205/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 29. apríla 2010
o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška ustanovuje
a)
špecifikáciu určených technických zariadení,
b)
podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku na dráhe,
c)
podrobnosti o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy určených technických zariadení,
d)
podrobnosti o vykonávaní určených činností,
e)
podrobnosti o získavaní odbornej spôsobilosti na činnosti na určených technických zariadeniach.
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,1) do ich uvedenia na trh alebo do prevádzky.
Určené technické zariadenia
§ 2
Špecifikácia určených technických zariadení
Špecifikácia určených technických zariadení je uvedená v prílohe č. 1.
§ 3
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy určených technických zariadení
(1)
Na zaistenie bezpečnej, spoľahlivej a ekologickej prevádzky sa určené technické zariadenia vyrábajú, montujú, rekonštruujú a opravujú tak, aby
a)
pri správnom namontovaní, údržbe a prevádzke za predpokladaných podmienok nespôsobili ohrozenie bezpečnosti a zdravia osôb alebo majetku,
b)
bol voľný prístup k miestu obsluhy a k miestam údržby bez možnosti vzniku ujmy na živote a zdraví osôb,
c)
bola zamedzená možnosť vzniku nebezpečných situácií v prevádzke pri prerušení a následnom obnovení dodávky energie,
d)
bola zabezpečená účinná ochrana úložných zariadení v blízkosti trakčného vedenia dráh pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov,
e)
bolo umožnené označenie zariadenia bezpečnostnými značkami a nápismi na zaistenie bezpečnej prevádzky, obsluhy a údržby,
f)
bolo zamedzené úniku zvyškových pár vznikajúcich pri plnení a vyprázdňovaní tlakových nádob železničných cisterien, nádržkových kontajnerov a nádržkových výmenných nadstavieb kvapalnými uhľovodíkmi a ďalšími látkami.
(2)
Zváranie určených technických zariadení tlakových, nosných častí určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích, častí určených technických zariadení plynových, ktoré prichádzajú do priameho styku s plynom, a oceľových konštrukcií určených ako nosné konštrukcie určených technických zariadení môžu vykonávať zvárači s platnou kvalifikáciou.
(3)
Dodržanie bezpečnostnotechnických požiadaviek, ktoré upravujú technické riešenie a spôsob prevádzky a kontroly určeného technického zariadenia a sú ustanovené právnymi predpismi, sa považuje za splnenie podmienok na zaistenie bezpečnosti pri prevádzke určeného technického zariadenia.
§ 4
Technická dokumentácia
(1)
Požiadavky na zaistenie bezpečnosti určeného technického zariadenia určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“) a sprievodná technická dokumentácia (ďalej len „sprievodná dokumentácia“).
(2)
Súčasťou konštrukčnej dokumentácie a technologických postupov je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev2) a ohrození v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
(3)
Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ určeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah konštrukčnej dokumentácie určených technických zariadení je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Ak ide o určené technické zariadenie, ktoré je zmontované z určených výrobkov do funkčného technologického celku v mieste jeho inštalácie a budúcej prevádzky, predmetom posúdenia podľa odseku 3 je konštrukčná dokumentácia celkového zariadenia.
(5)
Na posúdenie sa predkladá konštrukčná dokumentácia v rozsahu podľa prílohy č. 2.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia aj pre dokumentáciu zvárania a nedeštruktívneho skúšania dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel.
(7)
O posúdení dokumentácie určeného technického zariadenia vydá bezpečnostný orgán žiadateľovi odborné stanovisko; ak ide o posúdenie dokumentácie typu určeného technického zariadenia na opakovanú výrobu, doklad o posúdení dokumentácie má platnosť najviac 5 rokov odo dňa jeho vydania.
(8)
Sprievodnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ určeného technického zariadenia a odovzdá ju odberateľovi. Zodpovedá skutočnému stavu zariadenia a požiadavkám technických predpisov, obsahuje i návod na bezpečné používanie zariadenia alebo jeho častí, údržbu a obsluhu. Obsah sprievodnej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 3.
(9)
Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia technickú dokumentáciu archivuje po dobu životnosti určeného technického zariadenia.
§ 5
Podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku a v prevádzke
(1)
Do prevádzky je možné uviesť určené technické zariadenie, na ktorom bola overená spôsobilosť na prevádzku. Overovaním spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku sa zisťuje splnenie podmienok na ich použitie podľa technickej dokumentácie a technická a prevádzková spôsobilosť na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.
(2)
Overenie spôsobilosti určených technických zariadení sa vykonáva úradnými skúškami alebo revíziami a revíznymi skúškami
a)
pred prvým uvedením do prevádzky v mieste inštalácie alebo v mieste prevádzky s výnimkou určených technických zariadení prenosných, prevozných alebo určených na prepravu,
b)
pred opakovaným uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky:
1.
ak bolo vyradené z prevádzky dlhšie ako jeden rok,
2.
po demontáži a opätovnej montáži okrem určených technických zariadení prenosných, prevozných alebo určených na prepravu,
3.
po rekonštrukcii, pri určených technických zariadeniach elektrických v prípadoch podľa osobitných predpisov,3)
4.
ak bolo zariadenie vyradené z prevádzky rozhodnutím poverenej osoby podľa § 107 zákona,
c)
v prevádzke v ustanovených lehotách podľa prílohy č. 4.
§ 6
Úradné skúšky určených technických zariadení
(1)
Úradná skúška je súhrn úkonov, ktorými sa overuje spôsobilosť určeného technického zariadenia na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zhoda s posúdenou konštrukčnou dokumentáciou.
(2)
Úradná skúška sa vykonáva na žiadosť výrobcu, dodávateľa alebo prevádzkovateľa určeného technického zariadenia (ďalej len „žiadateľ“).
(3)
Priebeh úradnej skúšky riadi a vyhodnocuje poverený zamestnanec bezpečnostného orgánu alebo zamestnanec poverenej právnickej osoby. Vykonávanie požadovaných úkonov v priebehu úradnej skúšky zabezpečuje žiadateľ na svoje náklady v súčinnosti s dodávateľom zariadenia.
(4)
O výsledku úradnej skúšky a o schválení spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku vyhotoví poverený zamestnanec bezpečnostného orgánu alebo zamestnanec poverenej právnickej osoby písomný doklad.
§ 7
Dopravné zariadenia a zdvíhacie zariadenia
(1)
Pred vykonaním úradnej skúšky dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia žiadateľ predloží sprievodnú dokumentáciu, doklad o vykonaní montážnej skúšky a kópiu dokladu o zhode dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia s vyskúšaným a schváleným typom.
(2)
Po ukončení montáže určeného technického dopravného alebo zdvíhacieho zariadenia na mieste budúcej prevádzky zabezpečí výrobca alebo dodávateľ vykonanie montážnej skúšky na overenie správnej montáže a funkčnej činnosti zariadenia v rozsahu podľa sprievodnej dokumentácie.
(3)
Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky počas prevádzky predloží
a)
sprievodnú dokumentáciu,
b)
doklad o vykonaní pravidelnej revízie, revíznej skúšky zariadenia,
c)
doklad o vykonaní pravidelných kontrol zariadenia.
§ 8
Plynové zariadenia
(1)
Pri úradnej skúške určeného technického zariadenia plynového sa vykoná vizuálna kontrola zariadenia a jeho armatúr, kontrola prevádzkovej dokumentácie zariadenia, kontrola vybavenia bezpečnostnými značkami, tabuľkami a protipožiarnou technikou.
(2)
Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky plynového zariadenia predloží
a)
správu o revízii plynového zariadenia,
b)
technickú dokumentáciu zariadenia; ak ide o úradnú skúšku počas prevádzky, aj prevádzkovú dokumentáciu.
§ 9
Tlakové zariadenia
(1)
Pri úradnej skúške určeného technického zariadenia tlakového sa vykoná
a)
vizuálna kontrola celkového stavu tlakového zariadenia a jeho armatúr so zameraním na stav vonkajšieho a vnútorného povrchu stien a zvarových spojov a vizuálna kontrola stavu jeho bezpečnostného zariadenia, meracieho zariadenia a kontrolného signalizačného zariadenia,
b)
skúška tesnosti, ktorou je skúška tlakového zariadenia s výstrojom pri najvyššom pracovnom tlaku skúšobnou látkou, ktorá slúži na kontrolu tesnosti tlakového celku,
c)
tlaková skúška tlakového zariadenia kvapalinou pri skúšobnom tlaku, ktorá slúži na kontrolu tesnosti a pevnosti tlakového celku,
d)
preberacia skúška pred uvedením tlakového zariadenia do prevádzky, ktorou je kontrola úplnosti zariadenia a jeho výstroja podľa sprievodnej dokumentácie, a skúška bezpečnostného zariadenia; to neplatí, ak ide o úradnú skúšku v prevádzke.
(2)
Stavebná a prvá tlaková skúška zahŕňa úkony podľa odseku 1 písm. a) až c). Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním alebo pred povrchovou úpravou zariadenia.
(3)
Vykonanie tlakovej skúšky na nádobe cisternového vozňa alebo cisternového kontajnera, alebo vymeniteľnej nadstavby podľa odseku 1 písm. c) vyznačí zamestnanec bezpečnostného orgánu alebo zamestnanec poverenej právnickej osoby razidlom na výrobnom štítku nádoby a na nádobe a jej výsledok zaznamená do pasportu zariadenia.
§ 10
Elektrické zariadenia
(1)
Úradná skúška určeného technického zariadenia elektrického (ďalej len „elektrické zariadenie“) sa vykonáva vizuálnou kontrolou celkového stavu a vybavenia elektrického zariadenia, kontrolou hlavných parametrov elektrického zariadenia, meraniami na elektrickom zariadení a funkčnými skúškami elektrického zariadenia.
(2)
Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky elektrického zariadenia pred jeho uvedením do prevádzky predloží spolu so žiadosťou
a)
správu o východiskovej revízii elektrického zariadenia,
b)
technickú dokumentáciu potvrdenú zhotoviteľom, že dokumentácia zodpovedá skutočnému vyhotoveniu elektrického zariadenia; ak sú v dokumentácii vykonané zmeny a záznamy, musia byť schválené oprávnenou osobou.
(3)
Ak je potrebné z prevádzkových dôvodov uviesť elektrické zariadenie do prevádzky bezprostredne po ukončení prác na ňom, napríklad po rekonštrukcii trolejového vedenia, možno ho uviesť do prevádzky na nevyhnutný čas bez vykonania úradnej skúšky; spôsobilosť zariadenia musí byť overená revíziou podľa § 12. Najmenej 14 dní pred plánovaným ukončením prác žiadateľ požiada o dodatočné vykonanie úradnej skúšky.
(4)
Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky v prevádzke predloží
a)
správu o pravidelnej revízii elektrického zariadenia,
b)
dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
c)
záznamy o údržbe a opravách elektrického zariadenia.
