203/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o rozsahu ohlasovacej povinnosti o spracovaní starých vozidiel“.
2.
V § 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
3.
V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Spracovateľské zariadenie vrátane skladu starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.
(4)
V spracovateľskom zariadení musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých na spracovanie a váha na zisťovanie hmotnosti jednotlivých častí starých vozidiel.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z.“.
4.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná1a) a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a unikajúcich kvapalín.
(2)
Sklad starých vozidiel musí mať dostatočne priestranné plochy a komunikácie na manipuláciu, skladovanie a prepravu starých vozidiel.
(3)
Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako zariadenie na zber starých vozidiel.2) Časť skladu starých vozidiel, ktorá má slúžiť ako zariadenie na zber starých vozidiel, musí byť vhodným spôsobom oddelená a označená a treba urobiť aj ďalšie potrebné opatrenia, aby sa zabránilo nežiaducemu nakladaniu so starými vozidlami uloženými v časti slúžiacej ako zariadenie na zber starých vozidiel, najmä ich stohovaniu, odoberaniu ich jednotlivých častí a predčasnému spracovaniu v spracovateľskom zariadení. Zariadenie na zber starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 2 znejú:
„1a)
§ 39 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2)
§ 49 ods. 12 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 5 ods. 2 sa slová „odobratie autobatérie, prevádzkových kvapalín a súčiastok obsahujúcich ortuť“ nahrádzajú slovami „prednostné odobratie autobatérie, prevádzkových kvapalín, súčiastok obsahujúcich ortuť a kondenzátorov, o ktorých sa možno domnievať, že sa v nich nachádzajú polychlórované bifenyly alebo polychlórované terfenyly“.
6.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná1a) a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a unikajúcich kvapalín.
(2)
V zariadení na zber starých vozidiel musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých do zariadenia.
(3)
Na zariadenie na zber starých vozidiel sa rovnako vzťahuje § 3 ods. 6 a 7.
(4)
Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy.1)“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 49 ods. 12“ nahrádza citáciou „§ 49 ods. 13“.
9.
Nadpis nad § 15 znie: „Dokumentácia a evidencia“.
10.
§ 17 znie:
㤠17
Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky údaje z evidencie o spracovaní starých vozidiel podľa § 52 ods. 1 písm. e) za príslušný kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
12.
V § 18 ods. 1 a v § 20 ods. 1 a 2 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
13.
V § 21 sa slová „transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5“.
14.
Prílohy č. 1 až 5 znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
DOKUMENTÁCIA O UMIESTNENÍ STARÉHO VOZIDLA NA URČENÉ PARKOVISKO
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE
Príloha č. 3 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
VZOR
HLÁSENIE SPRACOVATEĽA STARÝCH VOZIDIEL
Tlačivo HLÁSENIE SPRACOVATEĽA STARÝCH VOZIDIEL
(Spôsob vypĺňania tlačiva)
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci rok.
ORGANIZÁCIA
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa starých vozidiel); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa starých vozidiel) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD
Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzky sa vypĺňa v prípade, že nie je totožná s organizáciou.
Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzky, telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Počet spracovaných starých vozidiel - uvedie sa počet spracovaných starých vozidiel.
Celková hmotnosť (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách - uvedie sa hmotnosť vozidiel vstupujúcich do zariadenia.
Poznámky:
Pohonné látky odstránené počas demontáže sa nezapočítavajú do výpočtu cieľov.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
ZOZNAM
materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.
Materiály a časti a súčasti Rozsah pôsobnosti a dátum
uplynutia platnosti výnimky

Spôsob označenia1)
Olovo ako prvok v zliatine
1. Oceľ na účely obrábania a galvanizovaná oceľ s obsahom do 0,35 hmotnostného percenta    
2a. Hliník na účely obrábania s obsahom olova do 2 hmotnostných percent Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005  
2b. Hliník s obsahom olova najviac do 1,5 hmotnostného percenta Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008  
2c. Hliník s obsahom olova do 0,4 hmotnostného percenta    
3. Legovaná meď s obsahom olova najviac 4 hmotnostné percentá    
4a. Ložiskové panvy a puzdrá Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008  
4b. Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch, prevodových systémoch
a kompresoroch klimatizačných
systémov
1. júl 2011 a po tomto dátume ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2011  
Olovo a zlúčeniny olova v častiach a súčastiach
5. Akumulátory   X
6. Tlmiče kmitov   X
7a. Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005  
7b. Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percenta Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2006  
7c. Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percenta Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2009  
8a. Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických a elektronických súčiastok k elektronickým panelom plošných spojov a olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách súčiastok iných ako elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na elektronických paneloch plošných spojov Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá X2)
8b. Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách iných ako zvary na elektronických paneloch plošných spojov alebo na skle Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2011 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá X2)
8. Olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorov Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá X2)
8d. Olovo použité vo zvaroch na skle v senzoroch prúdenia vzdušnej masy  Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2015 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá X2)
8e. Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hmotnostných percent)  3) X2)
8f. Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov  3) X2)
8g. Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip  3) X2)
8h. Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov tepla na vykurovacie médium v zostavách s polovodičmi vysokej vodivosti s veľkosťou čipu aspoň 1cm2 plochy projekcie a s nominálnou hustotou prúdu aspoň 1 A/mm2 plochy silikónového čipu 3) X2)
8i. Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na skle okrem zvarov na ­vrstevnom skle Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá4) X2)
8j. Olovo vo zvaroch na spájkovanie na vrstevnom skle 3) X2)
9. Sedlá ventilov Ako náhradné súčiastky pre typy motorov vyvinuté pred 1. júlom 2003  
10. Elektrické časti a súčasti, ktoré obsahujú olovo v skle alebo v keramickej hmote okrem skla v žiarovkách a zapaľovacích sviečkach   X5)
(pre iné ako piezoelektrické súčiastky v motoroch)
11. Pyrotechnické iniciátory Vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá  
Šesťmocný chróm
12a. Krycie vrstvy proti korózii Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2007  
12b. Krycie vrstvy proti korózii používané v súpravách matíc a skrutiek pre karosériové aplikácie Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008  
13. Absorpčné chladničky v motorových karavanoch    
Ortuť
14a. Výbojkové svetlá pre svetlometové aplikácie Vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá  
14b. Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového panelu Vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá  
Kadmium
15. Akumulátory pre elektrické vozidlá Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 31. decembrom 2008  
1) Spôsob označenia: X – označuje sa.
2) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 10 prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
3) Táto výnimka sa preskúma v roku 2014.
4) Táto výnimka sa preskúma pred 1. januárom 2012.
5) Demontáž, ak bola v súlade s položkami 8a až 8j prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
Poznámky:
Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti v homogénnom materiáli najviac do 0,1 hmotnostného percenta a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného percenta.
Opätovné využitie častí vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu uplynutia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, pretože sa naň nevzťahuje § 18 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.
Náhradné diely uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 2003 sú vyňaté z ustanovenia § 18 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.*)
*) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov a brzdové obloženia.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5).
2.
Rozhodnutie Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 170, 29. 6. 2002).
3.
Rozhodnutie Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po lehote životnosti (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2005).
4.
Rozhodnutie Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 152, 15. 6. 2005).
5.
Rozhodnutie Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 254, 30. 9. 2005).
6.
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008).
7.
Rozhodnutie Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 225, 23. 8. 2008).
8.
Rozhodnutie Komisie 2010/115/ES z 23. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 48, 25. 2. 2010).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010 okrem čl. 1 tretieho bodu (§ 3 ods. 4) a šiesteho bodu (§ 11 ods. 2), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2010.
Jozef Medveď v. r.