196/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Volovské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky poľnej, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Bôrka, Čučma, Dobšiná, Drnava, Gemerská Poloma, Kováčová, Lúčka, Pača, Rožňava a Vlachovo, v okrese Košice okolie v katastrálnych územiach Bukovec, Hačava, Hodkovce, Hýľov, Jasov, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košické Hámre, Kysak, Malá Ida, Malá Lodina, Medzev, Nováčany, Opátka, Poproč, Rudník, Ružín, Šemša, Sokoľ, Štós, Trebejov, Veľká Lodina, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev a Zlatá Idka, v okrese Košice I v katastrálnych územiach Čermeľ, Kamenné a Kavečany, v okrese Spišská Nová Ves v katastrálnych územiach Hnilčík, Hnilec, Chrasť nad Hornádom, Kolinovce, Krompachy, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Mlynky, Nižné Slovinky, Olcnava, Poráč, Rudňany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Šafárka, Teplička, Vítkovce a Vyšné Slovinky, v okrese Gelnica v katastrálnych územiach Gelnica, Helcmanovce, Henclová, Kluknava, Kojšov, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Rolova Huta, Smolník, Smolnícka Huta, Stará Voda, Švedlár, Úhorná, Veľký Folkmar, Závadka a Žakarovce a v okrese Prešov v katastrálnych územiach Hrabkov, Klenov, Miklušovce a Sedlice.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 121 420,6500 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a)
vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného a výra skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b)
mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov1) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rožňave, na Obvodnom úrade životného prostredia Košice okolie, na Obvodnom úrade životného prostredia v Košiciach, na Obvodnom úrade životného prostredia v Spišskej Novej Vsi a na Obvodnom úrade životného prostredia v Prešove.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
Jozef Medveď v. r.
Príloha k vyhláške č. 196/2010 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom nehnuteľností k 31. marcu 2004, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:50 000 tejto nomenklatúry:
Spišská Nová Ves 37 – 12
Krompachy 37 – 21
Dobšiná 37 – 14
Medzev 37 – 23
Rožňava 37 – 32
Turňa nad Bodvou 37 – 41
Prešov 37 – 22
Košice 37 – 24
Moldava nad Bodvou 37 – 42, 44
Vonkajšia hranica
Východiskový bod vonkajšej hranice sa začína na severnom okraji obce Drnava. Hranica je vedená v smere na sever súbežne s Lepkavým potokom. V mieste sútoku Lepkavého potoka a Južného potoka hranica pokračuje severozápadným smerom lesnou cestou nad Južným potokom, ktorá stúpa po vrstevnici ku kóte 746 m n. m. Pokračuje v smere na sever, neďaleko kóty 893 m n. m. sa otáča západným smerom a opäť je vedená vrstevnicovou lesnou cestou až pod kótu 931 m n. m., odkiaľ po výraznom morfologickom hrebeni cez kóty 912 m n. m., 889 m. n. m., 950 m. n. m. a kóty Čipkov vrch (966 m n. m.) sa pod kótou 946 m n. m. otáča smerom na juhozápad. Hranica prichádza k štátnej ceste Krásnohorské Podhradie - Úhorná a pokračuje jej ľavou stranou, nad kótou 682 m n m. sa pod lesom prudko otáča do severozápadného smeru, prechádza cez pasienky „Breziny“ a popod les pokračuje k bezmennému prítoku Lazného potoka. Hranica v pokračovaní obchádza obec Pača, križuje Krásnohorský potok a v pokračovaní je vedená hranicou lesa. V oblasti „Panských lúk“ sa hranica otáča smerom na sever súbežne s poľnou cestou a asi po 800 metroch sa následne vracia naspäť na juh súbežne s lesnou cestou okrajom lesa. Hranica sa opäť otáča do severozápadného smeru, je vedená cez les ku kóte (Ostrý vrch 882 m n. m.), pokračuje juhozápadným smerom ku kóte Malý Ostrý vrch (807,5 m n. m.) a ďalej ku kóte 699 m n. m. Pod kótou 694 m n. m. sa hranica otáča do severozápadného smeru, je vedená súbežne lesnou cestou, ktorá prudko stúpa až pod kótu 686 m n. m., odkiaľ pokračuje po vrstevnici a v časti „Kapitánov bok“ klesá do Rožňavskej doliny. Hranica je vedená približne 1 600 metrov Rožňavskou dolinou a následne sa otáča do juhozápadného smeru a pokračuje súbežne s lesnou cestou, ktorá obchádza kótu 664 m n. m. a pokračuje ďalej severovýchodným smerom po lesnej ceste, ktorá ústí do Majerskej doliny. Pred záverom Majerskej doliny sa hranica otáča na juhozápad a pokračuje lesnou cestou, ktorá prechádza okolo kóty Stredná hora (634 m n. m.), pričom križuje Lazný potok. Pokračuje severozápadným smerom k pramenisku bezmennému pravostrannému prítoku potoka Laz, pričom ďalej pokračuje súbežne s lesnou cestou okolo kóty 611 m n. m. a cez „Predné lazy“ schádza do doliny Betliarskeho potoka v oblasti betliarskych rybníkov. Následne sa hranica prudko otáča na severozápad, prechádza na druhú stranu doliny. Pokračuje v smere na sever súbežne s lesnou cestou po výraznom hrebeni s najvyššou kótou Hermitka (738 m n. m.). Následne sa otáča do severovýchodného smeru, prechádza cez kótu Balochova hoľa (1170,5 m n. m.) a smeruje k hlavnému hrebeňu Volovských vrchov. Obchádza kótu Volovec (1212,6 m n. m.) a pokračuje hlavným hrebeňom až po kótu Čertova hoľa (1245 m n. m.), kde sa stáča do juhovýchodného smeru a pokračuje Dlhou dolinou k Podsúľovej a v smere na sever pokračuje ďalej súbežne so Súľovským potokom. Hranica sa potom v oblasti vyústenia Hluchej doliny otáča v smere na západ a pokračuje súbežne s ňou až po kótu 609 m n. m., kde opúšťa dolinu a jej smer sa mení na juhozápadný až južný. V úseku nad Bielou skalou pokračuje hranica súbežne s lesnou cestou opäť severozápadným smerom popod kótu 820 m n. m. V časti „Za Kotliskom“ hranica pokračuje okrajom lesa západným smerom a následne severným smerom súbežne s Vlachovským potokom, respektíve v pokračovaní pod hrebeňom s kótami Stromiš (1192 m n. m.) a Smrečinka (1266 m n. n.). Hranica sa otáča do západného smeru súbežne s dolinou potoka Rakovec, ktorou je hranica vedená až do časti obce Rakovec obce Mlynky. Hranica obchádza časť obce a pokračuje severným smerom k obci Mlynky, ktorú obchádza východným a severným okrajom a pozdĺž štátnej cesty prechádza k časti obce Prostredný Hámor obce Mlynky, ktorú obchádza severným okrajom. Smerom na sever prebieha okrajom štátnej cesty po časť obce Biele Vody obce Mlynky, ktorú obchádza východným okrajom. Od nej prebieha severovýchodným smerom po hranici katastrálneho územia Mlyniek a Spišskej Novej Vsi po kótu 771,3 m n. m., ktorou sa odkláňa od hranice katastra, obchádza objekt vodárne a okolo objektu CO schádza na štátnu cestu, pozdĺž ktorej prechádza asi 1 800 metrov časťou obce Novoveská Huta obce Spišská Nová Ves až po priestor Rybník, pokračuje juhozápadným smerom pod kótu Muráň, tu sa láme na juhovýchod a po 350 metroch sa vracia severovýchodným smerom späť. Novoveskú Hutu obchádza okrajom obce a vracia sa údolím Holubnice pozdĺž štátnej cesty späť na južný okraj Ferčekoviec, odkiaľ prebieha východným smerom okrajom lesa po lokalitu Hájik. Obchádza ju okrajom obce a pokračuje južným smerom okrajom lesa a cez kótu 599,8 m n. m. do údolia Tepličského Brusníka, v ktorom obchádza rekreačnú chatovú osadu a vracia sa na južný okraj obce Teplička. Obchádza obec okrajom pasienkov a schádza južným smerom ku kóte Babiná, ktorú východným smerom obchádza po okraji pasienkov a okrajom lesa až ku odkalisku v ústí Zadnej doliny. Obchádza odkalisko a areál priemyselného závodu a okrajom lesa v údolí Rudnianskeho potoka prechádza k obci Rudňany. Túto obchádza okrajom intravilánu v oblasti potoka Zimné, odkiaľ prechádza južným smerom na kótu Sivá skala (862,2 m n. m.) a východným smerom na kótu 900 m n. m., odkiaľ sa severným smerom vracia na okraj intravilánu do časti Závistlivec, obchádza zvyšok obce a rómskej osady Pätoraká a vracia sa pozdĺž štátnej cesty späť do ústia doliny k osade Oľša, od ktorej okrajom lesa východným smerom prebieha do údolia potoka nad Matejovcami nad Hornádom. Pokračuje údolím potoka k obci, ktorú obchádza východným okrajom k železničnej trati Košice - Žilina. Východným smerom prebieha južným okrajom železnice až po Kolinovce, pričom obchádza južným okrajom obce Chrasť nad Hornádom vrátane rómskej osady a Olcnavy. Pri Kolinovciach prebieha od železničného mosta na západnom okraji obce južným smerom pasienkami do údolia potoka na kat. hranici medzi obcami Kolinovce a Krompachy. Po 700 metroch sa stáča na východ a pokračuje údolím potoka a okrajom lesa na hrebeň severne od doliny vodného toku Jarček, prebieha ním východným smerom a v polovici doliny zbieha do nej, pokračuje dnom doliny západným smerom na jej koniec a vracia sa východným smerom, pričom jej južným okrajom obchádza záhradkársku osadu a zariadenia v doline pravostranného prítoku okrajom lesa na južný okraj Krompách, odkiaľ prebieha južným smerom po okraji lesa po obec Slovinky. Túto obchádza okrajom obce a vracia sa okrajom lesa a okrajom obce na južný okraj Krompách. Odtiaľ prebieha východným a juhovýchodným smerom cez pasienky a lesné porasty okolo kóty 758,5 m n. m. na hrebeň severovýchodne od kóty Krompašský vrch, ktorým prebieha juhovýchodným smerom hranicou lesa poza lyžiarske stredisko Plejsy. V doline sa hranica otáča do severovýchodného smeru cez kótu 912 m n. m. a po morfologickom chrbte schádza do doliny Záhorského potoka.
Hranica pokračuje ďalej východným smerom súbežne so Záhorským potokom k osade Štefanská huta. Pokračuje štátnou cestou východným až juhovýchodným smerom, následne v časti „Cimermanka“ sa hranica otáča do juhozápadného smeru a pokračuje súbežne v smere s bezmenným tokom. Ďalej je hranica vedená súbežne s lesnou cestou, obchádza kótu 752 m n. m., prechádza sedlom medzi kótami Zbojnícka skala (779,6 m n. m.) a Anšel (758,7 m n. m.) a v časti „Nad jelšami“ je opäť vedená lesnou, resp. poľnou cestou (Červená chrasť). Po lesnej ceste zo severnej strany obchádza obec Žakarovce. Južná hranica je vedená hranicou lesa, v časti „Mláčky“ sa hranica otáča smerom na juh, obchádza kótu Žakarovský vrch (842 m n. m.) a juhovýchodným smerom lesom prechádza k mestu Gelnica, miestnou časťou „Slovenské cechy“, pričom je hranica vedená okrajom lesa poza mesto až k Turzovskému potoku, ktorým súbežne pokračuje. Obchádza Turzovské jazero, lokalitu Turzov a v smere potoka pokračuje lesnou cestou západným smerom okolo šachty Leopold a cez Tatarkov kríž až ku kóte 849 m n. m., kde sa mení smer hranice na juhovýchod a pokračuje skoro až ku kóte 1062 m n. m. Tu sa otáča v smere na západ, v časti „Rozsypaná skala po Matiašku“ smerom na juh ku kóte 870 m n. m., kde sa otáča do západného až juhozápadného smeru súbežne s lesnou cestou a pokračuje až po „Matyašku“. Ďalej pokračuje súbežne s lesnými cestami ponad Ostrý hrb k Banskému vrchu a Lelakovej. V časti Banské pokračuje okrajom lesa a prechádza v smere na západ cez pasienky v časti Veľké pole, popod kótu Čierny vrch (746 m n. m.), cez kótu 572 m n. m. pozdĺž katastrálnej hranice medzi obcami Helcmanovce a Mníšek nad Hnilcom, odkiaľ krajom lesa pokračuje juhovýchodným smerom až do údolia Hnilca. Juhozápadným smerom pokračuje k obci Mníšek nad Hnilcom, ktorú obchádza, a vracia sa späť severovýchodným smerom súbežne s riekou Hnilec. Ďalej pokračuje okrajom lesa pozdĺž južnej hranice katastrálneho územia Helcmanovce, obchádza obec Helcmanovce a pokračuje v smere údolia Hnilca. V časti Dubová úboč pretína Veľký Hutný potok a morfologickým hrebeňom stúpa ku kóte Štefankova (658 m n. m.). Za kótou 714 m n. m. juhovýchodným smerom schádza do údolia bezmenného potoka a pokračuje juhovýchodným smerom údolím Hnilca južne od obce Prakovce. Pretína pravostranné prítoky Hnilca (bezmenný potok, potok Zimná voda, Teplý jarok) a otáča sa smerom na severovýchod k huti Matilda a pokračuje lesnou cestou cez časť Predné Légy až prichádza k štátnej ceste v úseku Prakovce - Gelnica až k osade Háj. Tu sa hranica vracia späť juhovýchodným smerom cez lesný porast k výraznému morfologickému hrebeňu. Na hrebeni sa hranica otáča do severoseverovýchodného smeru, pod hrebeňom s kótami 811 m n. m. a Cendenling (789 m n. m.) sa otáča v smere na východ a schádza do doliny Perlového potoka, s ktorým súbežne pokračuje južným smerom asi 700 metrov. Otáča sa smerom na východ a prechádza cez kótu Smolej (748 m n. m.). Hranica opäť pokračuje okrajom lesa východným smerom, pretína údolie Kojšovského potoka a poľnou cestou pokračuje cez kótu Na vŕšku (576 m n. m.) až k štátnej ceste v úseku Veľký Folkmar - Košická Belá. V pokračovaní je hranica vedená súbežne s uvedenou cestou až ku hranici okresov Gelnica a Košice-okolie, odkiaľ hranica pokračuje krajom lesa juhovýchodne až k obci Košická Belá. Obchádza ju na východnej strane a severozápadným smerom sa vracia späť až k vodnej nádrži Malá Lodina, ktorú obchádza. Hranica sa od vodnej nádrže odkláňa pri chatovej oblasti v časti Kozinec, okrajom lesa obchádza osadu Rolova huta. Obec Margecany obchádza z východu po ceste vedúcej do Bystrého pri Klenove, hranicou lesa obchádza Za Gočalovou, vedie poza kótu Úzka (474 m n. m.), pretína dva bezmenné ľavostranné prítoky rieky Hornád v časti Fijarmos a Pod lazmi. Ďalej pokračuje súbežne s riekou Hornád, od ktorej sa odkláňa pri Býkovskej doline, ktorou prechádza severovýchodným smerom. Pred záverom doliny sa hranica otáča do severozápadného smeru ponad pasienky v časti Býkovec. Pokračuje severozápadným smerom, pričom pretína Hlbokú dolinu (Čiernohorský potok), Prostrednú dolinu (bezmenný potok) a Prednú dolinu (bezmenný potok), za ktorou sa hranica otáča na sever ku kóte Čierna hora (683 m n. m.). Od nej pokračuje smerom na západ k Vyšnej doline, kde okrajom lesa pokračuje severovýchodným smerom až do úplného záveru doliny do častí Lazy, Svätá Anna a Veľká lúka a schádza do údolia Krivého potoka, ktorý pretína, a sleduje kľukato okraj lesa východným smerom po Beňov laz, odtiaľ sa lesnou cestou stáča juhojuhovýchodným smerom po začiatok doliny Banské, vedie dolinou Banské po katastrálnu hranicu medzi Hrabkovom a Klenovom. Pred napojením sa na štátnu cestu Margecany - Hrabkov sa stáča dolinou na juh a po 600 metroch vychádza z lesa na jeho okraj. Odtiaľ sleduje okraj lesa najprv južným a potom juhovýchodným smerom pod obcami Klenov a Miklušovce po kameňolom, odtiaľ sleduje okraj lesa juhovýchodným smerom údolím riečky Sopotnice po jej pravej strane až po sútok Sopotnice s riekou Hornád. Od sútoku sa hranica stáča najprv na západ, sleduje okraj lesa dolinou Hornádu, vynechávajúc plochy zastavané chatami v katastrálnych územiach obcí Veľká Lodina, Malá Lodina po priehradný múr vodnej nádrže Ružín II. Hranica prechádza priehradným múrom na pravý breh Hornádu, sleduje ho proti prúdu rieky po okraj lesného komplexu Bokšovskej skaly (810). Odtiaľ hranica sleduje okraj lesa pod obcami Malá Lodina a Veľká Lodina nad údolím Hornádu po jeho pravej strane až po prvý železničný most na ohybe Hornádu západne od kóty Hrad (498 m n. m.). Od železničného mosta hranica južným smerom pretína lesné porasty po elektrovod 110 kV, krátko ho sleduje východným smerom po bezmenný tok vtekajúci do Hornádu za obcou Kysak, pretína južným smerom les po lesnú cestu. Od nej sleduje najprv východným a potom južným smerom okraj lesa po miesto, odkiaľ sa les prudko stáča na západ a severozápad pod kótu 375 m n. m. Od tejto kóty hranica sleduje okraj lesa po potok Uhrinče, sleduje potok proti jeho prúdu západným smerom po lesnú cestu vedúcu od kóty les Uhrinče (455 m n. m.), prechádza na lesnú cestu pod kótou les Domanov (465 m n. m.) a ňou vychádza na okraj lesa severozápadne od obce Sokol. Okrajom lesa obchádza zo západu obce Sokol, Družstevná pri Hornáde a jej časť Kostoľany nad Hornádom a južne od obce Družstevná pri Hornáde na okraji lesa pretína potok Pstružník po elektrovod 220 kV a sleduje jeho líniu juhozápadným smerom po západný okraj lesného celku. Odtiaľ sa hranica kľukatí k štátnej ceste Košice - Kavečany, vracia sa k lesnému celku pri vtoku Pstružníka do lesa a ďalej viac-menej severným smerom sleduje po okraj lesa a potom v lese východnú katastrálnu hranicu obce Kavečany až po križovatku lesných ciest pod kótou Čečatová (773 m n. m.). Odtiaľ sa hranica prudko stáča na juh, sledujúc západné oplotenie ZOO Kavečany po kótu 597 m n. m. po ohyb oplotenia. Hranica pokračuje južným smerom okrajom lesa po bod oproti východne situovanej kóte Hŕbok (573 m n. m.), západne vchádza do lesa a potom viac-menej južným smerom pokračuje až k zástavke Pionier Košickej detskej železnice v Črmeľskej doline. Odtiaľ hranica kopíruje okraj lesa severozápadným smerom po sútok potoka Črmeľ s bezmenným potokom pod kótu 360 m n. m. Od kóty 360 m n. m. sa hranica vracia okrajom lesa po druhej strane údolia, pretína štátnu cestu Košice - Margecany a pokračuje viac-menej okrajom lesa, obchádzajúc zastavané plochy nad Košickou detskou železnicou k čerpacej stanici PHM. Odtiaľ sa hranica stáča k Bankovu, obchádza zo západnej strany prímestské rekreačné územie Bankov. Od božej muky sa stáča na západ a na juh po lesnej ceste na južný okraj lesného celku a odtiaľ pokračuje generálnym západným smerom okrajom lesa nad chaty pod Girbešom do lokality Bleštint západne od obce Nižný Klatov. Severne od pamätníka v tejto lokalite sa hranica ponára do lesa, kopírujúc lesnú pevnú cestu pozdĺž okresnej hranice Košice-Košice okolie, ktorá pod kótou 449 m n. m. v severnom rohu katastrálnej hranice Nižný Klátov pretína potok Vrbica. Od tohto bodu sa lesnou cestou stáča juhozápadným smerom asi 750 metrov a potom pokračuje severozápadným smerom k obci Vyšný Klátov a obchádza ju zo severu a západu až po Myslavský potok, sledujúc krátko proti prúdu jeho tok, a lesnou cestou pod elektrické vedenie prechádza na okraj lesa, ktorým ďalej pokračuje. Nad obcou Hýľov sa napája na poľnú cestu smerom na juh k obci a následne sa otáča do severozápadného smeru a pokračuje až k lesu. Ďalej pokračuje hranicou lesa, otáča sa späť v smere k obci, pričom sa napája na štátnu cestu. Z južnej strany obchádza obec Hýľov a zo severnej strany vodnú nádrž Bukovec. Pod lesom križuje potok Ida a ďalej pokračuje hranicou lesného porastu okolo obce Bukovec a vodnej nádrže Pod Bukovcom, ku ktorej sa najviac priblíži pri priehradnom múre. Pokračuje ďalej opäť súbežne s hranicou lesného porastu. Za obcou Malá Ida hranica pokračuje ďalej v smere na západ súbežne s cestou II. triedy na trase Malá Ida - Jasov. Hranicou lesa obchádza obec Šemša. Hranica sa odpája severne od obce, v smere na juh sa vracia späť k štátnej ceste, ktorou pokračuje ďalej. Obchádza obec Hodkovce a Nováčany. V mieste, kde cesta vychádza z lesa, sa hranica od nej odkláňa severozápadným smerom a sleduje okraj lesa súbežne s potokom Stavenec, ktorý v časti Brezinky križuje, a pokračuje juhozápadným smerom až po bezmenný potok, ktorý v krátkom úseku sleduje v smere na sever. Pokračuje ďalej severoseverozápadným smerom ku kóte Ráztoka (367 m n. m.). Tak obchádza obec Rudník. V časti Oľšiny sleduje bezmenný potok v smere na sever až po Lúčky. Tu sa hranica otáča západným smerom a pokračuje bezmenným prítokom potoka Oľšava, po ktorom pokračuje asi 1 000 metrov ďalej opäť v smere na sever Petrovou dolinou. V lesnom poraste sa hranica opäť otáča smerom na západ asi 1 100 metrov a cez Ondrejky pokračuje smerom na juh cez Búč k Zadnému potoku. V pokračovaní hranica sleduje Zadný potok, obchádza obec Poproč okolo poľnohospodárskeho družstva. Pod týmto areálom je hranica vedená lesom súbežne s lesnou cestou v juhozápadnom smere okolo bezmenných kót 317 m n. m., 322 m n. m. a 337 m n. m. Napája sa na potok Zábava, ktorým hranica pokračuje až k sútoku potoka s Bodvou severným okrajom osady Počkaj. Obchádza severným, resp. východným okrajom obce Medzev a Vyšný Medzev, pričom hranica pokračuje až do doliny potoka Borzov k osade Baňa Lucia súbežne s potokom. Za osadou sa hranica otáča späť a súbežne s hranicou lesného porastu pokračuje k poľnej ceste a pokračuje západným smerom poza obec Vyšný Medzev až k potoku Humel, po ktorom pokračuje hranica až k sútoku s potokom Zlatná, pričom obchádza obec Medzev a okrajom lesa, resp. pasienkov pokračuje súbežne s riekou Bodva až k jej prítoku Šugovskému potoku. V mieste sútoku Šugovského potoka a Bodvy sa hranica otáča do juhozápadného smeru a pokračuje dolinou Šugovského potoka po jej záver, kde sa otáča severozápadným smerom. Pri Poľane je hranica vedená súbežne s lesnou cestou, prechádza okolo kót 591 m n. m., 652 m n. m. a kóty Špičiak (808 m n. m.), pod ktorou sa otáča do juhozápadného až juhojuhozápadného smeru, a prechádza pod kótou Jelení vrch (947 m n. m.). Pod ňou sa otáča do juhovýchodného smeru, prechádza cez kótu 920 m n. m., napája sa na okraj lesa, ktorým pokračuje juhozápadným smerom. Oblúkom obchádza obec Hačava a lesnou cestou pokračuje západným smerom cez Zádielsku planinu. Okolo kóty 853 m n. m. pokračuje veľkým oblúkom po lesnej ceste v smere na sever a v pokračovaní juhozápadným smerom okolo kóty 840 m n. m., ďalej cesta pokračuje smerom na západ pozdĺž okresnej hranice Rožňava - Košice okolie a pod kótou Osadník (1186 m n. m.) prechádza na druhú stranu doliny a pokračuje juhovýchodným smerom popod kótu 942 m n. m. do údolia 867 m n. m. Hranica pokračuje ďalej lesnou cestou, ktorá sleduje Červený potok. Od sútoku Červeného potoka a Čremošnej je hranica vedená smerom na juh k obci Bôrka. V ďalšom pokračovaní je hranica vedená potokom Čremošná, pričom obchádza obce Bôrka, Lúčka, Kováčová. Na severovýchod od obce Drnava sa hranica pod elektrickým vedením odkláňa od Čremošnej a súbežne so štátnou cestou sa dostáva k východiskovému bodu celej hranice chráneného vtáčieho územia.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí1) a ďalšie parcely určené na rozvoj obcí nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Hnilčík - hranica sa začína na južnom okraji obce, pokračuje v smere na sever, respektíve severozápad úzkou dolinou Železného potoka až po jej záver pod Štolvekom, kde sa hranica otáča a vracia späť, pričom ešte zachádza aj do Zimnej doliny, kde sa pri štátnej ceste vracia späť do doliny Železného potoka k východiskovému bodu. Samostatné vnútorné hranice majú vymedzené aj zastavané územia v časti obce Ráztoky a Bindt.