§ 11
Kontajnery a vymeniteľné nadstavby
(1)
Úradná skúška je zameraná na overenie celkového stavu kontajnerov, vymeniteľných nadstavieb, nádob nádržkových kontajnerov a nádob vymeniteľných nadstavieb.
(2)
Úradné skúšky nádob nádržkových kontajnerov a nádob vymeniteľných nadstavieb v prevádzke vykonáva zamestnanec bezpečnostného orgánu alebo zamestnanec poverenej právnickej osoby v lehotách podľa prílohy č. 4, úradné skúšky kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb v prevádzke metódou náhodného výberu.
(3)
Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky predloží technickú dokumentáciu, v prevádzke predloží i správu o pravidelnej revízii kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby.
§ 12
Revízie a revízne skúšky
(1)
Revízia a revízna skúška je celkové posúdenie spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku, pri ktorom sa prehliadkou, vyskúšaním alebo meraním zisťuje splnenie podmienok ustanovených v § 3 a v sprievodnej dokumentácii.
(2)
Revíziu a revíznu skúšku vykonáva odborne spôsobilý revízny technik v lehotách ustanovených v prílohe č. 4.
(3)
O vykonaní revízie a revíznej skúšky vyhotoví revízny technik písomný doklad, ktorý obsahuje najmä
a)
dátum a miesto vykonania revízie, meno a priezvisko revízneho technika, ako aj číslo osvedčenia o jeho odbornej spôsobilosti,
b)
presné označenie určeného technického zariadenia a presné vymedzenie rozsahu tohto zariadenia, ktoré bolo revidované,
c)
rozsah vykonaných prehliadok , skúšok a údaje o vykonanom meraní,
d)
chyby a nedostatky zistené revíziou určeného technického zariadenia, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti, údaje o tom, či boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej revízii,
e)
vyjadrenie o spôsobilosti určeného technického zariadenia na ďalšiu prevádzku,
f)
podpis revízneho technika,
g)
ďalšie údaje, ak to vyžaduje príslušná technická norma.
(4)
Ak poverená osoba podľa § 107 zákona zistí, že sa revízny technik pri výkone revízie a revíznej skúšky dopustil závažných chýb, nariadi opätovné vykonanie revízie a revíznej skúšky iným revíznym technikom.
§ 13
Dopravné zariadenia a zdvíhacie zariadenia
(1)
Pri revízii dopravného zariadenia a zdvíhacieho zariadenia sa vykoná vizuálna prehliadka, overenie funkcie zariadenia vrátane správnej funkcie ovládacích zariadení, bezpečnostných zariadení a signalizačných zariadení.
(2)
Pri revíznej skúške dopravného zariadenia a zdvíhacieho zariadenia je rozsah revízie podľa odseku 1 rozšírený o overenie stavu tohto zariadenia alebo jeho častí pri zaťažení skúšobným bremenom.
(3)
Prehliadkou oceľovej konštrukcie4) zdvíhacieho zariadenia sa zisťuje celkový fyzický stav konštrukcie, spojov, stykov, opotrebovania koľajníc, kotevných skrutiek, stav systému ochrany proti korózii, mimoriadne deformácie a trhliny. Smerové a výškové rozdiely žeriavových dráh a lanových dráh sa zisťujú geodetickými prístrojmi.
(4)
Prehliadku oceľovej konštrukcie zdvíhacích zariadení, lanových dráh a nedeštruktívne skúšanie technologických uzlov a lán lanových dráh môžu vykonávať len oprávnené právnické osoby podľa § 20.
(5)
O vykonanej prehliadke oceľovej konštrukcie zdvíhacieho zariadenia a lanovej dráhy sa vyhotoví písomný doklad.
§ 14
Plynové zariadenia
(1)
Pri revízii plynových zariadení sa overuje stav bezpečnosti plynových zariadení po montáži, inštalácii na mieste budúcej prevádzky, po rekonštrukciách a počas ich prevádzky podľa príslušných technických noriem a podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia.
(2)
Overovanie plynových zariadení sa vykonáva vizuálnou prehliadkou a overovaním funkcie meracích, ovládacích, zabezpečovacích, signalizačných a protipožiarnych zariadení.
§ 15
Tlakové zariadenia
Pri revízii tlakového zariadenia sa vykoná
a)
prevádzková revízia, ktorou je kontrola tlakového zariadenia v prevádzke zameraná na stav a funkčnosť kontrolovaného celku a zvarových spojov vrátane bezpečnostného zariadenia,
b)
vnútorná revízia, ktorou je vizuálna kontrola tlakového zariadenia a jeho armatúr so zameraním na stav vnútorného a vonkajšieho povrchu stien a zvarových spojov vrátane skúšky tesnosti tlakového zariadenia najvyšším prevádzkovým tlakom,
c)
revízia výstelky, ktorou je vizuálna kontrola stavu obloženia a kontrola elektrickým výbojom medzi elektródou induktora a stenou zariadenia s gumovým obložením.
§ 16
Elektrické zariadenia
Revíziou elektrického zariadenia sa overuje splnenie požiadaviek na bezpečnosť podľa príslušných technických noriem a podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia. Podľa požiadaviek na vykonávanie revízií elektrických zariadení sa elektrické zariadenia členia na
a)
triedu A - v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu,
b)
triedu B - v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
§ 17
Kontajnery a vymeniteľné nadstavby
(1)
Pri revízii kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb sa vykoná
a)
prehliadka vonkajška a vnútrajška kontajnera so zabezpečením prístupu, otvorenia alebo demontáže,
b)
kontrola základných parametrov, menovitých rozmerov na uchopenie pri manipulácii, fixácii a stohovaní kontajnerov, kontrola štítkov a označenia,
c)
skúška odolnosti proti poveternostným vplyvom,
d)
pri termických kontajneroch a termických vymeniteľných nadstavbách okrem úkonov uvedených v písmenách a) až c) aj malá revízia obsahujúca previerku stavu tepelnej izolácie tepelne izolovaných kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb, kontrola agregátov v chode, ich vonkajšia prehliadka a na chladiacich alebo vyhrievacích kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách aj iné potrebné skúšky (napr. tepelnotechnické, hydraulické, elektrické),
e)
na nádržkových kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách okrem úkonov uvedených v písmenách a) až c) aj prehliadka nádržky vrátane plniacich a vypúšťacích otvorov a ventilov, poistného zariadenia, kontrolného zariadenia a meracieho zariadenia, kontrola opier a upevnenia nádržky k rámu,
f)
na kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách na sypké materiály okrem úkonov uvedených v písmenách a) až c) aj prehliadka poistného zariadenia, kontrolného zariadenia a meracieho zariadenia a prehliadka otvorov a ich uzáverov.
(2)
Po nakládke na palubu lode a po preprave loďou vykoná poverený zamestnanec prevádzkovateľa kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby alebo poverený zamestnanec dopravcu mimoriadnu prehliadku chladiacich kontajnerov a vyhrievacích kontajnerov a chladiacich vymeniteľných nadstavieb a vyhrievacích vymeniteľných nadstavieb v tomto rozsahu:
a)
kontrolu kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb, či nie sú poškodené, a kontrolu ich uzavretia a tesnosti otvorov,
b)
kontrolu činnosti chladiaceho zariadenia alebo vykurovacieho zariadenia,
c)
kontrolu správnosti umiestnenia a upevnenia kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb na palube lode.
(3)
Revíziu kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb možno nahradiť vykonaním skúšky podľa schváleného programu priebežných skúšok podľa osobitného predpisu.5)
§ 18
Inšpekcie a odborné prehliadky vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní
(1)
Inšpekcia vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní je súhrn úkonov, ktorými poverený zamestnanec bezpečnostného orgánu zisťuje účinnosť a vhodnosť systému zabezpečenia kvality vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní u poverených právnických osôb, ktoré vykonávajú zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel.
(2)
Odborná prehliadka zvárania je súhrn úkonov, ktorými kontrolór činnosti vo zváraní zisťuje technické zabezpečenie zvárania, odbornú spôsobilosť zváračov a ostatných pracovníkov vykonávajúcich činnosti vo zváraní, spracovanie a dodržiavanie technologických postupov zvárania a dokumentov systému kvality vo zváraní u poverených právnických osôb.
(3)
Odborná prehliadka nedeštruktívneho skúšania je súhrn úkonov, ktorými kontrolór činnosti v nedeštruktívnom skúšaní zisťuje technické zabezpečenie nedeštruktívneho skúšania, odbornú spôsobilosť pracovníkov nedeštruktívneho skúšania, spracovanie a dodržiavanie technologických postupov nedeštruktívneho skúšania a dokumentov systému kvality na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania u poverených právnických osôb.
§ 19
Prevádzka určených technických zariadení
(1)
V prevádzke sa môžu používať len určené technické zariadenia, ktoré nepredstavujú v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach podľa sprievodnej dokumentácie a požiadaviek príslušných technických predpisov nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku osôb alebo životného prostredia.
(2)
Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia zabezpečí
a)
vedenie evidencie určených technických zariadení, úradných skúšok, revízií revíznych skúšok, prehliadok a skúšok určených technických zariadení, predpísaných dokladov a sprievodnej dokumentácie určených technických zariadení zodpovedajúcej skutočnému vyhotoveniu po celú dobu životnosti určeného technického zariadenia,
b)
vypracovanie prevádzkových predpisov podľa požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov, sprievodnej dokumentácie a technických noriem,
c)
vykonávanie predpísanej údržby, opráv, odstraňovanie zistených chýb a nedostatkov v súlade so sprievodnou dokumentáciou a pokynmi výrobcu,
d)
aby obsluhu určených technických zariadení v prevádzke alebo činnosti na určených technických zariadeniach vykonávali len odborne spôsobilé osoby,
e)
overenie spôsobilosti určených technických zariadení v prevádzke podľa prílohy č. 4.
(3)
V prevádzke sa môže používať kontajner schváleného typu, ak zodpovedá požiadavkám technickej normy,6) s vyznačením údajov ustanovených technickou normou.7)
Vykonávanie určených činností
§ 20
(1)
Bezpečnostný orgán alebo ním poverená právnická osoba preskúma odbornú spôsobilosť a podmienky právnickej osoby na vykonávanie určených činností na základe jej písomnej žiadosti.
(2)
Žiadosť o preskúmanie odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia na vykonávanie určených činností obsahuje
a)
údaje o žiadateľovi:
1.
obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,
2.
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
3.
identifikačné číslo,
4.
adresu prevádzky (pracoviska), kde sa bude určená činnosť vykonávať,
5.
osobu zodpovednú za organizačno-technické zabezpečenie preskúmania odbornej spôsobilosti,
b)
rozsah určených činností, na ktoré sa vyžaduje oprávnenie, a špecifikáciu určených technických zariadení, na ktorých má byť určená činnosť vykonávaná,
c)
identifikáciu dokumentácie systému zabezpečenia kvality týkajúcej sa určených činností.
