20/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal
rozhodnutie z 12. januára 2010, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí.
Rozhodnutím sa zo zoznamu relevantných trhov vypúšťa definícia veľkoobchodného trhu č. 3 - služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti.
Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.
Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2010 a možno doň nahliadnuť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.