Hnilec - hranica sa začína na južnom okraji obce, pokračuje v smere na sever úzkou dolinou Hnilca, obchádza zastavané územie obce až po jej severnú časť v mieste prítoku potoka Grajnár do Hnilca. Späť k východiskovému bodu sa vracia druhou stranou doliny. Samostatné vnútorné hranice má vymedzené aj zastavané územie v časti obce Delava.
Mlynky - zastavané územie v miestnej časti obce Havrania Dolina.
Poráč - hranica sa začína na južnom okraji obce na štátnej ceste vedúcej do obce, pokračuje v smere na východ súbežne s hranicou lesa, obchádza zastavané územie obce na severnom okraji, na západnom okraji obchádza areál družstva, ihriska, banskej prevádzky a vracia sa späť k obci. Samostatnými vnútornými hranicami sú vymedzené aj zastavané územia, rekreačné areály, na východ od obce v Poráčskej doline.
Henclová - hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severovýchodného smeru, pokračuje smerom na západ okolo zastavaného územia obce súbežne s hranicou lesa. V krátkom úseku pokračuje po ľavostrannom bezmennom prítoku Tichej vody. Tu sa potom otáča do juhovýchodného, respektíve južného smeru a súbežne s hranicou lesa sa vracia späť k východiskovému bodu.
Kojšov - hranica sa začína na juhovýchodnom okraji obce, pokračuje v smere na severozápad súbežne s Kojšovským potokom, následne okrajom lesa, pričom sa otáča severným, respektíve severovýchodným smerom a popod kótu 535,4 m n. m. pokračuje až na severný okraj obce. Tu sa otáča späť a pokračuje južným, respektíve juhovýchodným smerom krížom cez pasienky k poľnej ceste, ktorou následne pokračuje k severozápadnému okraju obce. Tu sa otáča smerom na západ a pokračuje bezmenným prítokom Kojšovského potoka až k hranici lesa, kde sa otáča a poľnou cestou pokračuje späť k obci. Hranicou lesa juhovýchodným smerom pokračuje následne ďalej až k východiskovému bodu.
Nálepkovo - hranica sa začína v severozápadnej časti katastrálneho územia obce v doline Železného potoka. Pokračuje juhovýchodným, resp. východným smerom na začiatku súbežne s hranicou lesa, následne poza zastavané územie obce. Za areálom bývalého štátneho majetku sa hranica otáča juhozápadným smerom, križuje Hnilec a pokračuje súbežne s hranicou lesa do Tichovodskej doliny až po hranicu katastra obce. Tu sa otáča späť a jej druhou stranou, zo začiatku súbežne s hranicou lesa, sa vracia späť do doliny Hnilca. Pokračuje ďalej v smere doliny na západ. Pri Streleckom vrchu je hranica vedená súbežne s hranicou lesa. V časti Peklisko sa hranica otáča späť a až po Zadný hámor je vedená prevažne súbežne s Hnilcom. Ďalej pokračuje poľnou cestou okolo Stredného a Predného hámra späť k obci Nálepkovo. Hranica sa vracia späť k východiskovému bodu, pričom obchádza ešte územie časti obce Čierna hora.
Stará Voda - hranica sa začína na južnom okraji obce, pri štátnej ceste vedúcej do obce, pokračuje v smere na sever okrajom záhrad až na severný okraj obce, odkiaľ sleduje štátnu cestu a pokračuje až skoro k železničnej trati, odkiaľ sa vracia späť druhou stranou doliny k východiskovému bodu.
Smolník - hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo západu a poza zastavané územie obce pokračuje smerom na východ, resp. severovýchod až po východný okraj obce. Tu sa hranica stáča späť do západného smeru, križuje potok Smolník a súbežne s cestou sa vracia k východiskovému bodu.
Smolnícka Huta - sa začína na ceste vedúcej do obce zo západu, pokračuje v smere na juh k bývalej banskej štôlni, otáča sa v smere na východ, v krátkom úseku pokračuje súbežne s hranicou lesa, ďalej pokračuje smerom k potoku a zároveň v krátkom úseku s ním súbežne pokračuje. Poza zastavané územie obce pokračuje smerom na severovýchod. Následne pokračuje súbežne s potokom Smolník na severný okraj obce, kde sa otáča späť do juhozápadného smeru. Hranica prechádza popod les, v jednom úseku súbežne s potokom a pripája sa späť k východiskovému bodu. Samostatné vnútorné hranice má vymedzené aj zastavané územie v miestnej časti Smolnícka píla.
Švedlár - hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo západného smeru, vedie k železničnej trati a pokračuje súbežne s ňou až po východný okraj obce. V smere na sever prechádza cez Hnilec a obchádza zastavané územie obce zo severnej strany až k potoku Kopagrund, obchádza areál bývalého Štátneho majetku a vracia sa k východiskovému bodu.
Úhorná - hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo západu, pokračuje smerom na východ, pri kostole sa otáča v smere na juh. Následne sa otáča späť východným smerom a pokračuje až na koniec obce, kde sa otáča späť v smere na západ a pokračuje tak až k východiskovému bodu.
Závadka - hranica sa začína na južnom okraji obce, pri štátnej ceste vedúcej do obce, pokračuje v smere na severovýchod, respektíve sever okrajom záhrad až na severný okraj obce, odkiaľ sa rovnako vracia späť okolo lesa popod elektrické vedenie, obchádza kostol a vracia sa späť k východiskovému bodu.
Opátka - hranica sa začína na južnom okraji obce, pokračuje v smere na severovýchod úzkou dolinou potokom Opátky. Popod les prechádza hranica juhovýchodným smerom do doliny potoka Košarisko, ktorým pokračuje severozápadným smerom na severný okraj obce, kde sa hranica otáča a pokračuje späť južným smerom k východiskovému bodu.
Štós - hranica sa začína na východnom okraji obce, pokračuje súbežne so štátnou cestou, obchádza jej zastavané územie v severnej časti. Následne sa otáča do severozápadného smeru a popod 22 kV vedenie prichádza k hranici lesa, ktorou súbežne pokračuje, a vracia sa späť k obci, ktorú obchádza zo severu. Pretína Štósky potok a južným okrajom obce, lemujúc okraj lesa, sa vracia späť k východiskovému bodu. Samostatné vnútorné hranice má vymedzené aj zastavané územie v časti Štós - kúpele, ktoré sa začína pri odbočke do kúpeľov z hlavnej cesty. Hranica pokračuje súbežne s okrajom lesa, respektíve hlavnou cestou zo severu, na západnej strane opäť okrajom lesa poza areál kúpeľov, až sa vracia späť k východiskovému bodu.
Zlatá Idka - hranica sa začína pri štátnej ceste vedúcej do obce z juhozápadného smeru pri chatovej osade. Hranicou lesa pokračuje k časti Rieka, kde sa hranica otáča do severovýchodného smeru, sledujúc cestu k chatovej osade a rekreačným zariadeniam. Hranica sa potom otáča po lesnej ceste do západného smeru a následne popod 22 kV elektrické vedenie pokračuje až k lesu, súbežne s ktorým pokračuje ďalej, pričom obchádza zastavané územie obce a vracia sa späť k východiskovému bodu. Samostatné vnútorné hranice má vymedzené aj zastavané územie na severozápad od obce.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Okres Rožňava
Katastrálne územie Bôrka:
720/3, 836/1, 836/2, 836/6, 836/8, 836/9/1, 836/9/2, 836/10, 836/17, 836/18, 836/22, 836/23, 836/24, 836/29, 836/30, 836/31, 836/32, 836/33, 836/34, 836/35, 836/36, 836/37, 836/38, 836/39, 836/40, 845/1, 845/2, 845/3, 846/1, 846/2, 846/3, 846/4, 846/5, 847/1, 847/2, 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 850, 851/1, 851/2, 854, 855, 857, 858/1, 858/2, 860/1, 896, 936/1, 936/2, 936/3, 938/1, 938/2, 940, 943, 964, 966, 974, 980, 987, 988, 989, 992, 993/1, 993/2, 1018/2, 1019/1, 1019/2, 1020/1, 1020/2, 1021, 1022/2, 1022/3, 1022/4, 1055, 1387/1, 1387/2, 1388, 1389, 1391/2, 1391/3, 1394/2, 1472/2, 1474, 1476, 1477, 1478, 1492, 1502/2.
Katastrálne územie Čučma:
655, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 667/1, 667/3, 667/4, 667/5, 667/6, 667/7, 667/8, 667/9, 668/1, 668/2, 668/4, 668/5, 668/7, 668/8, 668/9, 668/10, 668/11, 668/12, 668/13, 668/14, 668/15, 668/16, 669/1, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 669/6, 670/1, 670/2, 671/1, 672, 673, 674/1, 674/2, 674/4, 674/6, 674/7, 674/8, 674/9, 674/10, 674/11, 674/12, 674/13, 674/14, 675, 676/1, 676/2, 676/3, 676/4, 676/5, 678, 679, 688, 689, 695, 699/2, 699/7, 703, 704, 706, 708/1, 708/2, 709, 710, 711, 712/1, 712/2, 713/1, 713/2, 713/3, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 716, 717/1, 717/2, 717/3, 718/1, 718/2, 718/3, 719/1, 719/2, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 733/2.
Katastrálne územie Dobšiná:
6622/1, 6622/2, 6622/3, 6622/4, 6622/5, 6622/6, 6622/7, 6622/8, 6628, 6629/1, 6629/2, 6629/3, 6629/4, 6629/5, 6629/6, 6629/7, 6629/8, 6629/9, 6634, 6635, 6639/1, 6639/2, 6639/3, 6639/4, 6639/5, 6639/6, 6639/7, 6697/1, 6697/2, 6698/1, 6698/2, 6698/3, 6698/4, 6702/1, 6702/4, 6702/5, 6703/1, 6703/2, 6708/1, 6708/2, 6708/3, 6708/4, 6708/5, 6709/1, 6709/2, 6710/1, 6710/2, 6710/3, 6712/1, 6712/2, 6713, 6714/1, 6714/2, 6714/3, 6714/4, 6715/1, 6715/2, 6716/1, 6716/2, 6716/3, 6716/4, 6721, 6723/1, 6723/2, 6724, 6731, 6732/1, 6732/4, 6732/5, 6732/6, 6732/7, 6732/8, 6732/9, 6732/10, 6732/11, 6757/1, 6802/1, 6802/2, 6802/3, 6802/4, 6802/5, 6802/6, 6802/7, 6806, 6810, 6811, 6817/1, 6817/2, 6823, 6825, 6830/1, 6830/2, 6830/3, 6830/4, 6831/1, 6831/2, 6835/1, 6835/2, 6835/3.
Katastrálne územie Drnava:
910/1, 911, 912, 913/1, 913/2, 914, 915, 916, 917, 930/2, 936, 937, 941/1, 941/2, 1001, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1002/4, 1003, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1049, 1050, 1051.
Katastrálne územie Gemerská Poloma:
1273/2, 1273/3, 2278/1/1, 2278/1/2, 2278/69, 2278/70, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2322, 2323.
Katastrálne územie Kováčová:
186, 203/1, 203/2, 203/3, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 238/1, 238/2, 239, 255/1, 255/2, 271/1, 271/2, 278, 284/2, 284/3, 289, 291/2, 294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 296, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 318, 341, 348/1, 348/2, 369/1, 369/2, 369/3, 370/1, 373, 375, 376, 377/1, 377/2, 377/3, 379, 397, 408/1, 408/2, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 442/1, 442/2, 458, 459, 461, 462, 464, 465/1, 465/2, 498/1, 498/2, 522, 523, 528, 532, 534, 535, 536, 538, 539, 540/1, 540/1, 540/1, 540/1, 540/2, 541, 542, 543, 545, 547, 548, 549, 550, 551/1, 551/2, 551/3, 570/2, 586/2, 605, 724, 725, 1191, 1193, 1223/1, 1223/3, 1223/4, 1259/2, 1259/2, 1259/2, 1259/2, 1287, 1307/1, 1308, 1312, 1313, 1314/1, 1318, 1324/1, 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1326, 1327/1, 1327/2, 1327/3, 1328, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1330/1, 1330/2, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333/1, 1333/2, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1334/4, 1335, 1336/1, 1336/2, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352/1, 1352/2, 1353.
Katastrálne územie Lúčka:
4/1, 128, 156/1, 156/2, 156/5, 157/1, 157/3, 157/4, 158, 162/1, 162/2, 168, 171/1, 171/2, 281, 283, 285, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 289/6, 289/8, 289/9, 289/10, 289/11, 289/12, 296, 385/1, 385/3, 400, 407, 408, 416/1, 427/1, 427/2, 427/3, 452, 461, 476, 478, 504, 506, 508, 511, 515, 535/1, 535/4, 543, 544/1, 544/2, 550, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 556, 560, 564, 569/1, 569/2, 575, 601, 638, 646, 692/1, 692/2, 692/3, 722/1, 722/2, 723, 724/2, 724/4, 724/5, 725, 726, 727/1, 727/2, 727/4, 727/5, 728, 729, 730, 731, 732/1, 732/2, 733, 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 753/1, 753/2, 756/1, 756/2, 769, 784, 785, 786, 803/1, 803/2, 834, 835/1, 835/2, 836, 837/1, 837/2, 837/3, 837/4, 837/5, 837/6, 837/7, 838, 839/2, 839/3, 840/1, 840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6, 840/7, 840/8, 840/9, 840/10, 840/11, 852, 863, 865/1, 865/2, 875/1, 875/2, 884, 888, 889, 906, 912, 957/1, 957/4, 957/5, 1015, 1017/2, 1050/1, 1050/1, 1050/2, 1050/6, 1050/7, 1050/9, 1050/10, 1050/13, 1050/15, 1077/1, 1077/1, 1077/3, 1093, 1094, 1095/1, 1095/2, 1118, 1123/2, 1143, 1144, 1145/1, 1145/6, 1145/7, 1145/20, 1145/21, 1145/22, 1145/23, 1145/24, 1145/25, 1147/1, 1147/13, 1147/18, 1147/24, 1160/1, 1199/1, 1199/5, 1256/1, 1256/2, 1256/6, 1256/6, 1256/8, 1256/11, 1256/12, 1256/13, 1256/14, 1256/15, 1256/16, 1313/1, 1313/3, 1313/4, 1314, 1334, 1335/1, 1335/2, 1336, 1610, 1613/1, 1613/3, 1613/4, 1638, 1639, 1641/1, 1641/2, 1644/1, 1644/2, 1644/7, 1645, 1646, 1648/1, 1648/2, 1649, 1656/2, 1657/2, 1658, 1659, 1660/1, 1660/2, 1661/1, 1661/2, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667/2, 1668/1, 1675/1, 1676, 1677/2, 1677/4, 1678.
Katastrálne územie Pača:
1446/1, 1446/2, 1446/3, 1446/4, 1508/1, 1508/2, 1512/1, 1512/3, 1514, 1548, 1558/1, 1559/1, 1559/2, 1559/3, 1560/2, 1598, 1609/1, 1609/2, 1620/1, 1641, 1642, 1643, 1651, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1653/4, 1653/5, 1806/1, 1833, 1834/1, 1834/2, 1834/3, 1835, 1836/1, 1836/2, 1836/3, 1836/4, 1856, 1857/1, 1857/2, 1857/3, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868/1, 1868/2, 1869.
Katastrálne územie Rožňava:
6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026/1, 6026/2, 6026/3, 6027, 6028, 6029, 6030/1, 6030/2, 6031/1, 6031/2, 6032, 6033/1, 6033/2, 6033/3, 6033/4, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046/1, 6046/2, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6064, 6065, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074/1, 6074/2, 6074/3, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080/1, 6080/2, 6080/3, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6097, 6098, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6108, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6123, 6131, 6132, 6133.
Katastrálne územie Vlachovo:
2347/2, 2349/1, 2349/5, 2349/6, 2351/2, 2944/2, 2947, 2950, 2957/1, 2957/3, 2957/4, 2958, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090/1, 3090/2, 3091, 3092/1, 3092/2, 3125/2, 3125/3, 3126, 3131/1, 3163.
Okres Košice okolie
Katastrálne územie Bukovec:
750/1, 750/2, 750/5, 750/6, 751/1, 751/2, 752, 753/1, 753/2, 754, 758, 759, 760/1, 760/2, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 778, 889, 907, 908/1, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 908/6, 909, 910, 911, 912/1, 912/2, 912/3, 913, 914, 915, 916, 917.