(3)
Dokumentácia systému zabezpečenia kvality obsahuje všetky prvky, požiadavky a opatrenia, ktoré sú súčasťou systému zabezpečenia kvality uplatňované žiadateľom a sú systematicky a riadne zdokumentované formou písomných opatrení, postupov a pokynov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, príručiek kvality a dokladov o kvalite.
(4)
Oprávnenie na vykonávanie určených činností udelí bezpečnostný orgán najviac na dobu troch rokov. Oprávnenie stráca platnosť uplynutím doby, na ktorú bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby.
(5)
Držiteľ oprávnenia oznámi bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie oprávnenia do 15 dní odo dňa, keď k zmenám došlo.
Odborná spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
§ 21
Činnosti na určených technických zariadeniach môžu vykonávať fyzické osoby, ktoré spĺňajú požiadavky odborného vzdelania a odbornej praxe podľa prílohy č. 5 a ich spôsobilosť bola overená.
Činnosti na určených technických zariadeniach elektrických
§ 22
Osoby, ktoré vykonávajú činnosti na určených technických zariadeniach elektrických sa podľa odbornej spôsobilosti zaraďujú do týchto skupín:
a)
poučená osoba,
b)
elektrotechnik,
c)
samostatný elektrotechnik,
d)
elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,
e)
elektrotechnik špecialista,
f)
revízny technik.
§ 23
Poučená osoba
(1)
Poučená osoba je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže
a)
vykonávať činnosti na elektrickom zariadení podľa technickej normy,8)
b)
viesť elektrické dráhové vozidlo, dráhové vozidlo s elektrickým prenosom výkonu alebo dráhové vozidlo s iným pohonom na elektrifikovanej trati podľa § 25 zákona,
c)
samostatne pracovať alebo riadiť práce na železničnom zvršku a spodku a na ukoľajnení na elektrifikovaných tratiach a na spätnom koľajnicovom vedení na koľajniciach, ktoré sú súčasťou obvodov elektrického vykurovania vlakov,
d)
manipulovať s elektrickým predkurovacím zariadením vrátane manipulácie so spojkami na zásobovanie dráhových vozidiel elektrickou energiou,
e)
manipulovať s úsekovými odpájačmi trakčného vedenia.
(2)
Poučená osoba je osoba preukázateľne poučená o činnosti na príslušnom elektrickom zariadení podľa prílohy č. 6 časti 5 bodov 1 až 5 podľa druhu činnosti. Poučenie, ktorého súčasťou v stanovených prípadoch je aj praktické zacvičenie na prácu a manipuláciu na zariadení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou najmenej elektrotechnik. Na iných elektrických zariadeniach môže toto poučenie vykonávať osoba poučená na príslušnú činnosť.
(3)
Obsahom poučenia sú bezpečnostné predpisy na činnosť na elektrických zariadeniach, zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, elektrotechnické predpisy týkajúce sa činnosti, ktorú bude fyzická osoba vykonávať, a miestne pracovné a bezpečnostné predpisy. Rozsah poučenia určí zamestnávateľ osoby, ktorá je poučovaná.
(4)
O poučení vyhotoví poučujúca osoba zápisnicu, ktorá obsahuje predmet poučenia. Poučenie zabezpečuje zamestnávateľ poučovanej osoby, ktorý o tom vedie evidenciu a archiváciu zápisnice o poučení. Lehotu aktualizačnej prípravy určí zamestnávateľ; nesmie byť dlhšia ako päť rokov.
§ 24
Elektrotechnik
Elektrotechnik je odborne spôsobilá osoba,9) ktorá vykonáva činnosť na elektrických zariadeniach v rozsahu uvedenom v zápisnici o skúške, má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo stredoškolské elektrotechnické vzdelanie a úspešne vykonal skúšku.
§ 25
Samostatný elektrotechnik
Samostatný elektrotechnik je odborne spôsobilá osoba s vyššou kvalifikáciou,10) ktorá samostatne vykonáva činnosť na elektrických zariadeniach v rozsahu uvedenom v zápisnici o skúške. Môže riadiť činnosť najviac dvoch osôb s odbornou spôsobilosťou elektrotechnik a činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu. Spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax a úspešne vykonal skúšku.
§ 26
Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky je odborne spôsobilá osoba s vyššou kvalifikáciou, ktorá môže riadiť činnosť ďalších osôb s odbornou spôsobilosťou podľa § 23 až 26 bez obmedzenia ich počtu a riadiť prevádzku elektrických zariadení v rozsahu uvedenom v zápisnici o skúške. Spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax a úspešne vykonal skúšku.
§ 27
Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení je odborne spôsobilá osoba, ktorá samostatne projektuje a konštruuje druhy elektrických zariadení uvedené v zápisnici o skúške alebo riadi osoby, ktoré projektujú a konštruujú tieto elektrické zariadenia. Spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť elektrotechnika, má odbornú prax a úspešne vykonal skúšku.
§ 28
Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činnosti elektrodispečera
Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činnosti elektrodispečera je odborne spôsobilá osoba, ktorá spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky a úspešne vykonala skúšku.
Revízie, prehliadky, skúšky a obsluha určených technických zariadení
§ 29
Revízny technik
Revízny technik je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá na určených technických zariadeniach v rozsahu vydaného osvedčenia vykonáva
a)
revízne alebo montážne skúšky dopravných a zdvíhacích zariadení,
b)
revízie, prehliadky a skúšky plynových zariadení,
c)
revízie, prehliadky a skúšky tlakových zriadení,
d)
revízie elektrických zariadení, činnosti na elektrických zariadeniach podľa § 26,
e)
revízie kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb.
§ 30
Obsluha určených technických zariadení
(1)
Obsluhovať určené technické zariadenie môže len odborne spôsobilá fyzická osoba v rozsahu vydaného osvedčenia pre
b)
c)
plniace zariadenia nádob na plyny a nebezpečné látky podľa osobitného predpisu,11)
d)
tlakové zariadenia podľa prílohy č. 1 časti 3 položky K1 až K4.
(2)
Obsluhovať určené technické zariadenia elektrické môžu odborne spôsobilé fyzické osoby podľa technickej normy.8)
Overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
§ 31
Revízie
(1)
Overenie odbornej spôsobilosti vykoná bezpečnostný orgán formou odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo zamestnávateľa. Fyzická osoba prihlásená na skúšku musí mať odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 5 časti 1.
(2)
Písomná žiadosť na overenie formou odbornej skúšky obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska,
b)
kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní strojníckeho smeru pre spôsobilosť podľa § 29 písm. a), b), c) a e), elektrotechnického smeru podľa § 29 písm. d),
c)
potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe na jednotlivých druhoch zariadení,
d)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
e)
doklad o absolvovaní vstupnej odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení, ak ide o spôsobilosť pre elektrické zariadenia i cvičnú revíznu správu pre každý druh zariadenia, ktoré je obsahom skúšky,
f)
doklad o zdravotnej spôsobilosti alebo potvrdenie zamestnávateľa o zdravotnej spôsobilosti.
(3)
Písomná žiadosť na overenie formou periodickej odbornej skúšky obsahuje doklady podľa odseku 2 písm. a), c) a f).
(4)
Overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie revízií na elektrických zariadeniach uvedených v prílohe č. 1 časti 5 možno vykonať súčasne s kombináciou položiek E2, E11, najviac s kombináciou dvoch druhov ďalších uvedených zariadení.
(5)
Pred začatím odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky žiadateľ preukáže komisii svoju totožnosť. O skúške komisia vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda, členovia komisie a skúšaný. Zápis obsahuje hodnotenie skúšky „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ a údaje o obsahu skúšky.
(6)
Osobe, ktorá úspešne absolvovala odbornú skúšku, bezpečnostný orgán vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Platnosť osvedčenia je najviac päť rokov.
(7)
Ustanovenia tohto paragrafu s výnimkou odseku 4 sa vzťahujú aj na overenie odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. d) bodu 1 a 2 a § 28.
§ 32
Činnosti na určených technických zariadeniach
(1)
Odborná spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1 a písm. b) bodu 1, § 24 až 27 a 30 sa overuje formou
a)
odbornej skúšky,
b)
periodickej odbornej skúšky, pre spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1, § 24 až 27 alebo aktualizačnej prípravy pre spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. b) bodu 1 a § 30.
(2)
Pre skúšky podľa prílohy č. 5 druhej časti písm. b) bodu 1 a § 30 musí mať predseda a členovia komisie odborné vedomosti zodpovedajúce predmetu skúšky.
(3)
Pre skúšky podľa § 24 až 27 je predseda komisie odborne spôsobilý podľa § 26 alebo § 29 písm. d) a je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona. Členovia komisie musia mať odbornú spôsobilosť minimálne na úrovni vykonávanej skúšky odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť predsedu a jedného člena komisie musí zodpovedať druhu a napätiu elektrického zariadenia.
(4)
Pre skúšky podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1 je predseda komisie držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona, členmi komisie sú revízny technik dopravných zariadení a zástupca poverenej právnickej osoby vykonávajúcej praktickú časť skúšky.
(5)
Overenie odbornej spôsobilosti vykoná právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo zamestnávateľa. Fyzická osoba prihlásená na skúšku musí mať odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 5 časti 2, pre činnosti na elektrických zariadeniach podľa prílohy č. 5 časti 3. Písomná žiadosť na overenie formou odbornej skúšky obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska,
b)
kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní na spôsobilosť podľa § 24 až 27 elektrotechnického smeru,
c)
potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe na jednotlivých druhoch zariadení,
d)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
e)
doklad o absolvovaní vstupnej odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení,
f)
doklad o zdravotnej spôsobilosti alebo potvrdenie zamestnávateľa o zdravotnej spôsobilosti.
(6)
Písomná žiadosť na overenie formou periodickej odbornej skúšky obsahuje doklady uvedené v odseku 5 písm. a), c) a f).
(7)
Do doby požadovanej odbornej praxe sa započítava doba vykonávania činnosti na elektrickom zariadení príslušného druhu a napätia. Doba praxe na elektrickom zariadení iného druhu alebo napätia sa započítava do doby požadovanej odbornej praxe v polovičnej dĺžke. Do doby požadovanej odbornej praxe na odbornú spôsobilosť elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení sa započítava doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia. Do doby požadovanej odbornej praxe na inú odbornú spôsobilosť sa môže započítať doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia v polovičnej dĺžke. Z celkovej doby požadovanej odbornej praxe musí byť v období posledných troch rokov vykonávaná odborná prax najmenej jeden rok na elektrických zariadeniach príslušného druhu a napätia.
