209/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

209
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. apríla 2010,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2003 Z. z.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 209/2010 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn chladiacich spotrebičov pre domácnosť (Ú. v. EÚ L 191, 23. 7. 2009).