Katastrálne územie Hačava:
88, 89/2, 103/4, 103/5, 161/2, 383, 394, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 408/1, 411, 412/2, 437, 471/1, 471/2, 474, 484, 485, 486, 489, 492, 499, 507, 679, 682, 683, 688, 704, 705, 737, 738, 739, 741, 742, 743, 744, 745, 766, 772, 776, 787, 788, 789, 791, 792, 800, 801, 802/1, 803, 806, 807, 810, 811, 813, 814, 817, 818, 819, 822, 828, 829, 832, 842, 843, 844, 845, 849, 852, 853, 854, 855, 860, 861, 862, 872, 880, 886, 889, 890, 891, 894, 895, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 915, 920, 931, 932, 935, 940, 941, 944, 947, 957, 958, 960, 961, 962, 963, 964/1, 964/2, 965, 966, 967, 968, 969, 971, 980, 985, 986, 987, 993, 995, 1001, 1002, 1004, 1008, 1014, 1015, 1017, 1018, 1021, 1027, 1028, 1029, 1033, 1039, 1041, 1044, 1045, 1046, 1047, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1058, 1065, 1067, 1070, 1073, 1075, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1101, 1104, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117/1, 1117/2, 1119, 1122, 1123, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151/1, 1154/1, 1154/2, 1156, 1158, 1163, 1167, 1168, 1170, 1172, 1176, 1179, 1185/1, 1185/2, 1185/3, 1201, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1204/1, 1204/2, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1210, 1211, 1214, 1215, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1217, 1223, 1225/1, 1229/1, 1229/2, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236/1, 1236/2, 1240, 1241/1, 1241/2, 1243, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1255, 1258, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278/1, 1278/2, 1279, 1280, 1281, 1284, 1286, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1299, 1300, 1302, 1303, 1304, 1310, 1312, 1316, 1317, 1322, 1341, 1343, 1348, 1349, 1351, 1353, 1355, 1356, 1358, 1359, 1369, 1372, 1378, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1419, 1424, 1426, 1428, 1429/1, 1429/2, 1430, 1434, 1436, 1437, 1438, 1440, 1450, 1453, 1467, 1472, 1473, 1485, 1487, 1493, 1500, 1502, 1503, 1505, 1506, 1508, 1510, 1515, 1519, 1520, 1523, 1525, 1529, 1531, 1532, 1534, 1535, 1537, 1538, 1540, 1541, 1542, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1555, 1557, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1568, 1569, 1570, 1571, 1578, 1579, 1590, 1597/2, 1602, 1603, 1604/2, 1747, 1748/1, 1748/2, 1816, 1817/1, 1817/2, 1818, 1819, 1820, 1824, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1861, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1868, 1871, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1881, 1882, 1883/1, 1883/2, 1884/1, 1884/2, 1884/3, 1884/4, 1885, 1886/1, 1886/2, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 1892/2, 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927/1, 1927/2, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1985, 1986, 1987, 1988.
Katastrálne územie Hodkovce:
67, 69, 71, 72/2, 74, 75/2, 76, 78, 80/2, 80/3, 80/4, 82, 84, 86/1, 86/2, 87, 158, 161, 164, 240/2, 241/2, 242/2, 243, 244, 245, 248, 249/3, 250, 251/1, 251/2, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 285, 286/2, 288, 289, 300.
Katastrálne územie Hýľov:
199, 200, 202, 203, 204, 388/1, 395/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417/1, 417/2, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 435, 436/1, 436/3, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476/1, 499/1, 499/2, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 509/3, 510/4, 510/5, 510/6, 510/7, 511, 512, 513/1, 513/2, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520/1, 520/2, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531/1, 531/2, 532, 533/6, 533/7, 533/8, 533/9, 533/10, 533/11, 534, 535, 545, 546/2, 547/1, 547/2, 547/4, 547/6, 547/7, 548, 549, 550, 551/1, 551/2, 552, 553/1, 553/2, 556, 564, 566, 567, 568, 569/1, 569/2, 578, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 613, 616.
Katastrálne územie Jasov:
1159/2, 1160, 1161/1, 1161/2, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172/1, 1172/2, 1173/1, 1173/2, 1174, 1175, 1178/1, 1178/2, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184/1, 1184/3, 1185/1, 1185/2, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, 1198/3, 1198/4, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208/1, 1208/2, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1215/1, 1215/2, 1216, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1234, 1303, 1304, 1305, 1306, 1309, 1326, 1360, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368/1, 1368/2, 1369.
Katastrálne územie Kostoľany nad Hornádom:
1173, 1174, 1175, 1176, 1184, 1185/1, 1185/3, 1185/4, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1240, 1241.
Katastrálne územie Košická Belá:
863, 868/1, 869, 870, 871, 872/1, 873, 874, 875, 876, 877, 879, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 894/1, 894/9, 894/11, 895, 897, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 974, 975, 976/1, 976/5, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 994, 996/3, 1002, 1005, 1006, 1008, 1009/1, 1009/2, 1013, 1014, 1015, 1016/1, 1016/2, 1016/5, 1016/7, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1029/2, 1030.
Katastrálne územie Košické Hámre:
263/1, 263/2, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 323, 324, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 329, 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 352, 358/1, 364/1, 365, 366.
Katastrálne územie Kysak:
596/1, 597/1, 598/3.
Katastrálne územie Malá Ida:
759, 760.
Katastrálne územie Malá Lodina:
134, 283/4, 283/5, 429, 469/13, 527/19, 664/40, 665, 666, 667, 669/1, 669/2, 669/3, 671, 673/1, 696, 706, 707, 710, 714/5, 715/1, 715/3, 715/4, 718, 719, 720, 721, 721, 722, 726/1, 735, 740, 741, 742, 746/4, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 774/5.
Katastrálne územie Medzev:
10224, 10225, 10491, 10492, 10494, 10495, 10499, 10936/1, 10937/1, 10946/1, 10946/2, 11012, 11018/37, 11027, 11028, 11030/2, 11032, 11033/1, 11033/2, 11034, 11036, 11049, 11055, 11056, 11062, 11066, 11067/2, 11093/1, 11114, 11115, 11116, 11117, 11118/2, 11118/3, 11297/1, 11313/1, 11313/2, 11313/14, 11313/15, 11323, 11340/1, 11340/2, 11340/3, 11381, 11413, 11424/1, 11424/2, 11424/3, 11424/4, 11424/5, 11466/1, 11466/2, 11466/3, 11468/1, 11468/2, 11469, 11485, 11486/5, 11487, 11488, 11493, 11494/1, 11494/2, 11500, 11502, 11511, 11512, 11513/1, 11513/2, 11515/1, 11515/2, 11515/3, 11515/4, 11515/5, 11515/6, 11515/14, 11515/15, 11526, 11527, 11530/1, 11530/2, 11530/3, 11530/4, 11530/6, 11530/7, 11530/8, 11530/9, 11530/11, 11530/13, 11530/15, 11530/18, 11530/23, 11530/24, 11530/25, 11596, 11597, 11598, 11602, 11603/1, 11603/2, 11605, 11606/1, 11606/2, 11606/3, 11606/4, 11606/5, 11606/6, 11606/7, 11606/8, 11606/9, 11606/10, 11606/11, 11606/12, 11607/1, 11607/2, 11607/3, 11607/5, 11607/6, 11607/7, 11607/8, 11607/9, 11607/10, 11607/11, 11607/12, 11607/13, 11607/14, 11610, 11611, 11612/1, 11612/2, 11612/3, 11615, 11616, 11621/1, 11621/2, 11622/1, 11622/2, 11624/1, 11624/2, 11625/1, 11625/2, 11626/1, 11626/2, 11627, 11631, 11632, 11634/1, 11634/2, 11635, 11636, 11641/1, 11641/2, 11641/3, 11641/4, 11641/5, 11641/6, 11641/7, 11641/8, 11658/1, 11658/2, 11660, 11674, 11693, 11760/1, 11760/2, 11760/3, 11760/4, 11819/1, 11819/2, 11820, 11821/1, 11822, 11824, 11827, 11829, 11830, 11832, 11840, 11842, 11868, 11891, 11905, 11905, 11920, 11921, 11949, 11951, 11951, 11960, 11969, 11969, 11975, 11976, 11977, 11978, 11979, 11980, 11981, 11982, 11983, 11984/1, 11984/3, 12001, 12002, 12003, 12004, 12005, 12006, 12012, 12015, 12016, 12025, 12033, 12037, 12038, 12045, 12049/1, 12049/2, 12049/3, 12088, 12110/1, 12110/2, 12131, 12150, 12155, 12167, 12170, 12177, 12180, 12181, 12182, 12183, 12185/8, 12199/2, 12207, 12208, 12210, 12222/1, 12222/2, 12245, 12265, 12277/1, 12277/2, 12277/3, 12277/4, 12277/5, 12278, 12279, 12290, 12298, 12303, 12307, 12318/1, 12318/2, 12331, 12352, 12367, 12368/1, 12368/2, 12383, 12384, 12385, 12386, 12387, 12388, 12399, 12400, 12401, 12402, 12403/1, 12403/2, 12403/3, 12404/1, 12404/2, 12404/3, 12405/1, 12405/2, 12405/3, 12406/1, 12406/2, 12407, 12409, 12412/1, 12412/2, 12413/1, 12413/2, 12417, 12418, 12419/1, 12419/2, 12419/3, 12419/4, 12420, 12421, 12422, 12423, 12425/1, 12425/2, 12425/3, 12426, 12433/1, 12433/2, 12434, 12435, 12436/1, 12436/2, 12438, 12442, 12443, 12445, 12446/1, 12446/2, 12447, 12449, 12452, 12454, 12455, 12456, 12457/1, 12457/2, 12457/3, 12458, 12459/1, 12460, 12461, 12462/1, 12462/2, 12462/2, 12463, 12467, 12468, 12471, 12472, 12473, 12479, 12480, 12481, 12482, 12485, 12486, 12487/1, 12487/2, 12488, 12489, 12490, 12491, 12492, 12493, 12494, 12497, 12498, 12499, 12501, 12503, 12504, 12529, 12532, 12533, 12537/4, 12554, 12562, 12563/1, 12563/2, 12563/3, 12563/4, 12564, 12565, 12566, 12567, 12568, 12569, 12570, 12571, 12572, 12573, 12574/1, 12574/2, 12575, 12576, 12577, 12578, 12579/1, 12579/2, 12580, 12581, 12582, 12583, 12584/1, 12584/2, 12584/3, 12584/4, 12584/5, 12584/6, 12584/7, 12585/1, 12585/2, 12589, 12590, 12594, 12595, 12599, 12600/1, 12600/2, 12600/3, 12600/4, 12601, 12602, 12605, 12623/1, 12623/2, 12627, 12629, 12630, 12631/1, 12631/2, 12638/1, 12638/2, 12644, 12652, 12654, 12658, 12660, 12661, 12675, 12677, 12682, 12684/1, 12684/2, 12684/3, 12684/4, 12684/5, 12684/6, 12684/7, 12684/8, 12684/9, 12684/10, 12684/11, 12730/1, 12730/2, 12732, 12733, 12734, 12740, 12800, 12800, 12828, 12828, 12911, 12921, 12923, 12931, 12948, 12960, 13015/1, 13016, 13017, 13018, 13023, 13029/1, 13033, 13037, 13041, 13045/1, 13058, 13113/1, 13114/1, 13119/2, 13123/1, 13123/3, 13138, 13140, 13153/3, 13153/5, 13155/4, 13156, 13157, 13158, 13159/1, 13159/2, 13160/1, 13161, 13162/2, 13166, 13167, 13168, 13169, 13170, 13171, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13179, 13180, 13181, 13182/1, 13182/2, 13183, 13184/1, 13184/2, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13192, 13193, 13194, 13195, 13196, 13197, 13198, 13199, 13201/4, 13204/1, 13204/2, 13204/3, 13204/4, 13213, 13221, 13225/1, 13226, 13227, 13228, 13229, 13230.
Katastrálne územie Nováčany:
467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 476, 477, 478, 479/1, 479/2, 480/1, 480/2, 481/1, 481/2, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 484, 485, 486, 487, 488/1, 488/2, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500/1, 500/2, 501, 502, 503/1, 503/2, 504, 505, 506/1, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516/1, 516/2, 517, 518/1, 518/2, 518/3, 519/1, 519/2, 526, 527/1, 528, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 582/1.
Katastrálne územie Opátka:
15/4, 15/7, 15/11, 15/13, 16/1, 16/2, 83/1, 83/3, 95/1, 96, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 121/2, 122/2, 127/2, 127/4, 127/5, 129, 150/2, 155/2, 156/2, 157/2, 159/1, 173, 186/3, 186/4, 187, 188, 189, 190/1, 190/2, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 199/1, 199/2, 201/1, 201/2, 201/3, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 204, 205, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 207/4, 208, 210, 211/1, 211/2, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 223/2, 225/2, 228/2, 229/2, 241/2, 244/4, 256, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 329/8, 329/9, 329/10, 329/11, 333, 335, 336, 337, 338/1, 338/2, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 387/1, 387/2, 387/4, 387/5, 387/6, 387/7, 387/8, 387/9, 387/10, 388, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 392/1, 392/2, 393, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 395/1, 395/2, 395/3, 396/1, 396/2, 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 398/1, 398/2, 399/1, 399/2, 400/1, 400/2, 401, 403, 403, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 407/1, 407/2, 407/3, 410, 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 411/6, 411/7, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 418, 419/1, 419/3, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 419/10, 419/11, 419/12, 419/13, 419/14, 419/15, 419/16, 420, 421, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448/2, 450/1, 451/1, 452/1, 453/1, 454/1, 455/1, 455/2, 456, 457, 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478/1, 478/2, 480/1, 480/2, 485/1, 485/2, 485/3, 486, 487/1, 487/2, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 489/3, 489/4, 491, 492, 499/1, 499/2, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 510/6, 512, 515/1, 515/2, 518, 519/1, 519/2, 521, 522/3, 523, 526/2, 526/3, 526/4, 526/5, 527, 528, 529, 531, 532, 533/1, 533/3, 533/4, 533/5, 533/6, 533/7, 534, 535, 536, 537, 538, 539/3, 541.
Katastrálne územie Poproč:
2325, 2326, 2327, 2328, 2356/1, 2357, 2358, 2359/1, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364/1, 2364/2, 2364/3, 2365, 2366/1, 2366/2, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2381, 2398/1, 2398/2, 2399, 2400, 2401, 2402, 2405/1, 2405/2, 2405/3, 2405/4, 2405/5, 2405/6, 2405/7, 2405/8, 2405/9, 2405/10, 2415, 2416, 2417, 2418/1, 2418/2, 2419, 2420/1, 2420/2, 2420/3, 2421, 2422, 2423/1, 2423/2, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430/1, 2430/1, 2430/2, 2430/2, 2430/3, 2431/1, 2431/2, 2432/1, 2432/2, 2433, 2434, 2435, 2438, 2439, 2440, 2441/1, 2441/2, 2441/3, 2442/1, 2442/2, 2442/3, 2443/1, 2443/2, 2444, 2445, 2446, 2447/1, 2447/2, 2448, 2450, 2451/1, 2451/2, 2454/3, 2455, 2456, 2457, 2458, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465/1, 2465/2.
Katastrálne územie Rudník:
662/1, 662/2, 662/3, 663/1, 663/3, 664/1, 664/3, 665, 668/1, 668/4, 674/1, 674/3, 675, 677, 678/1, 678/2, 678/3, 732/1, 732/2, 733/1, 733/3, 733/4, 733/5, 734, 735/1, 735/2, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743/1, 743/2, 744, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 746/3, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755/1, 755/2, 756, 757/1, 757/2, 757/3, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770/1, 770/2, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786/1, 786/2, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796/1, 796/2, 797, 798, 799, 800, 801/1, 801/2, 802/1, 802/2, 802/3, 803, 804/1, 804/2, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12, 805/13, 807, 808/1, 808/2, 809, 810, 819/3, 823/1, 823/2, 823/3, 828, 832, 833/1, 833/2, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/7, 840/1, 840/2, 840/3, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 842, 845/1, 845/2, 846/1, 846/2, 846/3, 846/4, 856/1, 856/2.
Katastrálne územie Ružín:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/29, 52/30, 52/31, 52/32, 52/33, 52/34, 52/35, 52/36, 52/37, 52/38, 52/39, 52/40, 52/41, 52/42, 52/43, 52/44, 52/45, 52/46, 52/47, 52/48, 52/49, 52/50, 52/51, 52/52, 52/53, 52/54, 52/55, 52/56, 52/57, 52/58, 53, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/12, 71/13, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/21, 77/23, 77/25, 77/26, 77/27, 77/28, 77/30, 77/31, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 83/3, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/4, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126/1, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 128/12, 128/13, 128/14, 128/15, 128/16, 128/17, 128/18, 128/19, 128/20, 128/21, 128/22, 128/27, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 142/4, 142/5, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 157/5, 157/6, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 204/1, 204/4, 204/7, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2, 212/3, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 214, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/6, 215/7, 215/8, 216, 217, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 220/1, 220/3, 220/4, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325/1, 325/2, 325/3, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 339/2, 339/3, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 355, 356, 357.
Katastrálne územie Šemša:
640/1, 640/2, 640/3, 640/4, 640/5, 640/6, 640/7, 640/8, 640/9, 640/10, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660/1, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 660/6, 660/7, 660/8, 660/9, 660/10, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 667/3, 667/4, 667/5, 667/6, 687, 695.
Katastrálne územie Sokoľ:
708/1, 928/1, 928/2, 1412, 1413, 1414, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1429/4, 1430/1, 1430/13, 1430/14, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448/1, 1449, 1450, 1451, 1452.
Katastrálne územie Štós:
437, 438, 438, 449, 454, 455, 467, 475, 493, 501/1, 501/2, 501/5, 502, 503, 506, 509, 524, 525/59, 525/61, 529, 531, 532, 533/1, 533/2, 534/1, 534/2, 535, 536, 538/1, 538/2, 541, 623/10, 632, 636, 643, 644/1, 644/2, 648/2, 654, 657/2, 657/4, 677, 694, 706/1, 710, 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 752, 787, 788, 793/1, 793/2, 796, 802, 804, 814, 816, 823, 824, 825, 832, 849, 906/1, 906/2, 934, 972, 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 980/5, 980/6, 980/7, 980/9, 987, 989, 990, 1025, 1038/1, 1038/2, 1043, 1046, 1054, 1073, 1075/1, 1075/2, 1077/1, 1077/2, 1080, 1081, 1084, 1086, 1116, 1117, 1149, 1152, 1159, 1160, 1166, 1171, 1175, 1189, 1193, 1198, 1200/1, 1200/2, 1200/3, 1210/1, 1210/2, 1212, 1235, 1237, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1239/7, 1242, 1248/1, 1248/3, 1259, 1268, 1275, 1279/1, 1279/3, 1281, 1282/1, 1282/2, 1287, 1298, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1300/4, 1314, 1333, 1338, 1342/1, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1346/1, 1346/2, 1349, 1359, 1362, 1363, 1365, 1409/1, 1409/2, 1411, 1414/1, 1414/2, 1420, 1425/1, 1425/2, 1437/1, 1437/2, 1437/3, 1437/4, 1437/5, 1437/6, 1437/7, 1437/8, 1437/9, 1437/10, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1454/4, 1454/5, 1454/6, 1454/7, 1454/8, 1454/10, 1472, 1478/1, 1478/3, 1479/1, 1479/2, 1480, 1481, 1489/1, 1489/2, 1504, 1544/1, 1545/2, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553/1, 1553/2, 1554/1, 1554/2, 1554/3, 1554/4, 1555, 1556/1, 1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567/1, 1567/2, 1568/1, 1568/2, 1569/1, 1569/2, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574/1, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1585/1.
Katastrálne územie Trebejov:
425, 430, 432, 435, 436, 512/1, 512/2, 512/3, 513.
Katastrálne územie Veľká Lodina:
432/1, 436, 806/26, 843/1, 843/2, 858, 859, 877/1, 877/3, 877/4, 927, 928, 929, 930, 933.
Katastrálne územie Vyšný Klátov:
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 442, 443, 444, 445, 446/1, 446/2, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 450/5, 450/6, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471/1, 471/2, 472/1, 472/4, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481/1, 481/2, 482, 483, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 576, 577, 579, 581, 582.
