovzdané
Stav JPRL k 1. 1. 2000
2437,
LUC Správa lesov Porúbka - štátne
Stav JPRL k 1. 1. 2000
79, 84, 97, 98, 102, 119, 123, 124, 140, 154, 183, 188, 192, 198, 199, 200, 203, 205, 208, 210, 211, 216, 217, 219, 252, 259, 270, 274, 276, 280, 282, 283, 286, 296, 298, 303, 304, 308, 351, 352, 370, 539, 541, 542, 544, 545, 546, 548, 551, 552, 555, 556, 564 A,B, 567, 586, 605, 606, 612, 613, 616, 618 A,B, 620, 630 A,B, 658,
LUC Správa lesov Porúbka - neštátne neodovzdané
Stav JPRL k 1. 1. 2000
1232, 1233, 1249, 1288, 1496, 1497, 2085, 2092, 2093, 2101A,B, 2102, 2105, 2121,
LUC Urbárska spoločnosť Hrabová Roztoka
172, 175, 178, 182, 184,
LUC Urbariát Podhoroď
157, 164,
LUC Pozemková spoločnosť Poľany
124A,B, 136A,B,C, 139,
LUC Urbariát Choňkovce
91, 94, 103,
LUC Lesná a urbárska spoločnosť Veľké Kapušany
51, 55, 57
LUC Lesná urbárska spoločnosť POLOM obce Beňatina
2078A,B, 2079,
LUC Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Koromľa
89, 91, 109,
LUC Urbárska spoločnosť Kolibabovce
82, 135,
LUC Pozemkové spoločenstvo Vojnatinská jama
155, 158,
LUC Pozemkové spoločenstvo „ Zajkov „ Krčava
15,
LUC Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Holica v Inovciach
2, 5, 7, 8, 9, 13, 14,
LUC Lesné družstvo Priekopa
216A,B, 220, 223, 229, 228, 231, 235, 236, 239,
LUC Urbárske pozemkové spoločenstvo Koňuš
403B, 409, 413, 417, 420, 425, 427, 432, 434, 437,
LUC Pozemkové spoločenstvo lesnej spoločnosti Bežovce-Kristy
306, 307, 317,
LUC Pozemkové spoločenstvo - Lesná spoločnosť v Porúbke
150,
LUC Majmová, PS Vyšná Rybnica
190, 191, 193,
LUC Urbárska spoločnosť Vyšné Remety
123, 124, 126, 130,
LUC Urbariát Ostrov
64,
LUC Urbárska spoločnosť Budkovce
28.
Lesný hospodársky celok Strážske
LUC Strážske - štátne
Stav JPRL k 1. 1. 2000
57, 177 A,B,C,
LUC Strážske - neštátne neodovzdané
Stav JPRL k 1. 1. 2000
144, 161, 162 A,B, 165, 166 A,B, 167, 170, 172, 173, 178, 179,
LUC Lesná pozemková spoločnosť Oreské
Stav JPRL k 1. 1. 2000
106, 107, 108, 136,
Lesný hospodársky celok Jovsa
Stav JPRL k 1. 1. 2010
1 A,B,C,D, 2 E, 20 C, 25 D, 26 D, 30 B, 34 A, 35 A,C, 46 C, 47 B,C, 48 D,E, 75 B, 78 C, 88 H, 106 E, 108 A, B, 126 A, 129 D,F, 130 D, 131 A, 132 A,
LUC Urbárska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom
Stav JPRL k 1. 1. 2002
30,31, 35, 36, 37 A,B, 38A,B, 39, 40 A,B,
Lesný hospodársky celok Kamienka
Stav JPRL k 1. 1. 2010
1 F, 5 A, 9 C, 18 G, 37 D, 42 A, 43 A, 46 A, 59 C, 62 C, 62 E,
Lesný hospodársky celok Kamenica nad Cirochou
Stav JPRL k 1. 1. 2010
1 A,B, 3 E, 5 B,C, 7F, 12 E, 40 E, 43F, 55 B,C,E, 61B, 74B,E, 79A.
Lesný hospodársky celok Snina
Stav JPRL k 1. 1. 2001
LUC Urbariát Stakčín
47 B,
LUC Šponáreň, Vlastník: Súkromné lesy Kredba a spol s.r.o.
2 A,B, 3, 4, 5 A,B, 18 A,B, 35, 36, 37, 38, 39, 40 A,B, 46, 47 A, 48, 541,
LUC Štátne lesy
153, 154, 155 A,B, 161, 162, 163, 164 A,B, 165, 173,
LUC Neštátne - neodovzdané
1, 6.
Lesný hospodársky celok Humenné
LUC Humenné - štátne
14, 17, 19, 22, 23A,B, 24, 25A,B, 29, 31, 32, 35A,B, 66A, 81, 100, 104, 105, 108A,B,C, 109, 126A,B, 127, 128, 129, 137, 159, 172, 193, 243, 263, 325, 339, 346, 440, 506, 537, 606, 671, 672, 673, 674, 692, 693,
LUC Bývalí urbárnici Humenné
74, 75, 76A,B, 80,
LUC Urbariát obce PS Jasenov
66B, 69, 70, 71A,B, 72A,B,
LUC Urbariát pozemkového spoločenstva Porúbka PS
691,
LUC Urbárska a pasienková spoločnosť Brekov
1, 4, 5, 6, 12, 13, 18,
LUC Urbárnici a podielnici lesa Hažín nad Cirochou
153, 154A,B, 156A,B, 166,
LUC Urbárska a pasienková spoločnosť Chlmec
688, 689,
LUC Urbárska spoločnosť a lesné spoločenstvo Valaškovce
41, 43, 57, 58, 60, 115, 116A,B, 118, 120, 122, 123 A,B,C,D, 686A,B
LUC Lesy mesta Humenné
323.
2)
Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
1)
§ 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.