(8)
Na základe písomnej žiadosti môže úrad alebo vzdelávacie zariadenie na účel nadobudnutia odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach uznať odbornú prax fyzickým osobám získanú na technických zariadeniach podľa osobitných predpisov,1) ak bola vykonávaná na zariadení rovnakého druhu a technických parametrov. Toto ustanovenie je možné použiť i na preukázanie praxe pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti podľa § 29.
(9)
Pred začatím odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky žiadateľ preukáže členom komisie svoju totožnosť. O skúške komisia vyhotoví zápisnicu v dvoch vyhotoveniach, ktorú podpíše predseda, členovia komisie a skúšaný. Zápisnica obsahuje hodnotenie skúšky „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ a údaje o obsahu skúšky. Jedno vyhotovenie zápisnice sa vydá žiadateľovi, druhé archivuje právnická osoba poverená na overovanie odbornej spôsobilosti.
(10)
Právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti, ktorá organizuje skúšku odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1, § 26 a 27, oznámi bezpečnostnému orgánu termín a miesto konania skúšky najmenej 21 dní pred termínom konania skúšky.
(11)
Osobe, ktorá úspešne vykonala odbornú skúšku, právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti
a)
s platnosťou osvedčenia najviac päť rokov; vydať nové osvedčenie je možné na základe úspešne vykonanej periodickej odbornej skúšky, alebo
b)
s platnosťou osvedčenia bez časového obmedzenia, pričom je potrebné v lehote najviac piatich rokov absolvovať aktualizačnú prípravu vo vzdelávacom zariadení. Vzdelávacie zariadenie potvrdí absolvovanie aktualizačnej prípravy v doklade odbornej spôsobilosti. Obsah aktualizačnej prípravy stanovuje príloha č. 6.
Prechodné ustanovenia
§ 33
(1)
Určené technické zariadenia uvedené do prevádzky pred 15. májom 2010 sa považujú za spôsobilé na prevádzku podľa tejto vyhlášky do uplynutia lehôt na vykonanie úradných skúšok, revízií a skúšok podľa doterajších predpisov.
(2)
Dokumentáciu, podľa ktorej sa vyrába určené technické zariadenie a na ktorú sa podľa prílohy č. 2 vzťahuje posúdenie dokumentácie a bezpečnostný orgán nevydal na ňu doklad o posúdení dokumentácie podľa doterajších predpisov, predloží výrobca zariadenia bezpečnostnému orgánu na posúdenie najneskôr do 31. decembra 2010.
§ 34
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
v z. Milan Mojš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
ŠPECIFIKÁCIA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Časť 1
Označenie
zariadenia
Určené technické zariadenie dopravné
D 1 Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh
D 2 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
D 3 Osobné výťahy
D 4 Nákladné výťahy
D 5 Pohyblivé plošiny pre dopravu osôb so zníženou mobilitou
D 6 Vrátky s motorovým pohonom pre posun dráhových vozidiel
D 7 Regálové zakladače
Časť 2
Označenie
zariadenia
Určené technické zariadenie plynové
P 1 Plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW, tlakové stanice na skvapalnený vykurovací plyn v budovách
P 2 Zariadenie na skladovanie a prepravu plynov, plynojemy
P 3 Zariadenie na plnenie a vyprázdňovanie nádob plynov vrátane železničných cisterien a tlakové stanice plynov (batériové, so zásobníkmi) (nad 10m3/h)
P 4 Zariadenie na skvapalňovanie alebo odparovanie plynov a tlakové stanice plynov (do 10m3/hod) a zariadenia pracujúce s inými technickými a nebezpečnými plynmi
P 5 Zariadenia na znižovanie alebo zvyšovanie tlaku plynov
P 6 Strednotlakové a nízkotlakové plynovody, priemyselné plynovody, acetylénovody, kyslíkovody, plynovody s medicínskymi plynmi
P 7 Plynovody a zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s jednotlivým výkonom nižším ako 50 kW a veľkokuchynské spotrebiče
P 8 Plynové kotolne a zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním so súčtom výkonov kotlov väčším ako 50 kW a priemyselné plynové zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom väčším ako 50 kW
P 9 Tlakové stanice na skvapalnené vykurovacie plyny na železničných koľajových vozidlách
Časť 3
Označenie zariadenia Určené technické zariadenie tlakové
K 1 Parné kotly rušňové na dráhových vozidlách, zásobníky pary akumulačných rušňov
K 2 Parné kotly rušňové vykurovacie – kotly „K“, kotly snehometov, parných žeriavov a drapákov
K 3 Tlakové celky parných a horúcovodných kotlov stabilných
K 4 Parné generátory na koľajových vozidlách alebo stabilné slúžiace na predkurovanie vlakových súprav
K 5 Tlakové celky teplovodných a nízkotlakových parných kotolní
K 6 Vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov
K 7 Vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel
K 8 Tlakové nádoby stabilné
K 9 Tlakové nádoby batériových koľajových vozňov určené na dopravu plynov okrem jedovatých plynov a acetylénu
K 10 Tlakové nádoby hasiacich prístrojov na dráhových vozidlách
K 11 Nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt
K 12 Nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa predpisu RID okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu
K 13 Nádoby na dopravu obzvlášť nebezpečných plynov (fluorid boritý, svietiplyn, chlór, bromovodík, fosgén, oxid siričitý, oxid dusičitý, sírovodík, chlórovodík), jedovatých látok č. 31 a podľa predpisu RID (organické zlúčeniny olova) a anhydridu kyseliny sírovej a pod.
K 14 Nádoby na dopravu hlboko schladených skvapalnených plynov (napr. oxid uhličitý)
K 15 Nádoby s vnútornou gumovou výstelkou
K 16 Nádoby s vnútornou olovenou výstelkou a obdobnou výstelkou
Časť 4
Označenie
zariadenia
Určené technické zariadenie zdvíhacie
Z 1 Žeriavy a zdvíhadlá
Z 1.1 Žeriavy a zdvíhadlá na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1 a na účely kombinovanej dopravy
(na pneumatikách, koľajové na žeriavovej dráhe, respektíve na špeciálnych podvozkoch)
Z 1.2 Nakladače a prekladače na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1 a na kombinovanú dopravu
Z 1.3 Zdvižné vozne čelné a bočné s prostriedkami na zavesenie a uchopenie kontajnerov ISO r.1
a na kombinovanú dopravu
Z 1.4 Mechanizmy na manipuláciu s bremenami na kombinovanú dopravu
Z 1.5 Žeriavy železničné koľajové
Z 1.6 Žeriavy koľajové špeciálne (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu dráh)
Z 1.7 Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy a špeciálne zdvíhacie mechanizmy na dráhových vozidlách alebo dráhových podvozkoch (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z 1.1, Z 1.2, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6)
Z 1.8 Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3)
Z 1.9 Žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami
Z 1.10 Žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo s výložníkom (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1)
Z 1.11 Prístavné žeriavy umiestnené na hrane bazénu
(slúžiace na manipuláciu s tovarom aj pre dráhové vozidlá)
Z 1.12 Zdviháky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá
na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel
Z 1.13 Žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové
Z 1.14 Špeciálne prostriedky a ústrojenstvá na uchopenie a zavesenie kontajnerov a na manipuláciu s bremenami pri kombinovanej doprave používané na zariadeniach uvedených pod poradovým číslom Z 1.2 a Z 1.3
Z 1.15 Zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom, alebo ich kombinácia (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13)
Z 2 Plošiny
Z 2.1 Pohyblivé pracovné plošiny na dráhových vozidlách a na dráhových podvozkoch
Z 2.2 Pohyblivé pracovné plošiny na cestných, železničných alebo špeciálnych podvozkoch určené
na činnosť na trakčnom vedení dráh pod napätím
Z 2.3 Pohyblivé pracovné plošiny inštalované na dráhových vozidlách osobnej dopravy
Z 2.4 Pohyblivé pracovné plošiny neprenosné
Časť 5
Označenie
zariadenia
Určené technické zariadenie elektrické
E 1 Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia
E 2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane
E 3 Trakčné napájacie a spínacie stanice
E 4 Trakčné vedenie železničných dráh
E 4a Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra
E 5 Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia
E 6 Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov
E 6a Elektrické zariadenia dráhových vozidiel – traťových mechanizmov
E 7 Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
E 8 Elektrické zariadenia lanových dráh
E 9 Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
E 10 Skúšobne elektrických zariadení dráh
E 11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
E 12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov
E 13 Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pre účinkami atmosférickej a statickej elektriny
Časť 6
Označenie
zariadenia
 Kontajnery
C 1 Kontajnery ISO alebo vymeniteľné nadstavby podľa medzinárodnej dohody KBK
C 2 Termický kontajner alebo vymeniteľná nadstavba
Rozdelenie kontajnerov a výmenných nadstavieb
2)
Kontajnery sú
a)
odvaľovacie kontajnery na horizontálnu prekládku vybavené v prednej časti okom pre hák nakladača, v zadnej časti cestnými a železničnými rolnami a v spodku poistkou na upevnenie na vozni. Tieto kontajnery môžu byť:
1.
skriňové uzavreté alebo s otvoreným vrchom,
2.
termické,
3.
nádržkové,
4.
uzavreté s tlakovým vyprázdňovaním,
5.
špeciálne (napr. silá s vnútornou prístavbou),
b)
ostatné špeciálne kontajnery s vnútorným objemom väčším než 14 m3, ktoré nie sú určené pre námornú alebo leteckú prepravu a na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis.
(2)
Výmenné nadstavby sú
a)
prepravné jednotky určené na kombinovanú dopravu cesta - železnica, ktoré sú pre manipuláciu a fixáciu na dopravnom prostriedku vybavené upevňovacími prvkami vloženými v spodnej časti spevnenými miestami na zdvíhanie bočnými chápadlami a dolnými bočnými otvormi na zdvíhanie. Výmenné nadstavby môžu byť:
1.
skriňové,
2.
valníkové s plachtou,
3.
s plachtovými bokmi,
4.
nádržkové,
5.
termické,
6.
špeciálne.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
1.
Konštrukčná dokumentácia určených technických zariadení alebo ich častí obsahuje
a)
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
b)
názov a označenie zariadenia, resp. typ,
c)
charakteristiku a technický opis zariadenia, opis funkcií jednotlivých častí, technické parametre a technické podmienky prevádzky, prípadné technické správy,
d)
zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, týkajúcich sa technického zariadenia a podľa potreby s výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,
e)
požiadavky na skúšanie alebo technologické postupy skúšok, ak sú skúšky predpísané,
f)
výkresy zostáv a hlavných celkov určeného technického zariadenia doplnené výpočtami dôležitých konštrukčných častí,
g)
schémy elektrického zapojenia, hydraulických rozvodov, pneumatických rozvodov, pohonov, ovládania,
h)
dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, opis použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením.