Katastrálne územie Vyšný Medzev:
5744, 5775, 5822, 5833, 5840/1, 5840/2, 5840/3, 5853, 5885/1, 5885/3, 5885/4, 5987/1, 5987/2, 5987/3, 6033, 6036, 6052, 6179, 6208, 6208, 6262, 6271, 6358, 6405, 6484/1, 6484/2, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6503, 6509, 6529, 6529, 6576, 6596, 6657, 6658, 6659, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6667/1, 6667/2, 6667/3, 6670, 6673, 6678, 6683, 6684/11, 6684/12, 6685, 6686, 6690, 6702, 6705, 6708, 6709, 6710, 6711, 6716, 6719, 6720, 6721, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6737, 6738, 6742, 6759, 6773, 6774, 6778, 6779, 6781, 6785, 6789, 6791, 6795, 6800, 6801, 6810, 6817, 6825, 6830, 6837, 6846, 6848, 6849, 6850, 6854, 6859, 6863, 6869, 6870, 6871, 6873, 6875, 6876, 6879, 6880, 6881, 6884, 6886, 6890, 6891/1, 6891/2, 6891/3, 6891/4, 6892/1, 6892/2, 6892/3, 6892/4, 6893, 6894/1, 6894/2, 6895/2, 6895/3, 6895/4, 6895/5, 6896, 6898/1, 6898/2, 6899, 6900, 6902/1, 6902/2, 6903, 6904/1, 6904/2, 6905, 6906/1, 6906/2, 6906/3, 6906/4, 6906/5, 6906/6, 6906/7, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912/3, 6941/2, 6943/1, 6944/1, 6945, 6966, 6978/1, 7002, 7042, 7054, 7060, 7071, 7081/1, 7098/1, 7098/2, 7099, 7100/1, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105/1, 7105/2, 7105/3, 7105/4, 7106/1, 7106/2, 7106/3, 7107, 7108, 7109, 7113/1, 7113/2, 7113/3, 7113/4, 7113/5, 7113/6, 7114, 7116, 7117, 7118, 7119, 7119, 7123, 7124, 7125, 7126, 7128, 7129, 7130/1, 7130/2, 7130/3, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7141, 7142/1, 7142/2, 7143, 7144, 7145/1, 7145/2, 7145/3, 7147, 7148, 7149, 7153, 7154, 7156, 7157, 7161/1, 7161/2, 7161/3, 7161/4, 7161/5, 7161/7, 7161/8, 7161/9, 7162/1, 7163/1, 7163/2, 7163/3, 7166, 7169, 7176, 7182, 7183, 7189, 7191, 7192, 7193/1, 7193/2, 7194, 7195, 7196, 7197, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7214, 7215/1, 7215/2, 7218, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7234/1, 7235/1, 7235/2, 7236, 7237, 7238/1, 7238/2, 7238/3, 7239, 7242, 7245, 7246, 7247/1, 7247/2, 7248/1, 7248/2, 7248/3, 7248/4, 7249, 7252, 7254, 7260, 7261, 7263, 7272, 7274, 7279, 7284, 7286, 7287/1, 7287/2, 7288, 7298, 7304, 7320, 7326/1, 7326/2, 7345, 7386/1, 7386/2, 7402, 7404, 7412, 7418, 7422, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7432, 7433, 7434, 7435, 7438, 7439, 7440, 7442, 7444, 7446, 7447, 7466, 7473, 7483, 7491, 7498/1, 7498/4, 7498/5, 7501, 7519/1, 7519/2, 7519/3, 7536/1, 7538, 7549, 7554/1, 7554/2, 7555/1, 7555/2, 7555/3, 7558/1, 7558/2, 7559/1, 7559/2, 7559/3, 7560/1, 7560/2, 7561/1, 7561/3, 7561/4, 7562, 7563, 7569/1, 7569/2, 7570/1, 7570/2, 7570/3, 7571, 7571, 7573/1, 7573/2, 7574/1, 7574/2, 7574/3, 7575, 7576/1, 7582, 7583/1, 7583/2, 7583/4, 7586/1, 7586/2, 7586/3, 7586/4, 7586/5, 7589/1, 7589/2, 7591, 7598, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608/2, 7609, 7612, 7613/1, 7614, 7615, 7616, 7617, 7619, 7624/1, 7625/2, 7626/1, 7629/2, 7630/1, 7630/2, 7631/1, 7631/2, 7632/1, 7632/2, 7633/1, 7634, 7635/1, 7635/2, 7635/3, 7635/4, 7636/1, 7636/2, 7636/3, 7636/4, 7636/5, 7637, 7639, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645/1, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650/1, 7650/2, 7650/3, 7651, 7655/2, 7657, 7658, 7659, 7665, 7666.
Katastrálne územie Zlatá Idka:
1212, 3225/1, 3225/21, 3225/22, 3225/23, 3227/1, 3227/2, 3227/3, 3240, 3242, 3243, 3244, 3245/1, 3245/2, 3245/3, 3246/1, 3246/1, 3246/2, 3248/2, 3248/3, 3545/1, 3545/2, 3545/3, 3545/29, 3548/1, 3570, 3628/2, 3815/2, 3849, 3855, 3863/1, 3863/2, 3869, 3871/1, 3871/2, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3904, 3908, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923/1, 3924, 3926, 3928, 3930, 3936/1, 3936/2, 3936/3, 3936/4, 3936/5, 3936/6, 3936/7, 3970/2, 3974/1, 3974/2, 3976, 3977, 3978, 3979, 3988/1.
Okres Košice I
Katastrálne územie Čermeľ:
1944, 1945, 2056/1, 2163, 2283/1, 2283/2, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338/1, 2338/2, 2338/3, 2338/4, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358/1, 2358/2, 2358/3, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406/1, 2406/3, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427/1, 2427/2, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498/1, 2498/2, 2507, 2509, 2514, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523/1, 2523/2, 2524/1, 2524/2, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610/1, 2610/2, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634/1, 2634/2, 2634/3, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659.
Katastrálne územie Kamenné:
5118, 5120, 5121, 5122, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160/1, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5190, 5191, 5192, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290/1, 5290/2, 5290/3, 5290/4, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341/1, 5341/2, 5342, 5343, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5361/1, 5361/2, 5362, 5363, 5364, 5365/1, 5365/3, 5366, 5367/1, 5367/2, 5367/3, 5368, 5369, 5371, 5372, 5373, 5374/1, 5374/3, 5374/4, 5374/5, 5374/6, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388/1, 5388/2, 5388/3, 5389/1, 5389/15, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397/1, 5397/2, 5397/3, 5398/1, 5398/4, 5398/5, 5398/6, 5398/7, 5398/8, 5398/9, 5399/1, 5399/6, 5399/7, 5399/8, 5399/9, 5399/15, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409/1, 5409/2, 5410, 5411, 5412, 5413, 5416, 5419, 5420, 5423, 5424, 5675.
Katastrálne územie Kavečany:
1568/1, 1568/2.
Okres Spišská Nová Ves
Katastrálne územie Hnilčík:
31, 46/3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59, 60, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 82/3, 82/5, 82/6, 83, 84, 85/1, 85/1, 85/1, 85/1, 85/1, 85/1, 85/2, 86, 112/1, 112/3, 114, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 121, 122/1, 122/2, 122/3, 123, 125/1, 125/2, 126, 127, 140/2, 140/3, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152/1, 152/2, 153, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 155/1, 155/2, 156, 158, 158, 158, 158, 159, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 162/1, 162/2, 163/2, 163/3, 164/2, 165/2, 165/4, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 174, 175, 176, 177, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 182, 187/2, 188, 189, 190, 191, 216/8, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 220/1, 220/2, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 303, 305, 306, 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333, 334, 335, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338/1, 338/2, 339, 340/1, 340/2, 355, 405/2, 405/3, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 406/6, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 408/1, 408/2, 411/2, 412/1, 412/2, 413, 414, 415/1, 415/2, 415/4, 416/1, 416/2, 419, 420, 421/1, 422, 439, 440, 440, 441, 442, 454, 458, 462, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 475/6, 475/7, 475/8, 475/9, 479, 491, 492, 493, 494, 497, 501, 502, 505/1, 505/2, 508/1, 508/2, 508/3, 519, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 527, 532, 536, 537, 540, 541, 541, 543, 554, 555, 555, 576, 588, 592, 600, 600, 627, 631, 633, 634, 636, 637, 638, 643, 654, 655, 657, 662, 670, 674, 678, 678, 679, 684, 694, 695, 810, 810, 816, 822, 832, 835, 840, 842, 843, 844, 845, 851, 852, 853, 854, 859/1, 859/2, 859/3, 860, 863/1, 863/2, 863/3, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096/2, 1098/1, 1099, 1100/1, 1101, 1102, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1122, 1123/2, 1124, 1125/2, 1130, 1131, 1133, 1141, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1149, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158/1, 1158/2, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1233, 1234, 1235/2, 1236, 1327/2, 1330/1, 1330/2, 1332, 1333, 1334, 1335/1, 1335/1, 1335/2, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354/2, 1355/2, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362/2, 1362/4, 1367/1, 1367/2, 1367/3, 1367/4, 1367/5, 1367/6, 1367/7, 1367/8, 1367/9, 1367/10, 1367/11, 1367/12, 1367/16, 1367/18, 1367/20, 1368, 1369, 1370/1, 1370/2, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1385, 1387, 1388, 1389, 1391/3, 1391/5, 1392/1, 1392/2, 1430/1, 1468, 1478/1, 1478/3, 1521/2, 1522, 1523, 1524, 1525, 1542, 1543, 1668, 1668, 1669, 1670/1, 1670/2, 1671/2, 1763, 1765, 1766, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1869/1, 1869/2, 1869/3, 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4, 1871, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886/1, 1897, 1898, 1930, 1931, 1933/2, 1933/2, 1938/1, 1945, 1946, 1947, 1952, 1953, 1953, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960/1, 1960/2, 1960/3, 1960/4, 1961, 1962, 1978/1, 1978/2, 1979/1, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1985, 1986/1, 1986/2, 1989, 1989, 1990, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011/2, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025/2, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036/2, 2037, 2038, 2038, 2038, 2039, 2039, 2039, 2039, 2040, 2041/1, 2041/2, 2041/3, 2043, 2044, 2045, 2046/1, 2046/2, 2046/3, 2046/4, 2046/5, 2047/1, 2047/2, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2063, 2063, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2068, 2068, 2068, 2068, 2069, 2071/1, 2071/2, 2072, 2073, 2073, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2081, 2086, 2087/1, 2087/2, 2088, 2089/2, 2090, 2091/1, 2091/2, 2091/3, 2091/4, 2092/1, 2092/2, 2092/3, 2092/4, 2093, 2094, 2095, 2096, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114/1, 2114/2, 2114/3, 2114/4, 2114/5, 2114/6, 2114/7, 2115, 2116, 2117, 2118, 2122, 2129, 2138, 2139, 2143, 2144, 2204/1, 2204/2, 2208, 2209/2, 2231, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240/1, 2241/1, 2251/1, 2251/2, 2258/2, 2259, 2260, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280.
Katastrálne územie Hnilec:
14, 55/1, 57/3, 58, 131/1, 135, 138/1, 138/3, 138/4, 138/5, 138/7, 138/8, 138/10, 138/11, 138/12, 138/15, 222/2, 230, 230, 230, 231, 235/1, 236, 237, 241/1, 241/3, 241/4, 242/1, 242/4, 243/1, 244/1, 245/1, 245/4, 246/1, 247/1, 248/1, 251, 256/3, 265/2, 265/4, 271/2, 272/2, 273/2, 288, 289/2, 291, 311, 359/1, 359/7, 359/10, 359/11, 359/12, 359/14, 364/1, 368/1, 368/2, 381, 382, 383, 386, 387, 389/1, 389/2, 400/1, 400/2, 400/4, 400/7, 400/8, 406, 445/1, 445/1, 445/1, 457, 458, 459/1, 465/3, 465/5, 466/2, 500/1, 503/1, 504, 508/1, 508/4, 508/7, 508/8, 516/1, 516/2, 516/3, 517/1, 517/2, 517/3, 518/1, 518/2, 518/3, 519/1, 519/2, 519/3, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 539, 539, 540, 540, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 545, 546, 546, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 575, 576/1, 576/2, 579, 582, 583/1, 583/2, 584, 585/1, 588, 588, 589, 589, 590/1, 591, 591, 591, 592/1, 592/2, 592/3, 592/4, 592/4, 592/5, 592/5, 593, 594/2, 594/3, 595, 609, 615/1, 615/2, 615/3, 615/4, 618/1, 618/2, 618/3, 619, 622/1, 622/2, 622/3, 623, 623, 623, 623, 623, 626/1, 626/2, 627/1, 627/2, 630/1, 630/2, 631, 634, 635, 638, 639/1, 639/2, 639/3, 639/4, 642/2, 652, 656/1, 656/1, 656/1, 656/1, 656/2, 656/4, 658, 664/2, 664/3, 665/2, 667/2, 668/1, 668/1, 669/1, 670/1, 670/2, 671, 672/2, 672/3, 676, 694/2, 698/2, 699, 700/1, 700/2, 703/1, 703/2, 704/1, 704/1, 704/1, 704/2, 704/2, 704/2, 705, 706/1, 706/2, 707/1, 707/1, 707/2, 708/1, 708/2, 709/1, 709/1, 709/2, 709/2, 709/3, 710/2, 711/1, 711/3, 711/4, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4, 712/5, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723/1, 723/2, 724, 725/1, 725/2, 726/1, 726/3, 726/4, 726/5, 726/6, 726/8, 726/9, 726/10, 726/11, 727/2, 728/1, 728/3, 728/4, 728/6, 728/7, 728/9, 728/10, 730, 731/1, 731/2, 735, 741, 742/1, 742/2, 744/2, 746/1, 746/3, 748/1, 748/2, 748/3, 749/2, 750/2, 752/1, 756/2, 756/3, 757/1, 757/2, 757/3, 758/1, 758/2, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767/2, 768/1, 768/2, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778/1, 778/2, 779/2, 780, 781/1, 781/2, 782/1, 782/2, 784/1, 784/2, 785/2, 786, 787/1, 787/5, 788, 790, 797/2, 800, 801, 802, 803/2, 803/3, 803/4, 805, 810, 813, 827, 835/2, 836, 850/1, 850/1, 850/2, 859/1, 859/2, 860/1, 860/2, 860/3, 861, 862/1, 862/2, 867, 871/1, 871/2, 900/1, 900/2, 908, 909/1, 910/2, 915, 918, 919/2, 921/2, 922, 923/1, 923/2, 924, 925, 926, 927/1, 927/2, 928/1, 928/2, 929, 929, 930, 930, 932, 933/1, 933/2, 933/3, 934, 935, 936/1, 937, 938/1, 938/4, 940, 941/1, 941/2, 971, 972, 973, 974/2, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 1004/2, 1013/2, 1014, 1015/2, 1017/1, 1018/2, 1025, 1026/1, 1026/1, 1037, 1038, 1039, 1067/1, 1067/2, 1068, 1069, 1070, 1071/2, 1071/4, 1072/2, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078/1, 1078/2, 1080, 1080, 1080, 1080, 1081, 1081, 1081, 1081, 1082, 1083/3, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1089, 1089, 1090, 1092/2, 1093, 1093, 1093, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 1120, 1121, 1122, 1123, 1123, 1128/2, 1129, 1151/1, 1151/2, 1152/1, 1152/4, 1152/5, 1152/6, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175/2, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1181, 1182, 1183, 1184, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1192, 1193/2, 1194, 1205, 1208, 1209, 1211, 1215, 1216, 1217, 1217, 1221, 1226, 1231, 1240, 1240, 1241, 1242, 1261, 1262, 1263, 1270, 1270, 1273, 1275/2, 1275/5, 1275/6, 1279/2, 1279/3, 1291/2, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321/1, 1322/1, 1322/2, 1336, 1336, 1347, 1350, 1351, 1356, 1365, 1366, 1369/1, 1369/2, 1369/3, 1369/4, 1370, 1371/1, 1371/2, 1372, 1374, 1375/1, 1375/2, 1378/1, 1378/2, 1378/3, 1378/4, 1378/5, 1378/6, 1379, 1380, 1381, 1382, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1396, 1396, 1396, 1396, 1397, 1398, 1398, 1398, 1398, 1398, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1400, 1401, 1402/1, 1402/1, 1402/1, 1402/1, 1402/1, 1403/2, 1411/2, 1415, 1415, 1415, 1415, 1415, 1416, 1417/3, 1417/5, 1420, 1420, 1420, 1420, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1424, 1424, 1424, 1424, 1425, 1425, 1425, 1425, 1425, 1426, 1426, 1426, 1426, 1426, 1427, 1427, 1427, 1427, 1427, 1428, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1447, 1450/1, 1450/2, 1454/1, 1454/3, 1454/4, 1459/1, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/4, 1465/5, 1465/6, 1465/7, 1465/8, 1465/9, 1469/2, 1470, 1478, 1479, 1481/1, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486/1, 1487, 1488, 1489, 1491, 1492, 1493, 1495, 1496, 1496, 1498/1, 1498/2, 1499/1, 1499/2, 1500/1, 1500/2, 1501, 1503, 1503, 1504, 1506, 1508, 1511, 1515/3, 1518, 1531, 1536, 1538, 1543, 1544, 1550, 1551, 1552, 1552, 1553, 1553, 1554, 1554, 1555, 1556, 1556, 1557, 1558, 1558, 1559, 1559, 1559, 1559, 1559, 1560, 1561, 1567, 1568, 1571, 1574/2, 1574/4, 1581, 1585, 1605, 1610, 1614, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1640/4, 1645, 1651/1, 1651/2, 1660, 1666, 1667/1, 1667/2, 1667/3, 1685, 1688/1, 1691, 1692, 1693/2, 1698, 1699, 1700, 1701, 1705/2, 1711/2, 1712, 1712, 1712, 1716, 1716, 1716, 1717/2, 1717/2, 1717/2, 1719, 1720, 1721, 1723, 1732/1, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1736/4, 1736/5, 1736/6, 1736/7, 1736/12, 1769, 1770/1, 1771/2.
Katastrálne územie Chrasť nad Hornádom:
140/1, 162, 289, 296, 298/1, 298/2, 299, 589/4, 590, 591, 597, 598, 605/1, 605/2, 607, 608, 610, 616, 619, 619, 622, 626, 633, 639, 641, 642, 643, 644, 648, 652, 653, 654, 656/1, 656/2, 656/3, 656/4, 656/5, 658, 661, 670, 675/2, 685, 694, 696, 696, 697, 704, 719, 727, 745, 745, 750, 751, 752/2, 753, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763/1, 763/2, 767, 771/1, 771/2, 774, 775, 777/1, 777/2, 778, 781, 792/2, 793, 794, 795, 796/3, 797, 798, 799, 801, 802, 804/2, 1065/3, 1065/5.
Katastrálne územie Kolinovce:
377, 379, 380, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448.
Katastrálne územie Krompachy:
3136, 3137, 3138, 3140, 3140, 3141, 3142, 3142, 3143, 3144, 3144, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3159, 3184, 3185, 3186/1, 3186/1, 3186/2, 3186/3, 3187, 3188, 3188, 3191, 3192, 3193, 3194, 3205, 3223, 3224/1, 3224/1, 3224/2, 3224/3, 3231, 3233, 3234, 3235, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3244/3, 3245, 3246, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256/1, 3256/1, 3256/2, 3257, 3258, 3260, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3278, 3281, 3288/1, 3288/2, 3393, 3396, 3399, 3400, 3401, 3413, 3414, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424/1, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3529, 3530, 3531, 3532, 3534, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3552.
Katastrálne územie Markušovce:
1849/1, 1849/2, 1849/3, 1876, 1929, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1980, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2008, 2011, 2015, 2022, 2034, 2035, 2037, 2039/1, 2039/2, 2040/1, 2041, 2042, 2044, 2047, 2048, 2051, 2062, 2062, 2066/1, 2066/2, 2066/3, 2074, 2075, 2077, 2087, 2089, 2090/1, 2090/2, 2090/3, 2090/4, 2090/7, 2091, 2092, 2094, 2100, 2101, 2109, 2119, 2120, 2121, 2122, 2124, 2128, 2129, 2130, 2131, 2133, 2134, 2145, 2150, 2156, 2156, 2166, 2167, 2177, 2976/1, 2976/5, 2976/6, 2976/7, 2977/1, 2977/2, 2977/3, 2977/5, 2977/6, 2981, 2983/3, 2983/7, 2983/8, 2983/9, 2990/5, 3236, 3237, 3239, 3240, 3241, 3243, 3244/1, 3244/2, 3245, 3246, 3247, 3248, 3251, 3252, 3253, 3254, 3325/1, 3325/2, 3331/2, 3332/1, 3332/2, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3353, 3584, 3585, 3586, 5339, 5344, 5345, 5346, 5348, 5349, 5350/1, 5350/2, 5350/3, 5350/4, 5350/5, 5350/6, 5350/7, 5351, 5353/26, 5353/31, 5353/31, 5353/32, 5356, 5391/1, 5391/2, 5391/3, 5391/4, 5391/5, 5391/6, 5391/7, 5391/9, 5391/10, 5391/11, 5395/1, 5395/3, 5395/4, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5408, 5409, 5423, 5439, 5441, 5444, 5447, 5466, 5487, 5491, 5492, 5493, 5494, 5497, 5498, 5499, 5500, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5521, 5522, 5525/1, 5525/2, 5525/3, 5574/2, 5574/3, 5575/1, 5575/2, 5575/3, 5577, 5578/1, 5578/2, 5578/3, 5578/4, 5592, 5593, 5601, 5612, 5627, 5629, 5639, 5651, 5653, 5661, 5682.
Katastrálne územie Matejovce nad Hornádom:
324/1, 324/3, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 328/5, 329, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 331/4, 334/1, 337/1, 337/2, 338/1, 338/2, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346/1, 347, 348, 349, 352/3, 353/1, 355, 356, 357, 358, 359/2, 360/1, 367, 387/1, 387/2.
Katastrálne územie Mlynky:
16/2, 207/4, 822/2, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878/1, 878/2, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 887, 888, 891, 892, 897, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 964, 965, 984, 985, 986, 987, 987, 1002, 1003, 1004, 1005/2, 1009, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017/1, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1046, 1047, 1048, 1049, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144/2, 1145, 1146, 1147, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1220, 1221, 1222, 1223, 1227, 1228, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1252, 1253, 1254, 1259, 1260, 1266, 1267/1, 1267/2, 1268, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278/1, 1278/2, 1279, 1283, 1284, 1399, 1428/2, 1442/2, 1443, 1443, 1444, 1444, 1445, 1446/2, 1454, 1455, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1472, 1472, 1473, 1474, 1474, 1474, 1475, 1476, 1476, 1476, 1477, 1478, 1478, 1478, 1479, 1480, 1480, 1480, 1481, 1482, 1482, 1482, 1483, 1484, 1485, 1485, 1485, 1486, 1487, 1487, 1487, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1488/4, 1488/5, 1488/6, 1488/7, 1488/8, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1507, 1508, 1509/1, 1509/2, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1526, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534/1, 1534/2, 1535, 1537/1, 1537/2, 1537/3, 1538/1, 1538/2, 1539, 1540, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1547, 1548/1, 1548/2, 1549, 1550, 1550, 1551, 1552, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1556, 1557, 1558, 1558, 1559, 1560, 1561, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566/2, 1567, 1651, 1652, 1653/1, 1653/2, 1654/1, 1654/2, 1654/3, 1654/4, 1654/5, 1655, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662/1, 1662/2, 1662/3, 1663/1, 1663/2, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676/1, 1676/2, 1677/1, 1677/2, 1678, 1679, 1680, 1681/1, 1681/2, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1715, 1716, 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1718/1, 1718/2, 1721, 1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735.
