199/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
ZÁKON
z 27. apríla 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z. a zákona č. 133/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 písm. m) sa slová „65 rokov“ nahrádzajú slovami „70 rokov“.
2.
V § 77 ods. 4, 6 a 7 sa slová „65 rokov“ nahrádzajú slovami „70 rokov“.
3.
V § 78 sa slová „65 rokov“ nahrádzajú slovami „70 rokov“.
4.
Za § 113ab sa vkladá § 113ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113ac
Prechodné ustanovenie účinné od 1. októbra 2010
Vysoké školy zosúladia svoje vnútorné predpisy s týmto zákonom a do 30. novembra 2010 predložia vnútorné predpisy upravené podľa tohto zákona na registráciu ministerstvom.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.