2.
Konštrukčná dokumentácia dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia okrem údajov uvedených v bode 1 obsahuje
a)
výpočty dôležitých konštrukčných častí, zaťažení, mechanizmov, pohonu, stability atď.,
b)
rozsah a metodiku skúšok a kritériá ich vyhodnotenia,
c)
zoznam použitých prvkov, ktoré boli predmetom posudzovania zhody podľa osobitných predpisov,2)
d)
informácie o použitých predpisoch, normách, výpočtových postupoch a iných podkladoch.
3.
Konštrukčná dokumentácia žeriavovej dráhy musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
b)
výkresy zostáv a podzostáv,
c)
výpočet žeriavovej dráhy,
d)
identifikačné údaje o spracovateľovi dokumentácie (názov firmy a meno jej spracovateľa), dátum jej vypracovania,
e)
pokyny na montáž, prevádzku, údržbu, prehliadky žeriavovej dráhy.
4.
Dokumentácia elektrického zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať textovú a výkresovú časť v rozsahu účelu, na ktorý bola vyhotovená. Táto textová a výkresová časť dokumentácie musí obsahovať informácie o
a)
rozvode elektrickej energie,
b)
skratových pomeroch, skratovej odolnosti,
c)
ochrane pred úrazom elektrickým prúdom (uvedú sa všetky použité elektrické siete s údajmi o ich napätí, kmitočte, údaj, či je sústava uzemnená alebo izolovaná, použité ochrany pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke a pri poruche),
d)
ak ide o siete s ochranou malým napätím SELV a PELV, údaje o zdroji, ak je tento zdroj napájaný zo siete, ktorá nie je s ochranou malým napätím SELV a PELV. Musia byť uvedené všetky stykové miesta s inými sieťami, napr. budenie, snímače a ako je zabránené prieniku napätia z inej siete do siete s ochranou malým napätím SELV alebo PELV,
e)
spôsobe oddelenia vedení rôznych elektrických sústav, ktoré sú v spoločnom obložení,
f)
údajoch o nastavení istiacich prvkov, údajoch o použitých nadprúdových ochranách zariadení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia s hodnotami minimálnych skratových prúdov,
g)
protokole o určení vonkajších vplyvov, horľavosti podkladov, na ktorých sú umiestnené elektrické zariadenia,
h)
ochrane pred bleskom.
5.
Dokumentácia plynového zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať
a)
technickú správu, v ktorej musí byť uvedené:
1.
opis účelu a funkcie zariadenia,
2.
technické parametre zariadenia,
3.
opis funkcie zabezpečovacích a poistných zariadení,
4.
opis rozvodu plynu a použitých materiálov, dielov, armatúr,
5.
riešenie výmeny vzduchu alebo výfukových plôch,
6.
riešenie odvodu spalín,
7.
riešenie ochrany proti korózii, statickej elektrine, bludným prúdom atď.,
8.
riešenie výstražných prvkov a označení,
9.
riešenie únikových ciest, dverí, okien,
10.
riešenie tlakových a funkčných skúšok,
11.
riešenie merania a regulácie,
12.
riešenie sklonu, pripojenia a krytia plynovodu,
13.
požiadavky na obsluhu,
14.
požiadavky na montáž,
15.
podmienky zvárania plynovodu a požiadavky na skúšanie zvarov,
b)
výpočty
1.
výmeny vzduchu,
2.
svetlosti potrubí vrátane akumulačného potrubia,
3.
objemu potrubí,
4.
kubatúry miestností pri spotrebičoch,
5.
prietokového množstva plynu,
6.
spotreby plynu,
7.
rýchlosti prúdenia plynu atď.,
c)
výkresovú časť
1.
situačnú schému zariadenia s označením hlavného uzáveru plynu,
2.
funkčnú schému zariadenia so zakreslením všetkých uzáverov, armatúr atď.,
3.
pôdorys alebo nutné rezy a pohľady,
4.
axonometrickú schému,
5.
výkresy stavebnej časti objektu, ktorého súčasťou je plynové zariadenie,
6.
výkresy dôležitých detailov,
7.
pozdĺžny profil plynovodu v zemi,
8.
ďalšie výkresy dôležité na posúdenie zariadenia.
Všetky predložené výkresy musia mať riadne vyplnené údaje v rohovej pečiatke a kompletnú legendu.
Podľa druhu plynového zariadenia sa môže rozsah predkladanej dokumentácie zmenšiť alebo rozšíriť.
6.
Dokumentácia tlakových zariadení musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať
a)
druh pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,
b)
výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet,
c)
pevnostné a iné výpočty,
d)
údaje o spôsobe výroby,
e)
schému zapojenia zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov účelné,
f)
schému umiestnenia zariadenia z hľadiska prístupnosti a demontovateľnosti pri vykonávaní skúšok pri tých tlakových zariadeniach, ktorých charakter to vyžaduje,
g)
údaje o vystrojení tlakového zariadenia,
h)
návrh pasportu.
OBSAH DOKUMENTÁCIE PRE ZVÁRANIE A NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠANIE
1.
Dokumentácia pre zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a ich častí predkladaná na posúdenie:
Pre nové konštrukcie, zmeny a opravy dráhových vozidiel a ich častí pre certifikačnú úroveň CL 1 podľa technickej normy12)
a)
podvozky,
b)
hlavné rámy,
c)
skrine vozidiel,
d)
ťažné a narážacie ústrojenstvá,
e)
nosné rámy pre vonkajšie vybavenie,
f)
nosné rámy ťažkých nákladných vozidiel,
g)
zvárané súčasti pre prenos ťažných síl z podvozku na rám alebo skriňu,
h)
tlakové nádrže pre cisterny, kontajnerové nádrže a pod.
2.
Dokumentácia pre zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom predkladaná na posúdenie:
Pre nové konštrukcie, zmeny a opravy dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom, napr.
a)
mostné oceľové konštrukcie,
b)
konštrukcie podobné mostom (točne, presuvne, lávky),
c)
konštrukcie pre osobné lanové dráhy,
d)
ďalšie nosné konštrukcie funkčne a charakterovo podobné.
3.
Dokumentácia pre zváranie, naváranie a nedeštruktívne skúšanie koľajníc predkladaná na posúdenie:
a)
technologické postupy zvárania a nedeštruktívneho skúšania koľajníc.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE URČENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA
1.
Sprievodná dokumentácia určeného technického zariadenia musí obsahovať najmä
a)
doklad o posúdení dokumentácie určeného zariadenia technického bezpečnostným orgánom, ak je posúdenie uvedené v prílohe č. 1,
b)
požiadavky na prepravu, manipuláciu a skladovanie určeného technického zariadenia,
c)
návod na montáž, inštaláciu a vyskúšanie určeného technického zariadenia,
d)
návod na uvedenie určeného technického zariadenia do prevádzky, požiadavky na prevádzkovanie určeného technického zariadenia vrátane návodu na obsluhu, prevádzku, údržbu, čistenie a konzerváciu, ktorý musí obsahovať prípustné, ako aj zakázané spôsoby použitia a manipulácie,
e)
požiadavky a pokyny na overenie bezpečného stavu určeného technického zariadenia v prevádzke,
f)
osobitné požiadavky na odbornú spôsobilosť obsluhy zariadenia a osôb vykonávajúcich údržbu a skúšky v prevádzke,
g)
osobitné požiadavky na vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov a vykonávanie záznamov z prevádzky,
h)
dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ak je potrebná.
2.
Sprievodná dokumentácia dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať
a)
pasport zariadenia alebo revíznu knihu v rozsahu ustanovenom technickými normami,
b)
doklad o typovej skúške určeného technického zariadenia alebo jeho časti (ak bola realizovaná),
c)
pri opakovanej výrobe schváleného typu doklady o vykonaných skúškach po výrobe potvrdené skúšobným technikom výrobcu,
d)
potvrdenie výrobcu o zhode určeného technického zariadenia so schváleným typom, s posúdenou dokumentáciou typu alebo inými ustanovenými požiadavkami,
e)
ostatné doklady o predpísaných skúškach, opisy výnimiek atď.
3.
Sprievodná dokumentácia elektrického zariadenia okrem údajov uvedených v bode 1 musí obsahovať
a)
doklady o vykonaných skúškach a meraniach,
b)
údaje dostatočné na prevádzku, údržbu a revízie elektrického zariadenia.
4.
Sprievodná dokumentácia plynového zariadenia okrem údajov uvedených v bode 1 musí obsahovať najmä miestny prevádzkový poriadok.
5.
Sprievodná dokumentácia tlakového zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať pasport tlakového zariadenia.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
Časť 1. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ DOPRAVNÝCH A ZDVÍHACÍCH
Druh
zariadenia
Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky  V prevádzke
PD MS ÚS ÚS RS 3) R 3) OK 3)
vykonáva vykonáva / lehoty vykonávania
D 1 AO X ŠOTD ŠOTD/3 r RT/12 m 2) PPO 2)
D 2 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /5 r RT/3 r UP/3 m X
D 3 AO RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /3 r RT/3 r RT/3 m X
D 4 AO RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /6 r RT/6 r RT/6 m X
D 5 ŠOTD RT ŠOTD/PPO 1) 2) 2) X
D 6 ŠOTD RT ŠOTD/PPO 1) RT/2 r RT/1 r X
D 7 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /6 r RT/2 r RT/2 r X
Z.1.1 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /5 r RT/2 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.2 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /5 r RT/2 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.3 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /5 r RT/2 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.4 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /5 r RT/2 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.5 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /5 r RT/2 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.6 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /5 r RT/2 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.7 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /6 r RT/3 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.8 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /6 r RT/3 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.9 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /6 r RT/3 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.10 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /6 r RT/3 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.11 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /5 r RT/2 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.12 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /6 r RT/3 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.13 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /9 r RT/3 r RT/1 r UP/5 r
Z.1.14 ŠOTD RT ŠOTD/PPO 1) 2) 2) UP/5 r
Z.1.15 ŠOTD RT ŠOTD/PPO 1) 2) 2) X
Z.2.1 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /5 r RT/2 r RT/1 r X
Z.2.2 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /4 r RT/2 r RT/1 r X
Z.2.3 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO /6 r RT/2 r RT/6 m X
Z.2.4 ŠOTD RT ŠOTD/PPO ŠOTD/6 r 2) 2) X
Vysvetlivky:
AO – akreditovaná osoba,
MS – montážna skúška,
ÚS – úradná skúška,
PD – projektová dokumentácia,
UP – určený pracovník právnickej osoby, ktorá vlastní oprávnenie podľa § 20,
OK – prehliadka oceľovej konštrukcie dopravných a zdvíhacích zariadení,
RS – revízna skúška,
R – revízia,
X – nevykonáva sa.
Poznámky:
1)
Len skúška prvého kusa typu.