Katastrálne územie Nižné Slovinky:
7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 31/4, 32, 230/5, 260/2, 349/1, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 354/2, 414/1, 414/5, 414/6, 414/7, 415, 478/1, 480, 523/1, 523/2, 524, 525, 527, 528, 529, 537, 559, 578/1, 578/2, 593, 595, 597, 606/1, 606/2, 616, 619/1, 619/2, 620, 635/1, 642, 643, 644, 646, 659/2, 659/3, 659/4, 659/5, 661/1, 661/2, 662, 663/1, 663/2, 664/2, 664/3, 664/4, 665/1, 665/2, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 684/5, 684/6, 684/7, 684/9, 684/10, 684/11, 684/14, 686, 689/1, 689/2, 689/3, 690, 691, 692, 693, 694/1, 694/2, 695, 695, 696, 698, 703, 705, 706, 710, 716/1, 716/2, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726/1, 726/2, 727, 728, 731/2, 733/1, 734, 743/2, 745, 749/1, 749/2, 749/3, 786, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 814/1, 814/2, 830/2, 830/3, 830/4, 836, 837, 838/2, 916/1, 919, 949/1, 961, 964, 965, 975, 976, 979, 980, 983, 984, 1011/2, 1011/2, 1011/3, 1012, 1016, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/8, 1030, 1033, 1034, 1035, 1039, 1048, 1053, 1066/1, 1066/2, 1066/3, 1070, 1071, 1074, 1075, 1082, 1097, 1098/1, 1098/2, 1104/2, 1104/3, 1105/2, 1170, 1171, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1257/1, 1257/2, 1299, 1300, 1308, 1316, 1326, 1338/1, 1338/2, 1341/1, 1341/2, 1341/3, 1341/4, 1341/5, 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1343/4, 1343/5, 1355, 1465, 1472, 1478, 1499, 1557, 1572, 1669, 1748, 1756/1, 1756/2, 1756/3, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1765, 1770, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1796, 1797/1, 1797/2, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1813, 1814, 1815, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822/1, 1822/2, 1822/3, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1839, 1842, 1843, 1864, 1865, 1885/1, 1885/2, 1890, 1904, 1906, 1917, 1947, 1957, 1959, 1960, 1968/1, 1968/2, 1974, 1977/1, 1977/2, 1979, 1991, 1996/1, 1996/2, 2010, 2027/1, 2027/2, 2027/3, 2027/4, 2027/5, 2027/6, 2028/1, 2028/1, 2031/2, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2035/4, 2037, 2038, 2046, 2058, 2059, 2060/1, 2061, 2062, 2063, 2064, 2067, 2076, 2077/1, 2080, 2091/2, 2102, 2103, 2105, 2115, 2119/2, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147/1, 2147/2, 2149, 2150, 2151, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2160, 2160, 2160, 2161, 2163, 2165, 2167, 2168, 2169/1, 2169/2, 2170, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2191/1, 2192, 2193, 2194/1, 2194/2, 2195, 2195, 2196, 2198, 2200, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2211, 2212/1, 2219/5, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232/1, 2232/2, 2233, 2234, 2235, 2236, 2239/1, 2239/3, 2239/4, 2240, 2243/2, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249/1, 2249/2, 2249/3, 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4, 2251/1, 2251/2, 2253/2, 2254/1, 2254/2, 2254/3, 2254/8, 2255, 2256, 2257, 2258, 2554/2.
Katastrálne územie Olcnava:
138/1, 178/1, 179/7, 179/8, 631, 650, 666, 683/2, 690/2, 690/9, 736/1, 736/6, 736/7, 736/8, 736/11, 736/12, 736/13, 736/14, 736/15, 736/17, 736/20, 760/1, 760/34, 760/35, 760/36, 760/37, 760/38, 760/39, 760/40, 760/43, 881/2, 896, 934/1, 934/2, 966, 999, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1049, 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1050/4, 1052, 1055, 1056/1, 1056/2, 1071, 1077, 1078, 1081, 1089, 1124, 1139/1, 1140/1, 1140/2, 1141/1, 1142/1, 1143/2, 1144/1, 1145/1, 1146/1, 1146/4, 1147/2, 1148/1, 1148/2, 1148/3, 1148/3, 1148/4, 1148/4, 1148/5, 1149, 1149, 1150/2, 1176, 1176, 1177, 1177, 1180/1, 1180/2, 1181/1, 1181/2, 1181/3, 1181/4, 1182, 1182, 1183/1, 1183/2, 1183/3, 1185/1, 1185/2, 1186/1, 1186/2, 1187/1, 1187/20, 1188/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191, 1193/1, 1193/3, 1193/4, 1193/5, 1194, 1196/1, 1196/2, 1196/3, 1196/4, 1196/5, 1196/6, 1196/7, 1197/1, 1197/2, 1198/8, 1209/1, 1210, 1213, 1215/2, 1215/4, 1215/5, 1215/6, 1215/7, 1216/1, 1216/2, 1218/1, 1218/3, 1219/2, 1220/1, 1221, 1222, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1228, 1229/1, 1230/3, 1231, 1234, 1242/1, 1243, 1244/2, 1245, 1246, 1247, 1248.
Katastrálne územie Poráč:
189/1, 915, 936, 955/1, 955/1, 957, 1020, 1050, 1054, 1057, 1077, 1080, 1102, 1125, 1125, 1135, 1138, 1144, 1161, 1170, 1191, 1192, 1200, 1201, 1217/5, 1223/11, 1224/1, 1224/2, 1224/3, 1244, 1250/1, 1250/7, 1250/8, 1250/9, 1268, 1282, 1284, 1285, 1286, 1288, 1289, 1295, 1299, 1300, 1302, 1303, 1306/1, 1306/4, 1306/5, 1306/6, 1306/7, 1306/8, 1306/9, 1306/10, 1306/11, 1306/12, 1346, 1350, 1354, 1365, 1371, 1376, 1403, 1446, 1454/1, 1454/7, 1458, 1459, 1530, 1555/1, 1555/2, 1596, 1597, 1666, 1680, 1712, 1749, 1761, 1762, 1764, 1765/1, 1765/2, 1765/3, 1777, 1819, 1820, 1823/1, 1823/2, 1823/3, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1826, 1826, 1850, 1869, 2388, 2389, 2390, 2396, 2398, 2400, 2402, 2404, 2408, 2420, 2421, 2423/1, 2423/2, 2425, 2426, 2427, 2429, 2430, 2437, 2440, 2442, 2472, 2480, 2485, 2490, 2495, 2496, 2603/24, 2603/25, 2604/3, 2604/43, 2604/44, 2604/46, 2635, 2635, 2658/3, 2670/1, 2670/2, 2670/3, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2700/4, 2700/5, 2700/6, 2700/7, 2700/10, 2700/11, 2700/12, 2700/13, 2700/14, 2700/15, 2700/16, 2700/17, 2700/18, 2700/20, 2700/21, 2715, 2716/1, 2716/2, 2723/1, 2723/2, 2730, 2735, 2736/1, 2736/2, 2750, 2817, 2818, 2822, 2826, 2839, 2841/1, 2841/2, 2841/3, 2854, 2858, 2862, 2865/1, 2865/2, 2865/5, 2870, 2871, 2875/2, 2891/1, 2891/2, 2891/4, 2891/22, 2899/3, 2899/21, 2904, 2905, 2908/1, 2908/1, 2925/1, 2926/1, 2926/3, 2926/4, 2926/6, 2929, 2930/1, 2930/1, 2930/2, 2930/3, 2939, 2940, 2941/1, 2941/2, 2941/3, 2951/3, 2952/1, 2952/2, 2953, 2958/1, 2958/2, 2958/3, 2958/4, 2958/6, 2959/1, 2959/2, 2961, 2963/1, 2963/1, 2963/2, 2966, 2966, 2967, 2971, 2972, 2972, 2974/1, 2974/3, 2974/4, 2977/2, 2981, 2982/1, 2982/3, 2983, 2984, 2985, 2989/3, 2989/4, 2990/2, 2990/4, 2991/1, 2991/1, 2991/2, 2991/2, 2991/3, 2992, 2994/1, 2994/2, 2995, 2996, 2997, 2998, 3002/1, 3002/2, 3003, 3004, 3006, 3007/1, 3010, 3011, 3024/1, 3024/2, 3025, 3028, 3032, 3038, 3070, 3083, 3085, 3086, 3088/1, 3088/2, 3101, 3103, 3103, 3104, 3105/1, 3105/3, 3105/5, 3150/1, 3150/2, 3150/3, 3150/4, 3150/5, 3150/6, 3157, 3226/4, 3226/5, 3239, 3245, 3285/1, 3285/2, 3285/3, 3285/4, 3292, 3295, 3297/1, 3297/2, 3298, 3299, 3300, 3302, 3305, 3363/2, 3363/3, 3367/1, 3367/2, 3370, 3388/1, 3388/9, 3388/10, 3388/11, 3388/12, 3388/13, 3388/14, 3388/15, 3388/16, 3388/17, 3388/18, 3388/19, 3397/1, 3397/2, 3397/3, 3398/2, 3399, 3417/1, 3417/2, 3417/3, 3418, 3427/1, 3427/1, 3427/2, 3435, 3436, 3440, 3447, 3448, 3450, 3451/1, 3452, 3453, 3455/1, 3455/2, 3467, 3468, 3472/1, 3472/2, 3473, 3474, 3475/1, 3475/2, 3475/3, 3476, 3477, 3478/2, 3478/3, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3486, 3487, 3488/1, 3488/2, 3488/3, 3489, 3517/2, 3518/1, 3518/3, 3520/1, 3520/3, 3521/1, 3521/5, 3522/1, 3523/1, 3523/3, 3524/1, 3524/4, 3524/5, 3525/1, 3526/1, 3526/6, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533/1, 3533/5, 3534/2, 3534/3, 3536, 3545/6, 3545/8, 3549/1, 3549/2, 3551, 3552, 3553, 3570/3, 3572/3, 3573/3, 3574/1, 3574/2, 3574/3, 3575, 3588/4, 3608/5, 3608/6, 3667/3, 3673, 3676, 3700, 3700, 3700, 3712, 3720, 3724, 3815, 3829, 3830, 3833, 3833, 3833, 3859, 3870, 3890, 3911, 3928, 3932, 3934/1, 3934/3, 3934/4, 3934/5, 3934/6, 3934/7, 3934/8, 3934/9, 3934/10, 3934/11, 3934/12, 3934/13, 3936, 3938, 3939, 3942, 3979, 3995, 3997, 4020, 4050, 4050, 4050, 4052, 4083, 4084.
Katastrálne územie Rudňany:
91, 94, 95, 96, 105, 113, 119/1, 119/2, 121/2, 122/1, 122/2, 122/3, 126, 127, 149/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 189, 294/2, 312/1, 312/2, 313/2, 327/1, 406/9, 467/2, 467/4, 468, 470/2, 471/2, 472/2, 474/2, 475/2, 478/2, 479/2, 480/2, 481/2, 482/2, 484/2, 485/2, 488/2, 489/2, 491/2, 619, 620, 631, 647, 648/1, 648/2, 660/2, 671/2, 682/2, 693/2, 711, 719/2, 729, 730, 731, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 857, 858, 865, 938, 939, 941, 948, 954, 957, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 971, 977, 978, 1003, 1003, 1003, 1020, 1025, 1035, 1036, 1041, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1049, 1050, 1050, 1051, 1053, 1054, 1081, 1081, 1081, 1082, 1084, 1088, 1089, 1091/1, 1091/2, 1092, 1093, 1094, 1094, 1095, 1095, 1097/1, 1097/2, 1098, 1099, 1100, 1100, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1153, 1182/1, 1182/9, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1203/6, 1212, 1213, 1214, 1218, 1234, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1247, 1248, 1251, 1254, 1255, 1256/1, 1256/2, 1257/4, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1293, 1296/1, 1296/1, 1296/1, 1296/2, 1339, 1350/1, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1367, 1368, 1376, 1391, 1396, 1398, 1402, 1417, 1418, 1460, 1460, 1465/1, 1465/2, 1521, 1522, 1523/1, 1523/2, 1524, 1525, 1529, 1532, 1533, 1552, 1554, 1557/1, 1557/2, 1559, 1562, 1568/1, 1568/2, 1568/2, 1568/3, 1568/13, 1568/14, 1570, 1571, 1572, 1573/2, 1574, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1583, 1584, 1585, 1588, 1590, 1592, 1593/2, 1594/2, 1595/1, 1595/2, 1595/2, 1595/4, 1595/5, 1596, 1597, 1598, 1598, 1599, 1600, 1602, 1603, 1608/1, 1608/2, 1615/1, 1615/2, 1615/3, 1630/1, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1630/5, 1650/1, 1650/2, 1650/3, 1660/1, 1660/2, 1660/3, 1665, 1677, 1678, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1684/1, 1684/2, 1684/3, 1684/8, 1685, 1711, 1716, 1718/2, 1719/2, 1720/2, 1721/2, 1722/2, 1725, 1726, 1727, 1730/1, 1730/2, 1732, 1734/2, 1735/1, 1735/2, 1736/2, 1737, 1738, 1740, 1881/1, 1881/2, 1900/3, 1954, 1955, 1962, 1970, 1971, 1972, 2053, 2054, 2079/3, 2081/2, 2082, 2084, 2085/2, 2085/3, 2086/1, 2086/2, 2087/1, 2087/8, 2092, 2095, 2105, 2115, 2120/1, 2120/2, 2123, 2124, 2124, 2125, 2126, 2127/1, 2127/1, 2127/2, 2129/1, 2129/2, 2130, 2132, 2133, 2134, 2136/1, 2136/2, 2136/3, 2136/4, 2136/5, 2138/1, 2139, 2141, 2142, 2143, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157/2, 2157/3, 2159, 2162, 2165, 2166/1, 2166/2, 2166/3, 2167, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2185, 2186, 2187, 2192, 2193, 2194, 2195/2.
Katastrálne územie Spišská Nová Ves:
7951, 7951, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7959, 7960, 7961, 7962, 8215, 8216, 8217/1, 8217/2, 8217/3, 8217/4, 8217/6, 8218, 8219, 8979, 9564, 9565, 9566, 9571, 9588, 9606, 9607/1, 9607/2, 9608/2, 9609/2, 9610/1, 9610/2, 9610/3, 9611/3, 9611/4, 9611/5, 9611/6, 9611/10, 9611/11, 9611/12, 9611/14, 9612, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9627, 9629/1, 9629/2, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634/1, 9635, 9636, 9637/1, 9638, 9640, 9641, 9642, 9643/1, 9644, 9645/1, 9645/8, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9666, 9667, 9668/1, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674/1, 9674/2, 9675, 9676, 9677, 9678/1, 9678/2, 9678/3, 9678/4, 9678/5, 9679, 9680/1, 9680/45, 9681, 9682, 9683/1, 9683/2, 9683/3, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9712, 9713, 9714, 9715, 9797/1, 9798, 9799, 9800, 9801/1, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9837, 9838/1, 9838/2, 9838/3, 9838/4, 9838/5, 9838/6, 9838/7, 9839, 9840 časť, 9842 časť, 9843 časť, 9844 časť, 9847/1 časť, 9847/2, 9848, 9851/1, 9851/2, 9853/1, 9853/2, 9854, 9856, 9859/1, 9859/2, 9860/2 časť, 9861, 9862, 9863, 9865 časť, 9866 časť, 9867 časť, 9869 časť, 9874/1 časť, 9877 časť, 9878/1, 9878/2, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883, 9884 časť, 9885/1, 9885/2, 9886, 9887, 9888, 9889, 9891, 9892, 9894, 9895, 9896, 9897, 9898, 9899, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914 časť, 9916 časť, 9918, 9919, 9920/1 časť, 9920/2, 9920/3, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9939, 9940, 9941/1, 9941/2, 9942, 9943, 9944/1, 9944/2, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9951/1, 9951/2, 9952/1, 9952/2, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9980, 9981, 9982, 9983/1, 9983/2, 9984/1, 9984/2, 9985, 10003/1, 10004, 10004, 10005, 10006, 10007, 10007, 10008, 10009/1, 10009/2, 10009/3, 10009/4, 10009/5, 10009/6, 10010/36.
Katastrálne územie Spišské Vlachy:
5110/1, 5110/7, 5130/1, 5130/2, 5141, 5149, 5178, 5190/1, 5190/2, 5202/1, 5202/2, 5298/1, 5298/2, 5374/1, 5374/2, 5390, 5462, 5468, 5478, 5486/2, 5488/1, 5488/2, 5488/3, 5489/1, 5489/2, 5492, 5493, 5494, 5496/1, 5500, 5505, 5508/1, 5508/2, 5508/3, 5509, 5513/1, 5516, 5519/3, 5520/7, 5520/10, 5527/1, 5533/2, 5533/3, 5536/1, 5536/5, 5536/6, 5536/7, 5536/8, 5537, 5538, 5540, 5560/1, 5560/2, 5576, 5578/1, 5578/2, 5578/3, 5601, 5606/1, 5666, 5683, 5685/1, 5685/2, 5685/3, 5686/1, 5686/2, 5686/3, 5686/4, 5686/5, 5688/1, 5688/3, 5690/2, 5690/22, 5690/30, 5693/7, 5693/8, 5693/10, 5694/2, 5694/5, 5694/6, 5694/9, 5695/1, 5696/1, 5697/2, 5697/3, 5700/1, 5700/2, 5700/3, 5701/1, 5701/2, 5702, 5704/1, 7002, 7079/2, 7080, 7134, 7161, 7258, 7300, 7452, 7454, 7461, 7477/2, 7489, 7523/1, 7523/2, 7540/1, 7540/3, 7548, 7566, 7570, 7572, 7573/1, 7573/2, 7573/9, 7573/10, 7573/11, 7611/2, 7615/1, 7615/2, 7615/3, 7615/4, 7648/1, 7648/4, 7648/5, 7648/7, 7648/8, 7659/2, 7659/3, 7667/1, 7667/2, 7671/1, 7671/2, 7673/1, 7680/1, 7680/2, 7682/1, 7682/2, 7682/3, 7683/2, 7686, 7705, 7712/1, 7712/2, 7712/6, 7712/7, 7712/8, 7712/9, 7720/2, 7720/3, 7724/1, 7724/2, 7724/3, 7725/1, 7725/2, 7725/3, 7725/4, 7725/5, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730/2, 7730/3, 7730/9, 7730/23, 7730/26, 7730/27, 7730/31, 7730/36, 7730/38, 7730/56, 7731/1, 7733/1, 7733/2, 7734, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7744, 7745, 7747, 7749/2, 7752, 7754/1, 7756, 7821, 7822, 7824, 7825/1, 7825/2, 7826/3, 7827/2, 7827/5, 7828/1, 7842/2, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849/1, 7849/2, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854/2, 7855/1, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860/1, 7882, 7911.
Katastrálne územie Šafárka:
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 22, 23, 25, 28, 32, 33, 37, 223/1, 223/2, 224, 226, 227, 229, 230.
Katastrálne územie Teplička:
770/6, 1161, 1194, 1210, 1216, 1250, 1504, 1505/1, 1505/2, 1505/3, 1509/1, 1509/2, 1523, 1533, 1535, 1543, 1554, 1566/1, 1566/2, 1600, 1601, 1610/1, 1610/2, 1610/3, 1610/3, 1619, 1635/1, 1644/2, 1659/2, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1713/2, 1716/1, 1717/1, 1717/2, 1717/5, 1717/9, 1734, 1743, 1744/2, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749.
Katastrálne územie Vítkovce:
563/2, 566/2, 567/1, 888, 912/1, 912/4, 912/5, 955, 956, 957/1, 957/2, 982/1, 1094, 1097/1, 1097/5, 1097/7, 1097/8, 1097/9, 1105/1, 1105/2, 1112/2, 1114/1, 1115, 1118.
