21/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 56a ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2009 Z. z. vydalo
výnos z 13. januára 2010 č. 3223/2010/SCLVD/z.1056-M o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva.
Výnos ustanovuje podrobnosti o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva a náležitostiach žiadosti o poskytnutie dotácie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2010.
Výnos sa uverejní v čiastke 1/2010 Vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.