2)
Lehoty určí výrobca v sprievodnej dokumentácii.
3)
Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.
Časť 2. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH
Druh zariadenia Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky V prevádzke
PD VR ÚS KZ PR ÚS
vykonáva vykonáva / lehota vykonávania
P1 ŠOTD RT ŠOTD/PPO UP/1 r RT/1 r ŠOTD/PPO /6 r
P2 ŠOTD RT ŠOTD/PPO UP/1 r RT/2 r ŠOTD/PPO /6 r
P3 ŠOTD RT ŠOTD/PPO   RT/1 r ŠOTD/PPO /3 r
P4 X RT ŠOTD/PPO UP/1 r RT/1 r ŠOTD/PPO /6 r
P5 ŠOTD RT ŠOTD/PPO UP/6 m RT/3 r ŠOTD/PPO /6 r
P6 ŠOTD RT   UP/1 r RT/3 r ŠOTD/PPO /6 r
P7 ŠOTD RT ŠOTD/PPO UP/1 r RT/3 r ŠOTD/PPO /6 r
P8 ŠOTD RT ŠOTD/PPO UP/1 r RT/3 r ŠOTD/PPO /6 r
P9 ŠOTD RT ŠOTD/PPO UP/1 r RT/1 r ŠOTD/PPO /3 r
Vysvetlivky:
PD – posúdenie dokumentácie,
VR – východisková revízia,
ÚS – úradná skúška,
KZ – kontrola zariadenia,
PR – prevádzková revízia,
RT – revízny technik,
UP – pracovník určený organizáciou musí spĺňať požiadavky na obsluhu podľa prílohy č. 5 časti 2 bodu 2 písm. b).
Poznámky:
1.
Za nebezpečné plyny sa považujú
vykurovacie plyny a plyny obsahujúce oxid uhoľnatý (svietiplyn, generátorový plyn), koksárenský plyn, vysokopecný plyn, vodný plyn, metán (zemný plyn, bioplyn, kalový plyn), skvapalnené vykurovacie plyny a plyny získané štiepením uhľovodíkov, plyny ochranných atmosfér, vodík, acetylén, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, chlór, dusík, čpavok, kyslík a iné horľavé, jedovaté alebo žieravé plyny alebo ich zmesi v takých množstvách a koncentráciách, ktorými môžu pri úniku zo zariadenia spôsobiť akútne ohrozenie života alebo zdravia osôb.
2.
Plynom sa rozumejú látky alebo ich zmesi, ktoré sú v plynnom stave pri teplote 15 °C a pri tlaku 0,1 MPa (1 bar).
Časť 3. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH
Druh zariadenia Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky V prevádzke
PD ÚS/TS1 ÚS/PS PR RV + S TS RTS
vykonáva  vykonáva / lehota vykonávania
a) Kotly
K1 X ŠOTD/PPO X RT/1 r X ŠOTD/ PPO /10 r ŠOTD/ PPO /5 r
K2 ŠOTD ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO RT/3 m ŠOTD/PPO /3 r ŠOTD/ PPO /6 r X
K3 ŠOTD ŠOTD/PPO 1) ŠOTD/PPO 1) RT/3 m ŠOTD/PPO /3 r RT/1 r ŠOTD/ PPO /9 r X
K4 ŠOTD X ŠOTD/PPO X X RT /2 r X
K5 ŠOTD 1) 2) X ŠOTD/PPO RT/1 r RT/1 r X X
b) Tlakové nádoby
K6 ŠOTD 1), 13) ŠOTD/PPO 1), 13) ŠOTD/PPO RT/1 r RT/5 r ŠOTD/PPO / 10 r 11), 13) 6 r 14)
K7 X X RT X X ŠOTD/PPO /6 r 11)
K8 ŠOTD 1) ŠOTD/PPO 1) ŠOTD/PPO RT/1 r RT/5 r 10) ŠOTD/PPO /10 r 12), 15), 9)
K9 ŠOTD X ŠOTD/PPO X X ŠOTD/PPO /8 r
K10 ŠOTD X ŠOTD/PPO X X RT/5 r
  PD ÚS/TS1 ÚS/PS KBA L P
  vykonáva vykonáva/lehota vykonávania
K11 ŠOTD ŠOTD/PPO ŠOTD/PPO 3) ŠOTD/PPO 2 r ŠOTD/PPO, 4/r 4) 2,5 r 5), 6) ŠOTD/PPO 8 r 4) 5 r 5)
c) Nádržkové vozne, nádržkové kontajnery a vymeniteľné nadstavby pre nebezpečné látky
  PD ÚS/TS1 ÚS/PS PR L P
 
  vykonáva vykonáva / lehota vykonávania 16)
K12 ŠOTD/AO ŠOTD/AO ŠOTD/AO 3) X ŠOTD/PPO 4 r 4) 2,5 r 5), 6) ŠOTD/PPO 8 r 4) 5/r 5)
K13 ŠOTD/AO ŠOTD/AO ŠOTD/AO 3) X ŠOTD/PPO 2/r 4), 6) ŠOTD/PPO 4 r 4) 2,5 r 5)
K14 ŠOTD/AO ŠOTD/AO ŠOTD/AO 3) ŠOTD/PPO 3 r 4) 2,5 r 5) ŠOTD/PPO 6 r 6) ŠOTD/PPO 12 r 4),7)
10 r 5), 8)
K15 ŠOTD/AO ŠOTD/AO ŠOTD/AO 3) X ŠOTD/PPO 4 r 4) 2,5 r 5), 6) ŠOTD/PPO 8 r 4) 5 r 5)
K16 ŠOTD/AO ŠOTD/AO ŠOTD/AO 3) X ŠOTD/PPO 4 r 4) 2,5 r 5), 6) ŠOTD/PPO 8 r 4) 5 r 5)
Vysvetlivky:
ŠOTD – štátny odborný technický dozor,
AO – autorizovaná osoba,
PPO – poverená právnická osoba,
PD – posúdenie dokumentácie,
PS – preberacia skúška,
S – skúška tesnosti,
TS1 – stavebná a prvá tlaková skúška,
RTS – redukovaná tlaková skúška,
TS – tlaková skúška,
RV – vnútorná revízia,
PR – prevádzková revízia,
ÚS – úradná skúška,
P – periodická kontrola podľa technickej normy,13)
L – medzikontrola podľa technickej normy,13)
KBA – kontrola bezpečnostnej armatúry.
Poznámky:
1)
Pri rekonštrukcii a opravách tlakového celku.
2)
Ak súčet výkonov kotlov v jednom priestore je viac ako 50 kW pri nízkotlakových parných kotloch a nad 1 MW pri teplovodných kotloch.
3)
Po montáži.
4)
Nádržkový vozeň.
5)
Nádržkový kontajner alebo vymeniteľná nadstavba.
6)
Medzikontrola môže byť vykonaná s toleranciou ± 3 mesiace.
7)
Po zaradení nádržkového vozňa do prevádzky sa vykoná prvá periodická skúška po 8 rokoch.
8)
Po zaradení nádržkového kontajnera do prevádzky sa vykoná prvá periodická skúška po 7,5 roku.
9)
Pri neprielezných tlakových nádobách stabilných sa 1 x za 5 rokov vykoná tlaková skúška; tlakovú skúšku vykonáva ŠOTD/PPO okrem expanzných nádob s membránou alebo vakom, kde ju môže vykonať revízny technik.
10)
Po oprave vykoná ŠOTD/PPO.
11)
Vzduchojemy na dráhových vozidlách s pracovným tlakom vyšším ako 0,07 MPa a objemom väčším ako 10 litrov alebo vzduchojemy s objemom menším ako 10 litrov, ktoré majú bezpečnostný súčin z pracovného tlaku v MPa a objemu v litroch väčší ako 5.
12)
Tlakové nádoby stabilné s pracovným tlakom vyšším ako 0,07 MPa a objemom väčším ako 10 litrov alebo tlakové nádoby, stabilné s objemom menším ako 10 litrov, ktoré majú bezpečnostný súčin z pracovného tlaku v MPa a objemu v litroch väčší ako 10.
13)
Vzduchojemy vyrobené pred účinnosťou technickej normy.14)
14)
Vzduchojemy vyrobené podľa technickej normy.14)
15)
Tlakové nádoby s médiom vzduch vrátane nádob samočinných vodární nad 200 l, štartovacích fliaš, tlakových, nádob tvoriacich súčasť technologických zariadení lanových dráh, tlakové nádoby na skvapalnený plyn (napr. stabilné zásobníky), pojazdné kompresory, prenosné nádoby striekacích a rozprašovacích zariadení, stabilné štartovacie fľaše a podobne.
16)
Po bežnej oprave vykonať mimoriadne preskúšanie.15)
Časť 4. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH
Druh zariadenia Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky V prevádzke
PD VR ÚS PR ÚS NK
vykonáva vykonáva / lehota vykonávania
E1 ŠOTD RT ŠOTD/PPO RT/P1 ŠOTD/PPO /8 r ŠOTD/n
E2 X RT ŠOTD/PPO RT/P1 X ŠOTD/n
E3 ŠOTD RT ŠOTD/PPO RT/5 r X ŠOTD/n
E4 ŠOTD RT ŠOTD/PPO RT/6 r X ŠOTD/n
E4a ŠOTD RT ŠOTD/PPO RT/3 r X ŠOTD/n
E5 ŠOTD RT ŠOTD/PPO RT/5 r X ŠOTD/n
E6 ŠOTD RT X RT/5 r X ŠOTD/n
E6a ŠOTD RT X RT/3 r X ŠOTD/n
E7 ŠOTD RT X RT/5 r X ŠOTD/n
E8 AO RT ŠOTD RT/12 m ŠOTD /3 r ŠOTD/n
E9 ŠOTD RT X RT/5 r X ŠOTD/n
E10 ŠOTD RT ŠOTD/PPO RT/5 r X ŠOTD/n
E11 X RT ŠOTD/PPO RT/P1 X ŠOTD/n
E12 ŠOTD RT ŠOTD/PPO RT/6 r X ŠOTD/n
E13 ŠOTD RT ŠOTD/PPO RT/2 r X ŠOTD/n
Vysvetlivky:
VR – východisková revízia,
ÚS – úradná skúška,
RT – revízny technik elektrických zariadení,
PD – projektová dokumentácia,
n – náhodný termín,
PR – pravidelná revízia,
NK – náhodná kontrola,
AO – autorizovaná osoba,
P1 – lehoty stanovené príslušnou právnou a technickou normou,
r – kalendárny rok,
m – mesiac.
Časť 5. KONTAJNERY A VYMENITEĽNÉ NADSTAVBY
Druh zariadenia Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky V prevádzke
PD ÚS R MR
vykonáva vykonáva / lehota vykonávania 1)
C1 ŠOTD/ 2), 4) ŠOTD/PPO 4) RT 2,5 r 3), 5) X
C2 ŠOTD/ 2), 4) ŠOTD/PPO 4) RT 2,5 r 3), 5) RT 1 r 6)
Vysvetlivky:
ÚS – úradna skúška,
R – revízia,
MR – malá revízia.