Katastrálne územie Vyšné Slovinky:
231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232, 244, 247, 248, 249, 260, 289, 328, 330, 347, 358, 362, 377, 392, 394, 395, 399, 405/1, 405/2, 407, 408, 426, 432, 442, 444/1, 444/2, 444/3, 453, 462, 462, 465/1, 469, 470/2, 507/1, 507/2, 507/3, 516/1, 516/3, 525, 528, 644/4, 703/2, 709, 716/1, 716/2, 716/3, 722, 724, 726, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4, 732/5, 733, 734, 735, 736/1, 736/2, 736/3, 737/1, 737/2, 737/3, 738/1, 738/2, 739, 740, 763, 772, 773, 776, 777, 782, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 826, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 922, 923, 937, 1014/1, 1014/2, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047/1, 1047/2, 1047/3, 1048, 1049, 1149, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1214, 1218, 1223, 1267/1, 1267/2, 1347/1, 1347/2, 1352, 1354, 1355, 1357, 1360, 1363, 1365, 1368, 1369, 1372, 1375, 1381, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401/1, 1401/2, 1402, 1403, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425/1, 1425/2, 1425/3, 1425/4, 1430, 1460, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1470, 1471/1, 1471/2, 1471/3, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1476/4, 1476/5, 1476/6, 1477, 1478/1, 1478/2, 1479, 1480, 1481, 1482/1, 1482/2, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1530, 1532/1, 1532/2, 1533, 1534, 1537, 1538, 1541, 1542, 1545, 1550, 1553/1, 1553/2, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1563, 1564, 1565, 1567, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1587, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1601, 1604, 1605, 1610, 1611, 1629, 1631, 1633, 1634, 1648, 1655, 1656, 1665, 1675, 1691, 1699, 1708, 1718, 1720, 1746, 1764/2, 1765, 1768, 1772, 1773, 1774, 1775/1, 1775/2, 1775/3, 1775/3, 1776, 1777, 1778, 1781, 1782, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792/1, 1792/2, 1794, 1795/1, 1795/2, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1812, 1813, 1814, 1814, 1815, 1815, 1816, 1816, 1818, 1819, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1849, 1863, 1871, 1872, 1873, 1881, 1891, 1985, 1987/1, 1987/2, 2009/1, 2009/2, 2009/3, 2009/4, 2009/5, 2019/7, 2033, 2035/1, 2036, 2039, 2073, 2080/1, 2080/2, 2080/3, 2080/12, 2080/13, 2080/14, 2080/15, 2082/1, 2082/2, 2084, 2094/1, 2096/4, 2096/9, 2096/10, 2096/12, 2098, 2099/1, 2099/2, 2105, 2106, 2106, 2106, 2112, 2113/1, 2125, 2127/2, 2127/3, 2127/4, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135/1, 2135/2, 2135/3, 2136, 2137/1, 2137/2, 2137/3, 2137/4, 2137/5, 2138/1, 2138/2, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159/1, 2159/2, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176/1, 2176/2, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182/1, 2182/2, 2183/1, 2183/2, 2184, 2185, 2186, 2187/2, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204/1, 2204/3, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209/2, 2209/4, 2210/2, 2211, 2212/2, 2213/2, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223.
Okres Prešov
Katastrálne územie Hrabkov:
724, 857, 884, 885, 886, 887, 888.
Katastrálne územie Klenov:
621, 626, 627, 628/1, 628/2, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 644/3, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657/1, 657/2, 658, 659, 662, 683, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713/1, 713/2, 713/3, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723/1, 723/2, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748/1, 748/2, 749, 750/1, 750/2, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759.
Katastrálne územie Miklušovce:
646/1, 646/2, 652/1, 652/2, 652/3, 652/4, 652/6, 653, 654, 655, 656/1, 656/2, 656/3, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 658/1, 658/2, 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 660/3, 660/4, 661/1, 661/2, 662, 663/1, 663/2, 664, 665, 666/1, 666/2, 667, 668, 669/1, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 670/1, 670/2, 671, 679, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 684/3, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694/1, 694/2, 695, 696, 697, 698/1, 698/2, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 703, 704, 705.
Katastrálne územie Sedlice:
760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 809, 810, 811, 812/1, 812/2, 813, 814/1, 814/2, 815, 816, 817, 818/1, 818/2, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833/1, 833/2, 834/1, 834/2, 834/3, 835, 836, 837, 838, 839, 840.
Okres Gelnica
Katastrálne územie Gelnica:
3154/1, 3241, 3342/1, 3342/2, 3344, 3345, 3346, 3348, 3349, 3350, 3355/1, 3356/1, 3356/2, 3357/1, 3357/2, 3357/3, 3357/4, 3358, 3359, 3360, 3362/1, 3362/1, 3362/2, 3364, 3366, 3367/1, 3367/2, 3367/3, 3367/4, 3367/5, 3367/6, 3368, 3369, 3370, 3371, 3373, 3373, 3374, 3378/2, 3379/1, 3385, 3387/1, 3387/2, 3387/3, 3388, 3389, 3390, 3391/1, 3391/3, 3392, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400/1, 3400/2, 3400/3, 3513, 3514, 3515, 3518/1, 3521, 3528, 3528, 3533, 3536, 3537, 3540, 3545, 3546, 3547, 3548/1, 3548/2, 3548/3, 3559, 3560/1, 3566, 3567, 3568, 3569, 3572, 3574, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3615, 3666/3, 3666/4, 3667, 3668, 3669, 3672, 3673, 3822/1, 3822/3, 3823, 3824, 3825, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3966/1, 3966/2, 3969, 3969, 3970/1, 3970/4, 3971/1, 3971/6, 3972/1, 3972/2, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3983, 3984, 3985, 3986, 4182.
Katastrálne územie Helcmanovce:
2187, 2191, 2787, 2793/1, 2794, 2799, 2946, 2948, 2949, 2951, 2976, 2991, 2993, 3058, 3061/1, 3061/2, 3061/3, 3061/4, 3061/5, 3064, 3069/1, 3069/2, 3069/3, 3080, 3082, 3085, 3092/1, 3092/2, 3093, 3094/1, 3094/2, 3113, 3117, 3118, 3119/1, 3119/2, 3120/1, 3120/2, 3121, 3122/1, 3122/2, 3123, 3124, 3126, 3127, 3137, 3138, 3142, 3143, 3144, 3145/1, 3145/2, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3156, 3157, 3158/1, 3158/2, 3159, 3160, 3161, 3166, 3167, 3226, 3228, 3371/2, 3371/3, 3377, 3378, 3565/1, 3581/1, 3592, 3595, 3600, 3601, 3615, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3650, 3651, 3654, 3655, 3656, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 4042, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4835, 4842, 4850, 4851, 4853, 4856.
Katastrálne územie Henclová:
50, 55, 75/1, 75/2, 76, 76, 78, 90, 141, 142, 143, 143, 144/1, 144/2, 144/2, 144/3, 145, 146, 147, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 152, 158, 167/1, 167/2, 167/3, 179, 181, 185, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 193, 194/1, 194/2, 195, 196, 199/1, 199/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 211, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 281, 290, 292, 292, 293, 314, 315/1, 315/2, 316, 322, 323/1, 323/2, 323/3, 324, 325, 326, 327/1, 327/2, 328, 329, 330, 330, 332, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 335/3, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 345, 346, 347, 348, 349, 349, 350/1, 350/4, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, 350/9, 351/1, 351/2, 365, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 400, 408, 425, 474/2, 525, 560, 583, 589, 615/1, 615/2, 624, 624, 630, 665, 665, 692/2, 710, 722/1, 722/1, 722/2, 748/1, 748/2, 748/3, 757/1, 757/20, 757/20, 757/50, 758/25, 758/54, 758/65, 758/90, 758/97, 758/111, 758/112, 758/113, 758/114, 758/115, 758/116, 758/117, 758/118, 758/119, 765/1, 765/2, 765/3, 765/4, 765/5, 765/6, 765/7, 840/1, 840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6, 841/2, 842, 843/2, 844, 845, 846/1, 846/2, 846/3, 846/4, 847, 848, 849/1, 849/2, 850, 851, 852, 853/2, 854/2, 1095, 1103, 1119, 1139, 1140, 1157/1, 1157/2, 1211, 1213, 1214/1, 1233, 1244, 1460/1, 1460/2, 1500, 1533, 1541/1, 1541/2, 1542/1, 1542/2, 1575/1, 1575/2, 1575/3, 1589, 1608, 1650, 1674, 1689, 1691/3, 1695, 1710, 1740, 1919, 1922/1, 1922/2, 1923, 1924, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1965, 1975, 1980, 1981, 1986, 1987/2, 1988, 1989/2, 1990, 1991/1, 1991/2, 1991/3, 1993, 1994/2, 1998, 2011/1, 2011/1, 2011/2, 2011/2, 2011/3, 2011/4, 2011/4, 2011/5, 2014, 2015, 2015, 2031, 2042/8, 2042/9, 2042/10, 2042/20, 2042/20, 2042/22, 2042/25, 2042/26, 2042/29, 2042/32, 2043, 2045, 2046, 2091, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2102, 2103, 2104, 2108, 2110, 2115, 2118, 2119, 2120, 2125, 2126/1, 2126/2, 2128, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2140, 2141, 2142, 2143/2, 2144, 2149/3, 2149/4.
Katastrálne územie Kluknava:
1157/1, 1157/1, 1157/1, 1157/2, 1158, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181, 1254, 1272/1, 1442, 1443/1, 1443/2, 1467, 1468, 1469, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1575, 1585, 1589, 1590, 1591, 1608.
Katastrálne územie Kojšov:
402/4, 407/2, 554/1, 692, 699, 794/2, 803/2, 823/1, 830/2, 832/2, 833, 834, 837, 840, 842, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853, 855, 856, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 885, 888, 889, 890, 891, 892, 895/1, 895/2, 895/3, 897/1, 897/2, 904, 905, 1090/1, 1090/2, 1091, 1092/1, 1092/2, 1099, 1101, 1103, 1106, 1114, 1115/1, 1116, 1117, 1134/2, 1135, 1136, 1148, 1151/2, 1152/1, 1153, 1154, 1156, 1174, 1178, 1179, 1185, 1240, 1248, 1251, 1300, 1330, 1346, 1347/1, 1350/1, 1350/4, 1371, 1373, 1374, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1390/4, 1390/12, 1390/13, 1390/14, 1390/15, 1390/18, 1390/19, 1480/1, 1480/2, 1711, 1712/1, 1712/4, 1713, 1714, 1715, 1730, 1731, 1732, 1848, 1849, 1851, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1869, 1874, 1875, 1879/1, 1879/2, 1879/3, 1880, 1881, 1882/1, 1882/2, 1884/2, 1884/3, 1884/11, 1887, 1888, 1889, 1892, 1894, 1908, 1961, 1965/1, 1966, 1975, 1980, 1983, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037/1, 2037/2, 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2046, 2047, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2056/1, 2056/2, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2071, 2074, 2076, 2077, 2078, 2080, 2083/1, 2083/2, 2088, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104.
Katastrálne územie Margecany:
805/1, 805/2, 805/4, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 1036, 1042, 1044/1, 1044/2, 1047, 1062, 1063, 1067, 1070, 1072, 1073, 1074, 1083, 1099, 1102, 1105, 1109, 1950, 1951/1, 1961/1, 1969, 1970, 1971, 1972, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2025, 2027, 2028, 2030, 2031, 2032, 2035, 2037, 2038, 2045, 2046, 2050, 2051, 2058, 2059, 2069, 2074, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2117, 2119, 2123, 2134, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250/1, 2250/2, 2252/1, 2252/2, 2252/3, 2252/4, 2275, 2279, 2280, 2307, 2314.
Katastrálne územie Mníšek nad Hnilcom:
271, 282, 283/3, 283/4, 283/5, 283/5, 947, 952/1, 1042/1, 1120, 1145/1, 1145/2, 1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/4, 1200, 1201, 1202, 1235, 1290, 1300, 1310, 1318, 1366/1, 1366/2, 1380/1, 1380/2, 1403, 1412, 1413, 1429, 1440/1, 1440/2, 1465, 1466, 1490, 1491, 1492, 1541/1, 1541/2, 1541/3, 1541/4, 1551, 1583, 1645, 1649/1, 1649/2, 1674/1, 1674/2, 1730, 1748/2, 1748/6, 1749, 1761, 1811, 1820, 1824, 1828, 1840, 1865, 1878, 1880/1, 1883/1, 1883/2, 1883/3, 1883/4, 1891, 1891, 1914, 1918, 1920, 1935/1, 1935/2, 1936, 1957/1, 1957/2, 1978/2, 1988/1, 1988/4, 2104, 2105, 2110, 2121, 2122, 2125, 2128, 2150, 2152/1, 2152/2, 2152/3, 2165, 2175/1, 2175/2, 2191, 2200/1, 2200/2, 2236, 2255, 2448, 2489, 2500, 2523, 2528/1, 2528/1, 2528/1, 2528/1, 2528/3, 2528/4, 2550, 2651, 2662, 2663, 2671, 2686, 2692, 2700, 2730, 2740, 2770, 2800, 2802/1, 2802/2, 2802/3, 2803/1, 2803/2, 2803/3, 2803/4, 2813/1, 2813/2, 2814/1, 2814/2, 2840, 2841, 2850, 2851, 2858/1, 2858/2, 2863, 2899, 2914, 2915, 2964, 3003/1, 3003/2, 3003/2, 3003/3, 3008, 3022, 3030, 3050/1, 3050/2, 3056, 3058, 3072, 3086/1, 3086/2, 3111/1, 3111/2, 3113, 3122, 3144, 3153, 3156, 3180/1, 3180/2, 3182, 3194, 3300/1, 3300/2, 3425/1, 3441/2, 3441/3, 3441/4, 3441/5, 3451, 3469, 3483, 3484, 3485, 3511, 3512, 3513, 3526, 3532, 3533/1, 3533/2, 3548, 3550, 3557, 3570, 3572, 3575/1, 3575/2, 3575/3, 3589/1, 3589/2, 3604/1, 3604/2, 3604/3, 3604/4, 3640/1, 3640/2, 3640/3, 3640/4, 3640/5, 3640/7, 3640/8, 3640/9, 3640/10, 3640/11, 3645, 3655, 3660, 3661, 3662/2, 3663, 3664, 3670/1, 3676/3, 3694, 3696, 3700/1, 3700/2, 3707, 3712/1, 3712/2, 3727, 3733, 3747/1, 3747/2, 3756, 3762, 3777, 3872, 3882, 3890, 3900/1, 3900/2, 3900/3, 3943, 3944/1, 3944/2, 3964, 4002, 4025, 4040, 4044, 4049, 4052, 4106, 4127, 4134/2, 4134/3, 4180/1, 4180/2, 4180/3, 4208/1, 4208/2, 4210, 4250/1, 4250/2, 4286, 4288, 4292, 4300, 4322, 4365, 4389, 4400/1, 4400/2, 4500, 4524/1, 4524/2, 4526/1, 4527, 4528, 4539, 4560, 4580, 4581/1, 4581/2, 4581/3, 4581/4, 4581/5, 4581/6, 4581/7, 4581/8, 4581/9, 4581/10, 4581/11, 4581/12, 4581/13, 4581/14, 4581/15, 4581/16, 4592, 4600/1, 4600/2, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/6, 4600/7, 4600/8, 4608/1, 4612, 4633, 4676, 4678, 4680, 4682, 4722/1, 4722/2, 4722/3, 4722/4, 4757, 4758, 4780, 4781/1, 4781/2, 4781/3, 4782, 4787/1, 4787/2, 4789/1, 4789/2, 4790, 4796, 4797, 4798, 4800, 4800, 4805, 4817, 4818, 4822/1, 4822/2, 4822/3, 4846, 4847, 4848, 4858, 4860/1, 4860/2, 4860/3, 4861, 4900, 4928, 4929, 4933, 4935, 4940, 4945, 4947, 4948, 4949, 4966/1, 4966/2, 4985, 4992, 4992, 5001, 5004/1, 5004/2, 5021, 5044, 5091, 5096, 5117/1, 5117/2, 5140, 5190, 5213/1, 5213/2, 5238, 5240, 5248, 5258/1, 5258/2, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5265, 5266, 5269, 5274, 5277, 5280, 5284, 5285, 5300, 5325, 5336/1, 5336/2, 5337, 5350/1, 5350/2, 5355/1, 5355/2, 5355/3, 5367, 5370/1, 5370/2, 5371/1, 5371/2, 5381, 5381, 5388/1, 5388/2, 5389, 5390/1, 5390/2, 5391/1, 5391/2, 5398, 5399, 5434/2, 5434/4, 5434/5, 5434/10, 5434/11, 5435, 5438, 5439, 5440, 5441, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456/2, 5457, 5458/2, 5460/1, 5460/2, 5461, 5462, 5463, 5464, 5468/2, 5469, 5470, 5471, 5472, 5474/2, 5475, 5476/1, 5476/2, 5477, 5478/1, 5478/2, 5478/3, 5479, 5480/1, 5480/2, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486/2, 5494/1, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499/1, 5499/2, 5500, 5502/1, 5502/2, 5503/1, 5505/1, 5506, 5509/1, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518/2, 5518/3, 5519, 5520, 5521/1, 5521/2, 5521/3, 5522, 5523/2, 5523/4, 5524/1, 5525, 5526, 5528, 5532, 5533, 5534.
Katastrálne územie Nálepkovo:
997, 1000, 1010/1, 1010/2, 1013, 1046, 1047, 1049, 1051, 1053, 1064, 1073, 1074, 1118, 1131/1, 1143, 1159, 1216, 1249/2, 1250/1, 1250/5, 1250/6, 1250/9, 1258, 1266, 1267, 1268, 1269/2, 1270, 1271/1, 1271/2, 1271/3, 1314, 1318, 1331, 1340, 1360, 1367, 1371, 1379, 1391, 1395, 1406, 1409, 1431/1, 1434, 1436/1, 1436/2, 1437, 1439, 1458/1, 1474/1, 1474/2, 1509, 1515, 1532/1, 1549, 1554, 1561, 1569/1, 1569/2, 1574/1, 1574/2, 1577, 1579, 1585, 1586/1, 1594, 1605, 1609, 1633/1, 1633/2, 1633/3, 1633/4, 1640, 1650, 1654, 1671, 1674, 1676, 1677, 1690, 1704, 1706, 1715, 1729, 1735, 1737/1, 1737/5, 1744, 1751, 1752, 1753, 1754, 1760, 1764, 1768, 1791, 1804, 1806, 1813, 1819, 1829, 1831, 1833, 1837, 1855, 1859/1, 1875, 1876, 1895, 2069, 2083/1, 2084, 2085, 2099, 2242/1, 2242/2, 2294, 2306, 2338, 2356, 2359, 2390, 2391, 2393, 2399, 2402, 2415, 2418/1, 2423, 2433, 2440/1, 2440/2, 2461, 2463, 2471, 2474, 2475, 2492/1, 2493, 2502, 2508, 2512, 2521, 2526, 2533, 2543/1, 2543/2, 2544, 2545, 2561, 2570, 2571, 2577, 2598, 2611, 2615, 2622, 2648, 2727, 2730, 2739/1, 2739/2, 2739/3, 2739/4, 2739/5, 2798/2, 2824/2, 2837/1, 2837/2, 2837/3, 2837/4, 2837/5, 2837/6, 2904, 2908/2, 2930, 2932/1, 2932/2, 2932/3, 2932/4, 2958/1, 2958/2, 2976, 2978, 2983/2, 2985, 2988, 3003/1, 3003/2, 3003/4, 3003/5, 3005, 3027, 3036/1, 3036/2, 3036/3, 3036/4, 3051/1, 3051/6, 3051/7, 3051/8, 3219/1, 3219/2, 3219/3, 3222, 3232, 3261, 3313, 3349/2, 3390, 3432, 3434, 3439, 3454, 3459, 3483, 3494, 3498/1, 3498/2, 3498/3, 3501, 3510/1, 3510/2, 3510/3, 3525, 3577, 3623, 3727, 3729, 3737, 3770/1, 3770/8, 3771/1, 3771/1, 3771/1, 3771/1, 3771/1, 3771/1, 3771/1, 3771/1, 3771/2, 3771/2, 3771/2, 3771/2, 3771/2, 3771/2, 3771/2, 3771/2, 3772, 3773, 3774/1, 3774/4, 3781, 3783, 3785/1, 3785/1, 3785/1, 3785/1, 3785/1, 3785/1, 3791/2, 3899/1, 3899/3, 3899/4, 3909, 3961/4, 3962, 3963, 3964, 3965/1, 3965/2, 3966, 3967/1, 3967/2, 3968, 4070, 4071, 4072, 4073, 4101/3, 4107/1, 4741, 4750/1, 4750/2, 4815, 4821, 4838, 4839, 4852, 4917/1, 5060/1, 5060/3, 5107, 5120, 5121, 5124, 5129, 5131, 5132, 5136, 5137, 5138, 5147, 5162, 5167, 5170, 5190/1, 5190/2, 5220/1, 5253, 5257, 5260/1, 5260/2, 5274/2, 5279/1, 5284, 5300, 5312, 5318, 5332, 5349, 5572/1, 5572/6, 5592, 5619/2, 5632/2, 5650, 5661, 5663/2, 5663/3, 5663/5, 5696/1, 5699/4, 5703, 5725, 5758, 5760/2, 5771/1, 5772/2, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777/1, 5777/2, 5778, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786/1, 5786/2, 5787/1, 5790/2, 5790/3, 5791/1, 5792, 5793/2, 5793/20, 5799/1, 5799/2, 5800, 5801, 5804, 5805/1, 5814, 5815, 5816/11, 5822, 5823/2, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5835, 5843/3, 5845/2, 5846, 5847/5, 5848, 5849, 5850/1, 5857, 5858, 5868.
Katastrálne územie Prakovce:
854, 855, 856, 857, 858, 1191/1, 1191/1, 1191/2, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242/1, 1242/2, 1243, 1244, 1245, 1246/1, 1246/2, 1247, 1248/1, 1248/2, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1288, 1290, 1290, 1291, 1292/1, 1293.
Katastrálne územie Rolova Huta:
132, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 193, 194/1, 194/2, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 269, 270, 271.
