206/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. mája 2010,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok
Vláda Slovenskej republiky podľa § 54b ods. 1 písm. i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok sa mení takto:
Príloha č. 1 znie:
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2005 Z. z.
Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení
Kategória elektrozariadení Limit*)
(%)
pre
zhodnotenie
elektroodpadu
pre opätovné použitie
a recykláciu komponentov,
materiálov a látok
1. Veľké domáce spotrebiče 80 75
2. Malé domáce spotrebiče 70 50
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 75 65
4. Spotrebná elektronika 75 65
5. a) Osvetľovacie zariadenia s výnimkou plynových výbojok 70 50
b) Plynové výbojky 80 80
6. Elektrické a elektronické nástroje
(s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
70 50
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 70 50
8. Zdravotnícke prístroje
(s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu 70 50
10. Predajné automaty 80 75
Poznámka
*) Limit predstavuje percentuálne vyjadrenie množstva zhodnoteného, resp. opätovne použitého a recyklovaného elektroodpadu vo vzťahu k celkovej hmotnosti elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
Robert Fico v. r.