Poznámky:
1)
Lehoty platia len pre prvky (rám, rohové prvky, nosné prvky) kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby, nie pre iné určené technické zariadenia, nie pre iné technické zariadenia; lehoty ustanovené inými predpismi sa týmto ustanovením nemenia, napr. pre termické zariadenia, ktoré sú súčasťou kontajnera; neplatí pre kontajnery určené na leteckú prepravu.
2)
Pri nových kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách sa vykonáva klasifikačná organizácia pre stavbu lodí.
3)
Prvá revízia sa vykonáva revíznym technikom po piatich rokoch.
4)
Pri opravách po ťažkom poškodení.
5)
Pri schválenom programe ACEP pre majiteľov kontajnerov sa vykonávajú podľa podkladov v schválenom programe ACEP podľa osobitného predpisu.5)
6)
Po naložení na loď a po preprave loďou sa vykoná mimoriadna prehliadka.
Časť 6. INŠPEKCIE A PREHLIADKY V OBLASTI ZVÁRANIA A NEDEŠTRUKTÍVNEHO SKÚŠANIA
 Druh zariadenia Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky  V prevádzke
OP IZ, resp. ID OP
vykonáva vykonáva / lehota vykonávania
Zv1 KZ X KZ/1 r ŠOTD/6 r
Zv2 KZ ŠOTD KZ/1 r ŠOTD/6 r
Zv3 KZ ŠOTD KZ/1 r ŠOTD/6 r
D1 KD ŠOTD KD/1 r ŠOTD/6 r
Vysvetlivky:
Zv1 – právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávajúce zváranie určených technických zariadení, zváranie
koľajníc, dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom,
Zv2 – procesy a komponenty na zváranie koľajníc,
Zv3 – zváračské školy v doprave,
D1 – právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávajúce nedeštruktívne skúšanie určených technických
zariadení, nedeštruktívne skúšanie koľajníc, dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných
konštrukcií a konštrukcií podobných mostom,
OP – odborná prehliadka,
IZ – inšpekcia vo zváraní,
ID – inšpekcia v nedeštruktívnom skúšaní,
KZ – kontrolór činností vo zváraní,
KD – kontrolór činností na nedeštruktívne skúšanie.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
POŽIADAVKY NA ODBORNÉ VZDELANIE A ODBORNÚ PRAX NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ NA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENIACH
Časť 1. Vykonávanie revízií na určených technických zariadeniach
Odborná spôsobilosť na činnosť odborné vzdelanie odborná prax na zariadení
a) Revízny technik podľa § 29 písm. a), b), c) ÚSO 5 r
  2 r
b) Revízny technik podľa § 29 písm. e) SO 3 r
  USO 1 r
c) Revízny technik určených technických zariadení elektrických podľa § 29 písm. d)
  odborná prax na elektrických zariadeniach
  do 1 000 V AC vrátane a do 1 500 V DC vrátane bez obmedzenia napätia
1. pri činnosti vykonávanej na určenom technickom
 zariadení elektrickom v objekte triedy A
ÚSO 5 r 6 r
  3 r 4 r
2. pri činnosti vykonávanej na určenom technickom
 zariadení elektrickom v objekte triedy B
ÚSO 6 r 7 r
  4 r 5 r
  v objektoch triedy 1)
  A B
3. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvode ÚSO 2 r 3 r
  1 r 2 r
Poznámka:
1)
triedy A – s prostredím bez nebezpečenstva výbuchu
triedy B – s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu
Časť 2. Vykonávanie činností na určených technických zariadeniach dopravných, zdvíhacích, plynových, tlakových, vo zváraní a v nedeštruktívnom skúšaní
Odborná spôsobilosť na činnosť odb. vzdelanie odborná prax na zariadení
a) Spôsobilosť na činnosť na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích
1. pre samostatné vykonávanie a riadenie práce
pri opravách a spletaní lán a zalievaní koncoviek
a spojok oceľových lán lanových dráh
SO,
ÚSO,VŠ
2 r
2. obsluha zdvíhacích zariadení podľa § 30 písm. a) SO,
ÚSO VŠ
3 m
b) Spôsobilosť na činnosť na určených technických zariadeniach plynových
s tlakom do
5 kPa vrátane
s tlakom nad
5 kPa vrátane
1. pre montáž a opravy odberných plynových
zariadení
SO,
ÚSO,VŠ
1 r 2 r
s výkonom nad 50 kW vrátane
2. pre obsluhu plynových zariadení a zariadení
bez rozdielu druhu paliva podľa § 30 písm. b)
SO,
ÚSO, VŠ
3 m
c) Spôsobilosť na činnosť na určených technických zariadeniach tlakových
1. pre obsluhu plniacich zariadení nádob na plyny
a nebezpečné látky podľa osobitného predpisu11)
podľa § 30 písm. c)
SO,
ÚSO,VŠ
6 m
parné kotly triedy 1, 2, 3, 4
2. pre obsluhu stabilných parných kotlov podľa
§ 30 písm. d)
SO
ÚSO
6 m
d) Spôsobilosť na kontrolu činnosti vo zváraní a v nedeštruktívnom skúšaní
1. pri zváraní koľajových vozidiel, koľajníc,
koľajových konštrukcií, dráhových oceľových
mostných konštrukcií a konštrukcií podobných
mostom
ÚSO,VŠ + certifikát IWE/
EWE, IWT/
IWE
1 r
2. pri nedeštruktívnom skúšaní koľajových
vozidiel, koľajníc, koľajových konštrukcií,
dráhových oceľových mostných konštrukcií
a konštrukcií podobných mostom, lán
a technologických uzlov na osobných lanových
dráhach
ÚSO,VŠ + certifikát podľa technickej normy16) 1 r
Časť 3. Vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických
Odborná spôsobilosť na činnosť odb. vzdelanie odborná prax
na zariadení
a) Elektrotechnik podľa § 24
  do 1 000 V AC vrátane a do 1 500 V DC vrátane bez obmedzenia napätia
1. pri činnosti vykonávanej na určenom
 technickom zariadení elektrickom
SO,
ÚSO,VŠ
2. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvode SO,
ÚSO, VŠ
b) Samostatný elektrotechnik podľa § 25
  do 1 000 V AC vrátane a do 1 500 V DC vrátane bez obmedzenia napätia
1. pri činnosti vykonávanej na určenom
 technickom zariadení elektrickom
SO,
ÚSO, VŠ
1 r 2 r
2. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvode SO,
ÚSO, VŠ
6 m
c) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 26
  do 1 000 V AC vrátane a do 1 500 V DC vrátane bez obmedzenia napätia
1. pri činnosti vykonávanej na určenom
 technickom zariadení elektrickom
SO 4 r 5 r
  ÚSO 3 r 4 r
  2 r 3 r
2. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvode SO 3 roky
  ÚSO, VŠ 2 roky
d) Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie podľa § 27
  do 1 000 V AC vrátane a do 1 500 V DC vrátane bez obmedzenia napätia
1. pre projektovanie a konštruovanie určených
 technických zariadení elektrických
ÚSO,
1 r 2 r
2. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvode ÚSO,
6 mesiacov
e) Elektrotechnik špecialista na výkon elektrodispečera podľa § 28
    bez obmedzenia napätia
1. pre činnosť elektrodispečera pevných trakčných
 zariadení
ÚSO 6 r
  5 r
Vysvetlivky:
r – rok
m – mesiac
Označovanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií, prehliadok a skúšok určených technických zariadení, osvedčení technológov zvárania a elektrotechnikov špecialistov
Označenie osvedčení má takúto formu:
XXXX-XX/D-A........
Prvé štvorčíslie je poradové číslo v evidencii revíznych technikov.
Dvojčíslie za pomlčkou je posledné dvojčíslie roka, v ktorom bolo osvedčenie vydané.
Písmeno D za zlomkovou čiarou označuje osvedčenie vydané bezpečnostným orgánom.
Písmeno za pomlčkou rozlišuje druh určeného technického zariadenia alebo činnosti takto:
Z - dopravné zariadenia a zdvíhacie zariadenia,
E - elektrické zariadenia,
C - kontajnery,
P - plynové zariadenia,
T - tlakové zariadenia,
Zv - zváranie,
NDT - nedeštruktívne skúšanie.
Ďalšie číslice, prípadne písmená upresňujú rozsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti ako podľa jednotlivých odborností.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA VSTUPNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU A AKTUALIZAČNÚ PRÍPRAVU NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ NA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENIACH
Časť 1: Určené technické zariadenia dopravné
1.
Osoba odborne spôsobilá samostatne vykonávať a riadiť práce pri spletaní a opravách oceľových lán na lanových dráhach
a)
Vstupná odborná príprava s praktickým zacvičením v rozsahu 16 hodín
b)
Odborná skúška
c)
Odborná príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín
d)
Periodická odborná skúška
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na laná používané na lanových dráhach
B Konštrukcia lán
C Bezpečnostné požiadavky na laná
D Postup pri spletaní lán
E Kontrola lán a spojov
F Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
2.
Osoba odborne spôsobilá samostatne vykonávať a riadiť práce pri zalievaní koncoviek a spojok oceľových lán lanových dráh
a)
Vstupná odborná príprava s praktickým zacvičením v rozsahu 8 hodín
b)
Odborná skúška
c)
Odborná príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín
d)
Periodická odborná skúška
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na laná používané na lanových dráhach
B Bezpečnostné požiadavky na koncovky lán
C Postup pri koncovkách a spojkách lán
D Kontrola koncoviek a spojok
E Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
Časť 2: Určené technické zariadenia plynové
1.
Osoba odborne spôsobilá obsluhovať plynové zariadenia
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b)
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním
vstupnej odbornej skúšky v rozsahu 40 hodín
c)
Odborná skúška
d)
Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov v rozsahu 5 hodín
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu plynových zariadení
B 1) OBP – základné požiadavky pri prevádzkovaní plynových zariadení, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
C Vlastnosti a rozdelenie plynov. Fyzikálne veličiny, jednotky, meranie a meracie prístroje
D 1) Plynové zariadenia, tlakové nádoby na prepravu plynov, sklady plynov, plynovody, odberné plynové zariadenia a spotrebiče, návody na obsluhu plynových zariadení, povinnosti obsluhy
Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.
2.