Katastrálne územie Smolnícka Huta:
1, 2, 3/2, 6/2, 7/1, 7/2, 9, 15/3, 16, 33/2, 39/2, 40/3, 46/2, 47/2, 59/16, 59/17, 59/18, 60/1, 60/2, 62, 64, 87, 123/3, 124/1, 124/2, 134/2, 135, 140/2, 150, 175, 180, 181, 182/2, 190/1, 191/2, 195/1, 197/2, 197/4, 199, 200, 258/3, 258/5, 258/6, 258/7, 258/8, 362, 363, 367, 368, 369/1, 369/2, 381, 386, 452/7, 458, 459, 485, 487, 487, 495, 510/2, 531, 532/1, 532/2, 540, 541/2, 542, 547/5, 578, 579, 580, 581, 597, 607/2, 609, 610, 613, 615, 625, 640, 666, 677, 695, 696, 700, 708, 725, 745/1, 745/2, 750/1, 750/2, 750/3, 750/4, 790, 810, 821/1, 829/1, 829/1, 829/1, 829/1, 829/1, 829/2, 829/3, 829/4, 829/5, 829/6, 829/7, 829/8, 829/9, 829/10, 829/11, 829/13, 854, 855, 857, 858, 859/1, 874/1, 874/2, 890/1, 890/2, 891, 893, 909, 910, 937, 946/1, 946/2, 955, 956, 957, 960/1, 960/2, 961, 962/1, 962/2, 963/1, 963/2, 963/3, 965/2, 966/1, 966/2, 966/3, 967, 969/1, 969/2, 970, 971, 972/1, 972/1, 972/2, 972/3, 972/4, 973/1, 973/2, 974, 975, 976, 982/3, 982/4, 983, 984, 992/1, 992/2, 992/3, 992/4, 992/5, 992/6, 992/7, 992/8, 993, 998, 999/1, 999/2, 1000, 1005, 1011, 1012, 1013, 1014, 1018, 1020, 1021, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1036, 1037, 1042, 1045/3, 1046, 1050, 1052, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1075, 1076, 1081/3, 1082/1, 1082/2, 1083/2, 1088, 1091, 1092/2, 1092/3, 1092/4, 1092/5, 1092/6, 1092/7, 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1095, 1096/9, 1096/11, 1100, 1101/2, 1104/3, 1108, 1109, 1110, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1124/4, 1125, 1126, 1127/1, 1127/2, 1127/3, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1128/4, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1150, 1155, 1158, 1159, 1164, 1165, 1169, 1170, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1171/4, 1171/5, 1171/6, 1171/7, 1171/8, 1171/9, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176/1, 1176/2, 1177, 1178/1, 1178/2, 1179/1, 1180, 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1190/1, 1190/2, 1191, 1192, 1195, 1205, 1207, 1210, 1230, 1239, 1240, 1241, 1243, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252/1, 1252/2, 1253, 1254/1, 1254/2, 1255/1, 1255/2, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1256/4, 1257, 1258, 1259, 1260, 1267, 1269, 1270/1, 1270/2, 1273, 1275, 1276, 1281, 1290/1, 1290/2, 1295, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 1310/5, 1310/6, 1311, 1313, 1314, 1315, 1316/1, 1316/2, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1327/1, 1327/2, 1328/1, 1328/2, 1330, 1332/1, 1332/2, 1332/3, 1336, 1337/1, 1337/2, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1359, 1360, 1362/1, 1362/2, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383/1, 1383/2, 1384/1, 1384/2, 1385, 1386, 1387/1, 1387/1, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1387/5, 1387/7, 1387/8, 1390, 1393, 1394/1, 1394/2, 1396/1, 1396/2, 1397/1, 1397/2, 1398, 1399, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 1401/2, 1402, 1403/1, 1403/2, 1404, 1405/1, 1405/2, 1406/1, 1406/2, 1407/1, 1407/2, 1408, 1409/1, 1409/2, 1410/1, 1410/2, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419/1, 1419/2, 1420/1, 1420/2, 1421, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1425, 1426/1, 1426/2, 1427, 1428, 1429/1, 1429/2, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435/1, 1435/2, 1435/3, 1435/4, 1435/5, 1435/6, 1435/7, 1435/8, 1436, 1437, 1437, 1440, 1440, 1441, 1443/1, 1443/2, 1444, 1445, 1448, 1449, 1450, 1451/1, 1451/2, 1452, 1453, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1455/1, 1455/2, 1456/1, 1456/2, 1457/1, 1457/2, 1462, 1494/2, 1494/3, 1500/1, 1501/1, 1501/2, 1502/1, 1502/3, 1502/4, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1510, 1515, 1516, 1518, 1518, 1519, 1520, 1522, 1525, 1526, 1532, 1540, 1543/6, 1545, 1549/3, 1551/2, 1552, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563/1, 1563/2, 1563/3, 1563/4, 1563/5, 1564, 1565, 1566/2, 1568, 1569, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586/3, 1587, 1588, 1589/2, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602/2, 1602/3, 1603, 1604, 1605/1, 1605/2, 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1606/4, 1606/5, 1606/6, 1606/7, 1607, 1608/1, 1608/2, 1609, 1610, 1615, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629/1, 1629/2, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638/1, 1638/2, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643/2, 1644/1, 1644/3, 1645/2, 1646, 1647, 1648, 1649.
Katastrálne územie Smolník:
271/1, 271/2, 272, 279/2, 279/4, 279/5, 279/6, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 320/2, 323/2, 895/2, 944/1, 973/3, 1042, 1044/2, 1126, 1127, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1131/1, 1131/2, 1136, 1219/2, 1225, 1227, 1228, 1229, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1256, 1257/1, 1257/3, 1260/1, 1260/2, 1266, 1268/2, 1272, 1277, 1289, 1301, 1302, 1303, 1304, 1326, 1331, 1333, 1338, 1350, 1351, 1362, 1370, 1371, 1372, 1374, 1376, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, 1389, 1390, 1392, 1393, 1394, 1398/1, 1398/2, 1398/3, 1400, 1401, 1401, 1415, 1416, 1425, 1427, 1441, 1457/1, 1457/3, 1457/6, 1457/12, 1457/14, 1457/15, 1463, 1464, 1465/2, 1490, 1502/1, 1512/2, 1512/3, 1512/4, 1513/1, 1513/2, 1513/3, 1514, 1515/1, 1515/2, 1515/3, 1515/4, 1515/5, 1516, 1517, 1518, 1523/2, 1523/3, 1524, 1530, 1533, 1534, 1535, 1536, 1538, 1539, 1541, 1543, 1546, 1547, 1549, 1558, 1559, 1560, 1561/2, 1561/3, 1562/1, 1562/2, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1567/1, 1567/2, 1568/1, 1568/2, 1568/3, 1568/4, 1569/1, 1571/2, 1572/1, 1572/2, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1580/2, 1584, 1588, 1589, 1591, 1593, 1594, 1596, 1599/1, 1599/2, 1599/3, 1599/4, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1602, 1603, 1603, 1605, 1607/1, 1608, 1610/1, 1610/2, 1634, 1639, 1644, 1645, 1646/2, 1649, 1650, 1657, 1658, 1662/1, 1662/2, 1663, 1664, 1665, 1666, 1670, 1675/1, 1675/2, 1675/3, 1675/4, 1675/5, 1675/6, 1675/8, 1675/9, 1678, 1680, 1682/2, 1689, 1690, 1695/1, 1695/1, 1695/2, 1698, 1698, 1698, 1703, 1712, 1713/1, 1713/2, 1713/3, 1714/1, 1714/2, 1714/3, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719/1, 1719/2, 1721, 1728, 1729/3, 1750/3, 1750/4, 1750/5, 1750/6, 1750/7, 1750/8, 1751, 1752/1, 1752/2, 1753/1, 1753/2, 1754, 1755/1, 1755/2, 1757, 1758/1, 1758/2, 1759, 1760, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1782/2, 1819/1, 1819/2, 1819/3, 1843, 1844, 1848, 1849, 1850, 1869/2, 1869/3, 1873, 1874/1, 1874/3, 1878, 1884/1, 1884/2, 1884/3, 1884/4, 1884/5, 1884/6, 1884/7, 1884/8, 1887, 1888, 1889, 1890/1, 1890/2, 1890/3, 1890/4, 1890/5, 1890/6, 1891, 1892, 1904/1, 1904/2, 1904/3, 1904/4, 1904/5, 1934/1, 1934/2, 1934/3, 1934/4, 1934/5, 1939/2, 1940, 1941/2, 1942/2, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957/1, 1957/2, 1957/3, 1957/4, 1958/1, 1959/2, 1965/2, 1966/2, 1968, 1975/1, 1975/2, 1985, 1997, 2008, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/1, 2021/4, 2022, 2023, 2024/1, 2024/2, 2025, 2026, 2027/1, 2027/2, 2028, 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2030/1, 2030/2, 2031, 2032, 2033/1, 2033/2, 2034, 2036/1, 2036/2, 2036/3, 2037, 2038/1, 2038/2, 2039/1, 2039/2, 2040/1, 2040/2, 2040/3, 2040/4, 2041, 2042, 2043/1, 2043/2, 2043/3, 2044, 2045/1, 2045/2, 2045/3, 2045/4, 2046, 2047/1, 2047/2, 2048/1, 2048/2, 2049/1, 2049/2, 2049/3, 2050, 2051, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056/1, 2056/2, 2057, 2058/1, 2058/2, 2058/3, 2059/1, 2059/2, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065/1, 2065/2, 2065/3, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2071, 2072, 2073/1, 2073/2, 2073/3, 2073/4, 2073/5, 2073/6, 2073/7, 2073/8, 2073/9, 2073/10, 2073/11, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080/1, 2080/2, 2081, 2082, 2083, 2084, 2086, 2087, 2088/1, 2088/2, 2088/3, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093/1, 2093/2, 2094, 2095/1, 2095/2, 2096, 2097/1, 2097/2, 2097/3, 2097/4, 2097/5, 2098/1, 2098/2, 2098/3, 2098/4, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2111, 2112, 2113, 2114, 2120/1, 2120/7, 2121/3, 2121/4, 2122, 2123/1, 2123/2, 2123/3, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129/1, 2129/2, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134/1, 2134/2, 2135/1, 2135/2, 2136/1, 2136/2, 2136/3, 2136/4, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145/1, 2145/2, 2146/1, 2146/2, 2146/3, 2147/2, 2149, 2151/1, 2151/2, 2151/3, 2151/4, 2151/5, 2151/6, 2151/7, 2162, 2168/1, 2168/2, 2168/3, 2170, 2181, 2182, 2200, 2226, 2230, 2250/1, 2250/2, 2272/2, 2272/3, 2310/1, 2310/4, 2310/5, 2310/9, 2312/1, 2312/2, 2325, 2364, 2398, 2406/2, 2416, 2428/1, 2428/2, 2428/3, 2428/4, 2428/5, 2439, 2441/1, 2441/2, 2441/3, 2443, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453/1, 2453/2, 2453/5, 2453/6, 2453/7, 2455, 2456, 2464/1, 2464/2, 2469, 2486, 2493, 2501, 2504, 2521/1, 2521/2, 2525, 2543, 2548, 2554, 2556, 2558, 2559/1, 2559/2, 2559/4, 2559/6, 2559/7, 2559/9, 2559/10, 2559/11, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 2594/4, 2614, 2619, 2635/1, 2635/2, 2635/3, 2635/4, 2640, 2641, 2648, 2649, 2650, 2661, 2662, 2665, 2666/1, 2666/2, 2666/3, 2666/4, 2666/5, 2666/6, 2666/7, 2667/1, 2667/2, 2668, 2669, 2670, 2671, 2673, 2674, 2675, 2676, 2678, 2679, 2679, 2680, 2681, 2682, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2687, 2690/1, 2690/2, 2690/3, 2690/4, 2690/5, 2690/6, 2690/7, 2690/8, 2690/9, 2690/10, 2690/11, 2690/12, 2690/13, 2690/14, 2690/15, 2690/16, 2690/17, 2690/18, 2694, 2695/1, 2695/2, 2696, 2697, 2698/1, 2698/2, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2703, 2703, 2704, 2705, 2706/1, 2706/1, 2706/2, 2709/1, 2709/1, 2709/1, 2709/2, 2709/3, 2709/4, 2709/5, 2709/6, 2709/7, 2710, 2711/1, 2711/2, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728/1, 2728/2, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743/3, 2744/2, 2745/1, 2745/2, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750/1, 2750/2, 2750/3, 2750/4, 2750/5, 2750/6, 2750/7, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756/1, 2756/2, 2756/3, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2763/2, 2763/3, 2764/2, 2765/1, 2766/2, 2767/1, 2767/2, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791/1, 2791/2, 2792/1, 2792/2, 2793/1, 2793/2, 2794/1, 2794/2, 2794/3, 2794/4, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804/1, 2804/2, 2805, 2806/1, 2806/2, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812/2, 2812/3, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820/1, 2820/2, 2820/3, 2821, 2822, 2823, 2825.
Katastrálne územie Stará Voda:
4670/1, 4670/2, 4671/1, 4671/2, 4671/4, 4672/4, 4673/1, 4673/2, 4674/1, 4674/2, 4678/1, 4678/2, 4680, 4684, 4693/2, 4694, 4695, 4696, 4697/1, 4697/2, 4697/3, 4698/1, 4698/2, 4698/4, 4699/1, 4699/2, 4699/3, 4700/1, 4700/2, 4700/5, 4701/1, 4701/2, 4702/1, 4702/2, 4702/3, 4702/7, 4702/8, 4703, 4704, 4705, 4706/1, 4706/2, 4706/3, 4706/4, 4707/1, 4707/2, 4708, 4709/1, 4709/2, 4709/3, 4709/4, 4710/1, 4710/2, 4710/3, 4710/4, 4711/1, 4711/2, 4712, 4713/1, 4713/2, 4714, 4716/1, 4716/2, 4717/1, 4717/2, 4717/3, 4717/4, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723/1, 4723/2, 4724, 4725, 4726/1, 4726/2, 4727/1, 4727/2, 4728, 4729, 4730/1, 4730/2, 4730/3, 4731/1, 4731/2, 4736, 4737/1, 4752, 4829, 4834/1, 4834/2, 4834/3, 4834/4, 4834/5, 4838, 4840, 4841/1, 4841/2, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4848, 4849/1, 4849/2, 4850, 4851, 4852/1, 4852/2, 4852/3, 4852/4, 4853/1, 4853/2, 4855, 4856, 4857, 4858/1, 4858/2, 4859, 4860/1, 4860/2, 4861, 4862, 4863/1, 4863/2, 4864/1, 4864/2, 4864/3, 4864/4, 4864/5, 4864/6, 4864/7, 4864/8, 4864/9, 4865/1, 4865/2, 4866/1, 4866/2, 4867/1, 4867/2, 4868/2, 4868/2, 4868/4, 4868/5, 4869/1, 4869/1, 4870/1, 4871, 4872/1, 4872/2, 4872/3, 4873/2, 4874/1, 4875/1, 4875/5, 4875/6, 4876, 4877/1, 4877/3, 4878/1, 4878/2, 4879, 4883, 4883, 4883, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4889, 4891, 4892, 4896, 4898, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4908/1, 4908/2, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4916, 4917, 4919, 4920/1, 4920/2, 4921, 4922, 4923, 4924, 4926, 4927/1, 4927/2, 4927/3, 4929, 4931, 4932, 4933, 4935, 4936, 4938/1, 4938/2, 4939, 4940, 4941/1, 4941/2, 4941/3, 4941/4, 4941/5, 4941/6, 4947/1, 4947/2, 4947/3, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4956, 4958, 4959/1, 4959/2, 4959/3, 4960, 4961/1, 4961/3, 4963/1, 4963/2, 4965, 4966, 4967, 4968, 4970, 4975, 4976, 4977, 4978, 4980, 4982, 4983, 4984, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4995, 5017/1, 5017/2, 5017/3, 5018, 5018, 5020, 5023, 5025, 5026/1, 5026/2, 5027/1, 5027/2, 5029/3, 5030, 5031/7, 5031/8, 5031/9, 5031/10, 5031/11, 5033, 5035, 5036, 5037/1, 5037/2, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5062, 5063, 5246/3, 5246/4, 5246/5, 5246/6, 5247, 5248, 5250/2, 5251/1, 5251/3, 5251/4, 5251/5, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5259, 5260/1, 5260/2, 5260/3, 5260/4, 5260/5, 5260/6, 5262/1, 5262/2, 5262/3, 5263, 5265, 5266/1, 5266/2, 5267, 5268, 5269, 5271, 5272/1, 5272/2, 5272/3, 5272/4, 5272/5, 5273, 5274/1, 5274/2, 5275/1, 5275/2, 5275/3, 5275/4, 5275/5, 5275/6, 5275/7, 5276/1, 5276/2, 5276/3, 5276/4, 5277/1, 5277/2, 5277/3, 5277/4, 5277/5, 5277/6, 5278/1, 5278/2, 5279, 5280, 5281/1, 5281/2, 5282/1, 5282/2, 5282/3, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287/1, 5287/2, 5287/3, 5287/4, 5288/1, 5288/2, 5289/1, 5289/2, 5290/1, 5290/2, 5291/1, 5291/2, 5291/3, 5291/4, 5292, 5294, 5296, 5297, 5298/2, 5298/3, 5300/1, 5300/2, 5301/1, 5301/2, 5301/4, 5301/6, 5301/8, 5301/10, 5301/11, 5301/12, 5301/13, 5316/2, 5317, 5318, 5318, 5318, 5318, 5318, 5318, 5318, 5318, 5318, 5320/1, 5320/2, 5321, 5325/6, 5326, 5327/1, 5327/2, 5327/3, 5328, 5329/1, 5329/2, 5330/1, 5330/3, 5330/4, 5331/1, 5331/2, 5332, 5333, 5334/1, 5334/2, 5335, 5336/1, 5336/2, 5336/3, 5336/4, 5337/1, 5337/2, 5339/6, 5339/7, 5340/1, 5340/2, 5340/3, 5340/4, 5340/5, 5340/6, 5341, 5342/1, 5342/2, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351/1, 5351/2, 5351/3, 5351/4, 5352/1, 5352/2, 5353/1, 5353/2, 5354/1, 5354/2, 5354/3, 5354/4, 5355/1, 5355/2, 5355/3, 5355/4, 5355/5, 5355/6, 5356/1, 5356/2, 5356/3, 5356/5, 5357, 5360/2, 5361/1, 5361/2, 5361/3, 5361/4, 5361/4, 5363, 5364/1, 5364/2, 5364/3, 5364/4, 5364/5, 5365/1, 5365/2, 5368/1, 5368/2, 5368/3, 5368/4, 5368/5, 5370/1, 5370/2, 5370/3, 5371/1, 5371/2, 5371/4, 5372/3, 5372/5, 5372/7, 5373/2, 5373/3, 5373/6, 5373/7, 5373/10, 5373/11, 5373/12, 5373/13, 5373/14, 5373/15, 5373/16, 5373/17, 5373/18, 5373/19, 5373/20, 5374/1, 5374/2, 5374/4, 5375, 5376, 5378, 5382/1, 5382/3, 5383/1, 5384/1, 5384/2, 5385/1, 5385/2, 5386, 5392, 5393/1, 5393/2, 5393/3, 5394/4, 5395/1, 5396, 5397/1, 5397/2, 5399/1, 5400, 5401/1, 5403/1, 5404/1, 5405/1, 5405/2, 5406/1, 5406/2, 5407/1, 5407/3, 5407/4, 5408/1, 5408/3, 5408/4, 5409/2, 5411/1, 5411/2, 5411/3, 5413/2, 5413/3, 5413/9, 5413/10, 5413/11, 5413/12, 5413/13, 5413/14, 5413/15, 5413/16, 5413/17, 5413/18, 5413/19, 5413/20, 5413/21, 5413/22, 5413/23, 5413/24, 5413/25, 5413/26, 5413/27, 5413/28, 5413/29, 5414/1, 5417/2, 5418/2, 5419/2, 5421/2, 5422/1, 5423/2, 5423/4, 5424, 5426, 5444/2, 5444/4, 5444/5, 5444/6, 5444/7, 5465/2, 5470, 5475/2, 5475/3, 5475/4, 5475/5, 5475/6, 5475/7, 5475/8, 5475/9, 5475/10, 5475/11, 5475/12, 5475/13, 5475/14, 5475/15, 5635, 5637, 5638, 5639/1, 5639/2, 5639/3, 5640/1, 5643/2, 5644/1, 5645, 5647/2, 5666/2, 5668/2, 5669, 5670/2, 5672/2, 5675, 5676, 5677/1, 5678/2, 5679, 5680, 5681/2, 5682, 5684/2, 5718/3, 5718/4, 5725/2, 5737, 5738, 5739, 5740, 5743.
Katastrálne územie Švedlár:
253/4, 254/2, 255, 259/1, 259/2, 260/2, 269, 270, 271, 272, 516, 613/1, 614, 615, 616, 618, 630/2, 631, 632, 633, 634, 635, 1116, 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5, 1167/6, 1167/7, 1175/1, 1175/2, 1176, 1178, 1182, 1190, 1214, 1215, 1233/1, 1262, 1263/1, 1263/2, 1276, 1304, 1355, 1361/1, 1369, 1378/1, 1378/2, 1378/3, 1378/4, 1378/5, 1378/6, 1378/7, 1378/8, 1378/9, 1378/10, 1391, 1400, 1404, 1416, 1420, 1437, 1441/1, 1441/2, 1441/3, 1455, 1457, 1461, 1462, 1464, 1474, 1484/1, 1486, 1488/1, 1488/2, 1490/1, 1490/2, 1491, 1493/1, 1493/2, 1493/3, 1495/1, 1495/2, 1496/1, 1496/2, 1496/4, 1496/7, 1496/8, 1500, 1505/2, 1505/3, 1513/2, 1514/3, 1514/4, 1517, 1519, 1520, 1525, 1526, 1527, 1528, 1570/1, 1570/2, 1570/3, 1570/4, 1590/1, 1590/2, 1597, 1615, 1623, 1637, 1638, 1639/1, 1639/2, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1641, 1642, 1643, 1644, 1644, 1645/1, 1645/2, 1645/3, 1645/4, 1646/1, 1646/2, 1648, 1649/1, 1649/2, 1650, 1651, 1652/1, 1652/2, 1656, 1658/1, 1658/2, 1658/3, 1660/1, 1660/2, 1660/3, 1660/4, 1660/5, 1660/6, 1660/16, 1662/1, 1662/2, 1663, 1665/1, 1665/2, 1665/3, 1667, 1668, 1669, 1673, 1675, 1680/1, 1680/2, 1682, 1683/1, 1683/2, 1683/3, 1683/5, 1683/6, 1683/7, 1688/1, 1688/2, 1688/3, 1688/4, 1688/5, 1689, 1690/1, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1690/5, 1704, 1754, 1760/1, 1760/2, 1761, 1763/1, 1763/2, 1778, 1795/1, 1795/2, 1795/3, 1795/4, 1829/1, 1829/7, 1829/8, 1829/9, 1829/11, 1829/12, 1829/13, 1838, 1850, 1860, 1862, 1863, 1868, 1890, 1899, 1901, 1903, 1926, 1937, 1943, 1945, 1962, 1963/1, 1963/2, 1963/3, 2045, 2051, 2071/1, 2071/2, 2072, 2076, 2095, 2096, 2098/1, 2105, 2126/1, 2126/2, 2144, 2147, 2155, 2188, 2198, 2203/2, 2238/1, 2238/2, 2238/5, 2238/22, 2238/23, 2238/24, 2265, 2268, 2272, 2291, 2338/3, 2338/4, 2380/1, 2380/2, 2380/3, 2380/4, 2380/10, 2380/11, 2380/12, 2380/13, 2417, 2500/1, 2500/2, 2642/1, 2642/2, 2642/4, 2673, 2729/1, 2729/2, 2729/3, 2730/1, 2730/2, 2758/1, 2758/2, 2758/4, 2758/5, 2758/6, 2758/8, 2758/9, 2761, 2767, 2772/1, 2778, 2779, 2780, 2786, 2787, 2790, 2793, 2795, 2796, 2797, 2806/1, 2806/2, 2810/1, 2810/2, 2887, 2897/1, 2897/2, 2897/3, 2897/4, 2897/5, 2897/6, 2897/7, 2933, 2935, 2935, 2963, 2964/1, 2964/2, 2965, 2966/3, 3008, 3012, 3016, 3020, 3036, 3047, 3052, 3055/1, 3055/2, 3056, 3079, 3080/1, 3080/2, 3082, 3084/1, 3086, 3088, 3091, 3094, 3097, 3099/1, 3099/2, 3108, 3109/2, 3114/2, 3141, 3143, 3148/1, 3151, 3196/1, 3196/2, 3199, 3208, 3215/1, 3215/2, 3235/1, 3235/2, 3254, 3258, 3273, 3287/1, 3287/2, 3297/1, 3298, 3301/1, 3301/2, 3301/3, 3309/1, 3315, 3328/2, 3329, 3334/1, 3357, 3377, 3390/1, 3390/2, 3391, 3395, 3396/1, 3397/3, 3398, 3411, 3420/1, 3420/2, 3420/3, 3425, 3434, 3438, 3442, 3444, 3445, 3447/2, 3448, 3449, 3454, 3456, 3465, 3467, 3486, 3506/3, 3520, 3529, 3535, 3540/1, 3540/2, 3546/1, 3546/2, 3546/3, 3559/1, 3559/2, 3559/3, 3559/5, 3559/6, 3559/7, 3559/8, 3559/9, 3559/10, 3559/11, 3578, 3582, 3601, 3608, 3610, 3619, 3623/2, 3647/1, 3647/2, 3690/1, 3690/2, 3700/1, 3700/2, 3700/3, 3700/4, 3700/5, 3700/6, 3750/1, 3750/2, 3750/3, 3750/4, 3750/5, 3750/6, 3750/7, 3757/1, 3757/2, 3757/3, 3757/5, 3760, 3761, 3769/1, 3769/2, 3808/1, 3808/2, 3811, 3821, 3822, 3853/1, 3853/2, 3853/3, 3853/4, 3900/1, 3900/2, 3921, 3923, 3926/1, 3926/2, 3926/4, 3927/1, 3927/2, 3927/3, 3927/4, 3950/1, 3950/2, 3950/3, 3950/4, 3957, 3963, 4056/1, 4056/2, 4056/3, 4056/4, 4056/5, 4056/6, 4056/7, 4056/8, 4056/9, 4056/10, 4056/11, 4056/12, 4159, 4245, 4258, 4298, 4311, 4312/1, 4312/2, 4334, 4350/1, 4350/2, 4350/3, 4350/4, 4360, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4399/1, 4399/2, 4450/4, 4450/4, 4450/16, 4450/17, 4450/19, 4450/20, 4450/21, 4450/22, 4450/23, 4450/24, 4450/25, 4450/26, 4470/1, 4470/2, 4470/3, 4470/4, 4470/5, 4470/6, 4477/1, 4477/2, 4486/2, 4497, 4500/1, 4500/2, 4506, 4513/1, 4513/2, 4513/3, 4513/4, 4560, 4561/1, 4561/1, 4561/2, 4604, 4609, 4618, 4623, 4635, 4636, 4637, 4639, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646/1, 4646/2, 4647/1, 4647/2, 4648, 4649/1, 4649/2, 4650/1, 4650/2, 4650/3, 4661, 4663, 4664, 4665, 4666/1, 4666/2, 4666/3, 4666/4, 4666/5, 4667, 4667, 4668, 4790, 4861, 5425, 5427, 5428/1, 5428/2, 5428/3, 5428/4, 5428/5, 5428/6, 5428/7, 5428/8, 5428/9, 5428/10, 5429/1, 5429/2, 5429/3, 5430/1, 5430/2, 5430/3, 5431/1, 5431/2, 5432/1, 5432/2, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437/1, 5437/2, 5438/1, 5438/2, 5439/1, 5439/2, 5439/3, 5441/1, 5441/2, 5442, 5443, 5444/1, 5444/3, 5444/8, 5444/9, 5444/10, 5444/11, 5444/12, 5444/13, 5444/14, 5444/15, 5444/16, 5444/17, 5445/1, 5445/2, 5445/3, 5446, 5447, 5448, 5449/1, 5449/2, 5449/3, 5450/1, 5450/2, 5450/3, 5450/4, 5450/5, 5451/1, 5451/2, 5452, 5453, 5454/1, 5454/2, 5455, 5456/1, 5456/2, 5457/1, 5457/2, 5458, 5459, 5460, 5461/1, 5461/2, 5461/3, 5461/4, 5462, 5463, 5465/1, 5465/3, 5465/4, 5465/5, 5465/6, 5466/1, 5466/2, 5467, 5468, 5471, 5474, 5475/1, 5475/16, 5475/17, 5475/18, 5475/19, 5475/20, 5475/21, 5475/22, 5475/23, 5476, 5477, 5478/1, 5478/2, 5479/1, 5479/2, 5479/3, 5479/4, 5479/5, 5479/6, 5479/7, 5479/8, 5479/9, 5479/10, 5479/11, 5479/12, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5488, 5490, 5491, 5493, 5494/1, 5494/2, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499/1, 5499/2, 5499/3, 5500, 5501, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520/1, 5520/4, 5520/5, 5520/6, 5520/7, 5521, 5522, 5523, 5524/1, 5524/2, 5524/3, 5524/4, 5524/5, 5524/6, 5524/7, 5524/8, 5524/9, 5524/11, 5539/1, 5539/2, 5539/3, 5539/4, 5539/5, 5539/6, 5540, 5541, 5542, 5544/1, 5544/2, 5545, 5546, 5547/1, 5547/2, 5552, 5553, 5554/1, 5554/2, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5562, 5563, 5565/3, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581/1, 5581/2, 5581/3, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613/1, 5613/2, 5615, 5616/1, 5616/2, 5616/3, 5616/4, 5616/5, 5618, 5620, 5621/1, 5621/2, 5623, 5624/1, 5625, 5626, 5633, 5636, 5647/1, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652/1, 5652/2, 5652/3, 5653, 5654, 5655/1, 5655/2, 5655/3, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660/1, 5660/2, 5660/3, 5660/4, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666/2, 5668/1, 5677/2, 5681/1, 5683, 5684/1, 5685/1, 5685/2, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692/1, 5692/2, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698/1, 5698/2, 5698/3, 5699/1, 5699/2, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705/1, 5705/2, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712/1, 5712/2, 5713, 5714, 5715, 5716/1, 5717, 5718/1, 5720, 5721, 5722, 5723/1, 5723/2, 5723/3, 5723/4, 5723/5, 5724, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5736/1, 5736/2, 5741, 5745, 5746.
Katastrálne územie Úhorná:
1/2, 20/2, 25, 28/1, 28/2, 30/1, 30/3, 32/1, 32/2, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 37, 38, 39/1, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41/5, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 42/4, 44, 45, 51/1, 51/2, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 63, 63, 64, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 70/1, 70/1, 70/2, 70/3, 71, 72, 73, 75, 78, 81/1, 81/2, 81/3, 82, 89/1, 89/2, 89/4, 90/1, 90/3, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 111/1, 111/3, 111/4, 111/5, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 114, 117, 117, 119, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122, 123/1, 123/2, 123/3, 124, 125, 132, 133/1, 133/2, 133/4, 144/1, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147, 149/1, 149/2, 155/1, 155/4, 155/6, 156/1, 156/2, 157, 158, 160, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 169/1, 169/2, 169/2, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/7, 173/8, 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 206, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220/1, 220/2, 221, 223, 225/1, 225/2, 226/1, 226/2, 226/3, 227, 228, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 232/3, 233, 236/1, 236/2, 246, 249, 250/2, 250/3, 251, 256, 256, 257, 257, 259, 260, 261/1, 261/1, 261/2, 261/2, 262/1, 262/2, 263/5, 263/7, 263/8, 268/1, 293/1, 293/4, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303/1, 303/2, 303/3, 304/1, 304/2, 304/3, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 316, 317/1, 317/2, 318, 320, 321, 330, 330, 332, 339/3, 339/4, 357, 380, 382, 394/3, 394/4, 394/5, 394/6, 394/7, 412, 430, 430, 447, 463, 470, 470, 482, 483/3, 484/1, 485/7, 486, 488, 496/3, 501, 503, 517/1, 517/2, 560/1, 560/1, 560/2, 560/3, 560/4, 560/5, 560/6, 560/7, 571, 584/2, 586/3, 587/5, 588/4, 588/5, 589, 598/3, 599/2, 621/3, 623, 630/1, 630/2, 650/1, 650/2, 650/3, 660/1, 660/1, 660/2, 660/3, 663/1, 663/2, 665/1, 665/2, 666/1, 666/2, 666/3, 681/1, 681/2, 681/3, 690/1, 690/2, 690/4, 690/9, 690/10, 690/11, 690/12, 690/13, 690/14, 690/15, 690/16, 690/17, 690/18, 690/19, 690/20, 714/2, 723/1, 723/2, 723/3, 728/3, 729, 731/2, 731/4, 765/5, 773/1, 773/2, 776, 777/6, 783, 785, 795/1, 803, 814/1, 814/2, 815, 816/1, 816/2, 818/1, 818/2, 819/1, 819/2, 819/2, 819/3, 819/4, 820, 821, 822, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 824, 825, 826/1, 826/2, 828, 839/2, 890/1, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 890/6, 890/7, 896, 897/3, 897/7, 899, 949, 953/2, 953/3, 954/1, 954/2, 954/3, 955/1, 955/2, 955/3, 957, 958, 959/1, 959/2, 960/4, 960/5, 960/6, 960/7, 961/1, 961/2, 961/3, 961/4, 961/5, 961/6, 962, 963, 964, 965/1, 965/2, 965/3, 965/4, 965/5, 965/6, 965/7, 966, 967/1, 967/2, 968, 969, 970, 971, 972, 973/1, 973/2, 974/1, 974/2, 974/3, 976, 977, 978, 979, 980/1, 980/2, 981/1, 981/5, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007/1, 1007/1, 1007/2, 1007/5, 1007/6, 1007/7, 1007/8, 1007/9, 1007/10, 1007/11, 1007/12, 1007/13, 1007/14, 1007/15, 1007/16, 1007/17, 1007/18, 1010, 1015, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040/4, 1041, 1042/1, 1042/2, 1043/1, 1044/1, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1051/1.
Katastrálne územie Veľký Folkmar:
936/2, 963, 964/1, 964/2, 965, 966, 967, 968, 969, 975, 976, 977, 978, 979/1, 979/2, 980, 981/1, 981/2, 981/3, 981/4, 981/5, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 993/3, 993/4, 993/5, 993/6, 993/7, 994, 995, 996, 997, 998, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1046/2, 1047/1, 1047/2, 1048, 1049/1, 1049/2, 1049/3, 1050, 1051, 1052, 1094, 1095, 1096, 1097/1, 1098/1, 1098/2, 1099, 1100, 1121, 1122, 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1123/4, 1124/1, 1124/2, 1128, 1129, 1134, 1137, 1138/5, 1138/6.
Katastrálne územie Žakarovce:
293, 300/1, 300/2, 300/9, 300/10, 300/11, 308/1, 308/2, 308/4, 312, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/5, 318/12, 318/13, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 329, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332/2, 333, 342, 345, 375, 381/1, 389, 395/1, 395/2, 395/3, 411, 429, 431, 433, 436/28, 439/5, 440, 442, 446, 448, 460/1, 464, 466, 474, 478/1, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 478/5, 482/1, 482/2, 483, 492/1, 492/2, 493, 494, 495, 496, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499, 501, 502, 522, 527, 530/1, 530/2, 531, 532, 541/2, 543/1, 543/2, 543/3, 543/7, 544, 547, 557/1, 645, 647, 650, 656, 666, 710, 730/1, 730/2, 746, 746, 748, 811, 818/1, 818/2, 819, 819, 822/1, 822/2, 831/2, 831/4, 875, 876/1, 879, 883, 883, 884, 899, 919, 920, 922/2, 933, 937, 951, 976/2, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166/1, 1166/2, 1168, 1170/1, 1170/2, 1171/3, 1172, 1173, 1175.
Katastrálne územie Závadka:
265/2, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 280/6, 280/7, 280/8, 280/9, 280/10, 280/11, 280/12, 280/13, 280/14, 280/15, 345/1, 345/2, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5, 353/1, 353/1, 353/1, 353/2, 367/1, 367/2, 375, 381, 382, 382, 400, 405, 421, 421, 423, 463, 475, 488, 488, 495/1, 495/3, 495/4, 495/5, 495/6, 495/10, 495/12, 495/13, 496/1, 496/2, 497, 525, 556, 580, 595, 598, 598, 605, 605, 610/1, 611, 612, 614, 615/1, 650, 672, 674, 674, 682, 684, 685, 687, 689, 690, 692, 693/1, 693/2, 694, 694, 695, 698, 703, 704/1, 704/2, 705, 706/1, 706/2, 706/3, 706/4, 707, 708, 710/2, 710/3, 711, 712, 713, 714/1, 716, 718/1, 718/3, 721/1, 722/3, 724/1, 724/2, 771/1, 800/1, 800/2, 807, 807, 820, 870, 883, 884, 902, 905, 925/1, 925/2, 926, 927, 928, 932, 937, 950, 992, 992, 1021, 1030, 1047, 1069, 1084, 1085, 1100, 1104, 1123, 1126/1, 1126/5, 1129, 1133, 1135, 1138, 1148/2, 1148/3, 1152/1, 1152/2, 1155, 1157/1, 1157/2, 1157/4, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1166, 1169, 1172/1, 1172/2, 1173/1, 1175, 1176, 1178, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181/1, 1181/2, 1181/3, 1182, 1183, 1184/1, 1184/2, 1184/3, 1184/4, 1185, 1186/1, 1186/2, 1187, 1189/1, 1189/2, 1190, 1191, 1192, 1198/3, 1210, 1225, 1227, 1231, 1234, 1250, 1254, 1276, 1282, 1287, 1288, 1300, 1301, 1320, 1345, 1350, 1352/1, 1352/2, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1395/4, 1395/5, 1395/6, 1395/7, 1395/8, 1395/9, 1395/10, 1395/11, 1395/12, 1395/13, 1395/14, 1395/15, 1395/16, 1395/17, 1395/18, 1395/19, 1395/20, 1395/21, 1395/22, 1395/23, 1395/24, 1395/25, 1395/26, 1395/27, 1395/28, 1395/29, 1395/30, 1395/31, 1395/32, 1395/33, 1395/34, 1395/35, 1395/36, 1395/37, 1395/38, 1395/39, 1395/40, 1395/41, 1395/42, 1395/43, 1395/44, 1395/45, 1395/46, 1395/47, 1395/48, 1395/49, 1395/50, 1395/51, 1395/52, 1395/53, 1395/54, 1395/55, 1395/56, 1395/57, 1395/58, 1395/59, 1395/60, 1395/61, 1395/62, 1395/63, 1395/64, 1395/65, 1395/66, 1395/67, 1395/68, 1395/69, 1395/70, 1395/71, 1395/72, 1395/73, 1395/74, 1395/75, 1395/76, 1395/77, 1395/78, 1395/79, 1395/80, 1395/81, 1395/82, 1395/83, 1406, 1416/1, 1416/2, 1416/3, 1416/4, 1416/5, 1416/6, 1416/7, 1487/1, 1487/5, 1487/6, 1488/5, 1488/6, 1488/8, 1488/9, 1488/12, 1488/13, 1488/14, 1488/15, 1488/16, 1488/22, 1488/25, 1488/31, 1488/36, 1488/47, 1492, 1500, 1523/1, 1524, 1550, 1568/3, 1568/3, 1581/1, 1581/2, 1581/3, 1581/4, 1581/5, 1581/6, 1590, 1611, 1655, 1666, 1700, 1800, 1840, 1866, 1870, 1885, 1940, 1961/1, 1961/2, 1961/3, 1961/4, 1962/1, 1962/2, 1962/3, 1963, 1964/1, 1964/2, 1965, 1966, 1968/1, 1968/2, 1969, 1970/1, 1970/3, 1971/1, 1971/2, 1972, 1973/1, 1973/2, 1973/4, 1973/5, 1973/6, 1974/1, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1974/4, 1974/5, 1974/6, 1974/7, 1974/8, 1974/9, 1974/10, 1974/11, 1974/12, 1974/13, 1974/14, 1974/15, 1974/17, 1974/18, 1974/19, 1974/20, 1974/21, 1974/22, 1974/23, 1974/25, 1974/26, 1974/27, 1974/28, 1974/29, 1974/30, 1974/31, 1975/2, 1976/1, 1976/2, 1976/3, 1976/4, 1976/5, 1976/6, 1976/7, 1976/8, 1976/9, 1976/10, 1976/11, 1976/12, 1976/13, 1976/14, 1976/15, 1976/16, 1976/17, 1976/18, 1976/19, 1976/20, 1976/21, 1976/22, 1976/23, 1976/24, 1976/25, 1976/26, 1976/27, 1976/28, 1976/29, 1976/30, 1976/31, 1976/32, 1976/33, 1978/1, 1978/2, 1979, 1981, 1982, 1984, 1986, 1989/1, 1989/2, 1989/3, 1989/4, 1989/5, 1989/6, 1989/7, 1989/8, 1989/9, 1989/10, 1989/11, 1997/1, 1997/2, 1997/5, 1997/9, 2007, 2008/1, 2008/2, 2008/2, 2009, 2012/1, 2014/1, 2015, 2016, 2017, 2032/2, 2043/1, 2043/2, 2043/3, 2043/4, 2043/5, 2043/6, 2043/7, 2044/2, 2044/2, 2044/3, 2044/7, 2044/8, 2044/10, 2044/11, 2044/15, 2044/19, 2048, 2081, 2082/1, 2082/2, 2082/9, 2082/11, 2086, 2088, 2089, 2090, 2092/1, 2093/1, 2094, 2098, 2099/1, 2100, 2105/2, 2107/1, 2107/2, 2108/1, 2108/3, 2108/4, 2110/1, 2110/4, 2110/5, 2111/1, 2111/2, 2111/3, 2112/2, 2122, 2122, 2122, 2132, 2133/1, 2134, 2141, 2141, 2142, 2142, 2146, 2147, 2151, 2157, 2158/1, 2158/2, 2158/3, 2158/4, 2158/5, 2159, 2160/1, 2160/2, 2161, 2173, 2174, 2174, 2207, 2335, 2336/1, 2336/1, 2336/2, 2336/4, 2336/5, 2342, 2356, 2367, 2385, 2398, 2402, 2403, 2425, 2485, 2495, 2495, 2514/1, 2514/2, 2515/1, 2515/2, 2516/1, 2516/2, 2516/3, 2519, 2526, 2528, 2529, 2530/2, 2532/7, 2537/1, 2537/2, 2545, 2551/1, 2551/2, 2552, 2553, 2554, 2555/1, 2555/2, 2560, 2561, 2578/3, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588/1, 2593, 2594, 2595, 2600, 2601/1, 2602, 2603/2, 2604, 2605, 2606, 2608, 2609, 2610, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2626, 2630/1, 2630/2, 2630/3, 2630/4, 2630/5, 2630/6, 2630/7, 2630/8, 2630/9, 2630/10, 2630/11, 2636, 2648, 2649, 2650.
1)
Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
1)
§ 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.