Osoba odborne spôsobilá vykonávať montáže, údržbu a opravy odberných plynových zariadení
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b)
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 40 hodín
c)
Odborná skúška
d)
Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov v rozsahu 5 hodín
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku plynových zariadení
B 1) OBP – základné požiadavky pri prevádzkovaní plynových zariadení, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
C Vlastnosti a rozdelenie plynov. Fyzikálne veličiny, jednotky, meranie a meracie prístroje
D 1) Plynové zariadenia; plynovody a prípojky – rozdelenie, vedenie, potrubie, materiál, armatúry, príslušenstvo, ochrana, tesnenia a tlakové skúšky plynovodov; odberné plynové zariadenia a spotrebiče, zariadenia na úpravu tlaku plynov, zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním, zariadenia na skladovanie plynov, zabezpečovacie, poistné, meracie a regulačné zariadenia, činnosti na plynárenskom zariadení
Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.
Časť 3: Určené technické zariadenia tlakové
1.
Osoba odborne spôsobilá obsluhovať tlakové zariadenia
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b)
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 40 hodín
c)
Odborná skúška
d)
Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov v rozsahu 5 hodín
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu tlakových nádob stabilných (TNS)
B OBP – základné požiadavky pri prevádzkovaní TNS, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
C Tlakové nádoby stabilné – rozdelenie, konštrukcia, výroba, bezpečnostný výstroj, dokumentácia, prevádzka, obsluha. Tlakové nádoby na železnici. Vzduchojemy a tlakové zariadenia, návody na obsluhu tlakových zariadení, obsluha tlakových zariadení – povinnosti
2.
Osoba odborne spôsobilá obsluhovať nízkotlakové parné a teplovodné kotolne na plynné palivo, kvapalné palivo, pevné palivo a elektrickú energiu
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 14 hodín
b)
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky
v rozsahu prípravy 40 hodín
c)
Odborná skúška
d)
Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov v rozsahu 6 hodín
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu nízkotlakových kotolní
B 1) OBP – základné požiadavky na prevádzkovanie kotolní. Nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch, popáleninách a otrave CO
C Fyzikálne veličiny a ich jednotky, meranie a meracie prístroje
D Konštrukcia kotlov, popis činnosti nízkotlakových kotlov, druhy kotlov
E Palivá a ich spaľovanie, vedenie tepla, skladovanie a doprava palív
F Vlastnosti vody a vodnej pary, požiadavky na kvalitu vody
G 1) Nízkotlakové kotolne a vykurovacie systémy, zabezpečovacie zariadenia NTL kotolní, tlakové nádoby stabilné – meracie, regulačné, ukazovacie a poistné zariadenia
H 1) Plynové zariadenia, priemyselné a domové plynovody, plynové kotolne zabezpečovacie, poistné, meracie zariadenia a regulačné zariadenia pre plynové kotolne
I Zásady bezpečnej prevádzky NTL kotolní, prevádzkový denník, prevádzkový poriadok, povinnosti obsluhy NTL kotolní plynových
Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.
Časť 4: Určené technické zariadenia zdvíhacie
1.
Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie zariadenia (žeriavnik)
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 70 hodín
b)
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 80 hodín
c)
Odborná skúška teoretická/praktická
d)
Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov v rozsahu 6 hodín
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
B Predpisy výrobcov zdvíhacích zariadení, pokyny pre obsluhu, údržbu a mazanie zdvíhacích zariadení, technická dokumentácia zdvíhacích zariadení, prevádzkové doklady zdvíhacích zariadení vedené žeriavnikom
C Názvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
D Projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a skúšky zdvíhacích zariadení
E Prevádzka, obsluha a údržba zdvíhacích zariadení
F Elektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
G Laná, reťaze a háky – konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, viazacie prostriedky – laná, popruhy, reťaze, prostriedky na uchopenie bremena
I Základné fyzikálne pojmy, základy elektrotechniky, základy mechaniky, hydraulika
J Technické podmienky a návody na obsluhu žeriavov, technológia práce, technologické postupy, diagramy nosnosti, organizácia práce, práce v blízkosti elektrických zariadení a zariadení vysokého napätia, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
2.
Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie zariadenia, viazať bremená (viazač bremien)
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 35 hodín
b)
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 60 hodín
c)
Odborná skúška
d)
Aktualizačná príprava raz za 5 rokov v rozsahu 5 hodín
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
B Projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a skúšky zdvíhacích zariadení
C Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení
D Elektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
E Viazacie prostriedky – laná, popruhy, reťaze, háky, konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky na uchopenie bremena
F Názvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
G Technológia práce, určenie hmotnosti a ťažiska, základné spôsoby viazania bremien, manipulácia s bremenami a preprava bremien, práce v blízkosti elektrických zariadení a zariadení vysokého napätia, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
H Nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
3.
Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie zariadenia (obsluhovateľ zdvíhacích zariadení)
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b)
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 60 hodín
c)
Odborná skúška
d)
Aktualizačná príprava raz za 5 rokov v rozsahu 4 hodín
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
B Predpisy výrobcov zdvíhacích zariadení, pokyny pre obsluhu, údržbu a mazanie zdvíhacích zariadení, technická dokumentácia zdvíhacích zariadení, prevádzkové doklady zdvíhacích zariadení vedené obsluhou, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
C Názvoslovie zdvíhacích zariadení, projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a rozdelenie zdvíhacích zariadení, žeriavové dráhy, elektrické časti zdvíhacích zariadení a revízie
D1) Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení, rozdelenie zdvíhacích zariadení, žeriavový typ, plošiny, stojanové zdviháky, povinnosti obsluhy a zakázané manipulácie
E Viazacie prostriedky – laná, popruhy, reťaze, háky, konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky na uchopenie bremena
Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.
4.
Osoba odborne spôsobilá na činnosť prevádzkový technik zdvíhacích zariadení
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 21 hodín
b)
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 40 hodín
c)
Odborná skúška
d)
Aktualizačná príprava raz za 5 rokov v rozsahu 6 hodín
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
B Názvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
C Názvoslovie zdvíhacích zariadení, projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a rozdelenie zdvíhacích zariadení, žeriavové dráhy
D Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení, rozdelenie zdvíhacích zariadení, povinnosti obsluhy a zakázané manipulácie
E Elektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
F Viazacie prostriedky – laná, popruhy, reťaze a háky – konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky na uchopenie bremena
G Technické podmienky a návody na obsluhu zdvíhacích zariadení, technológia práce, práce v blízkosti elektrických zariadení a zariadení vysokého napätia, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
Časť 5: Určené technické zariadenia elektrické
1.
Poučená osoba - osoba odborne spôsobilá vykonávať činnosť na elektrickom zariadení podľa technickej normy8)
a)
Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodín
b)
Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 2 hodín
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
D Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
E Osobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
2.
Poučená osoba - osoba odborne spôsobilá viesť hnacie dráhové vozidlá okrem vozidiel s elektrickým zariadením napäťového pásma I
a)
Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 8 hodín
b)
Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodín
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
D Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
E Osobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
3.
Poučená osoba - osoba odborne spôsobilá pracovať alebo riadiť práce na železničnom zvršku a spodku, ukoľajnení na elektrifikovaných tratiach, spätnom koľajnicovom vedení na koľajniciach, ktoré sú súčasťou elektrického vykurovania vlakov
a)
Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 37 hodín
b)
Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 6 hodín
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Základy elektrotechniky vo vzťahu k vykonávanej práci
C Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
D Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
E Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
F Osobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
G Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
4.
Poučená osoba - osoba odborne spôsobilá manipulovať s elektrickým predkurovacím zariadením vrátane manipulácie so spojkami na zásobovanie dráhových vozidiel elektrickou energiou
a)
Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 5 hodín
b)
Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodín
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
D Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
E Osobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
F Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
5.
Poučená osoba - osoba odborne spôsobilá manipulovať s úsekovými odpájačmi trakčného vedenia
a)
Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 5 hodín
b)
Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodín
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
D Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
E Osobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
F Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
6.
Elektrotechnik - osoba odborne spôsobilá vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 12 hodín
b)
Odborná skúška
c)
Príprava pred vykonaním periodickej odbornej skúšky v rozsahu 7 hodín
d)
Periodická odborná skúška
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
D Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
E 1) Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13
Poznámka: 1) Rozsah odbornej prípravy sa zvyšuje o 1 hodinu na každý druh zariadenia.
7.
Elektrotechnik pre samostatnú činnosť - osoba odborne spôsobilá samostatne vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b)
Odborná skúška
c)
Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín
d)
Periodická odborná skúška
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
D Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
E Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13
8.
Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky - osoba odborne spôsobilá riadiť činnosť ďalších poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov pre riadenie činnosti a prevádzky a riadiť prevádzku elektrických zariadení
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b)
Odborná skúška
c)
Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín
d)
Periodická odborná skúška
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
D Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
E Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13
9.
Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení - osoba odborne spôsobilá na samostatné projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení a riadenie osôb vykonávajúcich takúto činnosť
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b)
Odborná skúška
c)
Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín
d)
Periodická skúška
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
D Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
E Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13
10.
Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činností elektrodispečera - osoba odborne spôsobilá vykonávať dispečerské činnosti v prevádzke dráh
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b)
Odborná skúška
c)
Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín
d)
Periodická odborná skúška
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
D Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
E Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13
11.
Revízny technik - osoba odborne spôsobilá vykonávať revízie elektrických zariadení, riadiť činnosť ďalších poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a riadiť prevádzku elektrických zariadení
a)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b)
Odborná skúška
c)
Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín
d)
Periodická odborná skúška
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
D Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
E Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13
1)
§ 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad STN 33 1500 Revízie elektrických zariadení. STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.
4)
STN EN 1090-2 Zhotovenie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2. Technické požiadavky na oceľové konštrukcie.
5)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1986 Zb. o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontejnerov.
6)
STN 26 9340. Kontajnery ISO rad 1. Technické požiadavky a skúšanie. Spoločné ustanovenia.
7)
STN EN 6346. Kontajnery. Kódovanie, identifikácia a označovanie.
8)
STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
9)
Časť 4 článok 4.3 STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
10)
Časť 4 článok 4.4 STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
11)
Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (oznámenie č. 15/2001 Z. z. v znení oznámenia č. 598/2005 Z. z. a v znení oznámenia č. 40/2007 Z. z.).
12)
STN EN 15085-2 Železnice. Zváranie železničných vozidiel a súčastí. Časť 2: Požiadavky na kvalitu a certifikáciu zhotoviteľov zvarov.
13)
STN EN 12972 Cisterny na prepravu nebezpečných vecí. Skúšanie, kontrola a označovanie kovových cisterien.
14)
STN EN 286-3 Jednoduché nevyhrievané tlakové nádoby na vzduch alebo dusík. Časť 3: Oceľové tlakové nádoby na vzduchotlakové brzdové sústavy a pomocné pneumatické zariadenia koľajových vozidiel.
15)
Tab. F 1 STN EN 12972 Cisterny na prepravu nebezpečných vecí. Skúšanie, kontrola a označovanie kovových cisterien.
16)
STN EN 473 Kvalifikácia a certifikácia personálu na nedeštruktívne skúšanie.